Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlands Forensisch InstituutStaatscourant 2011, 22247Interne regelingen

Regeling van de afdelingshoofden van het Nederlands Forensisch Instituut van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 4 november 2011, houdende verlening van ondermandaat aan de plaatsvervangend afdelingshoofden en teamleiders

De in de bijlage bij dit besluit genoemde afdelingshoofden van het Nederlands Forensisch Instituut van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikelen 3, tweede lid van de Mandaatregeling van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, artikel 1, onder a, van de Mandaatregeling DG’s, NCTb en plv. SG Justitie 2005, de artikelen 1 en 2 van de Mandaatregeling DGRR Veiligheid en Justitie, artikel 1.2 van de Ondermandaatregeling algemeen directeur Nederlands Forensisch Instituut 4 november 2011’, de Ondermandaatregeling directeur externe relaties Nederlands Forensisch Instituut 4 november 2011, artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, , alsmede gelet op de artikelen 10:3, 10:9, eerste lid, en 10:12 Algemene wet bestuursrecht:

Besluiten:

Artikel 1

  • 1. Van het ingevolge artikel 1 van de Ondermandaatregeling directeur externe relaties Nederlands Forensisch Instituut 4 november 2011 aan alle afdelingshoofden verleende ondermandaat wordt, voor zover de betreffende afdelingen hiervan zijn voorzien, ondermandaat verleend aan de plaatsvervangend afdelingshoofden en teamleiders ten aanzien van de personeelsaangelegenheden betreffende medewerkers van de rechtstreeks onder hen ressorterende afdelingen of teams, met inachtneming van de bepalingen conform het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984) en voor zover in deze regeling niet afwijkend vastgelegd. De namen van de afdelingen en de desbetreffende plv. afdelingshoofden en teamleiders zijn opgenomen in het te raadplegen Mandaatregister Nederlands Forensisch Instituut.

Artikel 2

Van het ingevolge artikel 4 van de Ondermandaatregeling directeur externe relaties Nederlands Forensisch Instituut aan alle afdelingshoofden verleende ondermandaat wordt, voor zover de betreffende afdelingen hiervan zijn voorzien, ondermandaat verleend ten aanzien van het verrichten en goedkeuren van (financiële) beheershandelingen aan:

  • de plaatsvervangend afdelingshoofden tot een bedrag van € 100.000,– exclusief BTW.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde plaatsvervangend afdelingshoofden zijn bevoegd om namens de algemeen directeur:

  • a. besluiten te nemen, stukken af te doen, uitgaande brieven te tekenen ten aanzien van alle aangelegenheden, voortvloeiend uit hun taak c.q. waartoe anderszins aan hun de bevoegdheid is verleend.

  • b. privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, voor zover het rechtshandelingen betreft die voortvloeien uit hun taak c.q. waartoe anderszins aan hun de bevoegdheid is verleend.

  • c. alle overige handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 4

De Ondermandaatregeling afdelingshoofden Nederlands Forensisch Instituut 9 mei 2011 wordt ingetrokken.

Artikel 5

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2011 na publicatie in de Staatscourant.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Ondermandaatregeling afdelingshoofden Nederlands Forensisch Instituut 4 november 2011’. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en tevens worden gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Den Haag, 4 november 2011

De afdelingshoofden van het Nederlands Forensisch Instituut van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

(zie Mandaatregister Nederlands Forensisch Instituut)

TOELICHTING

In aansluiting op de Mandaatregeling DGRR Veiligheid en Justitie, de Mandaatregeling algemeen directeur Nederlands Forensisch Instituut 4 november 2011 en de Ondermandaatregeling directeur externe relaties Nederlands Forensisch Instituut 4 november 2011’ voorziet deze ondermandaatregeling in het nodige ondermandaat door de afdelingshoofden aan de plaatsvervangend afdelingshoofden en teamleiders. Op basis van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie kan telkens één niveau lager worden doorgemandateerd. Daar waar beide functies in een afdeling voorkomen is het afdelingshoofd direct leidinggevende van zowel de afdelingshoofden als de teamleiders.

Met deze ondermandaatregeling wordt mandaat doorgegeven aan plaatsvervangend afdelingshoofden en teamleiders om alle soorten personeelsbesluiten te nemen, dus ook beslissingen ten aanzien van de aanstelling, bevordering en het ontslag, alsmede ten aanzien van disciplinaire maatregelen van functionarissen werkzaam bij de afdeling of in het team. Ook moet gedacht worden aan beslissingen omtrent bewust belonen, verlof en opleidings- en vormingsactiviteiten. Het behoeft geen betoog dat personeelsbesluiten met grote rechtspositionele gevolgen ter afstemming aan de afdelingshoofden worden voorgelegd. Besluiten worden genomen binnen de kaders van de gemaakte beleidsafspraken binnen het Nederlands Forensisch Instituut.

Voor een nadere toelichting op de algemene aspecten van deze regeling wordt verwezen naar de toelichting op de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De afdelingshoofden van het Nederlands Forensisch Instituut van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

(zie Mandaatregister Nederlands Forensisch Instituut)