Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlands Forensisch InstituutStaatscourant 2011, 22245Interne regelingen

Regeling van de algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 4 november 2011, houdende verlening van ondermandaat aan de directeur externe relaties

De algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3 van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie, artikel 1, onder a, van de Mandaatregeling DG’s, NCTb en plv. SG Justitie 2005, artikel 1.e van de Mandaatregeling DGRR Veiligheid en Justitie, artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, alsmede gelet op de artikelen 10:3, 10:9, eerste lid, en 10:12 Algemene wet bestuursrecht:

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1, onderdeel e, van de Mandaatregeling DGRR Veiligheid en Justitie aan de algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut verleende ondermandaat, wordt ondermandaat verleend aan de directeur externe relaties, ten aanzien van alle personeelsaangelegenheden, met inachtneming van de bepalingen conform het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984) en voor zover in deze regeling niet afwijkend vastgelegd.

Artikel 2

De directeur externe relaties wordt aangewezen als hoofd van dienst in de zin van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van het ARAR ten aanzien van de onder hem ressorterende afdelingshoofden.

Artikel 3

Van het ingevolge artikel 1, onderdeel e, van de Mandaatregeling DGRR Veiligheid en Justitie aan de algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut verleende ondermandaat, wordt ondermandaat verleend aan de directeur externe relaties ten aanzien van het verrichten en goedkeuren van (financiële) beheershandelingen tot een bedrag van € 150.000,– exclusief BTW.

Artikel 4

Bij afwezigheid van de algemeen directeur treedt de directeur externe relaties in diens bevoegdheden. Tevens kunnen zij elkaar volledig vervangen en treden daarbij in elkaars bevoegdheden.

Artikel 5

De directeur externe relaties is bevoegd om namens de algemeen directeur:

  • a. besluiten te nemen, stukken af te doen, uitgaande brieven te tekenen ten aanzien van alle aangelegenheden, voortvloeiend uit zijn taak c.q. waartoe anderszins aan hem de bevoegdheid is verleend.

  • b. privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, voor zover het rechtshandelingen betreft die voortvloeien uit zijn taak c.q. waartoe anderszins aan hem de bevoegdheid is verleend.

  • c. alle overige handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 6

De Ondermandaatregeling algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut 9 mei 2011 wordt ingetrokken.

Artikel 7

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2011 na publicatie in de Staatscourant.

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Ondermandaatregeling algemeen directeur Nederlands Forensisch Instituut 4 november 2011’. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en tevens worden gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Den Haag, 4 november 2011

De algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi.

TOELICHTING

In aansluiting op de Mandaatregeling DGRR Veiligheid en Justitie voorziet deze mandaatregeling in het nodige ondermandaat door de algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de directeur externe relaties. Op basis van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie kan telkens één niveau lager worden doorgemandateerd.

Ingevolge artikel 7 van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft deze regeling ook betrekking op de doorgifte van de bevoegdheid om privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen (volmacht en machtiging) te verrichten. Indien en voor zover nodig worden nadere volmachten/machtigingen opgesteld, op basis van deze regeling.

Voor een nadere toelichting op de algemene aspecten van deze regeling wordt verwezen naar de toelichting op de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ad artikel 4

De directie van het NFI bestaat uit een algemeen directeur en een directeur externe relaties. De directie stuurt op de missie, strategievorming en koers van het NFI. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het functioneren van het NFI als geheel en is daarop door de DGRR aanspreekbaar.

De algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi.