Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2011, 18269Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 september 2011, nr. G&VW/2011/GW/15337, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling en diverse Warenwetregelingen in verband met de gefaseerde invoering van het herziene stelsel van certificatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 1.5a, tweede lid, 1.5b, derde lid, 1.5d, derde lid, 1.5e, derde lid, 1.5f, tweede lid, 1.5h, derde lid, 1.5i, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de artikelen 12b, eerste en zevende lid, 12c, eerste en zevende lid, 12d, achtste lid, 14a, vijfde lid, 18a, 19a, vijfde lid, 22a, derde lid, 22c, derde lid, en 22d, tweede lid, van het Warenwetbesluit Drukapparatuur, de artikelen 17, derde lid, 17a, derde lid, 17c, derde lid, en 17d, tweede lid, van het Warenwetbesluit explosieveilig materieel, de artikelen 17, zesde lid, 17a, tweede lid, 23, derde lid, 24, derde lid, 26, derde lid, en 26a, tweede lid, van het Warenwetbesluit liften, de artikelen 6e, tweede lid, 6g, derde lid, 6h, derde lid, 6j, derde lid, en 6ja, tweede lid, van het Warenwetbesluit machines en de artikelen 6d, derde lid, 6e, derde lid, 6g, derde lid, en 6h, tweede lid, van het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen;

Besluit:

ARTIKEL I

De Arbeidsomstandighedenregeling wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 1.1a wordt een artikel ingevoegd luidende:

Artikel 1.1b. Vergoeding extra kosten certificatie en wijze van betalen

 • 1. Voor zover ten gevolge van een verzoek of handeling dan wel nalaten van de aanvrager van een certificaat als bedoeld in deze regeling, extra kosten worden gemaakt in verband met de afgifte van het certificaat, worden deze kosten doorberekend aan de aanvrager.

 • 2. De kosten verbonden aan de afgifte van een certificaat worden bij de aanvraag voldaan overeenkomstig de aanwijzingen van de instelling.

B

Aan artikel 1.7a worden drie leden toegevoegd, luidende:

 • 3. Met inachtneming van artikel 11 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties stelt de certificerende instelling de aanvrager op de hoogte van de eis van het met goed gevolg afleggen van een compenserende maatregel met een bepaalde duur of inhoud.

 • 4. De compenserende maatregel bestaat uit een aanpassingsstage dan wel een proeve van bekwaamheid.

 • 5. De kosten verbonden aan het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, en aan een compenserende maatregel als bedoeld in het vierde lid, worden, met inachtneming van artikel 20, zevende lid, van de wet, doorberekend aan de aanvrager. Artikel 1.1b is van overeenkomstige toepassing op de aanvraag en de compenserende maatregel.

C

Artikel 4.27 komt te luiden:

Artikel 4.27. Eisen voor afgifte van certificaten in het werkveld asbest

Een certificaat kan worden afgegeven indien:

 • a. in geval van het certificaat, bedoeld in artikel 4.54a, vierde lid, van het besluit, de aanvrager voldoet aan de eisen, vastgelegd in het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie, zoals opgenomen in bijlage XIIIa bij de regeling;

 • b. in geval van het certificaat, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, van het besluit, de aanvrager voldoet aan de eisen, vastgelegd in het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestverwijdering, zoals opgenomen in bijlage XIIIb bij de regeling;

 • c. in geval van het certificaat, bedoeld in artikel 4.54d, vijfde lid, van het besluit, de aanvrager voldoet aan de eisen, vastgelegd in het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Persoonscertificaat Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA), zoals opgenomen in bijlage XIIIc bij de regeling;

 • d. in geval van het certificaat, bedoeld in artikel 4.54d, zevende lid, van het besluit, de aanvrager voldoet aan de eisen, vastgelegd in het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Persoonscertificaat Deskundig Asbestverwijderaar (DAV), zoals opgenomen in bijlage XIIId bij de regeling.

D

Artikel 4.28 komt te luiden:

Artikel 4.28. Eisen voor aanwijzing en (blijven) functioneren als certificerende instelling in het werkveld asbest

Een aanwijzing als certificerende instelling kan geschieden indien:

 • a. in geval van een certificerende instelling als bedoeld in artikel 4.54a, vierde lid, of artikel 4.45d, eerste lid, van het besluit, de aanvragende instelling voldoet aan de criteria, vastgelegd in het Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht op de certificatie-instellingen voor Asbestverwijderingsbedrijven (AVB) en Asbestinventarisatiebedrijven (AIB), zoals opgenomen in bijlage XIIIe bij de regeling;

 • b. in geval van een certificerende instelling als bedoeld in artikel 4.54d, vijfde of zevende lid, van het besluit de aanvragende instelling voldoet aan de criteria, vastgelegd in het Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht op de certificatieinstellingen voor Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) en Deskundig Asbestverwijderaar (DAV), zoals opgenomen in bijlage XIIIf bij de regeling.

E

In artikel 9.1, eerste lid, vervalt ‘, 4.27’.

F

Artikel 9.2 vervalt.

G

Artikel 9.2f vervalt.

H

Bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.28, vervalt.

I

Na Bijlage XIII, behorend bij de artikelen 4.19, eerste lid, en 4.20, eerste lid, worden toegevoegd de vier bijlagen, zoals opgenomen in de Bijlagen 1 tot en met 4 bij deze regeling.

J

Na Bijlage XIII, behorend bij de artikelen 4.19, eerste lid, en 4.20, eerste lid, worden toegevoegd de twee bijlagen, zoals opgenomen in de Bijlagen 5 en 6 bij deze regeling.

ARTIKEL II

De Warenwetregeling drukapparatuur wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, derde lid, wordt na ‘WESA-schema drukapparatuur’ toegevoegd: , voor zover niet buiten toepassing verklaard in het Schema voor aanwijzing en toezicht op de certificerings- en keuringsinstellingen voor drukapparatuur, genoemd in artikel 15, eerste lid.

B

In artikel 3, tweede lid, wordt na ‘WESA-schema drukapparatuur’ toegevoegd: , voor zover niet buiten toepassing verklaard in het Schema voor aanwijzing en toezicht op de certificerings- en keuringsinstellingen voor drukapparatuur, genoemd in artikel 15, eerste lid.

C

Artikel 15 komt te luiden:

Artikel 15. Eisen voor aanwijzing en (blijven) functioneren als aangewezen keuringsinstelling, aangewezen aangemelde keuringsinstelling en aangewezen aangemelde onafhankelijke instelling

 • 1. Een aanwijzing als aangewezen keuringsinstelling, aangewezen aangemelde keuringsinstelling en aangewezen aangemelde onafhankelijke instelling kan geschieden indien:

  • a. in geval van een beoordeling, keuring of herkeuring van drukapparatuur en samenstellen als bedoeld in artikel 1, onderdelen e en j, van het besluit, de aanvragende instelling voldoet aan de criteria, vastgelegd in het Schema voor Aanwijzing en Toezicht op de certificerings- en keuringsinstellingen voor Drukapparatuur, zoals opgenomen in de bijlage bij de regeling;

  • b. in geval van een beoordeling, keuring of herkeuring van druksystemen als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van het besluit, de aanvragende instelling voldoet aan de criteria, vastgelegd in het Schema voor Aanwijzing en Toezicht op de certificerings- en keuringsinstellingen voor Drukapparatuur, zoals opgenomen in de bijlage bij de regeling.

 • 2. In geval van een aanwijzing als aangewezen keuringsinstelling, voldoet de aanvragende instelling tevens aan de criteria, vastgelegd in het RISA-schema drukapparatuur, voor zover niet buiten toepassing verklaard in het Schema voor Aanwijzing en Toezicht op de certificerings- en keuringsinstellingen voor Drukapparatuur, genoemd in het eerste lid.

D

Aan de regeling wordt toegevoegd de bijlage, zoals opgenomen in de Bijlage 7 bij deze regeling.

ARTIKEL III

De Warenwetregeling explosieveilig materieel wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd luidende:

Artikel 2 Eisen voor aanwijzing en (blijven) functioneren als aangewezen aangemelde instelling

Een aanwijzing als aangewezen aangemelde instelling als bedoeld in artikel 17 van het besluit, kan geschieden indien de aanvragende instelling voldoet aan de criteria, vastgelegd in het Schema voor Aanwijzing en Toezicht op de instellingen voor overeenstemmingsbeoordelingsprocedures voor het Warenwetbesluit explosieveilig materieel, zoals opgenomen in de bijlage bij de regeling.

B

Aan de regeling wordt toegevoegd de bijlage, zoals opgenomen in Bijlage 8 bij deze regeling.

ARTIKEL IV

De Warenwetregeling liften wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd luidende:

Artikel 2 Eisen voor aanwijzing en (blijven) functioneren als aangewezen instelling en aangewezen aangemelde instelling

Een aanwijzing als aangewezen instelling en aangewezen aangemelde instelling kan geschieden indien:

 • a. in geval van de overeenstemmingsbeoordeling van een lift of veiligheidscomponent dan wel de beoordeling van een kwaliteitsborgingsysteem als bedoeld in de artikelen 8 en 9 van het besluit, de aanvragende instelling voldoet aan de criteria, vastgelegd in het Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht op de instellingen voor overeenstemmingsbeoordelingsprocedures voor de richtlijn 95/16/EG – Liften, zoals opgenomen in bijlage 1 bij de regeling;

 • b. in geval van de beoordeling van een voorgenomen wijziging in een lift, model lift of model veiligheidscomponent als bedoeld in artikel 11 van het besluit, dan wel een keuring of vervolgkeuring van een lift als bedoeld in artikel 17 van het besluit, de aanvragende instelling voldoet aan de criteria, vastgelegd in het Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht op de instellingen ten behoeve van keuringen van liften in de gebruiksfase, zoals opgenomen in bijlage 2 bij de regeling.

B

Na artikel 4 wordt een artikel toegevoegd luidende:

Artikel 5 Eisen voor afgifte van certificaten voor keuringen in de gebruiksfase

Een certificaat kan worden afgegeven indien, in geval van de beoordeling van een voorgenomen wijziging in een lift, model lift of model veiligheidscomponent als bedoeld in artikel 11 van het besluit, dan wel een keuring of vervolgkeuring van een lift als bedoeld in artikel 17 van het besluit, de aanvrager voldoet aan de eisen, vastgelegd in het Werkveldspecifiek certificatieschema vervolgkeuring liften, zoals opgenomen in bijlage 3 bij de regeling.

C

Aan de regeling worden toegevoegd de drie bijlagen, zoals opgenomen in de Bijlagen 9 tot en met 11 bij deze regeling.

ARTIKEL V

De Warenwetregeling machines wordt als volgt gewijzigd:

A

Onder vernummering van artikel 2a tot artikel 2 wordt na artikel 2 (nieuw) een artikel ingevoegd luidende:

Artikel 2a Eisen voor aanwijzing en (blijven) functioneren als aangewezen instelling en aangewezen aangemelde instelling

Een aanwijzing als aangewezen instelling en aangewezen aangemelde instelling kan geschieden indien in geval van de overeenstemmingsbeoordeling van een machine of de beoordeling van een kwaliteitsborgingsysteem als bedoeld in artikel 5 van het besluit, dan wel de beoordeling van een voorgenomen wijziging in een machine of model machine als bedoeld in artikel 5a van het besluit, de aanvragende instelling voldoet aan de criteria, vastgelegd in het Schema voor Aanwijzing en Toezicht op de instellingen voor overeenstemmingsbeoordelingsprocedures voor het Warenwetbesluit Machines, zoals opgenomen in bijlage 1 bij de regeling.

B

Aan de regeling wordt een bijlage toegevoegd, zoals opgenomen in Bijlage 12 bij deze regeling.

ARTIKEL VI

De Warenwetregeling persoonlijke beschermingsmiddelen wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd luidende:

Artikel 2 Eisen voor aanwijzing en (blijven) functioneren als aangewezen aangemelde instelling

Een aanwijzing als aangewezen aangemelde instelling als bedoeld in artikel 6d van het besluit, kan geschieden indien de aanvragende instelling voldoet aan de criteria, vastgelegd in het Schema voor Aanwijzing en Toezicht op de instellingen voor overeenstemmingsbeoordelingsprocedures voor het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals opgenomen in de bijlage bij de regeling.

B

Aan de regeling wordt toegevoegd de bijlage, zoals opgenomen in Bijlage 13 bij deze regeling.

ARTIKEL VII

Deze regeling met de bijbehorende bijlagen treedt, met uitzondering van artikel I, onderdelen C, E, G, en J, in werking met ingang van 1 januari 2012. Artikel I, onderdelen C, E, G en J, treedt in werking met ingang van 1 februari 2012.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 september 2011

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom.

TOELICHTING

Algemeen

Met deze regeling wordt een begin gemaakt met de gefaseerde invoering van de nieuwe certificatieprocedure op het terrein van de arbeidsomstandigheden- en warenwetgeving. Voor de aanleiding en opzet van de nieuwe procedure wordt in zijn algemeenheid verwezen naar de Nota van toelichting bij het Besluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige Warenwetbesluiten in verband met de herziening van het stelsel van certificatie (Stb. 2009, 395).

Een cruciale rol bij de nieuwe certificatieprocedure spelen:

 • 1. de schema’s voor aanwijzing en toezicht, die maatgevend zijn voor de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de aanwijzing van en het toezicht op certificerende en keuringsinstanties (hierna cki’s), die belast zijn met verstrekken van certificaten c.q. het verrichten van (her)keuringen;

 • 2. de certificatieschema’s, die maatgevend zijn voor de cki’s bij het verrichten van hun uitvoerende werkzaamheden en het toezicht op de certificaathouders.

Met de stelselwijziging wordt niet alleen het afgeven van aanwijzingen en certificaten beter gestructureerd, maar worden ook het toezicht en de handhaving meer handen en voeten gegeven.

Met de wijzigingen, opgenomen in het eerder genoemde besluit, wordt duidelijk aangegeven in welke gevallen een aanwijzing ingetrokken of geschorst kan worden.

Het betreft hier discretionaire bevoegdheden voor de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (aanwijzing) dan wel de cki’s (certificaten, keuringen). Dit laat echter onverlet dat verwacht mag worden dat er serieus toezicht wordt gehouden (inspecties, onderzoeken naar aanleiding van klachten) en dat daar waar nodig krachtig en effectief wordt opgetreden en gehandhaafd.

Door de minister zijn de uitgangspunten neergelegd in de Beleidsregel maatregelenbeleid certificering Arbeidsomstandighedenwet en Warenwet (Stcrt. 2010, 10839), waarin per overtreding is aangegeven welke maatregelen in beginsel in aanmerking komen (lopend van een waarschuwing tot definitieve intrekking van de aanwijzing). Ingevolge artikel 3 van bovengenoemde beleidsregel treedt deze per 1 januari 2012 in werking voor de werkvelden asbest, drukapparatuur, explosieveilig materieel, liften, machines en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voor de cki’s wordt deze bevoegdheid nader ingevuld en gestructureerd via een soortgelijke regeling, die is opgenomen in het van toepassing zijnde certificatieschema. Een dergelijk schema is via vermelding in de Arbeidsomstandigheden- of van toepassing zijnde Warenwetregeling bindend voor alle partijen in de betrokken sector (cki’s en certificaathouders).

Artikelsgewijs

Artikel I

De regeling voorziet in de vaststelling van eerdergenoemde schema’s op een groot aantal terreinen. In totaal 13 schema’s. Concreet betekent dit het volgende.

Op arboterrein gaat het voorlopig om het werkveld asbest (onderdelen C, D, E, G, H, I en J). Het bij voorrang doorvoeren van de stelselwijziging op dit terrein wordt, mede tegen de achtergrond van debatten in de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de problematiek van het (on)zorgvuldig verwijderen van asbest, als zeer noodzakelijk ervaren. Het gaat om twee schema’s voor aanwijzing en toezicht en vier nieuwe certificatieschema’s.

De regeling inzake de vergoeding van de kosten verbonden aan het verkrijgen van een certificaat is in zijn algemeenheid geregeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit. De meer specifieke bepalingen zijn in verband daarmee geschrapt. Artikel 1.1b is een geactualiseerde versie van het vervallen artikel 9.2 (onderdelen A en F).

De onderdelen A, B en F die als zodanig los staan van de geactualiseerde certificatieprocedure treden eveneens in werking met ingang van 1 januari 2012.

Artikelen II tot en met VI

De overige artikelen van de regeling hebben betrekking op het Warenwetterrein.

Artikel II ziet op de Warenwetregeling drukapparatuur. Het schema voor aanwijzing en toezicht is nieuw. Bij de certificatieschema’s gaat het voorlopig om een continuering van het tot nu toe geldende schema (onderdelen van de WESA-schema drukapparatuur). Er is geen sprake van inhoudelijke wijzigingen. Dit laat onverlet dat de komende tijd wel doorgewerkt zal worden aan verdere actualisering van deze schema’s. Dit geldt ook voor de overige, hieronder te noemen, Warenwetregelingen.

Artikel III ziet op de Warenwetregeling explosieveilig materieel. Het gaat hier alleen om een schema voor aanwijzing en toezicht. Voor (her)keuringen is geen behoefte aan een apart certificatieschema. Deze (her)keuringen geschieden van oudsher aan de hand van de strikte criteria zoals opgenomen in de EU richtlijn explosieveilig materieel (Richtlijn 94/9/EG, PbEG 1994 L 100).

Bij de Warenwetregeling liften (artikel IV) zijn twee schema’s voor aanwijzing en toezicht vastgesteld. Het bestaande, nu alsnog gepubliceerde, certificatieschema wordt voorlopig gecontinueerd, voor keuringen van liften als bedoeld in artikel 2, onderdeel b.

Voor de Warenwetregeling machines (artikel V) is een schema voor aanwijzing en toezicht voor machines vastgesteld. Voor machines is er geen behoefte aan een apart certificatieschema. Deze keuringen geschieden van oudsher aan de hand van de strikte voorwaarden, zoals opgenomen in de EU Machinerichtlijn (Richtlijn 2006/42/EG, PBEG 2006 L 157).

Artikel VI tenslotte betreft de Warenwetregeling persoonlijke beschermingsmiddelen. Het gaat hier alleen om het schema voor aanwijzing en toezicht. Voor keuringen is er geen behoefte aan een apart certificatieschema. Die geschieden van oudsher aan de hand van de strikte criteria, zoals opgenomen in de EU richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen (Richtlijn 89/686/EEG, PBEG 2006 L 399).

Artikel VII

Alle artikelen treden in werking met ingang van 1 januari 2012, met dien verstande dat wat betreft de vier nieuwe certificatieschema’s voor het werkveld asbest, gezien het specifieke karakter van het werkterrein en de in het geding zijnde organisatorische en financiële belangen van betrokken partijen, een gewenningsperiode van 4 maanden is afgesproken. De datum van inwerkingtreding voor Artikel I, onderdelen C, E, G en J, is daarom 1 februari 2012.

Vanaf 1 januari 2012 gelden voor alle in de regeling genoemde werkvelden, waaronder asbest, dus de nieuwe juridische kaders, de schema’s voor aanwijzing en toezicht en, voor zover van toepassing, de nieuwe certificatieschema’s; maar tot 1 februari 2012 blijven voor het werkveld asbest de bestaande certificatieschema’s nog van kracht.

Vanaf 1 januari 2012 kunnen (en moeten) de huidige cki’s een beoordelingsverzoek bij de Raad voor Accreditatie indienen. Doen zij tijdig (binnen vijf maanden) een dergelijk verzoek, dan loopt de huidige aanwijzing door totdat op het verzoek om hernieuwde aanwijzing is beslist door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De komende tijd moeten zij de noodzakelijke aanpassingen doorvoeren. De hele aanwijzingsprocedure moet binnen 2 jaar zijn afgerond.

Voor de certificaathouders geldt dat het certificaat in ieder geval doorloopt tot de eerstvolgende controle door de cki. Op dat moment zullen zij moeten voldoen aan de nieuwe eisen. Is dat niet het geval dan lopen zij het risico dat er maatregelen worden getroffen door de cki. Ook de certificaathouders doen er dus goed aan de komende tijd te gebruiken voor de noodzakelijke aanpassingen.

Wat betreft het overgangsrecht zij verder verwezen naar de Nota van toelichting bij het Besluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige Warenwetbesluiten in verband met de herziening van het stelsel van certificatie (Stb. 2009, 395).

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom.

BIJLAGE 1, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 26 SEPTEMBER 2011, NR. G&VW/2011/GW/15337, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENREGELING EN DIVERSE WARENWETREGELINGEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE INVOERING VAN HET HERZIENE STELSEL VAN CERTIFICATIE.

Bijlage XIIIa behorend bij Artikel 4.27

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie

Certificatieschema

voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object voorafgaand aan

 • het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten;

 • het verwijderen van asbest;

 • het opruimen van asbest na een incident

vast te leggen in een asbestinventarisatierapport inclusief risicoklassificaties

Document: SC-540: 2011, versie 01

Onder beheer van:

Stichting Ascert

Postbus 154

3990 DD Houten

www.Ascert.nl

INHOUD

DEEL I

ALGEMENE BEPALINGEN

11

     

1

Inleiding

11

     

2

Definities en Documenten

11

2.3

Documenten

12

     

3

Werkveldspecifieke kenmerken

13

3.1

Beschrijving schema

13

3.2

Actieve partijen

14

3.3

Risicoanalyse en afbreukcriteria

14

3.4

Typering asbestinventarisatie

19

     

4

Certificatiereglement

17

4.1

Doelstelling

17

4.2

Certificatieprocedure

17

4.3

Procedures

17

4.4

Certificatiebeslissing

20

4.5

Geldigheidsduur van het certificaat

20

4.6

Geldigheidscondities

21

4.7

Klachten

21

4.8

Bezwaarschriftenprocedure

22

4.9

Norminterpretatie

23

     

5

toezicht

24

5.1

Toegang

24

5.2

Frequentie van het toezicht

24

5.3

De wijze van uitvoering van het toezicht

25

5.4

Verslag van bevindingen

26

5.5

Maatregelen bij geconstateerde afwijkingen (artikel 1.5g Arbobesluit)

26

5.6

Kosten van onderzoek

40

5.7

Criteria

40

     

DEEL II

NORMEN

41

     

6

Onderwerp van certificatie

41

     

7

Eisen

41

7.1

Administratieve eisen

41

7.2

Vrijwaring van druk

43

7.3

Geheimhouding

43

7.4

Organisatie en management

43

7.5

Kwaliteitssysteem

44

7.6

Personeel

46

7.7

Voorzieningen en uitrusting

47

7.8

Inventarisatie methoden en procedures

49

7.9

Behandeling van inventarisatieobjecten en materiaalmonsters

50

7.10

Beheer van gegevens

51

7.11

Inventarisatierapporten

51

7.12

Uitbesteding

52

7.13

Samenwerking

52

7.14

Eisen te stellen aan asbestinventarisatie

52

7.15

Omvang van het project

56

7.16

Het asbestinventarisatieplan

57

7.17

Rapportage

59

     

8

Beoordelingsmethodiek

63

8.1

Tijdsbesteding bij de beoordelingen

64

8.2

Combinatie met beoordelingen voor andere certificatieschema’s

64

     

9

het certificaat

64

9.1

Certificaatgegevens

64

9.2

Gebruik van het certificaat

64

9.3

Ascert Certificaatregister

64

     

DEEL III

BIJLAGEN

65

     

BIJLAGE A

MELDINGSFORMULIER ASBESTINVENTARISATIE

65

BIJLAGE B

DEFINITIES (I)

66

BIJLAGE C

MODEL AANVRAAG PROJECTEN VOOR INITIËLE CERTIFICATIE (V)

71

BIJLAGE D

MODEL OVEREENKOMST CKI EN CERTIFICAATHOUDER (I)

74

BIJLAGE E

ASCERT PROCESCERTIFICAAT ASBESTINVENTARISATIE (V)

76

BIJLAGE F

BEOORDELINGSLIJST ASBESTINVENTARISATIERAPPORT BWT (I)

78

BIJLAGE G

VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER (I)

80

BIJLAGE H

HOE TE HANDELEN BIJ INCIDENT (BRAND STORM) (I)

83

BIJLAGE I

CATEGORIE INDELING SANCTIESTELSEL ASBESTINVENTARISATIE Tabel 5.5.3

85

BIJLAGE J-1

VOORBEELD RISICOKLASSIFICATIE

98

BIJLAGE J-2

VOORBEELD RISICOKLASSIFICATIE

99

DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN

Deel 1 van dit certificatieschema bevat algemene uitgangspunten en bepalingen voor certificatie door CI’s en voorwaarden waaronder de afgifte van certificaten dient te gebeuren. Beschreven wordt achtereenvolgens:

 • het werkveld waarop dit certificatieschema betrekking heeft (1);

 • definities en documenten (2);

 • een beschrijving van de specifieke kenmerken van het werkveld waaronder een risicoanalyse (3);

 • het certificatiereglement (4);

 • toezicht op het naleven van de eisen (5).

