Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LiesveldStaatscourant 2011, 22179Ruimtelijke plannen

Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning Ambachtsweg 12, te Liesveld

Ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ligt het ontwerp van het omgevingsbesluit Ambachtsweg 12, te Liesveld ter inzage. Het betreft de activiteit bouwen op zowel perceel E796 als E797. De aan te bouwen opslagruimte bedraagt ca. 2000 m2. De activiteit zorgt voor het mogelijk maken van in ontvangst name, opslag en bewerking en uitgifte van kaas.

Het ontwerp van het omgevingsbesluit ligt met ingang van 9 december 2011 zes weken ter inzage, tijdens openingstijden op het gemeentekantoor.

Gedurende bovengenoemde ter inzage termijn kan een ieder een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijzen of voor het inwinnen van informatie kunt u een afspraak maken met mevrouw D.G. Jansen.

Voor meer informatie zie de digitale bekendmaking op www.dewaardwerkt.nl.