Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
overigStaatscourant 2011, 3681Besluiten van algemene strekking

Besluit tot beperking van de openbaarheid van enige bescheiden uit het archief van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1967) 1980–1989 (1990), behorend bij de verklaring van overbrenging d.d. 2 september 2010

21 februari 2011

De Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, gelet op artikel 14, tweede lid van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, en gelet op artikel 15, eerste lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995,

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen en/of ter voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke of rechtspersonen danwel derden, zijn op grond van artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995, de in onderstaande lijst opgenomen naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden (inventarisnummers) van het archief van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1967) 1980–1989 (1990) gedurende een bepaalde termijn (zie tweede en laatste kolom van de lijst hieronder) na afsluiting van het dossier/inventarisnummer niet-openbaar.

  Lijst inv.nrs. met openbaarheidsrestrictie

  Inv. nrs.

  Jaar opheffing beperking openbaarheid

  Verkorte omschrijving

  Bijzonderheden

  Motivering

  13455

  2036

  Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften (van de Eerste en Tweede Kamer)

  Niet-anoniem;

  Gehele inv.nr.

  50 jaar, bescherming persoonlijke levenssfeer

       

  14268

  14269

  14270

  14271

  2037

  2038

  2038

  2038

  Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften (van de Eerste en Tweede Kamer)

  Niet-anoniem;

  gehele dossier/inv.nr.

  50 jaar, bescherming persoonlijke levenssfeer

       

  14646

  14647

  2039

  2039

  Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften (van de Eerste en Tweede Kamer)

  Niet-anoniem;

  Gehele inv.nr.

  50 jaar, bescherming persoonlijke levenssfeer

       

  15446–

  15459

  2040

  Verzoekschriften van personen aan de leden van de Eerste Kamer

  Niet-anoniem;

  Gehele inv.nr.

  50 jaar, bescherming persoonlijke levenssfeer

       

  15480–

  15501

  2031

  Verzoekschriften van personen aan de leden van de Tweede Kamer

  Niet-anoniem;

  Gehele inv.nr.

  50 jaar, bescherming persoonlijke levenssfeer

       

  15502–

  15532

  2032

     
       

  15233–

  15561

  2033

     
       

  15562–

  15600

  2034

     
       

  15601–

  15665

  2035

     
       

  15666–

  15742

  2036

     
       

  15743–

  15828

  2037

     
       

  15829–

  15894

  2038

     
       

  15895–

  15966

  2039

     
       

  15967–

  16055

  2040

     
       

  16072

  16073

  16074

  16075

  16076

  16077

  2034

  2035

  2036

  2038

  2039

  2040

  Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven bij de Vaste Commissie voor de Nationale Ombudsman

  Niet-anoniem;

  Gehele inv.nr.

  50 jaar, bescherming persoonlijke levenssfeer

       

  16078

  16079

  2037

     
       

  16080

  16081

  16082

  16083

  16084

  2036

  2037

  2038

  2039

  2040

     
       

  16085

  2038

  Vaste Commissie voor de Nationale Ombudsman (NO)

  Niet-anoniem;

  gehele dossier/inv.nr.

  50 jaar, bescherming persoonlijke levenssfeer

       

  16104–

  16105

  2038

  Ingekomen sollicitatiebrieven naar de functie van Nationale Ombudsman

  Niet-anoniem;

  gehele inv.nr.

  50 jaar, bescherming persoonlijke levenssfeer

       

  18265

  18266

  18267

  18268

  18269

  18270

  2034

  2035

  2036

  2036

  2037

  2038

  Uitgegane brieven van de Commissie voor de Verzoekschriften (van de Eerste en Tweede Kamer)

  Niet-anoniem;

  gehele dossier/inv.nr.

  50 jaar, bescherming persoonlijke levenssfeer

 • 2. Toestemming tot raadpleging van boven aangegeven inventarisnummers die beperkt openbaar zijn met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen wordt slechts verleend, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de verzoeker/raadpleger legt een gemotiveerd schriftelijk verzoek over, waarin wordt aangegeven:

   de omschrijving van het onderzoeksdoel, de onderzoeksopzet en hoe te zullen handelen ten aanzien van aangetroffen gegevens die de persoonlijke levenssfeer raken;

  • de verzoeker/raadpleger gaat akkoord met de voorwaarden, zoals gesteld in de Inzageverklaring (zie bijlage);

 • 3. Reproducties van niet-openbare archiefbescheiden, waarvoor toestemming tot inzage is verleend, worden verstrekt na toestemming van de Algemene Rijksarchivaris en onder door hem te stellen voorwaarden. De verzoeker/raadpleger wendt de verkregen reproducties slechts aan voor het door hem bij het verzoek om inzage aangegeven doel.

Artikel 2

Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten zijn op grond van artikel 15, eerste lid, onder b van de Archiefwet 1995 de onderstaande naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden (zie inventarisnummer) van het archief van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1967) 1980–1989 (1990) gedurende een bepaalde termijn (zie tweede en laatste kolom hieronder) na afsluiting van het dossier/inventarisnummer niet-openbaar. Voor deze documenten geldt dat zij gedurende de aangegeven termijn als Stg. Geheim worden gerubriceerd en als zodanig worden behandeld.

Inv. nr(s).

Jaar opheffing beperking openbaarheid

Verkorte omschrijving

Bijzonderheden

Motivering

20421

2060

Bijlagen bij inv.nr. 12955. onderzoek naar de militaire missie Suriname, 1984

Niet-anoniem; gehele inv.nr.

75 jaar, i.v.m. het belang van de Staat of zijn bondgenoten

Artikel 3

Het Besluit tot beperking van enige bescheiden uit het archief van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1967) 1980–1989 (1990), behorend bij de verklaring van overbrenging d.d. 2 september 2010 (Staatscourant nr. 17939) wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

Den Haag, 21 februari 2011

De eerste ondertekenaar,

J. E. Biesheuvel-Vermeijden.

De tweede ondertekenaar,

M. J. Berendse.