In de tekst van dit certificatieschema is ter ondersteuning en verduidelijking aanvullende informatie gegeven in de vorm van Toelichting, Opmerking en Appendix. Deze hebben een informatief karakter.

1 Inleiding

Dit werkveldspecifieke certificatieschema SC-540 voor de inventarisatie van aanwezig asbest, asbesthoudende producten en asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object voorafgaand aan en ten behoeve van

 • het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten,

 • het verwijderen van asbest,

 • het opruimen van asbest na een incident,

is door Ascert opgesteld en door de minister van SZW vastgesteld.

Het vormt de basis voor het Ascert Procescertificaat Asbestinventarisatie. Dit vastgestelde schema vervangt eerdere versies.

2 Definities en Documenten
2.1 Algemene definities

Begrip of afkorting:

Betekenis

Aanvrager van een certificaat:

De (rechts-)persoon die bij de certificatie-instelling een aanvraag doet voor het afgeven van een certificaat.

Aanwijzing:

Aanwijzing van een instelling bij of krachtens wettelijk voorschrift door de minister van SZW.

AI:

Arbeidsinspectie

AI/TC:

Arbeidsinspectie Team Certificatie

Ascert:

Stichting die een wettelijke certificatieregeling beheert. Voor het werkveld asbest functioneert Stichting Certificatie Asbest (Ascert), voorheen SCA.

Beoordeling:

Beoordeling (initiële, of her-) door de nationale accreditatie-instantie van instellingen op basis van het door de minister van SZW vastgestelde WDA&T, op grond waarvan de nationale accreditatie-instantie schriftelijk rapporteert of de instelling competent is om wettelijk verplichte certificaten af te geven. Bij het vaststellen van het WDA&T door de minister van SZW wordt zoveel mogelijk aangesloten bij internationale systematiek en normen.

Categorie I, II,III of IV:

Er zijn vier niveaus waarop bij afwijkend gedrag van het certificaathoudend bedrijf de volgende sancties kunnen worden getroffen:

• Categorie I Onvoorwaardelijk intrekken

• Categorie II Schorsen

• Categorie III Voorwaardelijk intrekken met een termijn van 3 maanden

• Categorie IV Waarschuwen

Deze niveaus zijn nader uitgewerkt in de zogenaamde escalatieladder. (zie SC-530/SC-540, par. 5.5.2).

Centraal College van Deskundigen (CCvD) :

Het college, onderdeel van en/gefaciliteerd door Ascert, dat belanghebbende partijen in een bepaalde sector of branche de mogelijkheid biedt tot deelname bij het opstellen en onderhouden van werkveldspecifieke documenten op zodanige wijze dat sprake is van een evenwichtige en representatieve vertegenwoordiging van deze partijen.

Certificaat:

Een certificaat in de zin van artikel 20 Arbowet en artikel 27 Warenwet. Daarnaast moet een certificaat beschouwd worden als een verklaring van overeenstemming (conformiteitsverklaring) zoals bedoeld in relevante accreditatienormen.

Certificaathouder:

(rechts) Persoon die in het bezit is van een geldig wettelijk verplicht certificaat voor zijn bedrijf.

Certificatieproces:

Alle activiteiten via welke een CKI beoordeelt en besluit of een persoon, product of systeem voldoet en blijft voldoen aan de normen, zoals opgenomen in het werkveldspecifieke certificatieschema.

Certificatiereglement:

Bepalingen voor de uitvoering van het certificatieproces en de relaties tussen kandidaat en CKI.

Certificatiesysteem:

Set van procedures en middelen benodigd om het certificatieproces uit te voeren per certificatieschema, dat leidt tot de uitgifte van een certificaat van vakbekwaamheid, inclusief onderhoud.

Certificerings en Keurings-instelling (CKI) :

Kalibratie- of conformiteitsbeoordelingsinstellingen zoals certificatie-instellingen, keuringsdiensten van gebruikers, laboratoria, inspectie-instellingen en testinstituten.

CKI-persoon:

CKI door de Minister van SZW aangewezen op grond van SC-501 voor de verlening van persoonscertificaten op basis van SC-510 en/of SC-520.

CKI-proces:

CKI door de Minister van SZW aangewezen op grond van SC-502 voor de verlening van procescertificaten op basis van SC-530 en/of SC-540.

Concern:

a) een groep van bedrijven die (in belangrijke mate) onder gezamenlijke leiding staan en als eenheid optreden; of,

b) rechtspersonen die via aandeelhouderschap verbonden zijn.

Controle:

Periodieke beoordeling door de nationale accreditatie-instantie van CKI’s tegen de voor beoordeling geldende regels van de minister (WDA&T).

DAV:

Deskundig asbestverwijderaar

DIA:

Deskundig inventariseerder asbest

DTA:

Deskundig toezichthouder asbestverwijdering

Eindbeoordelingsinstelling:

Eindbeoordelingsinstelling: door de RvA, NEN-EN-ISO/IEC 17020: 2004 type C, geaccrediteerde inspectie-instelling die de eindcontrole (inspectie, monsterneming en -analyse) na asbestverwijdering verricht.

IenM:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Opdrachtgever:

Opdrachtgever in de zin van artikel 1.1, tweede lid, aanhef en onder c en d van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Project:

Een bouwwerk in de zin van artikel 1.1, tweede lid, aanhef en onder b van het Arbeidsomstandighedenbesluit, waarbij de grenzen van het project worden gevormd door de gehele opdracht van de opdrachtgever;

Risicoanalyse:

Analyse waaruit motivatie, voor te maken keuzes in werkveldspecifiek probleemgebied blijkt, op te nemen in het beoogde certificatieschema.

SC-501:

Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht op de certificatie-instellingen voor Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) en Deskundig Asbestverwijderaar (DAV). Documentnummer SC-501: 2011, versie 01.

SC-502:

Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht op de certificatie-instellingen voor Asbestverwijderingsbedrijven (AVB) en Asbestinventarisatiebedrijven (AIB). Documentnummer SC-502: 2011, versie 01.

SC-510:

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Persoonscertificaat Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA). Documentnummer SC-510: 2011, versie 01.

SC-520:

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Persoonscertificaat Deskundig Asbestverwijderaar (DAV). Documentnummer SC-520: 2011, versie 01.

SC-530:

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestverwijdering. Documentnummer SC-530: 2011, versie 01.

SC-540:

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie. Documentnummer SC-540: 2011, versie 01.

Toezicht:

Het verzamelen van de informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren.

Toezicht en handhavende instellingen:

(Overheids)instellingen belast met het toezicht en de handhaving op de asbestverwijderen zoals certificatie-instellingen (aangewezen door het ministerie van SZW), Arbeidsinspectie, VROM-inspectie, gemeenten, milieupolitie etc.

Werkveldspecifiek certificatieschema (WSSC):

Term gebruikt door SZW voor een certificatieschema dat door de minister van SZW is geaccepteerd te gebruiken binnen een specifieke aanwijzing als CKI voor personen, producten of systemen.

Werkveldspecifiek document voor aanwijzing en toezicht (WDA&T):

Term gebruikt door SZW voor een document waarin enerzijds de normen zijn vastgelegd waaraan CKI’s dienen te voldoen om aangewezen te worden door de minister van SZW en anderzijds de voorwaarden waarbinnen aanwijzing plaatsvindt.

2.2 Werkveldspecifieke definities

SC-540 Deel III Bijlage C bevat een lijst met werkveldspecifieke definities.

2.3 Documenten

Bij het opstellen van dit certificatieschema zijn onderstaande documenten geraadpleegd. Enerzijds zijn deze documenten informatief. Anderzijds betreft het wet- en regelgeving, waar dit schema een uitwerking van is. Deze categorie is aangeduid met normatief.

     

[1]

Arbeidsomstandighedenwet

normatief

[2]

Besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit (implementatie van wijzigingsrichtlijn nr. 2003/18/EG) Staatsblad nr. 348, juli 2006

normatief

[3]

Statische verwijzing van SC-540 in de Arbeidsomstandighedenregeling. Zie betreffende Staatscourant, waarvan het nummer is vermeld op www.ascert.nl.

normatief

[4]

Asbestverwijderingsbesluit 2005. Staatsblad 2005, 704

normatief

[5]

Wijziging beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving Staatsblad 2008 nr. 502

normatief

[6]

Productenbesluit Asbest

normatief

[7]

Rapport TNO-MEP R 2004/523 Risicogerichte classificatie van werkzaamheden met asbest

informatief

[8]

Convenant Ministerie van SZW en Stichting Certificatie Asbest d.d. 8 maart 2006. Staatcourant 7 augustus 2006, nr. 151/pag. 7

normatief

[9]

Protocol Validatiemetingen ten behoeve uitbouw SMA-rt (SC-548); CCvD Asbest

normatief

[10]

Informatieblad Plan van Aanpak Asbestbrand 2006. VROM-inspectie.

Beschikbaar op www.vrom.nl

informatief

[11]

Landelijke Uitvoeringsmethodiek Asbestinventarisatie besluit 2005; VROM en LOM. Een handreiking voor gemeenten. Senter Novem juni 2007

informatief

[12]

Toekomstbeeld Asbestveld; Ascert 2005 (www.ascert.nl )

informatief

[13]

NEN 2990:2005 nl; Lucht – Eindcontrole na asbestinventarisatie

normatief

[14]

NEN 2991:2005 nl; Lucht – Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies, waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

normatief

[15]

NEN 5896:2005 nl; Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat

normatief

[16]

NEN 5897 / NEN 5707 Asbest in puin- en sloopafval

informatief

[17]

NEN 5707:2003 nl; Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem

informatief

[18]

Algemeen protocol voor de validatie van asbestrisicoclassificatiesystemen (Ascert SC-549); CCvD Asbest

normatief

[19]

Aedes Protocol Verwijdering Asbesthoudende materialen bij mutatie- en klachtenonderhoud 2007

normatief

[20]

NEN-EN ISO 19011:2002; Richtlijnen voor het uitvoeren van kwaliteits- en/of milieumanagementsysteemaudits

normatief

[21]

NEN-EN ISO/IEC 17020:2004 en; Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren.

normatief

[22]

NTA Asbest in waterbodems

informatief

[23]

Ontwerp-NEN 2939: ‘Werkplekatmosfeer – Bepaling van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht bij het werken met of in de directe omgeving van asbest of asbesthoudende producten, met behulp van microscopische technieken.’

normatief

[24]

NEN-EN 1822-5:2000 en; Luchtfilters met een hoog rendement (HEPA en ULPA) – Deel 5: Bepalen van het rendement van het filterelement ...

normatief

[25]

Handboek Ascert. Verzameling documenten waarin afspraken en procedures zijn vastgelegd ter ondersteuning van het functioneren van Ascert. De documenten zijn geïdentificeerd met SC-000: versie 01, datum 15-09-2011. Het Handboek Ascert versie 2011 is op aanvraag verkrijgbaar en is op www.ascert.nl geplaatst.

normatief, in zo verre in dit schema daarnaar verwezen

[26]

CROW 132; Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water

informatief

3 Werkveldspecifieke kenmerken

Om het maatschappelijk belang – veiligheid en gezondheid van en rondom de arbeid – te waarborgen, is door het Ministerie van SZW gekozen voor een wettelijk verplichte certificatieregeling voor de borging van de kwaliteit/veiligheid bij de inventarisatie van asbest, asbesthoudende producten en asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen voorafgaand aan sloop, renovatie of onderhoud in bouwwerken en objecten en na een incident.

Voorafgaande aan het opruimen van asbestbevattend materiaal na een incident (brand / storm) is ter informatie het in SC-540 Bijlage L aangegeven stappenplan geschetst. Zie ook Informatieblad Plan van Aanpak Asbestbrand 2006 [lit.10]. Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden; ligt er asbest in of op de, wel of niet verharde, bodem. Voor inventarisatie en verwijdering van asbest in de bodem wordt ter informatie verwezen naar NEN-EN-ISO/IEC 5707:2003; Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem. (Zie ook CROW 132 [lit. 26]).

3.1 Beschrijving schema

Het werkveldspecifieke certificatieschema voor het zorgvuldig, arbeids- en milieuhygiënisch inventariseren van asbest, etc., SC-540, is door Ascert voorgesteld en door het ministerie van SZW vastgesteld middels een statische verwijzing in het Arbobesluit of Arboregeling [lit. 3]. Dit vastgestelde schema vervangt daarmee eerdere versies. Op- en of aanmerkingen over dit document kunnen worden ingediend bij het CCvD Asbest p/a Stichting Ascert Postbus 154 3990 DD Houten, info@ascert.nl.

3.2 Actieve partijen

Binnen de Stichting Certificatie Asbest zijn met name actief:

 • Centraal College van Deskundigen Asbest

 • Werkkamer Asbest

 • Centrale Examencie

 • Certificatie-instellingen, vermeld op www.ascert.nl onder CKI’s

 • Certificaathouders, vermeld in het Ascert Register

3.3 Risicoanalyse en afbreukcriteria
3.3.1 Algemeen

Vanwege de goede eigenschappen is asbest in het verleden veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. Asbestvezels kunnen bij inademing echter diep in de longen doordringen en op termijn buikvlieskanker, longvlieskanker en asbestose (stoflongen) veroorzaken. Hieraan sterven jaarlijks in Nederland naar schatting zo'n 700 mensen. De termijn tussen blootstelling en ziek worden kan tientallen jaren duren. IenM is samen met SZW, en VWS verantwoordelijk voor regelgeving over asbest. Bij activiteiten in het kader van de verwijdering van asbest is er een risico dat er asbestvezels in de ademzone van werknemers komen. Het aantal vezels tijdens de activiteiten is onderscheiden in drie afzonderlijke risicoklassen:

 • 1. Risicoklasse 1: tijdens de werkzaamheden is de asbestvezelconcentratie in de ademzone van de betreffende werknemer(s) kleiner dan 0,01 vezel/cm3;

 • 2. Risicoklasse 2: tijdens de werkzaamheden is de asbestvezelconcentratie in de ademzone van de betreffende werknemer(s) tussen de 0,01 en 1 vezel/ cm3;

 • 3. Risicoklasse 3: tijdens de werkzaamheden is de asbestvezelconcentratie in de ademzone van de betreffende werknemer(s) hoger dan 1 vezel/ cm3.

Conform het Arbeidsomstandighedenbesluit [lit.2] is aan deze drie risicoklassen (onderstaande tabel) een eigen specifiek veiligheidsregime gekoppeld. Zie ook SC-540 par. 5.5.1 met betrekking tot de waardering van risicovolle omstandigheden in de zin van formele afwijking van de eisen aangeduid met afwijking Cat I, Cat II, Cat III en Cat IV.

Risicoklasse

Beschrijving van de belangrijkste kenmerken

Lit. 2

1

Blootstellingsniveau < 0,01 vezels/cm3 (10.000 vezels/ m3)

Licht regime, vergelijkbaar met de oude ‘vrijstellingsregelingen’.

Art. 4.44

2

Blootstellingsniveau 0,01 tot 1 vezels/ cm3 (10.000 tot 1.000.000 vezels/ m3) Standaardregime conform de SC-530

Art. 4.48

3

Blootstellingsniveau > 1 vezels/ cm3 (> 1.000.000 vezels/ cm3)

Verzwaard regime conform SC-530, uitsluitend voor verwijdering van ‘risicovolle’ niet-hechtgebonden materialen zoals spuitasbest, leiding- en ketelisolatie, brandwerend board en asbestkarton.

Art. 4.53a

3.3.2 Risicoanalyse niveau asbestinventarisatie

Om het verstrekken c.q. onderhouden van een certificaat op onterechte gronden te voorkomen is het noodzakelijk om risico’s te definiëren en maatregelen te nemen. Deze beogen de risico’s m.b.t. onvolledige en/of onjuiste asbestinventarisatie uit te bannen. De maatregelen zijn er in twee vormen en kunnen bestaan uit afstand tot de bron of uit technische maatregelen, zoals directe maatregelen om de risico’s m.b.t. het optreden van de centrale gebeurtenis uit te bannen en daarmee asbestvezelbesmetting het voorkomen. Behalve de maatregelen bestaan er ook de zogenaamde managementfactoren. Deze managementfactoren kunnen op zichzelf de centrale gebeurtenis niet uitbannen, maar beïnvloeden de kwaliteit van de maatregelen.

Als de maatregelen zijn gedefinieerd dan dienen deze ingericht en onderhouden te worden. Dit laatste stelt eisen aan het asbestinventarisatiebedrijf en haar medewerkers. Als de maatregelen zijn geplaatst, dan is de inspectie en het onderhoud van de maatregelen noodzakelijk. De directe oorzaak van asbestvezelbesmetting is per definitie één of meerdere falende maatregelen. Zie SC-540 par. 5.5.1 met betrekking tot de waardering van risicovolle omstandigheden in de zin van formele afwijking van de eisen aangeduid met afwijking Cat I, II, III en Cat IV. Wanneer meerdere werknemers betrokken zijn bij werkzaamheden, dan speelt communicatie altijd een belangrijke rol.

Centrale gebeurtenis

Optredende risico’s

Maatregelen

In SC-540 par

Management factoren

Het verstrekken c.q. onderhouden van een certificaat op onterechte gronden

Onvolledige en/of onjuiste asbest- inventarisatie met daardoor kans op blootstellingsrisico

1

Onafhankelijkheid inventarisatiebedrijf van verwijderingsbedrijf

7.1.2

SC-540 WSCS AIB

SC-560 WSCS DIA

SC-570

Ascert-diploma ADK interne kwaliteitscontrole

2

Onafhankelijkheid directievoerder van Inventarisatiebedrijf

3

Juiste beoordeling bij aanvang inventarisatie t.a.v. blootstellingrisico’s

7.16.3.4

7.3.2

7.6.5

4

Bij uitvoering voldoen aan alle veiligheidsaspecten om asbestblootstelling te voorkomen

7.16.3

5

Passend reageren op afwijkende situaties

7.9.2

6

Volledige en/of juiste risicoklasse indeling

7.14.9

7

Volledige en/of juiste rapportage

7.17

8

Vrijgave van inventarisatierapport

7.11.3

9

Volledige en/of juiste analyse van monsters

7.14.11

ISO 17020

10

Geldigheidscondities

4.6

 
3.4 Typering asbestinventarisatie
3.4.1 Alle asbesttoepassingen onderscheiden

Door het Centraal College van Deskundigen is de volgende keuze gemaakt voor een duiding van alle asbesttoepassingen in een bouwwerk, constructie of object:

 • a) Direct waarneembaar asbest; hieronder wordt verstaan alle asbesttoepassingen die direct visueel waarneembaar zijn of die m.b.v. licht destructief onderzoek waar te nemen zijn.

  Onder licht destructief onderzoek wordt verstaan onderzoek naar alle asbesttoepassingen, waarvan de inventariseerder gezien zijn deskundigheid een vermoeden dient te hebben, dat waargenomen kan worden met (waar nodig) gebruikmaking van de gereedschapset als vermeld in SC-540 par. 7.14.4. Bij licht destructief onderzoek wordt de bouwkundige integriteit niet aangetast.

 • b) Niet-direct waarneembaar asbest; hieronder wordt verstaan alle asbesttoepassingen die niet direct visueel waarneembaar zijn of die m.b.v. licht destructief onderzoek niet waar te nemen zijn en alleen door destructief onderzoek met aantasting van de bouwkundige integriteit kan worden opgespoord.

  Onder destructief onderzoek wordt verstaan onderzoek naar de asbesttoepassingen, vermeld op een overzicht van redelijke vermoedelijk aanwezige asbestbronnen, opgesteld door de inventariseerder. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van zwaar materieel (gebruik makend van elektrisch of pneumatisch aangedreven gereedschap), waarbij de bouwkundige integriteit van het bouwwerk kan worden aangetast.

 • c) Onvoorzien aanwezig asbest. Bij het daadwerkelijk verwijderen van deze geïnventariseerde asbesttoepassingen kan het bestaan dat er, ondanks de boven aangegeven vaststellingen met aansluitende verwijderingen, daarnaast toch nog onvoorzien asbest wordt aangetroffen. Dit dient door het asbestverwijderingsbedrijf gemeld te worden aan het inventarisatiebureau, gemeente, eigenaar en opdrachtgever (zie SC-540 par. 7.17.4). Op welke wijze het asbestverwijderingsbedrijf met onvoorzien asbest dient om te gaan, is geregeld in SC-530.

Het onderzoek naar alle asbesttoepassingen kan in de volgende fasen worden uitgevoerd.

3.4.2 Asbestinventarisatie voor afbreken/uit elkaar nemen/gebruiken van een bouwwerk of object

Asbestinventarisatie Type A: Direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructie-onderdelen.

Het systematisch en volledig inventariseren van alle waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voor zover deze asbestbronnen direct waarneembaar zijn of kunnen worden waargenomen met behulp van licht-destructief onderzoek. Licht destructief onderzoek tast de bouwkundige integriteit van het bouwwerk of object niet aan. Voor de uitvoering van een asbestinventarisatie type-A dient door de opdrachtgever van de inventarisatie een onbelemmerde en passende toegang tot alle ruimten te worden verschaft behorende bij het doel en omvang van het onderzoek. Dit is een noodzakelijke voorwaarde. Deze inventarisatie leidt tot een asbestinventarisatierapport type A (zie SC-540 par. 7.17.2).

