Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Millingen aan de RijnStaatscourant 2011, 18760Vergunningen

Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Kolibripad in Millingen aan de Rijn

Burgemeester en wethouders van Millingen aan de Rijn maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

   

Voor:

het aanleggen van 13 parkeerplaatsen

Locatie:

Kolibripad in Millingen aan de Rijn

Datum ontwerpbesluit:

20 oktober 2011

Datum ter inzage:

21 oktober 2011

Procedure

Voor dit plan wordt de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure gevolgd. Dat houdt in dat voordat een besluit genomen wordt zienswijzen kunnen worden ingediend. Nadat het besluit is genomen kan geen bezwaar gemaakt worden, maar wel kan beroep tegen dat besluit aangetekend worden bij de rechtbank.

Inzage

De aanvraag, het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf de inzagedatum gedurende 6 weken ter inzage bij de balie van de afdeling burgerzaken in het gemeentehuis van Millingen aan de Rijn. Het gemeentehuis is maandag tot en met donderdag geopend van 9.00 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.00 tot 10.30 en op dinsdagavond van 18.00 tot 19.30 uur.

Het ontwerpbesluit is ook digitaal te raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0265.OVKolibripad-ONW1

Zienswijze

Een belanghebbende kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit omgevingsvergunning kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Millingen aan de Rijn, Postbus 3, 6566 ZG Millingen aan de Rijn.Voor nadere informatie dan wel het indienen van een mondelinge zienswijze of indien inzage is gewenst buiten de genoemde kantooruren, kan contact worden opgenomen met een medewerker van het omgevingsloket, bereikbaar op telefoonnummer 024-39 96 161.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.