Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2011, 23456Ruimtelijke plannen

Omgevingsvergunning ‘Brug en parkeerplaats Natuurontwikkelingsproject Bergambacht-West’ verleend

Burgemeester en wethouders van Bergambacht maken bekend dat op grond van artikel 2.1, eerste lid, sub a en c juncto artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van een brug over de Nieuwe Wetering en de aanleg van een parkeerplaats in het kader van het Natuurontwikkelingsproject Bergambacht-West.

De verleende omgevingsvergunning ligt met ingang van 22 december 2011 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5, Bergambacht. Het besluit is ook digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0491.OV1130NatuurontwBW-VG01.

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-besluit of kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Een beroepsschrift moet worden gericht aan de administratieve rechter van de rechtbank te ’s Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan ook digitaal beroep worden ingesteld bij genoemde rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

De werking van het besluit wordt door het indienen van beroep niet geschorst. Indien tegen het besluit bij de administratieve rechter beroep is ingesteld, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag, op verzoek van de indiener van het beroepschrift, een voorlopige voorziening treffen, wanneer onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist. Bij het verzoek dient dan een afschrift van het beroepschrift te worden overgelegd.

Voor de behandeling van zowel het beroep als een verzoek om een voorlopige voorziening wordt van de indiener griffierecht geheven.

Bergambacht, 21 december 2011

Burgemeester en wethouders van Bergambacht.