Overzicht van redelijke vermoedelijk aanwezige asbestbronnen

Indien tijdens de asbestinventarisatie het redelijke vermoeden ontstaat, of niet kan worden uitgesloten, dat in de bouwconstructie of het object asbestbronnen aanwezig kunnen zijn die alleen met behulp van destructief onderzoek kunnen worden gedetecteerd, dient er een overzicht opgesteld te worden van deze asbestbronnen. Dit overzicht van redelijke vermoedelijk aanwezige asbestbronnen is de basis voor het opvolgende inventarisatieonderzoek Type-B. Aangezien een dergelijk onderzoek door het asbestinventarisatiebedrijf niet kan worden afgedwongen bij diens opdrachtgever, dient het bureau zich te beperken tot een nadrukkelijke aanbeveling in de samenvatting om een type-B onderzoek te laten uitvoeren.

Voor de vergunningverlener is deze aanbeveling aanleiding om een dergelijk type-B onderzoek, als aanvulling op het type-A rapport verplicht te stellen in de vergunningvoorwaarden.

Het asbestinventarisatierapport Type-A dient een volledige inventarisatie te zijn van alle ruimten van een bouwwerk, of het gedeelte van dit bouwwerk dat bestemd is voor sloop, zoals: vloeren, wanden, plafonds, leidingen, technische installatie’s, gevels (binnen en buiten), kruipruimte(n), kelders en daken.

Een volledig asbestinventarisatierapport Type-A dient als basis voor de aanvraag van een sloopvergunnning voor het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van een bouwwerk. Een asbestinventarisatierapport Type-A dat niet volledig is, is niet geschikt voor een aanvraag omgevingsvergunning.

Uitwerking:

In de praktijk is het denkbaar, dat in de rapportage van een type-A onderzoek uitsluitingen zijn opgenomen omdat bijvoorbeeld sommige ruimten niet konden worden onderzocht, of dat het bouwwerk nog in gebruik was ten tijde van de asbestinventarisatie (het gebouw was niet onbelemmerd en passend toegankelijk).

In al deze gevallen is er sprake van een onvolledig type-A onderzoek. Deze uitsluitingen kunnen alleen door middel van een aanvullend type-A onderzoek worden opgeheven. In het rapport dient duidelijk en onmiskenbaar te worden aangegeven, of het om een ‘volledig’ type-A onderzoek gaat, of om een ‘onvolledig’ type-A onderzoek (vermelden in titelblad en samenvatting). Een onvolledig type-A onderzoek is niet geschikt ter indiening van een aanvraag om omgevingsvergunning.

3.4.3 Aanvullende asbestinventarisatie tijdens bouwkundige sloop

Asbestinventarisatie Type-B: Niet-direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructie-onderdelen.

Een type-B onderzoek is een onderzoek, dat tijdens de bouwkundige sloop van een bouwwerk object of constructie wordt uitgevoerd door een gecertificeerd inventarisatiebureau op basis van een overzicht van redelijke vermoedelijk aanwezige asbestbronnen, dat als aanbeveling in het inventarisatierapport Type-A is opgenomen. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van zwaar materieel (gebruik makend van elektrisch of pneumatisch aangedreven gereedschap), waarbij de bouwkundige integriteit van het bouwwerk kan worden aangetast.

Toelichting:

Het is aan het asbestinventarisatiebedrijf om, mede gezien de aard van het asbestverwijderingswerk, dit wel of niet in samenwerking met een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf te doen.

Het resultaat leidt tot een asbestinventarisatierapport type-B als aanvulling op het asbestinventarisatierapport type-A (zie SC-540 par. 7.17.3). Dit wordt door het asbestinventarisatiebedrijf ter beschikking gesteld aan de eigenaar / opdrachtgever c.q. de houder van de omgevingsvergunning.

Toelichting:

De opdrachtgever dient aan het bevoegde gezag, de vergunningverlener (gemeente) de aanvullende asbestinventarisatie type-B ter beschikking stellen.

3.4.4 Beperkte inventarisatie voorafgaand aan een risicobeoordeling conform NEN 2991: 2005

De uitvoering van een risicobeoordeling conform NEN 2991: 2005 valt buiten het kader van SC-540.

Ter informatie wordt hier melding gemaakt van ‘Beperkte inventarisatie voorafgaand aan een risicobeoordeling conform NEN 2991: 2005 Type 0 (nul)’.

Voorafgaand aan uit te voeren risicobeoordelingen, conform NEN 2991: 2005, in gebouwen, constructies of objecten in bewoonde/gebruikte staat die niet zullen worden gesloopt, kan worden volstaan met een beperkte inventarisatie van asbesthoudende materialen, zonder gebruik te maken van destructieve onderzoeksmethoden. Deze inventarisatie dient vastgelegd te worden in een rapport.

Het resultaat van een type 0 inventarisatie kan dan als startpunt dienen. Uiteraard wordt een type 0 inventarisatie uitsluitend uitgevoerd indien er voor het betreffende bouwwerk of object geen type A inventarisatie beschikbaar is, terwijl er redenen zijn om op korte termijn een NEN 2991: 2005 risicobeoordeling uit te voeren.

Uitwerking:

Voorwaarde voor het uitvoeren van een NEN 2991: 2005 onderzoek is dat er voorafgaand aan het NEN 2991: 2005 onderzoek altijd een asbestinventarisatierapport type 0 is opgesteld. Indien de resultaten van een NEN 2991: 2005 onderzoek naar een asbestsanering leiden dienen de resultaten van het type 0 en het NEN 2991: 2005 onderzoek als basis (deskresearch) voor het opstellen van het type-A onderzoek. Uitsluitend met een type A onderzoek kan worden gesaneerd.

Toelichting:

Het type 0 inventarisatierapport is het minimale uitgangspunt voor het NEN 2991: 2005 onderzoek

3.4.5 Asbestinventarisatie Type-G: Inventarisatie van asbest gericht op het gebruik van het gebouw

Een asbestinventarisatie type-G is een uitbreiding op een volledige asbestinventarisatie type-A. Eigenaren of beheerders van gebouwen kunnen vrijwillig opdracht geven tot dit type asbestinventarisatie. Het betreft een type asbestinventarisatie waarvan gebruik kan worden gemaakt in het kader van dit schema. Dit laat onverlet dat de inventariseerder gehouden is de werkzaamheden uit te voeren conform de eisen in dit schema.

3.4.6 Asbestrisicoclassificatiesysteem SMA-rt

In opdracht van het ministerie van SZW is in 2005 ten behoeve van de implementatie van het risicogerichte asbestbeleid een studie uitgevoerd met als resultaat het rapport: ‘Risicogerichte classificatie van werkzaamheden met asbest’ [7]. De daarin opgevoerde systematiek voor indeling van bij asbestverwijdering vrijkomende asbestvezels in een risicoklasse is in een geautomatiseerd internetsysteem (SMA-rt) opgenomen. Het beheer en onderhoud van SMA-rt is onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van het CCvD Asbest geplaatst. Het CCvD heeft een protocol (SC-549: versie 01, datum 15-09-2011) opgesteld dat eisen bevat waaraan het risicoclassificatiesysteem dient te voldoen om te kunnen garanderen dat, voor een specifieke situatie, de door een integer, deskundig en onafhankelijk asbestinventariseerder uit SMA-rt verkregen risicoklasse zoveel mogelijk overeenkomt met de asbestvezelconcentratie in de ademzone van werknemers tijdens de activiteiten.Een voorwaarde voor het gebruik is dus de onafhankelijkheid, deskundigheid en integriteit van het asbestinventarisatiebedrijf om de juiste invoergegevens te verzorgen (zie SC-540 par. 7.6 en SC-560: versie 01, datum 15-09-2011).

3.4.7 Afwijkingen van SMA-rt met argumenten

SMA-rt bevat een zeer groot aantal bronsituaties die direct passen op werkelijke bronsituaties. Daarnaast is er een grote verscheidenheid aan acties/omgevingsfactoren, die bepalend zijn voor het actuele blootstellingrisico. Om het effect van deze verscheidenheid goed te kunnen inschatten en in te brengen in SMA-rt, is een deskundig, onafhankelijk en integer oordeel van de inventariseerder vereist. Een betrouwbare risicoklassificatie – vastgelegd in het inventarisatierapport – is dus altijd gebaseerd op het gebruik van SMA-rt in combinatie met de argumenten van een deskundige, onafhankelijke en integere inventariseerder, wanneer hij afwijkt van de uitkomst van SMA-rt (zie SC-540 par 7.17.2.6 en Reglement SMA-rt Afwijkingen met argumenten SC-547: versie 01, datum 15-09-2011).

4 Certificatiereglement
4.1 Doelstelling

Dit reglement omschrijft de procedures die relevant zijn voor het juist toepassen van het werkveldspecifieke schema. Hierbij moet gedacht worden aan onder meer procedure van aanvraag, de condities met betrekking tot de certificatie, de afgifte en intrekking van certificaten, procedures bij het uitvoeren van initiële en periodieke beoordelingen, afhandeling van klachten en de eventuele verzoek tot herziening daarvan.

4.2 Certificatieprocedure

De kandidaat certificaathouder dient bij een CKI (zie www.ascert.nl), in overeenstemming met dit certificatiereglement, een aanvraag in tot het uitvoeren van de certificatieprocedure.

Vervolgens verstrekt de CKI informatie over de gang van zaken bij de afhandeling van de aanvraag.

4.3 Procedures

In het kader van de initiële certificatie van het asbestverwijderingsbedrijf worden verschillende processen doorlopen. De CKI dient:

 • aangewezen te zijn door het ministerie van SZW voor het uitvoeren van de betreffende keuringen;

 • een samenwerkingsovereenkomst te hebben gesloten met Stichting Ascert. (SC-062: versie 01, datum 15-09-2011)

Daarnaast is de CKI verplicht de aanvrager schriftelijk te informeren over de regels, voorwaarden en procedures die verband houden met het afgeven, intrekken, etc. van het certificaat. zonder enige vorm van discriminatie jegens de aanvrager. In het kader van het certificatieproces worden de volgende procedures doorlopen:.

 • Afhandeling van de aanvraag voor de initiële certificatie

 • Aanvragen / certificaten bij een andere, of meer dan één, CKI

 • Verloop toelatingsbeoordeling

 • Meerdere filialen/vestigingen

 • Initiële beoordeling

 • Het afronden dan wel afbreken van de initiële beoordeling

 • Toestemming voor werkzaamheden op de projectlocatie

 • Tijdsbesteding initiële beoordeling

 • Rapportage

Onderstaand wordt dit nader uitgewerkt.

4.3.1 Afhandeling aanvraag initiële certificatie

Een CKI dient een aanvraag voor het certificaat in overeenstemming met een door hem opgesteld reglement te behandelen. De CKI is verplicht de kandidaat schriftelijk te informeren over de daarin vastgestelde regels, voorwaarden en procedures die verband houden met de behandeling van de aanvraag voor het certificaat.

4.3.2 Aanvragen van een procescertificaat

Bij de aanvraag gelden de volgende eisen:

 • a) de aanvrager, wel of niet deel uitmakend van een concern, dient de aanvraag zelfstandig af te handelen;

 • b) Indien er sprake is van enig certificatieverleden op het onderwerp van asbestinventarisatie dient de kandidaat de volledige beoordelingsrapporten en correspondentie over de afgelopen drie jaar ter beschikking te stellen aan de certificatie-instelling. De CKI moet vooraf de aanvraag controleren of de kandidaat niet een certificaat heeft gehad bij een andere CKI en of deze is geschorst of ingetrokken. Indien het certificaat is geschorst of ingetrokken moet de CKI de aanvraag niet accepteren en de kandidaat terugverwijzen naar zijn oorspronkelijke CKI;

 • c) een aanvraag voor een certificaat voor een bedrijf waarvan het certificaat al dan niet op verzoek van de certificaathouder tot uiterlijk 12 maanden eerder werd ingetrokken, wordt niet in behandeling genomen;

 • d) een aanvraag voor een certificaat voor een (rechts)persoon van wie een certificaat al dan niet op verzoek van de certificaathouder tot uiterlijk 12 maanden eerder werd ingetrokken, wordt niet in behandeling genomen.

Indien een certificaathouder mededeelt zijn certificaat in te leveren, is dit een aanvraag om het certificaat in te trekken. Het certificaat is pas ingetrokken als de CKI per besluit op de aanvraag heeft beslist (en het certificaat heeft ingetrokken). De mededeling (aanvraag) moet schriftelijk of elektronisch gebeuren. De aanvraag om een certificaat in te trekken, kan niet mondeling gedaan worden. De termijn van 12 maanden van sub c en d loopt vanaf de dagtekening van het besluit van de CKI waarbij het certificaat is ingetrokken.

4.3.3 Verloop toelatingsonderzoek

Het verloop van de toelatingsbeoordeling, vanaf de eerste beoordeling op projectlocatie tot de beslissing over al dan niet verlening van het certificaat, is gemaximeerd op 4 maanden. Als de overschrijding is te wijten aan de aanvrager vervallen de beoordelingsresultaten van de kandidaat.

4.3.4 Meerdere filialen/vestigingen

Onderscheid wordt gemaakt in:

 • a) Zelfstandige ondernemingen, als BV ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • b) Ondernemingen, als BV ingeschreven bij de Kamer van Koophandel die onderdeel uitmaken van een concern (zie tevens par. 7.1). Zij dienen zelfstandig bij een en dezelfde certificatie-instelling het procescertificaat aan te vragen. Het procescertificaat wordt op de naam van de onderneming gesteld en opgenomen in het Ascert-register, met eenzelfde Ascert-code voor alle deelnemende ondernemingen, met per deelnemende onderneming een subcode. Toelichting:

  • Onderneming A: Ascert-code 03-D030014.01a

  • Onderneming B: Ascert-code 03-D030014.01b

 • c) Vestigingen/filialen van één onderneming, waarbij alleen de onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (zie tevens par. 7.1). De onderneming dient bij een certificatie-instelling het procescertificaat aan te vragen. Het procescertificaat wordt op de naam van de onderneming gesteld. Alleen de hoofdvesting wordt opgenomen in het Ascert-register. De vestigingen/filialen worden op het procescertificaat vermeld.

4.3.5 Programma initiële beoordeling

Het doel van de door de CKI uit te voeren beoordeling is om vast te stellen of aan alle eisen in SC-540 wordt voldaan. De beoordeling bestaat uit:

   

A. Beoordeling van de documentatie

Beoordeeld wordt of datgene wat volgens het certificatieschema schriftelijk vastgelegd dient te zijn, ook daadwerkelijk is vastgelegd in de eigen kwaliteitsdocumentatie (kwaliteitshandboek en eventuele daarmee samenhangende documentatie).

   

B. Beoordeling van de implementatie

Nadat is vastgesteld dat de documentatie aan de gestelde eisen voldoet, wordt de implementatie van het gedocumenteerde systeem beoordeeld op juistheid en volledigheid op basis van de eisen in SC-540. Deze beoordeling bestaat uit de onder B.1 en B.2 genoemde onderdelen. Voor de concrete uitvoering van de beoordeling maakt de CKI met de kandidaat de nodige afspraken.

   

B.1 Beoordeling op de vestiging(en)

Op de vestiging(en) wordt beoordeeld of de delen van het kwaliteitssysteem die op de vestiging kunnen worden beoordeeld, in samenhang met het hele kwaliteitssysteem, voldoen aan de eisen zoals gesteld in SC-540 en de kwaliteitsdocumentatie van de kandidaat.

   

B.2 Beoordeling op projectlocaties

Per filiaal/vestiging bedoeld in artikel 4.3.4, wordt op tenminste twee projectlocaties beoordeeld of ook de praktische uitvoering van de inventarisatie en de rapportage daarvan voldoet aan de SC-540 en de eigen kwaliteitsdocumentatie. Beoordelingen op projectlocaties worden in 5.2.2. verder onderscheiden in ‘reguliere’ en ‘resultaatgerichte’ beoordelingen.

De te inventariseren bouwwerken of objecten dienen naar het oordeel van de CKI naar aard en omvang voldoende representatief te zijn om de uitvoeringsaspecten uit SC-540 goed te kunnen beoordelen (zie ook par. 4.3.6).

4.3.6 Aanvraag en toestemming voor werkzaamheden op de projectlocatie

Een kandidaat wordt voor de duur van de beoordeling op twee projectlocaties waar de beoordeling door de CKI plaatsvindt, gelijkgesteld aan een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf, òf in geval van een extra beoordeling op drie projectlocaties. De daarbij geldende voorwaarden zijn dat:

 • bij de CKI een schriftelijke aanvraag is ingediend voor de verwerving van het certificaat;

 • de kandidaat voldoet aan de in SC-540 gestelde eisen, voor zover het de beoordeling, bedoeld in 4.3.5A betreft.

Na blijk van het voldoen aan genoemde voorwaarden stelt de CKI een aanvraag op voor elke projectlocatie die in de beoordeling van de kandidaat zal worden betrokken. Op grond van de volgende criteria dient Ascert schriftelijke toestemming op de aanvraag gegeven te hebben:

 • de twee projecten dienen van elkaar te zijn onderscheiden door verschillende opdrachtgevers, inventarisatielocaties;

 • het aanvraagformulier SC-540 Bijlage C is volledig ingevuld.

4.3.7 Het afronden dan wel afbreken van de beoordeling
4.3.7.1 Minimaal 2 volledige inventarisatierapporten

De beoordeling kan slechts worden afgerond, indien de kandidaat minimaal 2 volledige inventarisatierapporten heeft opgesteld die aan de eisen van de SC-540 voldoen. De resultaten van de asbestinventarisaties, waaronder de betreffende rapportages, maken deel uit van de beoordeling.

4.3.7.2 Afbreken beoordeling

De beoordeling wordt zonder verlening van het certificaat afgebroken indien:

 • het resultaat van de beoordeling op de vestiging ook na een tweede beoordeling op die vestiging niet voldoet aan de eisen;

 • het resultaat van de extra beoordeling op locatie niet voldoet aan de eisen;

 • de kandidaat op een of meer projectlocaties werkzaamheden verricht waarvoor geen voorafgaande toestemming van Ascert is verkregen;

 • de kandidaat onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft m.b.t. het gestelde in 4.1.

Indien de kandidaat waarvan de beoordeling is afgebroken opnieuw het certificaat wil verwerven, dient de CKI alle stappen van de beoordeling opnieuw te doorlopen.

4.3.7.3 Status van inventarisatierapporten tijdens de beoordeling van een kandidaat

De CKI ziet erop toe dat de status van de tijdens de beoordeling van een kandidaat opgestelde inventarisatierapporten een voorlopige is en deze rapporten nog geen rechtsgeldige basis vormen voor het uitvoeren van asbestverwijdering. Deze voorlopige inventarisatierapporten dienen gedateerd te zijn, en op een in het oog lopende plaats te zijn voorzien van de tekst ‘Niet geschikt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning’. De vervaldatum van deze rapporten is gelijk aan vier maanden na de datum waarop de inventarisatieactiviteiten op de eerste projectlocatie zijn gestart. Deze vervaldatum dient duidelijk op het rapport te zijn aangebracht. Op basis van de ‘aanvraag van toestemming voor werkzaamheden op projectlocatie’ bedoeld in par. 4.3.6 en na de verleende schriftelijke toestemming door Ascert, worden deze inventarisatieprojecten met de gegevens over de kandidaat aan Ascert toegezonden, met het oog op registratie.

4.3.7.4 Tijdsbesteding beoordeling

De hier aangegeven tijdsbesteding is een richtlijn, tijdseenheden zijn inclusief rapportage:

 • kwaliteitsdocumentatie en voorbeoordeling: 0,5 mandag;

 • implementatie op vestiging of filiaal: 0,5 mandag;

 • beoordeling op projectlocatie, indicatie: 0,5 mandag per beoordeling. Normaal geldt daarbij een maximum van 2 per dag. Alleen als de onderlinge afstand tussen de verschillende locaties dit mogelijk maakt, is een maximum van 3 beoordelingen per dag mogelijk.

4.3.7.5 Rapportage

De resultaten van ieder onderdeel van de beoordeling worden aan de kandidaat gerapporteerd conform de richtlijnen in de vigerende versie van NEN-EN-ISO/IEC 19011: 2002.

4.4 Certificatiebeslissing
4.4.1 Besluit en certificaat verlenen

De certificatiebeslissing wordt genomen door de certificaatbeslisser. De beslissing wordt genomen op basis van de beoordelingsrapportage en een bijbehorend schriftelijk advies van de auditor. De CKI draagt er zorg voor dat het schriftelijke besluit, inclusief eventueel certificaat, binnen 10 werkdagen na de laatste beoordeling, dan wel na een tussen CKI en kandidaat overeengekomen andere termijn, aan de kandidaat wordt toegezonden.

4.4.2 Status voorlopig asbestinventarisatierapport

Indien de CKI het asbestinventarisatiebedrijf een certificaat heeft verleend, ziet de CKI er uiterlijk bij de eerstvolgende controle op toe dat het asbestinventarisatiebedrijf, binnen een termijn van maximaal vier maanden na de eerste beoordeling op locatie, een voorlopig inventarisatierapport, zoals bedoeld in par. 4.3.7.1, heeft omgezet in een definitieve versie conform alle eisen van de SC-540. Bij het omzetten naar een definitief rapport dient de uitgiftedatum daarvan gelijk te zijn aan de datum van verlening van het certificaat. Indien de kandidaat geen certificaat kan worden verleend, vervalt de waarde van een rapport bedoeld in par. 4.3.7.1 automatisch. De CKI deelt dit schriftelijk aan aanvrager mede, en wijst erop dat op basis van dat rapport ook in de toekomst geen asbestverwijdering mag worden uitgevoerd.

4.5 Geldigheidsduur van het certificaat

Het certificaat is, behoudens tussentijdse intrekking, drie jaar geldig.

4.5.1 Hercertificatie

Tenzij de certificaathouder schriftelijk te kennen heeft gegeven het certificaat niet te willen voortzetten, zal de CKI in het laatste jaar van de lopende certificatieperiode de jaarlijkse beoordelingen bij de filialen/vestigingen in het algemeen drie maanden voor vervaldatum van het certificaat dienen te hebben afgerond. Daarbij wordt zoveel mogelijk de procedure gevolgd omschreven in par. 4.3.5.

4.5.2 Hercertificatie na intrekking

Indien een certificaathouder na een intrekking opnieuw gecertificeerd wil worden, dient dezelfde procedure doorlopen te worden als bij initiële certificatie. De termijn tussen intrekken en het aanvragen van het nieuwe certificaat is 12 maanden.

4.6 Geldigheidscondities

Zie ook Risicoanalyse en afbreukcriteria SC-540 par. 3.3.2. Met betrekking tot de geldigheid van het certificaat worden de volgende condities gesteld.

 • a) Het certificaat is onverbrekelijk verbonden met het asbestverwijderingsbedrijf, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. In het geval het bedrijf ophoudt te bestaan wordt per direct het certificaat ingetrokken.

 • b) Het aantoonbaar voldoen aan de bepalingen, waarna verwezen wordt in de risicoanalyse par. 3.3.2 en bedoeld om de aldaar benoemde risico’s uit te bannen.

 • c) Indien bij certificaathouder conform par. 5.5.4 op niveau Cat I geen afwijking(en) door de CKI zijn vastgesteld;

 • d) Indien misbruik wordt gemaakt van het persoonscertificaat.

 • e) Een kandidaat die eerder in het bezit was van een geldig certificaat en van wie het certificaat is ingetrokken kan binnen de periode van 12 maanden na datum van intrekking geen nieuw certificaat aanvragen.

