Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LiesveldStaatscourant 2011, 21992Ruimtelijke plannen

Vaststelling bestemmingsplan Uitrit Voorstraat, Groot-Ammers

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening heeft de gemeenteraad van Liesveld op 24 november 2011 het bestemmingplan ‘Uitrit Voorstraat, Groot-Ammers’ vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het juridisch planologisch mogelijk maken van het doortrekken van de uitrit naast het voormalige gemeentehuis van Liesveld ten behoeve van de ontsluiting van de privégarages via de Voorstraat te Groot-Ammers.

Het raadsbesluit ligt met bijbehorende stukken met ingang van 9 december 2011 zes weken tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentekantoor of 24 uur per dag via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de termijn van de terinzageligging kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van het betreffende bestemmingplan en belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 200019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daarom kan tevens een voorlopige voorziening bij deze afdeling worden ingediend. Het bestemmingsplan treedt zonder voorlopige voorziening in werking op 20 januari 2012.

Voor meer informatie zie de digitale bekendmaking op www.dewaardwerkt.nl.