Beleidsregel van de Stichting Autoriteit Financiële Markten aangaande de methodiek voor het berekenen van aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes

De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM),

Gelet op artikel 5:45, tiende lid, Wet op het financieel toezicht en artikel 5, eerste lid, onderdeel i, Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft;

Besluit na openbare consultatie tot het navolgende:

Wettelijk kader

De Wet op het financieel toezicht stelt in artikel 5:45 bijzondere bepalingen en uitzonderingen op de meldingsplicht betreffende wijzigingen in zeggenschap en kapitaalbelang. Deze worden nader uitgewerkt in hoofdstuk 3 van het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen.

Dit is een beleidsregel als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De bevoegdheid van de AFM tot het vaststellen van deze beleidsregel is gebaseerd op artikel 4:81, eerste lid, Awb.

Beleidsregel

Ter uitvoering van artikel 5:45, tiende lid, Wet op het financieel toezicht en artikel 5, eerste lid, onderdeel i, Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft wordt bepaald dat:

  • 1. de berekening van aandelen in de uitgevende instelling waarop de desbetreffende financiële instrumenten of contracten betrekking hebben, plaatsvindt van 1 januari 2012 tot 1 oktober 2012 op basis van de delta adjusted calculatiemethode of op basis van de nominale calculatiemethode.

    Vanaf 1 oktober 2012 vindt de berekening van aandelen in de uitgevende instelling waarop de desbetreffende financiële instrumenten of contracten betrekking hebben op basis van de delta adjusted calculatiemethode plaats.

  • 2. iemand wordt niet geacht te beschikken over aandelen als bedoeld in artikel 5:45, tiende lid, Wet op het financieel toezicht indien hij een financieel instrument houdt of een contract heeft gesloten dat betrekking heeft op een index of een mandje aandelen, tenzij de aandelen in de index of het mandje 1% of meer vertegenwoordigen van het totaal aantal geplaatste aandelen van dezelfde soort óf de aandelen 20% of meer van de waarde van de effecten in de index of het mandje vertegenwoordigen, óf indien aan beide voorwaarden is voldaan.

  • 3. wanneer een belang dat wordt gehouden via een mandje of index ‘passief’ wijzigt, dat wil zeggen zonder actieve inmenging door de belegger, leidt dit niet tot een melding van de substantiële deelneming als daardoor een drempelwaarde wordt bereikt, onder- of overschreden.

  • 4. wanneer instrumenten betrekking hebben op meerdere mandjes en/of indices en in elk van de mandjes of indices een niet meldingsplichtig belang is opgebouwd, hoeven deze belangen niet geaggregeerd te worden, tenzij het opbouwen van de belangen in elk van de mandjes gebruikt wordt om de meldingsplicht te ontgaan.

Slotbepalingen

De bekendmaking van deze beleidsregel geschiedt door publicatie in de Staatscourant.

De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2012. Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes.

Amsterdam, 27 december 2011

Stichting Autoriteit Financiële Markten,voorzitter,

R. Gerritse.

Bestuurslid,

R.H. Maatman.

TOELICHTING

Ad 1)

Bij het melden van cash settled instrumenten op basis van de nominale calculatiemethode dient als toelichting bij de melding een document opgenomen te worden dat in het register zal worden gepubliceerd. In het document zal in ieder geval de uitoefenprijs en het aantal aandelen op nominale basis moeten worden opgenomen zodat marktpartijen samen met andere publiek beschikbare informatie zelf de delta adjusted positie kunnen berekenen. Het staat de meldingsplichtige vrij meer informatie op te nemen die kan bijdragen aan het vergroten van transparantie van de positie.

Ad 3)

Wanneer een belang dat wordt gehouden via een mandje of index ‘passief’ wijzigt, dat wil zeggen zonder actieve inmenging door de belegger, leidt dit niet tot een melding van dat belang als daardoor een drempelwaarde wordt bereikt, onder- of overschreden. Dit geldt alleen in het geval van wijzigingen in de samenstelling van de index of het mandje of door een wijziging van de waarde van het relevante onderliggende aandeel.

De verplichting tot het melden van een belang dat (passief) wijzigt als gevolg van een wijziging van het kapitaal van een uitgevende instelling waardoor een drempelwaarde wordt bereikt, onder- of overschreden (zie artikel 5:39, eerste lid, Wft) blijft onverkort van toepassing.

Indien een transactie wordt verricht volgend op een wijziging in de index of het mandje, dan moet voor de berekening of sprake is van een meldingsplichtig belang uitgegaan worden van de nieuwe kenmerken.

Ad 4)

Bij het ontgaan van de meldingsplicht kan gedacht worden aan het bewust creëren van een niet meldingsplichtig belang van bijvoorbeeld 2% in elk van bijvoorbeeld 3 mandjes. Per mandje komt immers het belang niet boven de eerste drempelwaarde van 5% uit.

Wanneer in een mandje of index een meldingsplichtig belang is opgebouwd dan hoeven (andere) mandjes of indices waarin een niet meldingsplichtig belang is opgebouwd niet geaggregeerd te worden met het mandje of index waarin een meldingsplichtig belang is opgebouwd. Dit omdat anders de indices of mandjes die naar hun aard niet meetellen voor de berekening of sprake is van een meldingsplichtig belang, alsnog onder de meldingsplicht zouden komen te vallen.

Naar boven