4.7 Klachten
4.7.1 Klachten over de CI

Een adequate behandeling van klachten is belangrijk voor het creëren van vertrouwen in certificatie en belangrijk voor de bescherming van zowel de gecertificeerde bedrijven als de gebruikers van certificaten. Aan een CI worden onder meer de volgende eisen gesteld:

 • Een openbaar toegankelijke klachtenprocedure dient aanwezig te zijn;

 • De klachtenprocedure bevat minimaal het volgende: een beschrijving van het proces van ontvangen, beoordelen en onderzoeken van de klacht; de wijze van volgen en vastleggen van de klacht en acties als vervolg daarop; en de wijze waarop wordt verzekerd dat correctieve acties worden uitgevoerd;

 • Het besluit over de reactie op de klacht dient te worden genomen door personen(en) die niet betrokken zijn bij het onderwerp van de klacht;

 • Indieners van klachten dienen, indien mogelijk, op de hoogte te worden gehouden van de ontvangst van de klacht, de voortgang van behandeling en de uitkomst;

 • In overleg met de cliënt en de indiener van de klacht moet worden bepaald of en in hoeverre de klacht en de oplossing daarvan openbaar worden gemaakt.

4.7.2 Klachten over het bedrijf of de persoon

Indien de CI klachten van derden, zoals een opdrachtgever, ontvangt over het voldoen aan dit schema door het bedrijf of de persoon die een aanvraag voor het certificaat heeft ingediend of certificaathouder is, dient de CI de klager te verwijzen naar het bedrijf of de persoon. De CI dient de klacht te betrekken bij de eerstvolgende beoordeling bij het betreffende bedrijf of de betreffende persoon. Echter, indien het naar de mening van de CI een ernstige klacht betreft, dient de CI, naast de behandeling door het bedrijf of de persoon, zelf ook direct te beoordelen of de klacht gevolgen dient te hebben voor de beslissing m.b.t. certificatie. In dat geval dient de CI af te wegen of het gewenst is een extra beoordeling uit te voeren. Het reglement van de CI is bepalend voor de verdere afhandeling van deze klachten.

Indien uit de extra beoordeling blijkt dat de klacht terecht is, wordt deze als extra beoordeling in rekening gebracht. Indien blijkt dat de klacht onterecht is, wordt de extra beoordeling beschouwd als een reguliere (project)beoordeling, die de eerstvolgende, in de toekomst geplande beoordeling vervangt.

4.7.3 Klachtenregeling
4.7.3.1 Inleiding

In deze werkinstructie wordt de afhandeling van een klacht besproken. Voor elke klacht (tekortkoming, verbetervoorstel) wordt een apart klachtenformulier ingevuld.

4.7.3.2 Werkwijze

Wanneer iemand probeert een klacht telefonisch of mondeling te melden, wordt aan hem/haar gevraagd deze in een brief, fax of e-mail te verwoorden. Als een klacht in de vorm van een brief, fax of e-mail binnenkomt wordt deze meteen (direct na het inschrijven in binnengekomen post) naar de kwaliteitsmanager gebracht en indien de klachtafhandelaar duidelijk is krijgt hij/zij meteen een kopie van de klacht. De kwaliteitsmanager registreert de klacht, neemt deze over op het klachtenformulier en stelt de directeur CI op de hoogte van de klacht. De directeur van de CI wijst de klachtafhandelaar aan. De kwaliteitsmanager vermeldt de klachtafhandelaar op het formulier tekortkoming in het vak eigenaar en brengt de klachtafhandelaar schriftelijk op de hoogte van de klacht. De klachtafhandelaar informeert de indiener van de klacht schriftelijk (brief, e-mail, fax) over de ontvangst van de klacht.

4.7.3.2.1 Eenvoudige zaken

Klachtafhandelaar stuurt klacht door naar betrokken bedrijf/persoon; stelt indiener op de hoogte; legt dossier aan tbv voortgangsbewaking en meenemen afhandeling klacht door bedrijf/persoon bij eerstvolgende beoordeling.

4.7.3.2.2 Ernstige klachten

Klachtafhandelaar beoordeelt de klacht en stelt vast of de klacht een incident betreft of dat de klacht moet leiden tot een aanpassing in de werkwijze. Indien het een incident betreft, wordt de indiener daarvan op de hoogte gesteld. De klachtafhandelaar bedenkt samen met de indiener binnen drie weken na het indienen van de klacht een oplossing voor de afhandeling en betrekt bedrijf/persoon hierbij. De oplossing zoals die met de indiener is besproken wordt vastgelegd op het klachtenformulier in het vak verbetervoorstel. Hier wordt tevens vermeld dat het gaat om een incident.

Indien de klacht een aanpassing van de werkwijze vergt bedenkt de klachtafhandelaar binnen 10 dagen een verbetervoorstel en bespreekt dit met de kwaliteitsmanager en betrekt bedrijf/persoon hierbij. Het verbetervoorstel moet een structurele verbetering inhouden van de werkwijze. Het verbetervoorstel wordt ingevuld op het klachtenformulier in het daarvoor bestemde vak. De klachtafhandelaar stelt de indiener op de hoogte van de afhandeling van de klacht. De kwaliteitsmanager maakt de gewijzigde werkwijze bekend. De kwaliteitsmanager start, indien nodig, een vervolgonderzoek naar de invoering van het verbetervoorstel. De bevindingen worden vastgelegd op het klachtenformulier in het vak bevindingen vervolgonderzoek. De kwaliteitsmanager archiveert de documenten van de klachtafhandeling.

4.8 Bezwaarschriftenprocedure
4.8.1 Inleiding

Onderstaand worden de stappen beschreven die nodig zijn voor het afhandelen van een bezwaarschrift. Een dergelijk bezwaarschrift kan bijvoorbeeld ingediend worden tegen beslissingen van de CKI inzake het niet (opnieuw) verlenen, schorsen of intrekken van een certificaat.

4.8.2 Werkwijze
4.8.2.1 Algemeen
 • Een door of namens de CKI genomen beslissing, dat is een definitieve uitslag of eindoordeel, wordt schriftelijk ter kennis van de belanghebbende gebracht.

 • De CKI stelt in haar correspondentie de belanghebbende in kennis van de mogelijkheid een bezwaarschrift tegen een beslissing in te dienen door middel van de volgende clausule:

  ‘Ingevolge de CKI procedure ’bezwaarschriftenprocedure’ kan door een belanghebbende met betrekking tot deze beslissing een bezwaarschrift ingediend worden. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van verzending een bezwaar worden ingediend bij de CKI. In het bezwaarschrift moet gemotiveerd worden aangegeven waarom de gegeven beslissing niet juist gevonden wordt.

  Verzocht wordt bij het verzoek een kopie van die bestreden beslissing en van alle eventuele andere op de zaak betrekking hebbende documenten toe te voegen.’

 • Het bezwaarschrift dient in ieder geval de volgende elementen te bevatten:

  • a. naam en adres indiener;

  • b. dagtekening;

  • c. een omschrijving van de bestreden beslissing;

  • d. de gronden van het bezwaar.

 • Het bezwaarschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard:

  • a. indien niet aan de gestelde termijn van indienen wordt voldaan. Dit geldt niet als de indieneraantoont dat hij redelijkerwijs niet in verzuim is geweest;

  • b. in andere gevallen dan genoemd onder a, als geen gebruik gemaakt wordt van de door de CKI geboden gelegenheid tot verzuimherstel.

 • Het bezwaarschrift wordt verder niet-ontvankelijk verklaard als het, bij het niet van toepassing zijn van een termijn, onredelijk laat wordt ingediend. Dit geldt uitsluitend wanneer het bezwaar betrekking heeft op het niet tijdig nemen van een beslissing.

 • Het bezwaarschrift schorst niet de werking van de beslissing.

 • Het bezwaarschrift leidt tot heroverweging van de beslissing waartegen het bezwaarschrift is gericht.

4.8.2.2 Procedure
 • De CKI neemt kennis van het bezwaarschrift en bevestigt binnen twee weken de ontvangst onder verwijzing naar de toepassing van dit reglement.

 • De CKI biedt gelegenheid tot het horen van de indiener.

 • Het bezwaarschrift wordt gemeld bij de kwaliteitsmanager die het bezwaar registreert.

 • Het horen betreft met name de vakinhoudelijke aspecten die geleid hebben tot de beslissing en dient in beginsel binnen vier weken na het vaststellen dat een hoorprocedure aan de orde is, plaats te vinden.

 • Het horen kan geschieden door de CKI of door een of meer door de CKI benoemde ter zake kundigen. Het horen geschiedt door een persoon of personen die niet betrokken is/zijn geweest bij de voorbereiding van de beslissing, en geen binding hebben met de belanghebbende.

 • Het horen geschiedt op een door de CKI te bepalen tijdstip binnen de gangbare kantooruren.

 • Relevante stukken kunnen tot 10 dagen voor de hoorzitting worden ingediend en liggen gedurende een week voor de zitting ter inzage.

 • Van het horen wordt afgezien indien het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is, inmiddels aan het bezwaarschrift is tegemoetgekomen, of indien belanghebbende verklaart hiervan geen gebruik te maken.

 • De persoon of personen die horen overtuigt/overtuigen zich of bij de totstandkoming van de beslissing de juiste procedures gevolgd zijn, en neemt kennis van de argumenten van belanghebbende(n) en in elkaars aanwezigheid.

 • Van het horen wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt bij de beslissing op bezwaar gevoegd.

 • De persoon of personen die horen brengt/brengen tevens advies aan de CKI.

4.8.2.3 Beslissing op bezwaarschrift
 • De CKI beslist aan de hand van de haar ter beschikking staande gegevens binnen zes weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken.

 • De beslistermijn kan eenmaal met zes weken worden verlengd. Daarna kan de termijn slechts met toestemming van de belanghebbende worden verlengd.

 • De CKI zal, bij het gegrond verklaren van het bezwaar, de beslissing herroepen en een nieuwe beslissing ter zake nemen.

 • Van haar beslissing zal de CKI de onderbouwing en motivering aan belanghebbende meedelen.

 • De kwaliteitsmanager wordt op de hoogte gesteld van de afloop van de procedure.

 • De certificatiecoördinator archiveert alle betrokken documenten.

4.8.2.4 Bestuursrechter
 • Indien de inhoud of strekking van de nieuwe beslissing de belanghebbende hiertoe aanleiding geeft, dient hij zich in voorkomend geval te wenden tot de bestuursrechter.

 • De CKI zal de belanghebbende in haar beslissing op het bezwaarschrift wijzen op deze mogelijkheid.

4.9 Norminterpretatie

Het CCvD zorgt voor eenduidige norminterpretatie. Toch kan het voorkomen dat er in de operationele fase verschillende interpretaties bestaan van één of meerdere in werkveldspecifieke certificatieschema’s gehanteerde begrippen. Mocht het gebeuren dat certificaathouders, CKI’s of andere belanghebbenden uiteenlopende definities hanteren en hierover meningsverschillen bestaan, dan dienen afwijkende interpretaties te worden voorgelegd aan het CCvD.

5 Toezicht

De CKI is verplicht de certificaathouder blijvend te toetsen aan de eisen in het werkveldspecifieke certificatieschema. Het CCvD bepaalt in dit hoofdstuk van het certificatieschema hoe het toezicht door de CKI dient te worden ingericht.

5.1 Toegang

Onderstaand wordt aangegeven op welke wijze de certificaathouder toegang dient te verlenen en/of informatie ter beschikking dient te stellen om toezicht door de toezichthoudende en handhavende (overheids-)instellingen, waaronder de certificatie-instelling, de nationale accreditatie-instantie en de Arbeidsinspectie, mogelijk te maken (zie ook de certificatieovereenkomst CKI-Certificaathouder):

 • 1. De certificaathouder is verplicht medewerking te verlenen aan beoordelingen op zowel kantoor, als op projectlocaties, door of vanwege de toezichthoudende en handhavende (overheids-)instellingen waaronder de certificatie-instelling, de nationale accreditatie-instantie en de Arbeidsinspectie.

 • 2. De certificaathouder is verplicht om wijzigingen in zijn omstandigheden die voor het certificaat van belang kunnen zijn, aan de certificatie-instelling door te geven.

 • 3. De certificaathouder is verplicht de gegevens van een asbestinventarisatiewerk t.b.v. beoordeling op locatie bekend te maken bij de toezichthoudende en handhavende (overheids)instellingen.

 • 4. Het melden van een asbestinventarisatiewerk en daarmee de overdracht van de relevante gegevens ervan, dient te geschieden met behulp van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) (www.asbestvolgsysteem.nl).

De gegevens, vermeld in Bijlage A Meldingsformulier, worden met het Webportaal Arbeidsinspectie automatisch naar de toezichthoudende en handhavende (overheids-)instellingen gezonden, of zijn voor hen direct ter inzage.

5.2 Frequentie van het toezicht

Nadat het certificaat is verleend, voert de CKI gedurende de certificatieperiode periodieke beoordelingen bij de certificaathouder uit. Deze frequentie is afgeleid van de risicoanalyse in SC-530 par. 3.3.2.

5.2.1 Beoordeling op de vestiging

Er vindt tenminste één beoordeling op de vestiging per jaar plaats. Onderdeel van deze beoordeling is het dossier van tenminste vier inventarisatieprojecten.

Wanneer een asbestinventarisatiebedrijf, naast de hoofdvestiging, beschikt over één of meer filialen/vestigingen zoals bedoeld in 4.3.4, vindt tevens, naast de ene beoordeling per jaar op de hoofdvestiging, per filiaal/vestiging tenminste één beoordeling per jaar plaats.

5.2.2 Beoordeling op locatie

Tijdens de looptijd van het certificaat vindt o.a. periodieke beoordeling op projectlocaties plaats per filiaal/vestiging, op grond van de aantallen genoemd in tabel 5.2.2. Daarin is het volgende onderscheid opgenomen:

 • a) reguliere implementatiebeoordeling die onaangekondigd plaatsvindt;

 • b) resultaatgerichte implementatiebeoordeling die samen met het asbestinventarisatiebedrijf wordt gepland.

Op een gemotiveerd verzoek van het asbestinventarisatiebedrijf kan de CKI besluiten dat een grote inventarisatieopdracht met een aantal deelprojecten / locaties, voor wat betreft de vereiste aantallen in tabel 5.2.2, als meerdere opdrachten beschouwd kunnen worden. De CKI weegt hierbij af of, gezien de grootte en complexiteit van de opdracht, alle uitvoeringsaspecten uit SC-540 goed kunnen worden beoordeeld.

In dat geval vereist de CKI van het asbestinventarisatiebedrijf een per deelproject / locatie aparte melding met apart meldingsformulier, en dat elk deelproject / locatie via een aparte procedure wordt behandeld, inclusief rapportage en besluitvorming.

A Reguliere implementatiebeoordeling op locatie

De reguliere implementatiebeoordeling vindt onaangekondigd plaats. Locaties worden geselecteerd op basis van de reguliere systematiek die de CKI hiervoor hanteert. Het is bedoeld om de implementatie van het gedocumenteerde systeem te beoordelen.

B Resultaatgerichte implementatiebeoordeling op locatie

Na uitvoering van een inventarisatie en opmaak van het inventarisatierapport vindt, voorafgaand aan asbestverwijdering, de geplande en aangekondigde resultaatgerichte beoordeling plaats. De CKI gaat daarbij samen met de verantwoordelijke DIA terug naar de projectlocatie met het afgeronde en afgetekende inventarisatierapport als leidraad. De projectlocatie voor deze beoordeling wordt op basis van een steekproef gekozen uit inventarisatieprojecten die nog niet op asbest gesaneerd of gesloopt zijn. Op locatie wordt, naast een overzicht van het project, steekproefsgewijs delen uit het inventarisatierapport met de DIA nagelopen, mede aan de hand van een toelichting door de DIA.

Tijdelijk geen periodieke beoordeling op locatie mogelijk

Indien in een periode van 12 maanden het aantal beoordelingen op locatie, genoemd in tabel 1, niet mogelijk is, stelt de CKI het asbestinventarisatiebedrijf in de gelegenheid, in de volgende periode van 12 maanden, naast het aantal voor deze periode, tevens het ontbrekende aantal uit de vorige periode van 12 maanden te beoordelen. De CKI legt een dergelijke maatregel schriftelijk in het dossier vast. Deze maatregel kan slechts één keer in 4 opeenvolgende perioden van 12 maanden worden toegepast.

Tabel 5.2.2

Jaarlijkse beoordelingen op locatie naar rato van aantal DIA of aantal (deel-) rapporten

Gemiddeld aantal DIA

Gemiddeld aantal Inventarisatierapporten per jaar

Totaal aantal beoordelingen per jaar

Reguliere implementatie beoordeling

(zie art. 5.2.2A)

Resultaatgerichte implementatie beoordeling

(zie art. 5.2.2B)

1–2

< 500

4

3

1

3–5

500–1100

6

4

2

6–8

1100–1600

9

6

3

> 8

> 1600

12

8

4

Toelichting bij tabel 5.2.2:

Het aantal beoordelingen wordt bepaald door het criterium (aantal DIA of aantal inventarisatierapporten) dat tot het hoogste aantal beoordelingen op locatie leidt. Het begrip ‘jaarlijks’ slaat niet op kalenderjaren, maar op periodes van telkens 12 maanden na de verlening van het certificaat.

5.2.3 Rapportage door CKI over de beoordeling

De resultaten van beoordelingen door de CKI worden tussentijds aan het asbestinventarisatiebedrijf gerapporteerd.

5.3 De wijze van uitvoering van het toezicht

In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze de CKI verwacht wordt audits in te vullen. De wijze waarop het toezicht wordt uitgevoerd is afgeleid van de risicoanalyse in SC-530 par. 3.3.2.

5.3.1 Tijdsbesteding bij periodieke beoordeling en hercertificatie

De aangegeven tijdsbesteding is een richtlijn; de tijdseenheden zijn inclusief rapportage.

 • Jaarlijkse beoordeling en hercertificatie op vestiging: 1 mandag;

 • beoordeling op projectlocatie: 0,5 mandag per beoordeling; maximaal 2 beoordelingen per dag.

5.3.2 Combinatie met beoordelingen voor andere certificatieschema’s

De CKI dient, in geval van het combineren van beoordelingen, met de beoordelingsrapportage aannemelijk en aantoonbaar te kunnen maken dat bij beoordeling per vestiging de minimale vereisten van SC-540 gedurende de certificatieperiode worden onderzocht. Beoordelingen op projectlocaties staan op zich zelf en dienen conform het bepaalde in 5.2.2 uitgevoerd te worden.

5.3.3 Projectcontrolelijst

De afwijkingen ten opzichte van de eisen zijn ingedeeld in Categorie I, Categorie II of Categorie III (zie par 5.5.1). In de projectcontrolelijst SC-530 Bijlage F zijn deze nader omschreven.

Toelichting:

Met het oog op gelijkwaardige beoordeling door de certificatie-instellingen is de controlelijst projectlocatiebezoek ontwikkeld. Deze controlelijst is een systematisch overzicht van de eisen op projectniveau, waaraan het asbestverwijderingsbedrijf dient te voldoen. Deze kan ook worden gebruikt voor een effectieve zelfbeoordeling door het asbestverwijderingsbedrijf en kan daarin een voorbereiding vormen op de beoordeling door de certificatie-instelling.

5.4 Verslag van bevindingen
5.4.1 Rapportage aan de certificaathouder

De CKI stelt conform de richtlijnen in de vigerende versie van ISO 19011 een verslag op van haar bevindingen tijdens de tussentijdse audit. Dit verslag wordt ter beschikking gesteld aan de certificaathouder. Deze kan hiertegen een klacht en evt. een verzoek tot herziening van de afhandeling van de klacht indienen, zie hiervoor paragraaf 4.7 en 4.8.

5.4.2 Rapportage aan CKI-persoon

Indien naar het oordeel van de CKI-proces de geconstateerde afwijkingen (zie SC-540 par. 5.5.3) toe te schrijven zijn aan medewerkers met een persoonscertificaat DIA zal de CKI-proces het desbetreffende afwijkingsrapport direct en rechtstreeks melden en rapporteren aan de persoonscertificaat verlenende instelling (zie verder SC-560 par. 6).

5.5 Maatregelen bij geconstateerde afwijkingen (artikel 1.5g Arbobesluit)

Indien blijkt dat een certificaathouder en de onder zijn verantwoordelijkheid voor te bereiden en uit te voeren processen niet of niet meer voldoen aan de eisen of normen in het werkveldspecifieke certificatieschema, heeft dit maatregelen door de CKI tot gevolg.

5.5.1 Algemeen

Het is algemeen bekend dat blootstelling aan asbestvezels zeer gevaarlijk is. Asbestvezels kunnen leiden tot schade aan de gezondheid en tot de dood. Kerngedachte bij de regels omtrent asbest is dat het hier gaat om het leven en de gezondheid van mensen. Dit gevaar van blootstelling betekent dat als het op handelingen met asbest aankomt zeer zorgvuldige gehandeld dient te worden. De overheid moet er op kunnen vertrouwen dat bedrijven en personen die betrokken zijn bij het werken met asbest zeer zorgvuldig handelen en het risico van blootstelling tot het laagst mogelijk beperken. Dit betekent dat geëist wordt dat zij zich aan de regels houden die gelden voor werken met en rondom asbest. Indien het risico van blootstelling niet zo laag mogelijk is gehouden of een persoon zich niet aan de regels houdt, moet de overheid streng optreden ter bescherming van de gezondheid en het leven van mensen.

De overheid heeft ervoor gekozen om de zorgvuldigheid van asbestinventarisatiebedrijven en asbestverwijderingsbedrijven en de in deze bedrijven werkzame personen te borgen door een certificatiestelsel. Alleen die bedrijven en personen die een certificaat hebben, mogen handelingen met asbest verrichten (voor zover de wet een dergelijk certificaat verplicht stelt).

Essentieel is dat de overheid er op moet kunnen vertrouwen dat certificaathouders zich aan de regels zullen houden en het risico van blootstelling zullen minimaliseren. Een certificaathouder die niet conform de regels handelt, beschaamt dat vertrouwen en dient in beginsel zijn certificaat te verliezen. Er kan niet meer op vertrouwd worden dat dit bedrijf zorgvuldig zal handelen. Derhalve verliest hij zijn certificaat. Een certificaathouder die het risico van asbestemissie niet minimaliseert of zelfs een asbestbesmetting veroorzaakt, heeft niet voldoende zorgvuldig gehandeld en dient ook in beginsel zijn certificaat te verliezen.

Het is niet een daadwerkelijke blootstelling alleen die reden is voor onvoorwaardelijke intrekking. Enkel het risico van asbestemissie of het verhogen van dit risico betekent al dat een certificaathouder die een dergelijk risico laat ontstaan, de werkzaamheden niet meer mag te verrichten. Het doel van de regelgeving is immers emissie en blootstelling te voorkomen. Om dit doel te bereiken moet het risico van emissie en blootstelling geminimaliseerd worden. Het is niet aanvaardbaar dat een certificaathouder die risico’s verhoogd pas zijn certificaat verliest als het risico wordt verwezenlijkt en er mensen zijn blootgesteld.

