Uitwerkingsplan ‘Blaricummermeent, Deelplan woongebied C1’ gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.6, 3.8 en 3.9a Wet ruimtelijke ordening bekend dat het college van Blaricum op 27 september 2011 het uitwerkingsplan ‘Blaricummermeent, Deelplan woongebied C1’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

De raad heeft op 16 mei 2007 het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp vastgesteld. Dit is een globaal bestemmingsplan met uitwerkingsplicht voor de deelplannen met woningen, het deelplan bedrijvenpark en de hoofdplanstructuur. Deelplan C1 ligt ingeklemd tussen deelplan A (zuidkant), de gemeente Huizen (westkant), de nog aan te leggen Floris V Dreef (noordkant) en de rivier (oostkant).

Dit uitwerkingsplan maakt de bouw mogelijk van ca. 90 woningen in deelplan C1.

De basisregels zijn vastgelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde globale bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp. Het uitwerkingsplan is een nadere detaillering van het globale bestemmingsplan en is gebaseerd op het Kwaliteitshandboek Deelplan C. Dit Kwaliteitshandboek is een verdere uitwerking van het Masterplan De Blaricummermeent en beschrijft de kaders voor stedenbouwkundige en architectonische uitwerking.

Een ontwerp van het uitwerkingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen.

De ingediende zienswijzen hebben geleid tot enkele kleine aanpassingen van het uitwerkingsplan met betrekking tot het profiel van de grenssloot en het gebied grenzend aan de noordelijke rotonde. Ambtshalve is tevens een wijziging doorgevoerd. Dit betreft de mogelijkheid voor woonwerkwoningen die wel in de toelichting van het uitwerkingsplan stonden maar per abuis niet in de regels waren opgenomen.

Voor een compleet overzicht van deze wijzigingen wordt verwezen naar het besluit van 27 september 2011 met alle bijbehorende stukken en het vastgestelde ter inzage liggende Uitwerkingsplan Deelplan woongebied C1.

Ter inzage

Het vastgestelde uitwerkingsplan, bijbehorende stukken en het bijbehorende besluit, liggen vanaf maandag 17 oktober 2011 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 te Eemnes.

U kunt hier terecht van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Tevens is het uitwerkingsplan te raadplegen via de website van de gemeente Blaricum en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening kan degene die een zienswijze heeft ingebracht, danwel diegenen die kunnen aantonen daartoe niet in de gelegenheid te zijn geweest, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Blaricum, 29 september 2011

Burgemeester en wethouders van Blaricum,

J.N. de Zwart-Bloch,

burgemeester.

A. Hogendoorn,

secretaris.

Naar boven