Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2011, 19709Ruimtelijke plannen

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning ‘Gewijzigd uitvoeren ‘t Kasteel, Bergambacht’ ter inzage

Burgemeester en wethouders van Bergambacht maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat van 3 november tot en met 14 december 2011 de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning met betrekking tot het plan ’t Kasteel, Terreplein, Bergambacht, ter inzage ligt bij de publieksbalie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5, Bergambacht.

Het ontwerpbesluit betreft een wijziging van de reeds verleende bouwvergunning. De wijziging betreft het in het gebouw realiseren van 3 extra appartementen en het aanbrengen van balkons. Het ontwerpbesluit is nodig omdat het plan niet in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Bergstoep/Dijklaan 2000.

Naast het ontwerpbesluit liggen de aanvraag om omgevingsgunning en de bijbehorende stukken ter inzage.

Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 3, 2860 AA Bergambacht. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken kunt u daarvoor een afspraak maken met mevrouw M.A. Bruinen van de afdeling ROB te bereiken op telefoonnummer 0182-356512 (maandag t/m donderdag).