De intrekking van het certificaat is bij een afweging van de betrokken belangen al snel gerechtvaardigd. Bij een afweging van de belangen van mensen dat hun gezondheid en leven niet in gevaar wordt gebracht door blootstelling aan asbestvezels en het belang van het bedrijf om zijn werkzaamheden te kunnen verrichten, wegen de belangen van de gezondheid en het leven van mensen altijd zwaarder. Het feit dat het intrekken van het certificaat zal leiden tot het einde van de activiteiten is, gezien de belangen, proportioneel. Het einde van de activiteiten is dan ook een aanvaard gevolg en geen reden om het certificaat niet in te trekken. Ook niet in die beperkte gevallen dat dit leidt tot het einde van het bedrijf. Van de mogelijkheid van herkansing of zonder voorwaarden verder te mogen werken, zal slechts gebruik gemaakt mogen worden als dit aanvaardbaar is dat wil zeggen dat de overtreding niet tot een hoog risico voor blootstelling heeft geleid én voldoende gegarandeerd is dat het leven en de gezondheid van mensen voortaan niet meer in gevaar komt. Herhaling van het overtreden van regels en het laten ontstaan van (het risico van) een asbestemissie zal zeker dienen te leiden tot intrekking van het certificaat.

Herstelsancties

Het voorgaande betekent dat de kern van het sanctiestelsel is dat een (rechts)persoon die niet conform de regels werkt het werk niet meer mag verrichten. Uitgangspunt is dat een dergelijke (rechts)persoon het certificaat verliest. Er is voor gekozen om bij een eerste afwijking niet direct tot intrekking van het certificaat over te gaan. De certificaathouder krijgt een herkansing. De herkansing bestaat er uit dat het certificaat wordt geschorst waardoor het certificaat zijn geldigheid verliest. Als de certificaathouder voldoende maatregelen heeft getroffen wordt de schorsing ingetrokken.

Er is echter een verschil in ernst van afwijkingen waardoor er afwijkingen zijn waarbij het aanvaardbaar is dat het certificaat zijn geldigheid behoudt terwijl de certificaathouder de maatregelen treft. Het certificaat wordt ingetrokken als de certificaathouder niet binnen de termijn voldoende maatregelen treft. Zoals gezegd zal een certificaathouder die overtredingen blijft begaan zijn certificaat verliezen ongeacht de ernst van de overtredingen.

In het sanctiestelsel wordt een onderscheid gemaakt tussen vier herstelsancties:

 • 1. onvoorwaardelijke intrekking

 • 2. schorsing

 • 3. voorwaardelijke intrekking

 • 4. waarschuwing

   

ad 1

het certificaat wordt ingetrokken zonder herkansing;

ad 2

het certificaat verliest zijn geldigheid totdat de afwijking is opgeheven én voldoende is aangetoond dat de overtreding zich niet zal herhalen;

ad 3

het certificaat wordt ingetrokken als niet binnen een gestelde termijn bepaalde maatregelen zijn getroffen. De certificaathouder kan in die periode doorwerken, maar verliest zonder nadere beschikking zijn certificaat als de genomen maatregelen niet voor een bepaalde datum zijn getroffen;

ad 4

de certificaathouder wordt gewezen op de afwijking, maar deze afwijking heeft (nog) geen gevolgen voor de geldigheid van het certificaat.

Verder is er een verzwaring die tot gevolg heeft dat een certificaathouder die en blijft begaan, zijn certificaat verliest. In bijlagen in SC-530 en SC-540 is opgenomen tot welke herstelsanctie een bepaalde afwijking leidt.

Schorsing als ordemaatregel

Naast de herstelsancties is voorzien in schorsing als een ordemaatregel. Hier wordt schorsing niet opgelegd als herstelsanctie, maar wordt voorkomen dat de certificaathouder verder werkt terwijl de sanctieprocedure loopt. De onvoorwaardelijke intrekking en schorsing (herstelsanctie) worden niet direct opgelegd als de afwijking wordt geconstateerd. Eerst wordt een procedure doorlopen. Pas aan het einde van deze procedure neemt de CKI zijn beslissing en verliest het certificaat haar geldigheid. In beginsel is het certificaat tijdens deze procedure geldig en mag de certificaathouder de betreffende werkzaamheden verrichten. Dit laatste is vaak niet aanvaardbaar. Door het schorsen (ordemaatregel) van het certificaat verliest het certificaat direct haar geldigheid en mag de certificaathouder ook tijdens de procedure zijn werkzaamheden niet verrichten.

Van de ordemaatregel schorsing moet gebruik gemaakt worden wanneer doorwerken door de certificaathouder niet aanvaardbaar is. De situatie waarin de schorsing als ordemaatregel wordt gebruikt is bijvoorbeeld als duidelijk is dat het certificaat zal worden ingetrokken of zal worden geschorst (herstelsanctie). Als de afwijking dermate ernstig is dat dit zal leiden tot het (tijdelijk) verlies van het certificaat, is het niet aanvaardbaar dat de certificaathouder ondertussen gewoon doorwerkt. Schorsing is bijvoorbeeld aangewezen als er een asbestemissie heeft plaatsgevonden of het risico op een emissie sterk is toegenomen. Hierdoor heeft de certificaathouder het leven en gezondheid van mensen in gevaar gebracht. Deze gevaarzetting betekent dat ook tijdens de procedure het certificaat al zijn geldigheid verliest.

Ook in die gevallen dat er mogelijk sprake is van dergelijke situatie, maar dit nog volledig moet worden uitgezocht, kan er grond zijn om te schorsen. Als de CKI in redelijkheid kan oordelen dat er sprake is geweest van gevaar voor het leven en de gezondheid van mensen, en dat het certificaat onvoorwaardelijk zal worden ingetrokken dan wel worden geschorst (herstelsanctie), is schorsing (ordemaatregel) aangewezen. Het risico dat de certificaathouder het leven en gezondheid van mensen in gevaar heeft gebracht, is te groot om de certificaathouder door te laten werken. In het geval dat na verloop van de procedure blijkt dat de situatie niet zo ernstig was of dat er toch geen onvoorwaardelijke intrekking of schorsing (herstelsanctie) wordt opgelegd, is de schorsing (ordemaatregel) toch terecht opgelegd. Het feit dat in redelijkheid door de CKI geoordeeld kon worden dat het leven en gezondheid in gevaar werd gebracht, betekent dat de schorsing als ordemaatregel terecht was.

Bij de vraag of schorsing als ordemaatregel moet worden gebruikt, zal de CKI moeten afwegen of het laten doorwerken door deze certificaathouder verantwoord is gezien het belang van mensen (werknemers en anderen) om niet blootgesteld te worden aan asbestvezels. In de bespreking van afwijkingen hieronder zal worden aangegeven wanneer schorsing (ordemaatregel) in ieder geval moet worden toegepast.

Bij schorsing als ordemaatregel wordt de geldigheid van het certificaat tijdelijk opgeheven. De certificaathouder geldt gedurende de schorsing als niet-gecertificeerd. Hij mag dus geen werkzaamheden verrichten waarvoor een certificaat vereist is. De schorsing (ordemaatregel) wordt ingetrokken als blijkt dat er geen sanctie zal worden opgelegd. Verder wordt de schorsing (ordemaatregel) ingetrokken als de sanctie wordt opgelegd. Als het certificaat onvoorwaardelijk wordt ingetrokken of wordt geschorst (herstelsanctie) is de schorsing als ordemaatregel immers niet meer nodig.

Het tijdens een schorsing verrichten van werkzaamheden waarvoor een certificaat is vereist, leidt tot onvoorwaardelijke intrekking.

De schorsing dient wel de mogelijkheid te geven dat de certificaathouder het eventuele gevaar dat is ontstaan kan opheffen en de situatie kan veiligstellen.

Categorie-indeling

In de certificatieschema’s zijn afwijkingen ingedeeld in categorieën waaraan een van de genoemde herstelsancties is verbonden.

Categorie 1 – onvoorwaardelijke intrekking

Categorie 2 – schorsing

Categorie 3 – voorwaardelijke intrekking

Categorie 4 – waarschuwing

Uitgangspunt bij de indeling van de afwijkingen is dat overtredingen die leiden tot blootstelling dan wel het risico op blootstelling verhogen, vallen onder categorie II. Andere afwijkingen zullen onder categorie III vallen, met uitzonderingen naar categorie II en IV. Als de certificaathouder de gecertificeerde werkzaamheden (of daarmee verbonden werkzaamheden) verricht terwijl het certificaat is geschorst (zowel herstelsanctie als ordemaatregel), zal het certificaat onvoorwaardelijk worden ingetrokken.

Handelen in de geest van een norm

Een norm beschermt bepaalde belangen. Het wordt soms gesteld dat op een andere wijze dat belang beschermd kan worden. Dit is niet van belang. De bevoegde autoriteit heeft bepaalt dat op de voorgeschreven wijze het belang wordt behartigd. Het is niet aan een certificaathouder om dit naast zich neer te leggen en eigen maatregelen te gaan bepalen. Er is een afwijking en deze leidt tot het opleggen van de herstelsanctie. Deze niveaus zijn nader uitgewerkt in de zogenaamde escalatieladder

5.5.2 Escalatieladder
5.5.2.1 Inleiding

Indien door een door de minister van SZW aangewezen certificatie-instelling wordt geconstateerd dat een certificaathoudend asbestinventarisatiebedrijf een overtreding begaat volgens de in tabel 5.5.3 opgenomen bepalingen, dan wordt door de certificatie-instelling het certificaat van de certificaathouder (on-) voorwaardelijk ingetrokken of geschorst, of ontvangt de certificaathouder een waarschuwing. Na intrekken van het certificaat kan de gewezen certificaathouder pas na 12maanden een aanvraag indienen voor een nieuw certificaat. Ook voor het bedrijf kan pas na 12 maanden een aanvraag worden ingediend voor een nieuw certificaat. De periode van 12 maanden begint met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit in werking treedt waarbij het certificaat is ingetrokken.

Na de constatering van een Cat III afwijking dient de certificaathouder binnen 2 maanden een interne corrigerende maatregel te hebben ingevoerd, waarna de CKI binnen een maand deze maatregel definitief moet hebben beoordeeld.

Toelichting:

Binnen de termijn van 3 maanden kan de afwijking, in positieve zin ( Cat III opgeheven) dan wel negatieve zin (verzwaring van Cat III naar Cat I) afgesloten zijn.

Indien in een concernsituatie met meerdere zelfstandige ondernemingen, die bij eenzelfde CKI onder procescertificaat staan, van een onderneming het certificaat (on)voorwaardelijk wordt ingetrokken of geschorst zal de CKI alle andere gecertificeerde ondernemingen per direct onderwerpen aan een controle op die onderwerpen waarop een afwijking is geconstateerd die heeft geleid tot de sanctie.

5.5.2.2 Onderverdeling van afwijkingen1

De afwijkingen kunnen verdeeld worden in een aantal typen of clusters van afwijkingen. Hieronder wordt in algemene zin de cluster van overtredingen beschreven en tot welke sanctie deze dienen te leiden. Wat bij open begrippen als ‘voldoende’ of ‘deugdelijk’ wordt beschouwd, is ingevuld in bijvoorbeeld de regelgeving, de schema’s of in de lijst met afwijkingen (bijlagen bij SC-530 en SC-540). Binnen de clusters zal van een aantal normen worden gemotiveerd waarom overtreding van deze normen leidt tot een bepaalde sanctie. Hieronder worden de clusters benoemd. Binnen deze clusters worden een aantal type afwijkingen besproken met de voorgeschreven sanctie en motivering daarvan.

Ook wordt voorgeschreven wanneer schorsing (ordemaatregel) in ieder geval opgelegd moet worden. Het feit dat schorsing (ordemaatregel) niet is voorgeschreven wil niet zeggen dat niet geschorst (ordemaatregel) moet worden. De CKI zal in elk concreet geval moeten beoordelen of schorsing (ordemaatregel) aangewezen is. Het is mogelijk dat de certificaathouder dermate snel is met zijn herstelmaatregelen dat al aan de voorwaarden voor het intrekken van de schorsing (herstelsanctie) is voldaan nog voordat deze sanctie is opgelegd. In dat geval wordt een schorsing met een termijn van 0 uur opgelegd.

A. Overtreding van normen die de onafhankelijkheid en objectiviteit borgen

Bij dit type gaat het om bepalingen die de onafhankelijkheid en objectiviteit van de verschillende actoren binnen het proces bewaken. Bij asbestwerkzaamheden worden de volgende fasen doorlopen:

 • 1) de opdracht

 • 2) het inventariseren van asbest

 • 3) het verwijderen van asbest

 • 4) de eindbeoordeling

Er zijn derhalve verschillende (rechts)personen: opdrachtgever, het asbestinventarisatiebedrijf, het asbestverwijderingsbedrijf en de eindbeoordelaar. Binnen en achter de rechtspersonen en bedrijven zijn verschillende mensen actief. Indien een (rechts)persoon een rol speelt in verschillende fases in het proces komen de onafhankelijkheid en de objectiviteit in de verschillende fases in het gedrang. De praktijk heeft geleerd dat een belangrijke factor achter overtredingen ligt in het feit dat dezelfde (rechts)personen voorkomen in verschillende fases van asbestwerkzaamheden. In de schema’s zijn bepalingen opgenomen die ‘schotten’ plaatsen tussen deze actoren, door dubbele rollen van de verschillende actoren (en hun mensen) te verbieden. Deze schotten zijn gebaseerd op situaties die in de praktijk door bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie en CKI’s zijn aangetroffen.

Indien de verboden inzake objectiviteit en onafhankelijkheid worden overtreden, leidt dit tot voorwaardelijke intrekking van het certificaat.

Een overtreding van een dergelijke bepaling leidt niet direct tot blootstelling of het verhogen van het risico. afwijkingen die behoren tot dit cluster zullen in beginsel worden ingedeeld in categorie III.

Schending van deze kan wel een factor zijn die heeft bijgedragen aan een andere overtreding die heeft geleid tot blootstelling dan wel dit risico heeft verhoogd. Indien dit het geval is, zal deze andere overtreding al leiden tot een zwaardere sanctie.

Indien bepalingen zijn overtreden die er op zien inzichtelijk te maken wat de rollen van de natuurlijke en rechtspersonen zijn bij een opdrachtgever, asbestverwijderings- of asbestinventarisatiebedrijf en de eindbeoordelaar, leidt dit ook tot voorwaardelijke intrekking.

Zonder deze inzichtelijkheid kan immers niet beoordeeld worden of aan de bepalingen inzake onafhankelijkheid en objectiviteit is voldaan. Indien de certificaathouder het deugdelijk controleren van een bepaling onmogelijk maakt, leidt dit tot dezelfde sanctie als die staat op het overtreden van de te controleren norm.

A. Overtredingen van normen om de blootstelling van de werknemers voorkomen

Deze groep bepalingen ziet op het voorkomen dat werknemers worden blootgesteld aan asbestvezels. Bij het verwijderen van asbest komen bij risicoklasse 2 en 3 asbestvezels vrij. Dit volgt uit de aard van deze risicoklasse. Ook degene die daadwerkelijk inventariseert zal vaak blootgesteld worden aan asbestvezels, bijvoorbeeld als het gaat om het inventariseren bij niet-hechtgebonden asbest of bij asbesthoudend materiaal dat beschadigd of verweerd is. De werknemer zal derhalve worden blootsgesteld aan asbestvezels en moet hiertegen beschermd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om maatregelen zoals:

 • voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) op de werkplek;

 • de pbm’s voldoen aan de keuringseisen;

 • de pbm’s zijn goed onderhouden;

 • de pbm’s werken; en,

 • de pbm’s worden gedragen en gebruikt.

Indien niet alle werknemers het juiste pbm dragen en het bedrijf niet beschikt over voldoende (deugdelijk) werkende pbm’s zal dit leiden tot schorsing (herstelsanctie) en schorsing (ordemaatregel).

Het bedrijf is overgegaan tot het inventariseren of verwijderen van asbest, terwijl zij niet aan de normering kan voldoen. Indien de middelen er niet zijn, is het leven en de gezondheid doorslaggevend: er mag niet worden gewerkt.

Indien er niet voldoende (deugdelijk) werkende pbm’s op de werkplek zijn, maar het bedrijf beschikt hier wel over: schorsing (herstelsanctie) en schorsing (ordemaatregel).

Het maakt voor de werknemer immers weinig uit of het bedrijf niet over de pbm’s beschikt of dat ze niet op de werkplek zijn. In beide gevallen kan hij ze niet gebruiken. De werkgever dient de werkzaamheden dan niet te laten aanvangen. Doet hij dat toch en werkt de werknemer zonder pbm, dan geldt hetzelfde als bij de vorige categorie.

Indien niet alle werknemers een pbm dragen en juist gebruiken, maar er wel voldoende deugdelijke pbm’s op de werkplek zijn: voorwaardelijke intrekking en schorsing (ordemaatregel).

De werkgever heeft op zich de middelen verschaft. Het probleem zit in de toepassing. De werkgever dient uit te zoeken hoe de overtreding is ontstaan (waarom droegen de werknemers de pbm’s niet) en maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen. Welke maatregelen dit zijn, is afhankelijk van de situatie en van de reden dat de pbm’s niet gedragen werden. Slechts de werknemers/toezichthouders aanspreken zal in het algemeen onvoldoende zijn. Ook vanuit de werkgever zullen maatregelen getroffen moeten worden.

Indien de pbm’s niet goed werken, dient het certificaat te worden geschorst (herstelsanctie) en geschorst (ordemaatregel).

De werknemers worden onbeveiligd te werk gesteld, terwijl ze denken veilig te zijn.

Indien de pbm’s niet goed zijn onderhouden of niet op tijd zijn vervangen, maar wel werken, dient het certificaat voorwaardelijk te worden ingetrokken.

De werknemers zijn beschermd, maar het risico dat de pbm’s ophouden te functioneren door gebrekkig onderhoud brengt ze in gevaar. Indien het gebrekkige onderhoud of gebrek aan controle ertoe leidt dat de pbm’s niet meer veilig werken, zal op grond van deze overtreding het certificaat voorwaardelijk worden ingetrokken.

B. Overtreding van normen om te voorkomen dat het asbest zich verspreid buiten de directe plek waar het gesaneerd wordt

Deze groep bepalingen ziet er op dat wordt voorkomen dat asbestvezels buiten de directe ruimte/plek komen waar het asbest wordt verwijderd of de inventarisatie plaatsvindt. De wijze waarop de verspreiding van asbestvezels voorkomen moet worden, is afhankelijk van de werkwijze om het asbest te inventariseren of te verwijderen. Deze wijze wordt bepaald door de wet, de schema’s en de invulling in het werkplan.

Ook bij het inventariseren van asbest bestaat de mogelijkheid dat er asbestvezels vrijkomen, bijvoorbeeld bij niet-hechtgebonden asbest of door monsterneming. Hier moet de verspreiding van asbest ook voorkomen worden. Voorbeelden van dergelijke verplichtingen zijn:

 • er moeten middelen zijn op de werkplek om conform de regelgeving het asbest te verwijderen. Het gaat dan om middelen zoals: deco-unit, onderdrukapparatuur, middelen voor containment, glove bags, container, zakken etc.;

 • verplichtingen voor het juiste gebruik van deze middelen: er is sprake van voldoende onderdruk, de decontaminatieprocedure wordt juist uitgevoerd, er vindt voldoende toezicht plaats op deze verplichtingen;

 • de onderdruk moet regelmatig gecontroleerd en geregistreerd worden;

 • verplichtingen om tijdens de werkzaamheden de asbestvezels op te vangen en af te voeren;

 • het containment contained;

 • wat afgeplakt moet zijn, is afgeplakt.

Indien bepalingen van dit type wordt overtreden ontstaat het risico van een asbestemissie. Niet alleen werknemers, maar ook derden, zoals omwonenden en passanten, kunnen worden blootgesteld. Verder is het moeilijk om bij een asbestemissie het besmette gebied te bepalen en volledig te zuiveren.

Indien niet alle benodigde middelen gebruikt worden of als het bedrijf niet beschikt over deze middelen, zal dit leiden tot schorsing (herstelsanctie) en schorsing (ordemaatregel).

Hier geldt hetzelfde als in het geval het bedrijf niet beschikt over voldoende pbm’s. De certificaathouder is met asbestwerkzaamheden bezig waarbij hij niet aan de wet kan voldoen. Hij heeft zeker niet alles gedaan om het risico van een asbestemissie te minimaliseren. Indien de middelen er niet zijn, is het leven en de gezondheid doorslaggevend: er wordt niet gewerkt. Dit geldt hier nog meer, aangezien hier ook anderen dan de werknemers het risico aan blootstelling lopen.

Het ontbreken van de middelen op de werkplek om de verspreiding van de asbestvezels te voorkomen, leidt ook tot schorsing (herstelsanctie) en schorsing (ordemaatregel).

Ook hier geldt dat het voor personen niet uitmaakt of het bedrijf over de middelen beschikt of niet. Als de middelen niet op de werkplek zijn, worden ze niet gebruikt.

Indien de containment niet conform de regels is aangebracht of wordt toegepast, is de kans op emissie groot. Schorsing (herstelsanctie) en schorsing (ordemaatregel) zijn dan aangewezen.

Een containment dat niet contained, voorkomt verspreiding van asbestvezels niet. Hierdoor kunnen niet alleen werknemers, maar ook anderen worden blootgesteld.

Indien de druk van het containment niet conform de regels wordt gemeten, dient het certificaat voorwaardelijk te worden ingetrokken.

Door te meten wordt gecontroleerd of de containment werkt. Als dit niet gemeten wordt, bestaat het risico dat (door onvoorziene omstandigheden) de onderdruk te laag wordt. Het risico van emissie ontstaat dan. Het feit dat niet gemeten wordt, betekent echter niet dat er ook direct sprake is van blootstelling. Voorwaardelijke intrekking is aanvaardbaar.

C. Overtreding van normen over het opruimen van de werkplek, het afval, het asbest etc.

Deze groep bepalingen ziet er op dat de plek waar asbestvezels zijn gekomen onbesmet wordt achtergelaten. In essentie: opruimen; zorg dat er geen asbestvezels overblijven. Voorbeelden van dergelijke verplichtingen zijn:

 • verpak en voer het verwijderde asbest zo snel mogelijk af in de juiste verpakking;

 • maak de plekken waar asbest kan zijn gekomen schoon;

 • maak de pbm’s en andere middelen schoon;

 • voer een visuele inspectie uit;

 • laat een eindcontrole uitvoeren;

 • zorg dat de objecten in de ruimte niet besmet kunnen raken (verwijderen, afplakken etc.);

 • als een monster is genomen, zorg dat een eventueel ontstane bron wordt afgeschermd; en,

 • als door destructief onderzoek een bron is vrijgekomen, zorg dat deze wordt afgeschermd.

Indien er asbesthoudend materiaal of besmet materiaal onbeschermd ligt buiten de werkplek en dit niet-hechtgebonden is (waaronder verweerd of beschadigd), dient dit te leiden tot schorsing (herstelsanctie) en schorsing (sanctiemaatregel).

De certificaathouder heeft een bron van besmetting naar buiten gebracht. Het gaat hier om zowel onverpakt materiaal als materiaal in open/beschadigde verpakking.

