Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2011, 5618Ruimtelijke plannen

Vaststelling wijzigingsplan ‘Wijziging Achterbroek 9–11’

Burgemeester en wethouders van Bergambacht maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 22 maart 2011 de wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied genaamd ‘Wijziging Achterbroek 9–11’ heeft vastgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 27 januari tot en met 9 maart 2011 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met het vaststellingsbesluit gedurende zes weken, van 31 maart tot en met 11 mei 2011, ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5 te Bergambacht.

De stukken kunnen worden ingezien bij de balie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Na telefonische afspraak kunnen de stukken ook op een ander tijdstip worden ingezien. Ook zijn de stukken te raadplegen op de gemeentelijke website www.bergambacht.nl.

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerp hebben kenbaar gemaakt, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze kenbaar te maken, kunnen in de bovengenoemde termijn van terinzagelegging beroep instellen.

Beroep kunt u instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, o.v.v. ‘Beroepschrift Wijziging Achterbroek 9–11, Bergambacht’. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven).