Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap NLStaatscourant 2011, 5655Interne regelingen

Besluit van de algemeen directeur Agentschap NL van 23 maart 2011, nr. ZJZ1131491, houdende wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap NL 2011

De algemeen directeur Agentschap NL,

Gelet op artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2010;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap NL 2011 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel j komt te luiden:

 • j. seniorjurist: jurist van de stafafdeling Juridische Zaken in schaal 12 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en hoger;.

2. Onder vervanging van de punt door een puntkomma aan het einde van onderdeel o, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • p. clustermanager: manager van een cluster binnen een unit.

B

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4

 • 1. Aan de sectormanagers en de stafhoofden wordt, ieder voor zich, met betrekking tot de onder hen ressorterende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het nemen van beslissingen inzake het woon-werkverkeer;

  • b. het beslissen op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake scholingsfaciliteiten, inclusief het verlenen van studieverlof;

  • c. het accorderen van buitenlandse dienstreizen;

  • d. de detachering van medewerkers bij of door Agentschap NL;

  • e. het aangaan van stageovereenkomsten;

  • f. het nemen van beslissingen inzake overwerk.

 • 2. Aan de sectormanagers, de unitmanagers, de clustermanagers, de stafhoofden, de stafmanagers en de teammanagers wordt, ieder voor zich, met betrekking tot de onder hen ressorterende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het beslissen op een verzoek om wijziging van werktijden van een medewerker niet zijnde een uitbreiding van de arbeidsduur;

  • b. het accorderen van reiskostendeclaraties betreffende buitenlandse dienstreizen;

  • c. het accorderen van binnenlandse dienstreizen en reiskostendeclaraties binnenland;

  • d. het verlenen van vakantie;

  • e. het verlenen van kort buitengewoon verlof;

  • f. het verlenen van zwangerschaps- en bevallingsverlof;

  • g. het verlenen van ouderschapsverlof;

  • h. het verlenen van PAS verlof;

  • i. het accorderen van tijdschrijfregistratie;

  • j. het afhandelen van verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan met betrekking tot het aantrekken van tijdelijk personeel;

  • k. het verstrekken van gratificatie wegens ambtsjubileum;

  • l. het accorderen van structureel telewerken;

  • m. het accorderen van IKAP-aanvragen, tenzij sprake is van een opwaarts effect op de bezetting;

  • n. het accorderen van een vergoeding voor verhuiskosten.

 • 3. Aan de medewerkers van de stafafdeling HRM wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het accorderen van betalingen van reiskosten van sollicitanten tot en met een bedrag van € 125 per verplichting.

C

Na artikel 7 wordt een nieuw artikel 7a ingevoegd dat komt te luiden:

Artikel 7a

 • 1. Aan de clustermanagers wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein.

 • 2. Het mandaat, de volmacht en de machtiging van de clustermanager als bedoeld in het eerste lid, is bij het nemen van besluiten die ten laste komen van de beleidsuitgaven beperkt tot en met een bedrag van € 150 000 per verplichting en tot en met € 25 000,– per verplichting indien verplichtingen worden aangegaan die te laste komen van de apparaatskosten waarbij sprake is van Out of Pocket kosten die door de opdrachtgever op een apparaatsbegrotingsartikel worden verantwoord en welke uitsluitend bestemd zijn voor de door Agentschap NL aan derden te verlenen opdrachten.

D

Artikel 8, tweede, lid komt te luiden:

 • 2. Aan de stafhoofden van de stafafdeling Bestuursondersteuning, Strategie & Communicatie, de stafafdeling Informatisering & Automatisering alsmede de stafafdeling Facilitair Bedrijf wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het uitvoeren van privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan privaatrechtelijke rechtshandelingen die niet behoren tot zijn werkterrein, maar waarvoor hij schriftelijk opdracht heeft gekregen van een functionaris.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 maart 2011

De algemeen directeur Agentschap NL,

A. van Ravestein.

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap NL, Postbus 10073, 8000 GB Zwolle.