Indien het asbesthoudend materiaal of besmet materiaal niet in de juiste verpakking is verpakt, dient dit bij onbeschadigd, hechtgebonden materiaal te leiden tot voorwaardelijke intrekking.

Er is nog geen bron van besmetting en het risico van besmetting is niet groot genoeg zodat deze lagere sanctie aanvaardbaar is.

Indien het asbesthoudend materiaal niet juist verpakt is en niet-hechtgebonden is of verweerd of beschadigd is, dient het certificaat geschorst (herstelsanctie) te worden. Ook dient de schorsing als ordemaatregel genomen te worden.

Bij beschadiging van de verpakking is er direct een bron van besmetting. Als niet is aangegeven dat het om asbest gaat, zal er minder zorgvuldig met het materiaal worden omgegaan. Hiertoe neemt de kans op beschadiging toe. Verder bestaat het risico dat het materiaal op onjuiste wijze verwerkt wordt waardoor het in de leefomgeving komt. De certificaathouder dient uit te zoeken hoe deze overtreding is ontstaan, deze op te heffen en maatregelen te treffen dat de overtreding zich niet zal herhalen. Dan kan de schorsing (herstelsanctie) worden ingetrokken.

Indien er (potentieel) met asbest besmet materiaal buiten de plek ligt waar asbest wordt of is verwijderd en dit niet vezeldicht is afgeschermd, dient dit te leiden tot schorsing (herstelsanctie) en schorsing (ordemaatregel).

Indien er materiaal niet vezeldicht was afgeschermd in een ruimte waar asbestvezels konden vrijkomen bestaat er een groot risico dat dit materiaalbesmet is. Indien het vervolgens buiten de beschermde plek wordt gebracht, worden de asbestvezels naar buiten gebracht en ontstaat een emissie of in ieder geval een risico van blootstelling. Ook zaken zoals filters en water kunnen besmet raken en dienen zodanig te worden afgevoerd dat er geen vezelemissie mogelijk is.

D. Overtreding bestaande uit onjuist verwijderen of verwijderen in een te lage risicoklasse

Op grond van de arbeidsomstandighedenwetgeving dient het asbest verwijderd te worden in de risicoklasse van het inventarisatierapport en dienen de bijbehorende maatregelen te worden getroffen. De werkzaamheden dienen echter in een hogere klasse te worden uitgevoerd als de feitelijke aard van de werkzaamheden of de staat van het asbest hiertoe verplicht.

Deze uitzondering van de feitelijke situatie geldt niet als de risicoklasse-indeling in het rapport te hoog is. De risicoklasse indeling in het asbestinventarisatierapport vormt de ondergrens. Indien de werkzaamheden volgens het asbestinventarisatierapport bijvoorbeeld in risicoklasse 2 dienen te worden uitgevoerd, dienen zij in risicoklasse 2 te worden uitgevoerd. Ook als de werkzaamheden feitelijk in risicoklasse 1 kunnen worden uitgevoerd.

Het feit dat een asbestinventarisatierapport onduidelijk of onvoldoende is, betekent niet dat de verwijderaar dit moet compenseren. Hij dient te weigeren het werk uit te voeren totdat er een deugdelijk rapport ligt. Een verwijderaar zal altijd op basis van de aangetroffen situatie moeten beoordelen of hij toch niet in een hogere klasse zouden moeten werken dan in het rapport is aangegeven. In dat geval zal een aanvullend en opnieuw goedgekeurd inventarisatierapport noodzakelijk zijn.

Indien een asbestverwijderingsbedrijf niet werkt volgens de maatregelen die behoren bij de risicoklasse die de wet voorschrijft, leidt dit tot schorsing (herstelsanctie) en schorsing (ordemaatregel).

De risicoklasse ligt ten grondslag aan de te nemen maatregelen. De wet is duidelijk wat betreft in welke risicoklasse gewerkt moet worden. Indien de certificaathouder niet de maatregelen treft die behoren tot deze risicoklasse, dient het certificaat geschorst te worden.

Indien de asbestverwijderaar niet over een deugdelijk asbestinventarisatierapport beschikt, dient zijn certificaat te worden geschorst(herstelsanctie) en te worden geschorst (ordemaatregel).

Een asbestverwijderaar mag niet aan zijn werkzaamheden beginnen zonder een deugdelijk asbestinventarisatierapport. Een verwijderaar die zonder deugdelijk rapport te werk gaat, riskeert blootstelling en emissie. Het is zijn keuze om met een ondeugdelijk rapport te gaan werken en voor zijn risico als hij daardoor overtredingen begaat. Bij een ondeugdelijk rapport moet de verwijderaar zijn werkzaamheden staken en wachten tot de opdrachtgever voor een deugdelijk rapport zorgt. Begint hij toch met het verwijderen van asbest dan dient dit te leiden tot schorsing (herstelsanctie en ordemaatregel).

Indien (een kopie van) het asbestinventarisatierapport niet aanwezig is op de plek waar asbest wordt verwijderd, dient dit te leiden tot voorwaardelijke intrekking.

De informatie die het asbestinventarisatierapport geeft, is nodig op de werkplek. De informatie uit het rapport dient ook betrokken te worden bij de werkzaamheden. Indien deze informatie er niet is, leidt dit tot een verhoging van het risico van blootstelling. Echter, het is voor de beschikbaarheid van de informatie op de werkplek niet altijd nodig dat het asbestinventarisatierapport op de werkplek is. De afwezigheid van het rapport hoeft op zich niet tot een blootstelling of verhoging van het risico te leiden. Het is aanvaardbaar dat deze afwijking leidt tot voorwaardelijke intrekking. Ook bij deze overtreding geldt dat het gebrek aan informatie dat is ontstaan doordat het rapport niet op de werkplek is, al geleid kan hebben tot een overtreding die leidt tot voorwaardelijke intrekking. Voor een onduidelijke kopie van het rapport geldt het voorgaande ook.

E. Overtredingen met betrekking tot de inventarisatie van het asbest

De basis voor veilig verwijderen van asbest is de asbestinventarisatie. Hierdoor weet de verwijderaar wat hij tegen zal komen en kan hij de verwijdering plannen en uitvoeren. Verder zal de verwijderaar het bouwwerk of het betreffende deel daarvan asbestvrij opleveren, zodat de aannemer geen asbest zal aantreffen bij zijn werkzaamheden en de gebruiker geen asbest aantreft bij het gebruik.

In een inventarisatie dient al het aanwezige asbest geïnventariseerd te worden. De asbestinventariseerder zal niet zonder reden zijn onderzoek mogen beperken. Indien werkzaamheden op een bepaalde plek verricht moeten worden, zal de inventariseerder daar moeten inventariseren. Indien de inventarisatie niet volledig is, bestaat het risico dat de verwijderaar of de aannemer tijdens zijn werkzaamheden onverwacht asbest tegenkomt. Vaak is dit al beschadigd tegen de tijd dat wordt ontdekt dat het om asbest gaat, zodat er al asbestemissie en blootstelling aan asbestvezels heeft plaatsgevonden. Het is nu juist de bedoeling dat dit soort verrassingen worden voorkomen door een volledig en diepgaand onderzoek door de inventariseerder.

In het rapport moeten alle relevante gegevens over het asbest aangegeven worden, zoals de aard van het asbest, de concentratie asbest in het materiaal en de staat van het materiaal. Elk stuk asbest moet ook uniek worden aangegeven in de zin dat de verwijderaar de gegevens in het rapport kan koppelen aan de situatie die hij aantreft. De verwijderaar moet de asbest immers kunnen vinden en weten waar hij mee te maken heeft.

De volgende gebreken met betrekking tot de asbestinventarisatie dienen te leiden tot het schorsen (herstelsanctie en ordemaatregel) van het certificaat:

• de asbestinventariseerder heeft niet de volledige locatie, gebouw(deel), bouwwerk of object onderzocht waar zal worden gewerkt;

• hij heeft geen destructief onderzoek verricht in situaties dat er gesloopt/gerenoveerd/verbouwd etc. zal worden;

• niet al het asbest is voorzien van een uniek kenmerk;

• niet van al het asbestmateriaal is een monster genomen;

• niet al het asbest is in het rapport aangegeven met alle benodigde informatie, zoals vindplaats, mate van concentratie en staat van het materiaal, etc.

Indien het rapport niet volledig is of niet alle gegevens bevat, voldoet het niet aan zijn primaire functie. Daarbij leidt een onvolledig rapport tot een risico van blootstelling aan asbestvezels. De asbestverwijderaar moet op de volledigheid en juistheid van het rapport kunnen vertrouwen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een type A asbestinventarisatie (direct waarneembare asbest) en een type B asbestinventarisatie (niet-direct waarneembare asbest). Er kan pas gesproken worden van een volledig asbestinventarisatierapport als alle asbest op de locatie, in het bouwwerk of object is geïnventariseerd (voor zover daar gewerkt zal worden). Indien bij de inventarisatie alleen naar het waarneembare asbest is gekeken, kan veelal niet gesproken worden van een volledig asbestinventarisatierapport. Een dergelijk onvolledig rapport kan niet als overtreding door de certificaathouder worden beschouwd indien het slechts zijn opdracht was om een type A onderzoek te doen. De certificaathouder zal wel duidelijk de beperkingen van het onderzoek in het rapport moeten aangeven. Verder zal hij in het rapport moeten wijzen op de risico’s van een dergelijk beperkt rapport.

Een indeling in een te lage risicoklasse leidt tot schorsing (herstelsanctie en ordemaatregel).

De inventariseerder dient op basis van zijn onderzoek de risicoklasse te bepalen. De risicoklasse-indeling wordt vaak al bepaald door de aard en staat van het aangetroffen asbest. De asbestverwijderaar en andere werkgevers moeten kunnen vertrouwen op het inventarisatierapport. De praktijk leert dat veel verwijderaars en andere werkgevers afgaan op de indeling in het rapport. Daarmee leidt een te lage indeling tot het treffen van onvoldoende maatregelen. Dit speelt met name als ten onrechte risicoklasse 1 is aangegeven.

Aangezien een verkeerde risicoklasse indeling het risico op asbestemissie en blootstelling verhoogt, is een lagere sanctie niet aanvaardbaar.

Indien de verwijderaar afwijkt van de werkwijze die in het rapport wordt omschreven, zal hij zelf moeten bepalen of dit gevolgen heeft voor de risicoklasse-indeling. Hierbij geldt de risicoklasse-indeling uit het rapport nog steeds als ondergrens.

F. Overtredingen van normen met betrekking tot de deskundigheid/kennis/certificatie van werknemers

Op grond van de arbeidsomstandighedenwetgeving dienen de werkzaamheden te worden verricht onder voortdurend toezicht van een DTA-er. De werkzaamheden dienen te worden verricht door personen met een DAV-certificaat. Door middel van deze certificaten wordt geborgd dat asbestverwijderingswerkzaamheden worden verricht door personen met voldoende deskundigheid en kennis van zaken. Bij onvoldoende kennis en deskundigheid bestaat het risico dat door (onbedoelde) fouten asbestvezels vrijkomen en zich verspreiden.

DTA-er

De rol van de DTA-er is om continu toezicht te houden op de asbestverwijderingswerkzaamheden. De DTA-er is de vertegenwoordiger van de werkgever op de arbeidsplaats. Hij dient opkomende problemen te signaleren, op te lossen of terug te koppelen naar de werkgever. Verder dient hij te voorkomen dat onvoorziene situaties tot problemen leiden. Hij moet er ook voor zorgen dat de werknemers de regels naleven en de veiligheid van henzelf, hun collega’s en andere personen niet in gevaar brengen. Bij alle werkzaamheden bestaat het gevaar dat door bv. routine, menselijke gemakzucht, het verkeerd inschatten van de risico’s of het ‘even snel’-denken de werknemers onveilig handelen. Het is dan cruciaal dat de DTA-er er is en hen hiervan weerhoudt.

Consequentie van deze rol is dat als hij er niet is de werkzaamheden tijdens zijn afwezigheid niet worden uitgevoerd. Als de werkzaamheden dermate omvangrijk zijn dat één DTA-er niet overal toezicht kan houden, moeten er meerdere op het werk aanwezig zijn.

Indien er geen gecertificeerde DTA-er aanwezig is op het werk en deze niet is geregeld, dient het certificaat te worden geschorst (herstelsanctie en ordemaatregel).

Het feit dat er geen gecertificeerde DTA-er is geregeld, betekent dat de werkgever de werkzaamheden in strijd met de wet en schema’s heeft gepland. Gezien het belang van de DTA-er om toezicht te houden op de werknemers en op te treden bij (onvoorziene) problemen, betekent dit dat het certificaat geschorst (herstelsanctie en ordemaatregel) te worden.

Indien de gecertificeerde DTA-er niet continu toezicht houdt (dat wil zeggen niet aanwezig is waar asbestverwijderingswerkzaamheden worden verricht), dient dit te leiden tot schorsing (herstelsanctie en ordemaatregel).

De DTA-er dient continu toezicht te houden. Als de werkzaamheden plaatsvinden zonder DTA-er ontbreekt een belangrijke schakel in de veiligheid. Het werken zonder deze schakel dient te leiden tot het schorsen van het certificaat. Verschil met de vorige categorie is dat er een DTA-er was geregeld, maar deze niet bij de werkzaamheden aanwezig was. Dit is niet van belang. Als er geen DTA-er bij de asbestverwijderingswerkzaamheden is, maakt het niet uit of er wel of niet een DTA-er was geregeld. Hij is er niet, zodat hij geen toezicht kan houden. Indien de asbestverwijderingswerkzaamheden dermate omvangrijk zijn dat één DTA-er niet bij alle werkzaamheden kan zijn, is er niet een DTA-er aanwezig bij alle asbestverwijderingswerkzaamheden. Ook dan is er sprake van deze overtreding. De certificaathouder dient voldoende DTA-ers te regelen, zodat bij alle asbestverwijderingswerkzaamheden een DTA-er aanwezig is.

Indien de certificaathouder geen gecertificeerde DTA-er in dienst heeft op basis van een arbeidsovereenkomst, moet dit leiden tot voorwaardelijke intrekking.

Het feit dat de werkgever geen DTA-er in dienst heeft, wil niet zeggen dat er geen DTA-er toezicht houdt bij de werkzaamheden. Voorwaardelijke intrekking is aanvaardbaar. Indien het feit dat er geen DTA-er in dienst is ertoe leidt dat er geen of onvoldoende DTA-ers bij de werkzaamheden zijn, zal het certificaat geschorst worden (herstelsanctie en ordemaatregel). Er zijn immers onvoldoende DTA-ers aanwezig.

DAV-er

Indien ongecertificeerde personen asbestverwijderingswerkzaamheden verrichten, dient dit te leiden tot schorsing (herstelsanctie) en schorsing (ordemaatregel).

Asbest is dermate gevaarlijk voor werknemers en anderen dat iedere persoon die feitelijk asbestverwijderingswerkzaamheden verricht een minimale opleiding moet hebben en moet onderhouden. Dit wordt geborgd via het DAV-certificaat. De DAV-er moet weten wat de risico’s zijn, wat de rol is van de veiligheidsmaatregelen, wanneer hij de DTA-er moet inschakelen. In het kort: hij moet weten waar hij mee bezig is. De consequentie van het verrichten van asbestwerkzaamheden door ongecertificeerde personen moet zijn dat dit wordt beëindigd en dat er maatregelen worden getroffen om herhaling te voorkomen. Tot dan mag niet gewerkt worden. Dit betekent dat zowel geschorst moet worden als ordemaatregel als dat de sanctie van schorsing moet worden opgelegd totdat voldoende is gewaarborgd dat er niet weer een ongecertificeerd persoon asbestwerkzaamheden verricht.

DIA-er

Indien ongekwalificeerde personen asbestinventarisatiewerkzaamheden verrichten, dient dit te leiden tot schorsing en schorsing (ordemaatregel)

Gezien het belang van een deugdelijk asbestinventarisatierapport dient de inventariseerder voldoende kennis en deskundigheid te hebben.

Leerling DAV-er

In SC-520 is de mogelijkheid opgenomen dat asbestwerkzaamheden worden verricht door een Leerling-Deskundig Asbestverwijderaar (LDAV). Deze personen mogen onder strikte begeleiding asbestwerkzaamheden verrichten vooruitlopend op het halen van het DAV-certificaat. Aan het werken als LDAV zijn voorwaarden verbonden. Hier worden werkzaamheden verricht door iemand die nog niet voldoende kennis en deskundigheid heeft. Dit risico wordt afgedekt door de voorwaarden waaronder deze persoon mag werken en de beperkte duur van de periode dat deze persoon nog niet gecertificeerd is.

Iemand is pas LDAV als hij als zodanig staat ingeschreven in het register van ASCERT.

Als de LDAV asbestwerkzaamheden verricht buiten de periode waarin hij als LDAV mag werken zonder zijn certificaat te halen, leidt dit tot schorsing en schorsing (ordemaatregel).

Indien de LDAV werkt buiten de toegestane periode is er sprake van dezelfde situatie dat er iemand werkt die niet gecertificeerd is. Deze reactie hierop is dan van toepassing.

Overtreding van de voorwaarden voor de LDAV leidt tot schorsing en schorsing (ordemaatregel)

De voorwaarden voor de LDAV zijn er op gericht om te compenseren voor het gebrek aan zijn kennis en deskundigheid. In zoverre is deze positie te vergelijken met de persoon die in het geheel niet is gecertificeerd. Dezelfde sanctie is derhalve aanvaardbaar. Overigens kan het feit dat er LDAV-ers zijn betekenen dat er meer DTA-ers bij het werk moeten zijn, omdat het werk te omvangrijk is voor één DTA-er die ook één of twee LDAV-ers moet begeleiden.

G. Overtreding van normen die zien op het analyseren van de werkzaamheden, het bedrijf etc. en leren van ervaringen

Het is belangrijk om te leren van afwijkingen en incidenten en bijna-afwijkingen en -incidenten. Het is een continu proces om op basis van ervaring de veiligheid te blijven waarborgen. Hierdoor worden afwijkingen en incidenten voorkomen, waardoor de veiligheid en naleving van de regels toenemen.

Ook dient de certificaathouder met regelmaat haar bedrijfsvoering te analyseren om te bezien of dit voldoende functioneert en of er geen verbeteringen aangebracht kunnen worden.

Indien er een structuur is waarbinnen geleerd wordt, is het leren reëel. Hierdoor wordt continu de vraag gesteld of er geleerd kan worden. Bij een ad hoc leersysteem verwatert het leren en worden momenten waarvan geleerd kan worden niet gesignaleerd. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende type normeringen:

 • de inventariseerder en asbestverwijderaar moeten een structureel leersysteem hebben (vastgelegd en verifieerbaar);

 • de inventariseerder en asbestverwijderaar moet dit systeem toepassen;

 • indien (bijna-)afwijkingen of (bijna-)incidenten zich voordoen moeten de inventariseerder en de asbestverwijderaar hier aantoonbaar aandacht aan besteden. In dit kader moet hij vragen stellen zoals: hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat zijn de gevolgen geweest? Hoe wordt dit in de toekomst voorkomen?

Deze regels staan los van de verplichting om een afwijking en incident zo spoedig mogelijk ongedaan te maken. Dit leren ziet op de toekomst.

Over het algemeen zal het overtreden van bovenstaande 3 typen normering leiden tot een waarschuwing.

Het overtreden van deze bepalingen verhoogt in lichtere mate het risico op emissie en blootstelling bij concrete werkzaamheden. Het is aanvaardbaar om de certificaathouder tijd te geven om de overtreding ongedaan te maken door bijvoorbeeld een leersysteem op te zetten en toe te gaan passen of een opgezet leersysteem toe te gaan passen.

H. Meldingsplichten

De regelgeving kent een aantal verplichtingen om werkzaamheden te melden. De achtergrond van deze meldingsplichten is dat de betreffende instantie een inspectie kan uitvoeren. Een dergelijke inspectie kan bestaan uit het ter plekke een onderzoek verrichten, maar bijvoorbeeld ook gaan om het opvragen van stukken, zoals het asbestinventarisatierapport, om te de juistheid en volledigheid hiervan te controleren. Het doel is om tot effectief toezicht te komen. Indien de werkzaamheden niet tijdig worden gemeld, kan de certificaathouder een controle voorkomen en hierdoor overtredingen verbergen.

Het niet (tijdig) melden van werkzaamheden dient te leiden tot een voorwaardelijke intrekking.

Een eerste overtreding hiervan is niet dermate ernstig dat het niet aanvaardbaar is dat de certificaathouder een herkansing krijgt. In de periode van de voorwaardelijke intrekking dient de certificaathouder maatregelen te treffen om te voorkomen dat weer niet of te laat wordt gemeld. Uiteraard dienen in deze periode alle werkzaamheden wel tijdig gemeld te worden. Het is mogelijk dat pas na het verlopen van de gestelde periode blijkt dat in deze periode werkzaamheden niet zijn gemeld. Dit wordt dan behandeld als een tweede overtreding in de escalatieladder.

I. Zelf uitvoeren van de werkzaamheden

Het komt voor dat een asbest-inventariseerder of verwijderaar de inventarisatie- of verwijderingswerkzaamheden geheel of gedeeltelijk uitbesteed. Het probleem hierbij is dat het vaak onduidelijk wordt wie waarvoor verantwoordelijk is. Door deze onduidelijkheid wordt het risico verhoogd dat maatregelen niet genomen worden, omdat betrokken personen menen dat een ander de maatregelen zal treffen.

Indien de certificaathouder de aangenomen of opgedragen werkzaamheden niet (volledig) zelf uitvoert en uitbesteedt aan een niet-gecertificeerd bedrijf, dient het certificaat voorwaardelijk te worden ingetrokken.

Het niet zelf uitvoeren van de werkzaamheden leidt niet direct tot blootstelling of het verhogen van het risico. Voorwaardelijke intrekking is aanvaardbaar. Het bedrijf dat uitbesteedt, blijft bij inlenen of uitbesteden ten volle zelf verantwoordelijk. Zij zal (mede) worden aangesproken als een bedrijf aan wie (een deel van) de werkzaamheden zijn uitbesteed een fout maakt. Indien er sprake is van een overtreding door het bedrijf aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed, wordt dit beschouwd als een overtreding door de uitbestedende certificaathouder. Dit ongeacht of degene aan wie is uitbesteed gecertificeerd is.

Dit kan ertoe leiden dat het uitbestedende bedrijf zwaarder wordt gestraft dan het bedrijf aan wie is uitbesteedt, omdat er bij de uitbesteder sprake is van herhaling. Bij verdere uitbesteding geldt het voorgaande voor de hele keten. Stel dat asbestverwijderaar A een deel van de werkzaamheden uitbesteed aan asbestverwijderaar B die op zijn beurt weer een deel uitbesteed aan asbestverwijderaar C. Indien C een overtreding begaat, wordt dit beschouwd als een overtreding van zowel A, B als C.

Indien het zo is dat door omstandigheden de certificaathouder de werkzaamheden niet kan uitvoeren, kan hij dit ook oplossen door de opdracht terug te geven. Hij kan ook werknemers inlenen of middelen inhuren om het werk toch te kunnen verrichten.

