Ontwerpbestemmingsplan 'Scoutinggebouw Arnemuiden'

Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan Scoutinggebouw Arnemuiden vanaf vrijdag 16 december 2011 gedurende zes weken (tot en met 27 januari 2012) voor eenieder ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch planologische regeling voor het realiseren van huisvesting voor de scoutinggroep Baden Powell en een ravotbos aan de Steigerweg in Arnemuiden.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het stadskantoor bij de vakbalie Ruimte, Kanaalweg 3. Het bestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op onze website www.middelburg.nl onder wonen en leven / bestemmingsplannen / plannen in procedure. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plancode NL.IMRO.0687.BPARMSCO-ON99.

Gedurende genoemde termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de raad van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 52 36.

Naar boven