Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LiesveldStaatscourant 2011, 23029Ruimtelijke plannen

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Lekdijk 172 te Langerak

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Lekdijk 172 te Langerak ter inzage. Het betreft het juridisch planologisch mogelijk maken van 4 woningen. Een beeldkwaliteitnotitie maakt deel uit van het bestemmingsplan.

Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt met ingang van 23 december 2011 zes weken tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentekantoor of 24 uur per dag via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovengenoemde ter inzage termijn kan een ieder een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan de gemeenteraad. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijzen of voor het inwinnen van informatie kunt u een afspraak maken met mevrouw W. Roelen.

Voor meer informatie zie de digitale bekendmaking op www.dewaardwerkt.nl.