J. Organisatie van het bedrijf

De regelgeving kent vele bepalingen omtrent de organisatie van het bedrijf. In het bedrijf dienen bijvoorbeeld bepaalde functionarissen benoemd te zijn, bepaalde procedures dienen opgesteld te zijn en er dient een kwaliteitsysteem te zijn. Het belang van dergelijke regels wordt vaak ten onrechte onderschat en beschouwd als onnodige bureaucratie. Een goed organisatie leidt echter tot een beter borging van kwaliteit, het voorkomen van ad hoc oplossingen zoeken en het voorkomen van afwijkingen.

Indien het bedrijf verplichte functionarissen, procedures, registraties of systemen niet heeft of indien de procedures, registraties of systemen niet voldoende zijn, zal dit over het algemeen leiden tot een voorwaardelijke intrekking.

De meeste regels zijn duidelijk en kunnen eenvoudig worden nageleefd. Het feit dat de certificaathouder de regels niet heeft nageleegd, betekent dat de overheid niet op deze persoon/bedrijf kan vertrouwen. Gezien het feit dat het niet bestaan of niet deugdelijk zijn van deze elementen niet direct leidt tot blootstelling, kan volstaan worden met voorwaardelijke intrekking.

K. Voorbereiding van de werkzaamheden

Onder dit type vallen de normen die zien op de voorbereiding van de werkzaamheden. Het gaat hier om het opstellen van een werkplan, het overleggen met andere bedrijven op de arbeidsplaats, de instructie van de werknemers, de keuring van de werknemers etc. De variatie onder dit type is groot ook wat betreft de ernst van de overtreding gezien het risico van blootstelling aan asbest. Hier wordt slechts bij een aantal onderwerpen een toelichting gegeven.

a) Werkplan

In het werkplan wordt vastgelegd hoe het verwijderen van asbest aangepakt zal worden. Hierdoor wordt de verwijderaar gedwongen om na te denken over de werkzaamheden en de mogelijke problemen. De werkwijze hoeft niet gaandeweg te worden uitgevonden, maar is van tevoren bedacht en vastgelegd. Aangezien duidelijk is hoe er gewerkt zal worden, kan er ook voor gezorgd worden dat de benodigde middelen aanwezig zijn. Indien deze voorbereiding wordt overgeslagen neemt het risico op asbestemissie en blootstelling toe. De praktijk heeft geleerd dat als er geen plan is of als dit onvoldoende is, de werknemers zelf oplossingen gaan bedenken of doorwerken zonder de benodigde maatregelen te nemen. Dit leidt vaak tot het vrijkomen van asbestvezels dan wel blootstelling.

Het niet opstellen van een deugdelijk werkplan/projectplan dient te leiden tot voorwaardelijke intrekking en schorsing (ordemaatregel).

Een asbestverwijderaar die geen deugdelijk plan opstelt, kiest er voor om dit niet te doen. Op een dergelijk persoon/bedrijf kan de overheid niet vertrouwen. Voorwaardelijke intrekking volstaat, omdat het gebrek aan een plan nog niet tot blootstelling of een verhoging van het risico hoeft te leiden.

Indien het werkplan niet op de werkplek is, dient dit te leiden tot voorwaardelijke intrekking.

Indien het werkplan niet op de werkplek is geldt hetzelfde. Immers, een plan dat niet aanwezig is op de plek waar het uitgevoerd dient te worden, kan net zo goed niet zijn opgesteld.

Indien een deugdelijk werkplan niet wordt gevolgd, dient dit te leiden tot voorwaardelijke intrekking.

Een werkplan dat niet wordt gevolgd, kan net zo goed niet zijn opgemaakt.

b) Inventarisatieplan

In het asbestinventarisatieplan legt de inventariseerder vast wat geïnventariseerd moeten worden en hoe dit gedaan moet worden. Hierdoor wordt voorkomen dat de inventarisatie onvolledig is.

Het niet opstellen van een inventarisatieplan dient te leiden tot voorwaardelijke intrekking.

Een asbestinventariseerder die geen inventarisatieplan opstelt, kiest er voor om dit niet te doen.

Voorwaardelijke intrekking volstaat, omdat het gebrek aan een plan nog niet tot blootstelling of een verhoging van het risico hoeft te leiden.

Indien het plan niet op de werkplek is, dient dit te leiden tot voorwaardelijke intrekking.

Indien het plan niet op de werkplek is geldt hetzelfde. Immers, een plan dat niet aanwezig is op de plek waar het uitgevoerd dient te worden, kan net zo goed niet zijn opgesteld.

Indien een deugdelijk inventarisatieplan niet wordt gevolgd, dient dit te leiden tot voorwaardelijke intrekking.

Een plan dat niet wordt gevolgd, kan net zo goed niet zijn opgemaakt.

c) Calamiteitenplan

Het is altijd mogelijk dat zich iets onverwachts voordoet waardoor er bij de werkzaamheden een risico op emissie of blootstelling ontstaat. Er kan bijvoorbeeld brand uitbreken of onverwacht asbest worden ontdekt, een middel kan defect raken of iemand kan uitvallen. Het bedrijf dient in een calamiteitenplan vast te leggen hoe met deze situaties dient te worden omgegaan. Indien er geen calamiteitenplan is zullen werknemers ter plekke ad hoc oplossingen moeten verzinnen. Hierbij bestaat het risico dat er te lang naar een oplossing moet worden gezocht of dat een verkeerde oplossing wordt gekozen. Dit betekent dat het bedrijf geen werkzaamheden mag verrichten totdat het over een calamiteitenplan beschikt.

Indien een certificaathouder geen deugdelijk calamiteitenplan heeft, dient het certificaat voorwaardelijk te worden ingetrokken

Het ontbreken van een calamiteitenplan leidt niet direct tot blootstelling of een verhoging van het risico. Eerst zal er een calamiteit moeten gebeuren. Ook dan hoeft het ontbreken van een plan niet tot blootstelling of verhoging van het risico te leiden. Voorwaardelijke intrekking volstaat.

Indien het calamiteitenplan niet op de werkplek is, dient het certificaat voorwaardelijke te worden ingetrokken.

Indien het plan niet op de werkplek is, is dat gelijk te stellen aan het plan dat niet is opgesteld.

Indien een calamiteitenplan onvolledig is, hangt het van het gebrek af of een voorwaardelijke intrekking volstaat.

Dit zal per geval beoordeeld moeten worden.

d) Instructie

De opleiding die de werknemers krijgen is per definitie algemeen. Over de concrete werkwijze in het bedrijf zullen zij geïnstrueerd moeten worden. De onderwerpen waarover de werknemers instructie moeten krijgen zijn veel en gevarieerd. De werknemers moeten in ieder geval het werkplan kennen. Verder moeten zij instructies krijgen over het gebruik van de concrete middelen waarmee zij werken. Ook moet duidelijk zijn met wie zij contact moeten opnemen bij problemen.

Bij de meeste afwijkingen omtrent de instructies zal waarschuwing een aanvaardbare sanctie zijn.

Overlap

Het is mogelijk dat een norm onder meerdere cluster valt. In dat geval zal voor de meest vergaande sanctie gekozen worden. Dit volgt immers uit de ernst van de overtreding.

Bijzondere omstandigheden

Het is mogelijk dat zich in een concreet geval bijzondere omstandigheden voordoen die reden zijn om van de lijsten af te wijken, omdat in het concrete geval toepassing van de lijst tot onevenredige gevolgen leidt. Bijzondere omstandigheden zijn omstandigheden die niet veel voorkomend zijn.

Indien er al sprake is van bijzondere omstandigheden, zal dit niet snel leiden tot onevenredigheid. Het belang van het leven en de gezondheid van mensen en dat de overheid moet kunnen vertrouwen op de certificaathouder maakt dat in verreweg de meeste gevallen de gevolgen van de sancties evenredig zijn. Het belang van het bedrijf om ongestoord actief te zijn, geld te verdienen of zijn activiteiten voort te zetten is niet een belang dat afwijken van de lijst rechtvaardigt.

5.5.2.3 Verzwaring

Bij de toepassing van het hierboven onder par. 5.5.2.1 en 5.5.2.2 bedoelde, worden de volgende verzwaringen toegepast:

 • Indien tijdens een controle of onderzoek van een instelling drie of meer afwijkingen, niet zijnde afwijkingen uit Categorie I, uit één Categorie worden geconstateerd, dan worden deze drie of meer afwijkingen beschouwd als zijnde één afwijking uit de naastgelegen, hogere (zwaardere) Categorie.

 • Indien binnen een periode van 1 jaar zesmaal een afwijking van Categorie II of zesmaal een afwijking van Categorie III is vastgesteld, wordt het certificaat onvoorwaardelijk ingetrokken. Dit betekent dat bij elke afwijking van Categorie II of III bepaald dient te worden of er in het jaar voorafgaand aan deze afwijking vijfmaal een afwijking van Categorie II of vijfmaal een afwijking van Categorie III is vastgesteld. Indien dat het geval is, is voor deze zesde afwijking de sanctie onvoorwaardelijke intrekking.

 • Indien binnen een periode van 1 jaar zesmaal een afwijking van Categorie IV is vastgesteld, wordt het certificaat voorwaardelijk ingetrokken.

 • Indien op een bepaald moment meerdere feiten worden geconstateerd die in verschillende van de onder 3 genoemde categorieën vallen, dan zal het feit uit de zwaarste Categorie bepalend zijn voor de door de certificatie-instelling te treffen sanctie.

5.5.3 Uitwerking afwijkingen per categorie inclusief onderverdeling

De vier categorieën waarop bij initiële en/of periodieke beoordeling van de (kandidaat-)certificaathouder sanctiemaatregelen kunnen worden opgelegd zijn inclusief de onderverdeling in de afwijkingen uitgewerkt en opgenomen in tabel 5.5.3 (Bijlage I).

5.5.4 Sanctieprocedure

Het besluit inzake een sanctie met betrekking tot het procescertificaat asbestinventarisatie vanwege geconstateerde afwijkingen door de CKI is gebaseerd op eigen onderzoek of op onderzoek door toezichthoudende en handhavende overheidsinstellingen (Arbeidsinspectie, VROM-Inspectie, (Milieu)politie, Gemeenten).

5.5.4.1 Eigen onderzoek CKI

De CKI zal moeten vaststellen of er sprake is van een Categorie I, II, III of IV afwijking of dat er geen afwijking is. Hiervoor moet zij feiten vaststellen. De kaders daarvoor zijn:

 • Het periodiek toezicht (kantoor- en projectlocaties) (zie SC-540 Hoofdstuk 5)

 • Klachten conform SC-540 par. 4.7;

Indien bij een Categorie I of II afwijking wordt geconcludeerd dat een gecertificeerde DTA/DAV niet competent is, maakt de CKI-proces hier een afwijkingsrapport van op met zijn bevindingen en conclusie. De CKI-proces stuurt hiervan een afschrift aan de betreffende CKI-persoon.

5.5.4.2 Onderzoek door overheidsinstellingen

Melding door CKI aan Arbeidsinspectie en vice versa

Onderzoeken door toezichthoudende overheidsinstellingen die leiden tot proces-verbaal, rapport van bevindingen of een boeterapport. De CKI kan zo direct op bovenvermelde stukken aan de hand van SC-530 Bijlage F (projectcontrolelijsten SC-532; versie 01, datum 15-09-2011 in relatie met beboetbare feiten AI en controle door BWT) bepalen of sprake is van een afwijking.

Melding door CKI aan overige overheidsinstellingen en vice versa

Het is mogelijk dat de CKI een melding krijgt van de Arbeidsinspectie, VROM-Inspectie of van een Gemeente. In dit geval zal de CKI (bij een voldoende duidelijk en onderbouwde melding) zelf onderzoek moeten doen.

In SC-530 en SC-540 Tabel 5.5.3 Toetspunten is, vooruitlopend op zo mogelijk met het ministerie van IenM en de VNG te maken afspraken, reeds een koppeling gemaakt met de controlelijst van Bouw- en Woningtoezicht. Mogelijk dat het uitwisselingsprotocol AI-CKI (SC-530 Bijlage G) uitgebreid zal worden met asbestinventarisatie.

Bij meldingen door overheidsinstellingen dient de CKI de betreffende overheidsinstelling te berichten wat met de melding is gedaan.

5.5.4.3 Sanctie

Nadat de CKI vast heeft gesteld, op basis van de vaststaande feiten door eigen onderzoek of dat van een toezichthoudende overheidsinstelling, dat er sprake is van een afwijking Categorie I, II of III is de volgende gang van zaken aan de orde.

Indien er een afwijking van Categorie I, II of III is vastgesteld, stuurt de CKI een kennisgeving van (on)voorwaardelijke intrekking of schorsing aan de certificaathouder. In deze kennisgeving wordt medegedeeld dat de CKI voornemens is om het certificaat (on)voorwaardelijk in te trekken of te schorsen. Zij motiveert waarom, hetgeen neerkomt op het motiveren waarom er sprake is van een Cat I, II of III afwijking. Verder stelt zij de certificaathouder in de gelegenheid om binnen twee weken op dit voornemen te reageren via een zogenaamde zienswijze.

Nadat de CKI de zienswijze heeft ontvangen of de twee weken zijn verstreken zonder dat er een zienswijze is ontvangen, beoordeelt de CKI direct of zij het voornemen moet doorzetten. Het kan zijn dat de feiten dermate bestreden zijn dat niet langer vaststaat dat er sprake is van een Categorie I, II of III afwijking of dat nader onderzoek nodig is.

Als de CKI van oordeel is dat er nog steeds sprake is van een Categorie I, II of III afwijking, trekt zij het certificaat onmiddellijk (on)voorwaardelijk in respectievelijk schorst zij het certificaat. Ook hierin wordt opgenomen waarom er sprake is van een Categorie I, II of III overtreding.

Bij Categorie II of Categorie III afwijkingen volgt altijd een extra beoordeling door de CKI op kantoor of projectlocatie.

5.6 Kosten van onderzoek

De kosten die voortvloeien uit onderzoek dat wordt verricht naar aanleiding van een melding of naar aanleiding van de mogelijkheid van een afwijking komen voor rekening van de certificaathouder.

De kosten van extra toezicht dat moet worden gehouden, omdat een afwijking is geconstateerd, komt ook voor rekening van de certificaathouder.

5.7 Criteria

De bij initiële certificatie en vervolgcertificatie gehanteerde criteria zijn in Deel II Normen vermeld.

DEEL II NORMEN

Deel II van dit certificatieschema bevat de normen die gelden voor een procescertificaat voor Asbestinventarisatie. Beschreven worden achtereenvolgens:

 • Administratieve eisen;

 • Eisen aan de beheersing en borging van de inventarisatie;.

 • Eisen te stellen aan de asbestinventarisatie;.

 • Eisen te stellen aan het asbestinventarisatierapport;

In de tekst van dit certificatieschema is ter ondersteuning en verduidelijking aanvullende informatie gegeven in de vorm van Toelichting, Opmerking en Appendix. Deze hebben een informatief karakter.

6 Onderwerp van certificatie

Het werkveldspecifieke certificatieschema ‘SC-540’ is door het CCvD Asbest voorgesteld en door het ministerie van SZW -inclusief eventuele aanpassingen- vastgesteld middels een statische verwijzing in het Arbobesluit. Dit vastgestelde schema vervangt daarmee eerdere versies.

Het onderwerp van certificatie betreft het proces van inventariseren van aanwezig asbest, asbesthoudende producten en asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object voorafgaand aan

 • het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten;

 • het verwijderen van asbest;

 • het opruimen van asbest na een incident

inclusief de oplevering van het asbestinventarisatierapport inclusief de risicoclassificaties volgens de eisen van het certificatieschema.

7 Eisen

Bij het inventariseren van het asbest in een bouwwerk en of object, wordt de gezondheid van de direct betrokkenen niet in gevaar gebracht wanneer deze inventarisatie wordt uitgevoerd conform de, in het bovengenoemde certificatieschema, vastgelegde eisen ten aanzien van zorgvuldigheid, arbeidsveiligheid en het voorkomen van verspreiding van asbest naar mens en milieu. Het op de bovenbedoelde inventarisatie gebaseerde asbestinventarisatierapport is alleen beschikbaar voor uitvoering van een asbestverwijderingswerk wanneer dit volledig is en voorzien is van risicoclassificaties conform de, in het bovengenoemde certificatieschema, vastgelegde eisen ten aanzien van inhoud en vorm van het asbestinventarisatierapport.

7.1 Administratieve eisen
7.1.1 Asbestinventarisatiebedrijf of -concern

Het asbestinventarisatiebedrijf dient de volledige groeps/holdingstructuur, bestuurlijke verhoudingen, eigendomsverhoudingen, aanwezige certificaten op het gebied van asbest zowel bedrijfsmatig als persoonlijk, de personele invulling van de managementstructuur, doel en aard van de onderneming en haar dienstverlening volledig, actueel en schriftelijk te hebben vastgelegd en getekend door alle bestuurders van het bedrijf (conform KvK) te hebben voorgelegd aan de CKI. De CKI legt dit vast in het dossier van de certificaathouder. Het asbestverwijderingsbedrijf dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel of zusterorganisaties binnen de Europese Unie.

Opmerking:

Overheidsorganen, zoals gemeenten, politie en defensie, kunnen wel in het bezit zijn van een procescertificaat, maar behoeven niet ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel. Het inventarisatiebureau moet onafhankelijk zijn, dat wil zeggen dat zij geen belang bij het eindresultaat van haar inventarisatie mag hebben (zie ook par. 7.2.).

7.1.2 Combinaties/relaties die niet zijn toegestaan binnen de asbestketen

Zie ook Risicoanalyse en afbreukcriteria SC-540 par. 3.3.2

Bedrijfsniveau

 • a) Het uitvoeren van combinaties van asbestinventarisatie en asbestverwijderingswerk binnen een onderneming is niet toegestaan.

 • b) Gecombineerd aandeelhouderschap door natuurlijke of rechtspersonen bij een asbestinventarisatiebedrijf en een asbestverwijderingsbedrijf is niet toegestaan

 • c) Gecombineerd vervullen van een bestuursfunctie bij een asbestinventarisatiebedrijf en een asbestverwijderingsbedrijf is niet toegestaan.

 • d) De combinatie van aandeelhouderschap door natuurlijke of rechtspersonen bij een asbestinventarisatiebedrijf met bestuurderschap in een asbestverwijderingsbedrijf is niet toegestaan.

 • e) De combinatie van bestuurderschap door natuurlijke of rechtspersonen in een asbestinventarisatiebedrijf met aandeelhouderschap bij een asbestverwijderingsbedrijf is niet toegestaan.

 • f) 1e of 2e graads bloed-/verwantschapsrelatie of samenwoningsrelatie tussen een aandeelhouder van een asbestinventarisatiebedrijf en een aandeelhouder of bestuurder van een asbestverwijderingsbedrijf, is niet toegestaan.

 • g) 1e of 2e graads bloed-/verwantschapsrelatie of samenwoningsrelatie tussen een bestuurder van een asbestinventarisatiebedrijf en een aandeelhouder of bestuurder van een asbestverwijderingsbedrijf, is niet toegestaan.

 • h) Een asbestinventarisatiebedrijf moet de door haar aangenomen of aan haar opgedragen asbestinventarisatiewerkzaamheden zelf uitvoeren. Zij mag deze werkzaamheden uitsluitend uitbesteden aan een ander gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Een overtreding door het bedrijf aan wie is uitbesteed, wordt beschouwd als een overtreding van het bedrijf dat heeft uitbesteed. In de sanctieprocedure tegen het uitbestedende bedrijf wordt de overtreding behandeld als ware zij door het uitbestedende bedrijf begaan.

Projectniveau

 • i. Binnen eenzelfde project is het niet toegestaan dat aandeelhouders, bestuurders of medewerkers van het asbestinventarisatiebedrijf, dat verantwoordelijk is voor het opstellen van een van toepassing zijnde asbestinventarisatierapport, werkzaamheden verrichten bij de asbestverwijdering

 • j. Binnen eenzelfde project is het niet toegestaan dat aandeelhouders, bestuurders of medewerkers die betrokken waren bij het opstellen van het asbestinventarisatierapport, de eindcontrole na asbestverwijdering verrichten.

 • k. Binnen eenzelfde project is het niet toegestaan dat aandeelhouders, bestuurders of medewerkers binnen een concern waar het asbestinventarisatiebedrijf, dat verantwoordelijk is voor het opstellen van een van toepassing zijnd asbestinventarisatierapport, deel van uit maakt, werkzaamheden verrichten bij de asbestverwijdering.

 • l. Binnen eenzelfde project is het niet toegestaan dat aandeelhouders, bestuurders of medewerkers binnen het concern waar het asbestinventarisatiebedrijf deel van uit maakt en die betrokken waren bij het opstellen van het asbestinventarisatierapport, de eindcontrole na asbestverwijdering verrichten.

Toelichting:

Alleen een gecertificeerd bedrijf mag het project en de werkzaamheden doen. Als het hiervoor mensen wil inlenen, kan dat. Maar het gecertificeerde bedrijf blijft verantwoordelijk en de ingeleende werknemers worden precies hetzelfde behandeld als werknemers met een arbeidsovereenkomst. In geval van een inleningsovereenkomst moet die op de werkplek aanwezig zijn (de verhouding tussen het bedrijf en de ingeleende mensen en de rechten en plichten moeten op grond daarvan over en weer eenvoudig zijn te bepalen). Om bewust het aantal termen te beperken wordt ook niet gesproken van detachering. Aannemen onder een detacheringsovereenkomst is bovendien risicovol voor het inlenende bedrijf. Het geeft de invloed over de werkzaamheden uit handen en riskeert een boete en zijn certificaat.

7.1.3 Juridische status

Het asbestinventarisatiebedrijf, of de organisatie waarvan zij deel uitmaakt, dient haar juridische status schriftelijk te hebben vastgelegd. Het inventarisatiebureau dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel of zusterorganisaties binnen de Europese Unie.

Toelichting:

Voor overheidsinstellingen en enkele researchorganisaties gelden andere wettelijk vastgelegde regelingen waarin de legitimiteit van deze organisaties/instellingen is vastgelegd. Het inventarisatiebureau moet onafhankelijk zijn, dat wil zeggen dat zij geen belang bij het eindresultaat van haar inventarisatie mag hebben (zie ook par. 7.1.2).

7.1.4 Relaties met een moederorganisatie

Een inventarisatiebureau dat deel uitmaakt van een grotere organisatie die ook nog andere dan inventarisatiewerkzaamheden uitvoert, moet duidelijk als zelfstandige eenheid binnen een dergelijke organisatie te onderscheiden zijn, waaraan de verantwoordelijkheden met betrekking tot SC-540 eenduidig kunnen worden toegerekend. Binnen eenzelfde moederorganisatie dient de asbestinventarisatie onder één procescertificaat te worden uitgevoerd.

Toelichting:

Dit punt is van groot belang voor inventarisatiebureaus die deel uitmaken van een groter concern. Om belangenconflicten te voorkomen worden strenge eisen gesteld aan de onafhankelijkheid.

7.1.5 Werkterrein en technisch kunnen

Het inventarisatiebureau moet beschikken over beheerde documentatie waarin doel, onderzoeksgebied en het technisch kunnen van het bedrijf zijn vastgelegd.

7.1.6 Aansprakelijkheidsverzekering

Het bedrijf dient voor haar dienstverlening adequaat verzekerd te zijn.

