Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkStaatscourant 2011, 18824Ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan ‘Partiële herziening Sportpark Den Donk e.o.’ vastgesteld

Vastgesteld bestemmingsplan ter inzage

Het college van de gemeente Oisterwijk maakt bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 29 september 2011 het bestemmingsplan ‘Partiële herziening Sportpark Den Donk e.o.’ heeft vastgesteld. Vanaf vrijdag 21 oktober 2011 ligt het bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage.

Het plan kan gedurende deze termijn elke werkdag van 08.30 uur tot 13.00 uur en op donderdag tot 17.00 uur worden ingezien bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 te Oisterwijk. U kunt ook een afspraak maken voor inzage buiten kantooruren. U kunt hiervoor bellen met 013-5291311. Het vastgestelde bestemmingsplan is gedurende de termijn ook digitaal te raadplegen op onze website www.oisterwijk.nl.

Omschrijving ontwerpbestemmingsplan

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Partiële herziening Sportpark Den Donk e.o.’ is gelegen over twee sportvelden op Sportpark Den Donk in Oisterwijk. Het bestemmingsplan maakt de plaatsing van lichtmasten rond een veld van MHC HOCO en rond een veld van SV NEVELO mogelijk.

Beroep

Als belanghebbende kunt u gedurende de hierboven genoemde termijn beroep indienen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Het beroepschrift stuurt u naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Een ingediend beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Daarvoor moet u namelijk ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Deze publicatie is ook digitaal raadpleegbaar op onze gemeentelijke website www.oisterwijk.nl.

Oisterwijk, 20 oktober 2011

Het college van Oisterwijk.