Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RenswoudeStaatscourant 2011, 5045Overig

Openbare kennisgeving inzake artikel 7.17 van de Wet Milieubeheer ten behoeve van het uitbreiden van een veehouderij op het perceel Biesbosserweg 20

Op grond van categorie 14 van onderdeel D van het besluit m.e.r. 1994 geldt de m.e.r.-beoordelingsplicht bij het oprichten of uitbreiden van een inrichting bestemd voor het fokken, mesten en houden van 350 of meer plaatsen voor (fok)zeugen of 2200 of meer plaatsen voor vleesvarkens. Er dient te worden nagegaan of er zich bijzondere omstandigheden voordoen waardoor en Milieu Effect Rapport nodig is. De heer D.A. Verbeek wil zijn inrichting aan de Biesbosserweg 20 te Renswoude uitbreiden met 2950 vleesvarkens. De varkens zullen worden gehuisvest in een bestaande stal en een nieuw te realiseren stal.

Volgens artikel 7.17, lid 4 van de Wet milieubeheer hebben burgemeester en wethouders van Renswoude de beslissing genomen dat voor de hiervoor genoemde oprichting geen Milieu Effect Rapport nodig is, omdat er zich geen ‘bijzondere omstandigheden’ voordoen die om het opstellen van een Milieu Effect Rapport vragen.

Dit besluit ligt vanaf heden gedurende 6 weken, derhalve tot 3 mei 2011, ter inzage in het gemeentehuis van Renswoude op werkdagen tijdens kantooruren (van 9.00 tot 12.00 uur) en, op verzoek (tel.: 0318-578161) buiten kantooruren.

Op dit besluit is artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, hetgeen inhoudt dat dit m.e.r.-beoordelingsbesluit moet worden beschouwd als een beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit. Dit betekent dat op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht geen direct bezwaar of beroep mogelijk is.

Renswoude, 21 maart 2011

College van burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris,

H.W. Lehmann.

De burgemeester,

K.F.H. Schorer.