Ontwerpbesluit omgevingsvergunning herontwikkeling winkelcentrum De Balken in de Bijvanck, gemeente Blaricum

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij het voornemen hebben om een omgevingsvergunning bouwen te verlenen voor de herontwikkeling van winkelcentrum De Balken aan de Hooibrug in de Bijvanck in Blaricum.

De omgevingsvergunning voorziet in de (her)bouw van vijf winkels met daarop de realisatie van 42 appartementen (totaal vier bouwlagen) aan de Hooibrug, de realisatie van een geldautomaat aan de Hooibrug en de herinrichting van het openbare gebied met onder meer de aanleg van ca. 99 parkeerplaatsen rondom het winkelcentrum. De bouw van de winkels, appartementen en geldautomaat kunnen alleen mogelijk worden gemaakt door af te wijken van het bestemmingsplan ex artikel 2.12 van de Wabo.

De aanvragen om vergunning, het ontwerpbesluit, het stedenbouwkundige plan en de ruimtelijke onderbouwing liggen met ingang van maandag 12 december 2011 voor de duur van zes weken, ter inzage. In deze periode kan een ieder de stukken inzien bij de balie Bouwen en Wonen in het kantoor van de BEL Combinatie aan de Zuidersingel 5 te Eemnes. De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30–12.30 uur. Het stedenbouwkundige plan en de ruimtelijke onderbouwing zijn tevens te raadplegen via de website van de gemeente Blaricum www.blaricum.nl

Gedurende de termijn van de tervisieligging kan eenieder een zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Blaricum Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van ‘zienswijze herontwikkeling winkelcentrum Bijvanck’

Ook het indienen van een mondelinge reactie is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzageligging, een afspraak te worden gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze of via email kenbaar te maken.

Voor de herontwikkeling van het winkelcentrum wordt geen exploitatieplan ex artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vastgesteld omdat in het verhaal van kosten is voorzien door middel van een anterieure overeenkomst.

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer H.J.M. de Jong van de BEL Combinatie (tel: 035-7513164).

Naar boven