Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Den HaagStaatscourant 2011, 259Centraal Stembureau

Registratie van aanduidingen van politieke groeperingen t.b.v. de verkiezingen Provinciale Staten op 2 maart 2011

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten maakt ingevolge artikel G2, 5e lid van de Kieswet, bekend dat op 16 december 2010 is besloten de volgende aanduiding van de genoemde politieke groepering te registreren in het Register voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten Zuid-Holland en dat als gemachtigde van deze groepering en diens plaatsvervanger de volgende personen zijn aangewezen:

Aanduiding:

Gemachtigde:

Plaatsvervanger:

   

GBZH

De heer G.K. Visser

De heer M.P. Feenstra

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten maakt ingevolge artikel G2, 5e lid van de Kieswet, bekend dat op 15december 2010 is besloten de aanduiding ‘Leefbaar Zuid-Holland’ te wijzigen in de volgende aanduiding en deze te registreren in het Register voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten Zuid-Holland en dat als gemachtigden van deze groepering en diens plaatsvervangers de volgende personen zijn aangewezen:

Aanduiding:

Gemachtigde:

Plaatsvervanger:

   

Platform Lokale Partijen

De heer O. Tulen

Mevrouw H.M. Jense

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, 2e lid onder a, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door Bureau Verkiezingen, Publieksservice, Stadhoudersplantsoen 24.

Den Haag, 28 december 2010

De voorzitter van het centraal stembureau,

J.J. van Aartsen.