Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2011, 22446Ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan Dorpsgebied gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Bergambacht maken bekend dat de gemeenteraad van Bergambacht op 25 oktober 2011 het bestemmingsplan Dorpsgebied (NL.IMRO.0491.1030DG001-vg01) gewijzigd heeft vastgesteld.

Voor een overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar de bijlagen bij het raadsvoorstel.

Het bestemmingsplan Dorpsgebied ligt met het bijbehorende raadvoorstel, inclusief bijlagen, en het raadsbesluit van 22 december 2011 tot en met 1 februari 2012 ter inzage bij de publieksbalie van de afdeling ROB in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5, Bergambacht, tijdens bezoekuren (maandag tot en met donderdag van 9.00–12.00 uur).

Tevens is het plan in te zien op de gemeentelijke website www.bergambacht.nl en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl .

Degene die met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kan gedurende bovengenoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de gewijzigd vastgestelde delen van het bestemmingsplan kan elke belanghebbende beroep instellen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 26 januari 2012. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep instelt, kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.