7.1.7 Leverings-/contractvoorwaarden

Het inventarisatiebureau moet beschikken over beschreven actuele leverings-/contractvoorwaarden, tenzij de te leveren diensten alleen ten behoeve van de eigen (moeder)organisatie worden ingezet.

7.2 Vrijwaring van druk

Het personeel van het inventarisatiebureau moet worden gevrijwaard van alle commerciële, financiële of andere vormen van druk die hun oordeel zou kunnen beïnvloeden. Er moeten procedures bestaan om te voorkomen dat externe partijen het resultaat van de asbestinventarisatie kunnen beïnvloeden.

Toelichting:

Preventieve maatregelen ter voorkoming van oneigenlijke druk worden vastgelegd in het kwaliteitshandboek van het bedrijf/de instelling alsook in de gedragscode voor individuele inventariseerders.

7.3 Geheimhouding
7.3.1 Gegevens met betrekking tot gegevens van de opdrachtgever

Het inventarisatiebureau moet aan haar opdrachtgever geheimhouding garanderen van alle gegevens die bij de inventarisatie verkregen zijn. In gevallen waarin het inventarisatiebureau door de overheid daartoe wordt verplicht, is deze geheimhouding niet aan de orde. Eigendomsrechten moeten worden beschermd. Hoe dit wordt bereikt moet beschreven zijn in het Kwaliteitshandboek.

7.3.2 Gegevens bij normoverschrijdende asbestblootstelling

Zie ook Risicoanalyse en afbreukcriteria SC-540 par 3.3.2

Wanneer tijdens de inventarisatie asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen worden aangetroffen die in redelijk vermoeden kunnen leiden tot een directe normoverschrijdende blootstelling aan asbestvezels in de lucht, wordt dit terstond, vertrouwelijk, aan de opdrachtgever gemeld met de dringende aanbeveling een aanvullende risicobeoordeling conform NEN-EN-ISO/IEC 2991: 2005 te doen uitvoeren.

Toelichting:

 • a) In de gedragscode (zie par. 7.6.5) dient het inventarisatiebureau aan te geven hoe wordt omgegaan met conflicterende belangen en/of conflicten met de opdrachtgever.

 • b) Toezichthoudende instanties (Gemeenten, Arbeidsinspectie, VROM-Inspectie) beschikken over instrumenten om in dergelijke situaties handelend te kunnen optreden.

 • c) In geval er sprake is van bedrijfsmatige activiteiten is een normoverschrijdende blootstelling aan asbestvezels in de lucht in de werkruimten een directe verantwoordelijkheid van de werkgever.

7.4 Organisatie en management

Het inventarisatiebureau moet voldoende faciliteiten bieden om de technische competentie op peil te houden en haar werkzaamheden op het vereiste niveau te kunnen uitvoeren. Hiertoe moeten dus voldoende mensen en middelen ter beschikking worden gesteld. Waarborgen en randvoorwaarden worden vastgelegd.

7.4.1 Organisatieschema/functionele scheiding

Het inventarisatiebureau moet de structuur van de organisatie vastleggen, alsmede de verantwoordelijkheden van haar medewerkers.

7.4.2 Technisch verantwoordelijke

Het inventarisatiebedrijf moet een medewerker aanstellen die eindverantwoordelijk is voor het conform dit certificatieschema uitvoeren van de inventarisatiewerkzaamheden, het opstellen van het inventarisatierapport en de verwerking van de ontvangen evaluatieformulieren. Deze medewerker dient ervaren te zijn in de bedrijfsvoering en tevens gekwalificeerd en ervaren te zijn bij de voorbereiding, uitvoering en rapportages van asbestinventarisaties. De volgende minimale eisen ten aanzien van ervaring en kennis zijn daarbij van toepassing:

 • a) In het bezit zijn van het Ascert-Persoonscertificaat DIA SC-560 [lit. 25];.

 • b) directe betrokkenheid bij minimaal 10 asbestinventarisatie projecten per jaar;

 • c) kennis van het eigen kwaliteitssysteem;

 • d) kennis van het certificatieschema SC-540;

 • e) kennis van het Arbobesluit [lit. 2] en Asbestinventarisatiesbesluit 2005 [lit. 4].

Toelichting

Bij met name inventarisatiebedrijven met kleine bezetting kan deze functie een combinatiefunctie zijn.

7.4.3 Toezicht

Het inventarisatiebureau moet zorgdragen voor effectief toezicht door deskundige medewerkers op het inventarisatieproces, in het bijzonder de visuele inspectie, de gehanteerde inventarisatietechnieken, de te inventariseren objecten, de risicoclassificatie en de in het inventarisatierapport opgenomen conclusies en aanbevelingen voor de asbestinventarisatie.

7.4.4 Plaatsvervanging

Voor alle ingezette medewerkers voor asbestinventarisatie, of direct daaraan gerelateerde onderwerpen, moet een plaatsvervanging schriftelijk geregeld te zijn.

7.4.5 Functiebeschrijvingen

Van alle ingezette medewerkers voor asbestinventarisatie, of direct daaraan gerelateerde onderwerpen, moet een functieomschrijving beschikbaar zijn.

7.5 Kwaliteitssysteem
7.5.1 Kwaliteitsbeleid, directieverklaring

Het management van het inventarisatiebureau moet haar visie en doelstellingen inzake kwaliteit onderschrijven en vastleggen in een kwaliteitssysteem. Zij dient tevens zorg te dragen dat dit beleid algemeen bekend is en tot op alle niveaus in het beleid van de organisatie is verankerd.

7.5.2 Doeltreffendheid

Het inventarisatiebureau moet over een effectief kwaliteitssysteem beschikken dat is toegesneden op de aard van het werkgebied, de omvang van de uit te voeren inventarisatiewerkzaamheden en het asbestinventarisatierapport, conform hoofdstuk 7.17.

7.5.3 Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitssysteem moet zijn beschreven in een kwaliteitshandboek (KHB), waarin alle informatie die conform dit certificatieschema is vereist, is opgenomen. Een voorbeeld van onderwerpen die in het KHB opgenomen worden zijn:

 • a) algemene informatie (naam, adres, telefoonnummers etc. en de wettelijke status van bedrijf of instelling);

 • b) een directieverklaring betreffende de uitgangspunten, doelstellingen en onderschrijving van het kwaliteitsbeleid;

 • c) een directieverklaring inzake de benoeming van een kwaliteitsfunctionaris zoals bedoeld in par. 7.5.4;

 • d) een beschrijving van het werkveld en de competenties van het inventarisatiebureau;

 • e) informatie over de plaats van de inspectie-instelling binnen de moederorganisatie (indien van toepassing);

 • f) een organogram;

 • g) functiebeschrijvingen van de voor asbestinventarisatie relevante functies binnen het inventarisatiebureau;

 • h) een beleidsverklaring inzake de kwalificaties en opleiding van personeel;

 • i) procedures voor beheersing van de documentatie;

 • j) procedures voor interne audits;

 • k) procedures voor terugkoppeling en correctieve acties;

 • l) procedures voor het uitvoeren van een directiebeoordeling van het kwaliteitssysteem;

 • m) andere procedures, werkinstructies of verwijzingen naar andere procedures of werkinstructies die vereist zijn volgens dit certificatieschema;

 • n) het certificatieschema SC-540;

 • o) een distributielijst van het Kwaliteitshandboek.

7.5.4 Kwaliteitsfunctionaris

Het management van de organisatie moet een functionaris aanwijzen die bevoegd en verantwoordelijk is voor de kwaliteitsborging binnen het inventarisatiebureau. Deze functionaris moet directe toegang hebben tot de hoogste leiding van de organisatie.

7.5.5 Actualiseren van het kwaliteitssysteem

Het kwaliteitssysteem moet onder verantwoordelijkheid van deze functionaris up-to-date gehouden worden.

7.5.6 Beheersing van documenten

Het inventarisatiebureau moet een systeem bijhouden voor het beheersen van alle documentatie in relatie tot haar activiteiten. Dit dient om te verzekeren dat:

 • a) Actuele versies van alle kwaliteitsdocumenten op de geëigende plaatsen aanwezig zijn en voor alle betrokken medewerkers beschikbaar zijn;

 • b) alle veranderingen of toevoegingen aan documenten zijn voorzien van de juiste autorisatie en tijdig beschikbaar worden gesteld aan alle betrokkenen;

 • c) vervallen documenten binnen de organisatie worden ingenomen, waarbij een exemplaar (gekenmerkt als vervallen) nog voor een bepaalde tijd gearchiveerd blijft;

 • d) andere partijen, indien dat nodig is, van wijzigingen op de hoogte worden gesteld.

Opmerking:

Onder kwaliteitsdocumenten worden ook de risicoclassificaties verstaan

7.5.7 Interne audits

Het inventarisatiebureau moet beschikken over een beschreven systeem van geplande interne kwaliteitsbeoordelingen om vast te stellen of aan de in dit certificatieschema gestelde eisen wordt voldaan en om de effectiviteit van het eigen kwaliteitssysteem te toetsen. Het personeel dat de beoordelingen uitvoert moet voldoende gekwalificeerd zijn en een onafhankelijke positie hebben t.o.v. de beoordeelde onderdelen en/of personen.

Toelichting:

Met betrekking tot de beheersing en borging van de totstandkoming van het asbestinventarisatierapport zijn collegiale toetsingen een mogelijkheid. Deze zouden als volgt kunnen worden uitgevoerd. Een tweede (doorgaans meer ervaren senior-) inspecteur voert, zonder voorkennis van de resultaten van de eerste inspecteur, op hetzelfde bouwwerk of object een inventarisatie uit. Door vergelijking van de werkwijze en resultaten kan een oordeel worden gevormd over de inventarisatie en de volledigheid waarmee een inventarisatie wordt uitgevoerd. Met name voor kleine inventarisatiebureaus is het ook mogelijk collega-bedrijven in te schakelen voor dergelijke intercollegiale toetsingen.

7.5.8 Interne beoordelaar

De interne beoordelaar moet aantoonbaar beschikken over:

 • a) algemene kennis van de gezondheidsrisico’s bij asbest, wet- en regelgeving, certificatieregelingen, persoonlijke beschermingsmiddelen, het asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsproces etc.

 • b) kennis van het eigen kwaliteitssysteem en het gebruik van de projectcontrolelijst SC-542, versie 01, datum 15-09-2011.

Met het beschikbaar hebben van het Ascert-Diploma Asbestdeskundige ADK conform SC-570: versie 01, datum 15-09-2011, is aan deze eisen voldaan.

7.5.9 Terugkoppeling en corrigerende maatregelen

Het inventarisatiebureau moet beschikken over een beschreven procedure voor het terugkoppelen van de resultaten van interne audits en het nemen van corrigerende maatregelen voor alle mogelijke afwijkingen die in het kwaliteitssysteem en/of de uitvoering van de inspecties worden gevonden.

Voor met name de afhandeling van het evaluatieformulier dient het inventarisatiebureau over een vrijgegeven procedure te beschikken.

Toelichting:

Indien het asbestverwijderingsbedrijf (buiten de verstrekte opsomming in het asbestinventarisatierapport) onvoorzien asbest, asbesthoudende producten etc aantreft, wordt dit met het evaluatieformulier (zie SC-540 par. 7.17.4) gemeld aan het inventarisatiebureau.

7.5.10 Beoordeling kwaliteitssysteem door de directie

De directie van het inventarisatiebureau moet tenminste éénmaal per jaar het kwaliteitssysteem beoordelen op haar effectiviteit. De resultaten van de directiebeoordeling moeten worden vastgelegd en gedocumenteerd.

7.6 Personeel
7.6.1 Beschikbaarheid en tijdelijk personeel

Het inventarisatiebureau moet over voldoende personeel in vaste dienst beschikken, waarmee alle expertise gebieden die nodig zijn voor de normale bedrijfsvoering met betrekking tot de asbestinventarisatie bestreken worden. Tijdelijk personeel moet voldoen aan alle eisen die in dit hoofdstuk zijn omschreven. Het inventarisatiebureau zal de aan haar opgedragen inventarisaties zelf uitvoeren.

Toelichting:

Het inventarisatierapport blijft de verantwoordelijkheid van het asbestinventarisatiebedrijf.

7.6.2 Personeelskwalificaties

Het personeel dat inventarisaties uitvoert moet voldoende opgeleid, getraind en ervaren zijn en moet volledig op de hoogte zijn van de eisen die aan de uit te voeren inventarisaties worden gesteld. Gebruikmakend van de conform de gestelde eisen verkregen inventarisatiegegevens, moeten deze inventariseerders in staat zijn om op basis van hun expertise een inventarisatie uit te voeren en de resultaten daarvan in een rapport vast te leggen, inclusief de plaatsen in het bouwwerk of object waarvan een redelijk vermoeden is op de aanwezigheid van niet-direct waarneembaar asbest of asbesthoudende producten etc. Inventariseerders dienen o.a te beschikken over relevante kennis van de technologie die is gebruikt bij de bouw en/of het gebruik van de te inspecteren bouwwerken of objecten. Het personeel dient in het bezit te zijn van een geldig Ascert Persoonscertificaat Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) conform SC-560 [lit. 25].

7.6.3 Opleiding

Het inventarisatiebureau moet beschikken over een beschreven opleidingsplan. Dit is om te verzekeren dat de vakbekwaamheid van haar personeel in zowel de technische, als de administratieve aspecten van de uit te voeren werkzaamheden, up-to-date en op niveau gehouden wordt. Dit plan dient te staan in relatie tot de doelstellingen van het inventarisatiebureau. De vereiste opleiding zal afhangen van de capaciteiten, vooropleiding en ervaring van de betrokkenen personen.

7.6.4 Personeelsdossiers

Door het inventarisatiebureau moet een passende gedetailleerde registratie van het personeel, van de gevolgde en nog te volgen opleidingen en werkervaringsgegevens worden bijgehouden.

7.6.5 Gedragscode

Zie ook Risicoanalyse en afbreukcriteria SC-540 par 3.3.2

Het inventarisatiebureau moet over gedragsrichtlijnen beschikken en het personeel periodiek beoordelen op het kennen en toepassen daarvan. Integriteit, onafhankelijkheid en beroepshouding dienen daarin als belangrijkste aan de orde te komen. In deze gedragscode dienen tenminste de volgende aspecten aan de orde te komen:

 • a) inventariseerder is bekend met en onderschrijft alle aspecten uit SC-540;

 • b) werkhouding bij het omgaan met klanten en hun personeel;

 • c) hoe te handelen bij conflicten die een correcte uitvoering van een inventarisatie bemoeilijken;

 • d) hoe te handelen bij pogingen tot beïnvloeding van het resultaat;

 • e) hoe te handelen bij situaties waarin een direct blootstellinggevaar aan asbest dreigt voor bewoners/gebruikers;

 • f) hoe de door de werknemer(s) geconstateerde situaties bekend worden gemaakt bij de verantwoordelijken binnen het bedrijf voor registratie en afhandeling;

 • g) het onverwijld melden, in geval van een redelijk vermoeden, van het directe blootstellinggevaar aan het bevoegde gezag (zie ook par. 7.16.3);

 • h) hoe de door de werknemer geconstateerde situaties voor registratie en afhandeling bekend worden gemaakt bij de verantwoordelijken binnen het bedrijf;

 • i) hoe te handelen indien de opdrachtgever een dringend advies tot een risicobeoordeling conform NEN-EN-ISO/IEC 2991: 2005 niet opvolgt (zie par. 7.16.3).

7.6.6 Vergoedingen

De beloning van inventarisatiepersoneel mag niet afhankelijk zijn van het aantal uit te voeren inventarisaties en mag nimmer afhankelijk zijn van het resultaat van een inventarisatie.

Toelichting:

Met deze maatregel is beoogd het ongewenst ‘kopen’ van incorrecte inventarisatierapporten zoveel mogelijk te beperken.

7.6.7 Medische keuring/blootstellingsregistratie

De werknemers die blootstelling aan asbest riskeren, moeten in de gelegenheid worden gesteld om arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan:

 • bij indiensttreding;

 • zolang de blootstelling voortduurt tenminste eenmaal in de drie jaar.

De werkgever of de werknemer dient daar zelf om te verzoeken. De individuele arbeidsgezondheidskundige gegevens van de werknemers moeten in persoonlijke dossiers worden opgeslagen. De dossiers moeten tenminste 40 jaar na het eind van de blootstelling worden bewaard.

De werkgever is verplicht de bovengenoemde arbeidsgezondheidskundige onderzoeken aan de werknemers aan te bieden. Werknemers hebben echter het recht te weigeren een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan. Dit dient uit een eigen schriftelijke verklaring te blijken. Schriftelijk bewijs van medische geschiktheid (of afstandsverklaring) moet aantoonbaar zijn op de projectlocatie.

7.7 Voorzieningen en uitrusting
7.7.1 Beschikbaarheid

Het inventarisatiebureau moet beschikken over passende faciliteiten en uitrusting voor alle uit te voeren inventarisatiewerkzaamheden. De voor asbestinventarisaties benodigde voorzieningen en uitrusting zijn vermeld in par. 7.14.4.

Toelichting:

Deze verplichting past in de algemene wettelijke verplichting van de werkgever met betrekking tot voorlichting, instructie, risico-inventarisatie en -evaluatie etc. (zie Arbowet art 3).

7.7.2 Toegang en bevoegdheid tot gebruik

Het inventarisatiebureau moet beschikken over duidelijke regels voor toegang en gebruik van genoemde faciliteiten en uitrusting.

7.7.3 Geschiktheid voor gebruik

Het inventarisatiebureau moet zorgdragen dat de in SC-540 par. 7.14.4 vermelde uitrusting altijd in goede staat en gebruiksgereed is.

7.7.4 Identificatie

Alle kwaliteitsbepalende uitrusting en materieel moeten gekenmerkt zijn.

7.7.5 Onderhoud

Het inventarisatiebureau moet zorgdragen dat alle uitrusting naar behoren wordt onderhouden conform de daartoe opgestelde procedures en werkinstructies.

Toelichting:

Zie de normatieve invulling van uitbesteding van onderhoud bij par. 7.12

7.7.6 Kalibratie

Het inventarisatiebureau zorgt ervoor dat alle in te zetten apparatuur, voor zover van toepassing, voorafgaand aan gebruik herleidbaar is gekalibreerd volgens een tevoren opgesteld kalibratieschema.

7.7.7 Tussentijdse controles

Wanneer relevant moet apparatuur, afgezien van het reguliere kalibratieprogramma, ook voorafgaand aan gebruik worden gecontroleerd.

7.7.8 Inkoop en uitbesteding

Wanneer dit relevant is voor de te leveren diensten, moet het inventarisatiebureau over procedures beschikken voor:

 • a) het kiezen van gekwalificeerde leveranciers of bedrijven waarvan personeel wordt ingeleend;

 • b) de afgifte van geëigende inkoopdocumenten;

 • c) een afnamecontrole van de geleverde producten of diensten;

 • d) het op de juiste wijze opslaan van de geleverde producten.

Toelichting:

Voor een inventarisatie zijn o.a. een asbeststofzuiger en persoonlijke beschermingsmiddelen als kwaliteitsbepalende apparatuur aanwezig. Deze worden zorgvuldig onderhouden, gecontroleerd en jaarlijks gekeurd. Leveranciers die dergelijke apparatuur leveren, worden tevoren op kwaliteit getoetst. Het artikel geldt ook voor de aankoop van diensten, zoals laboratoriumonderzoek, servicediensten etc. Tijdelijk personeel wordt bij voorkeur betrokken van gecertificeerde collega-bedrijven en moet voldoen aan alle eisen zoals gesteld in dit certificatieschema par 7.12. Laboratoriumdiensten en kalibraties worden uitsluitend uitbesteed aan instellingen die voor de betreffende verrichting(en) zijn geaccrediteerd. Uitbesteding van het onderhoud aan kwaliteitsbepalende apparatuur geschiedt, indien voorhanden, aan een daartoe gecertificeerde leverancier of onderhoudsdienst. Criteria voor het tijdelijk inhuren van personeel zijn beschreven in par 7.12.

7.7.9 Geautomatiseerde apparatuur en computers

Wanneer de instelling bij de uitvoering van inspecties gebruik maakt van computers en/of geautomatiseerde apparatuur, dan dient men ervoor te zorgen dat:

 • a) de computersoftware is getest op geschiktheid voor het beoogde doel;

 • b) er procedures zijn ontwikkeld en vastgelegd om de integriteit van de gegevens te beschermen;

 • c) de computers en/of geautomatiseerde apparatuur adequaat wordt onderhouden;

 • d) er procedures zijn ontwikkeld en vastgelegd om de vastgelegde gegevens veilig op te slaan.

Toelichting:

Bij inventarisatie zijn computers belangrijk voor het systematisch vastleggen van o.a.:

 • (bouw)tekeningen en plattegronden;

 • foto’s;

 • beschrijvingen van de waarnemingen bij het inventariseren;

 • overige zaken (analyseresultaten etc.).

Daarnaast zijn er systemen in gebruik voor gegevensopslag via internet. Voor al deze zaken gelden de punten a t/m d zonder meer. Juist omdat de digitale registratie en rapportage het traditionele geschreven rapport meer en meer zal vervangen, is een zorgvuldige invulling van dit artikel van groot belang. Hierbij moet ook aandacht uitgaan naar geheimhouding van gegevens. Denk daarbij aan regels voor het gebruik van geheugensticks, beveiliging van draadloze netwerken, etc.

7.7.10 Niet goed functionerende apparatuur

Het inventarisatiebureau moet beschikken over een beschreven procedure voor de behandeling van defecte apparatuur. Defecte apparatuur moet buiten bedrijf worden gesteld door afscheiding en/of duidelijke labeling. De instelling moet nagaan of het werken met defecte apparatuur van invloed is geweest op uitgevoerde inventarisaties.

7.7.11 Registratie van apparatuurgegevens

Relevante gegevens van gebruikte apparatuur (zoals identificatie, kalibratie en onderhoud) moeten worden vastgelegd.

7.8 Inventarisatie methoden en procedures

Een volledige asbestinventarisatie conform SC-540 kan gefaseerd worden uitgevoerd conform par. 7.14.

Het eindproduct is een inventarisatierapport conform par. 7.17. Het asbestinventarisatierapport en overige documenten betreffende het asbestinventarisatiewerk dienen te zijn voorzien van een projectidentificatiecode.Met de Ascert-code van het gecertificeerde, uitvoerende asbestinventarisatiebedrijf vormt de projectidentifcatiecode een uniek identificatie van het asbestinventarisatiewerk en het daarop gebaseerde asbestinventarisatierapport. De beperkingen van een asbestinventarisatierapport moeten met argumenten onderbouwd expliciet in het rapport worden opgenomen.

7.8.1 Melding van asbestinventarisatiewerk

Het bedrijf dient vóór begin van de uitvoering de periode van het asbestinventarisatiewerk melden aan de certificatie-instelling (zie SC-540 Bijlage A).

7.8.2 Inventarisatiemethoden

Een inventarisatiebureau moet haar methoden en procedures toepassen conform par. 7.14.5.

7.8.3 Uitvoeringsmethoden

Het inventarisatiebureau dient per inventarisatieproject te beschikken over een werkvoorschrift dat leidt tot een passend inventarisatieplan inclusief checklijst (zie par. 7.14). Wanneer van toepassing, vereist dit een voldoende kennis van technieken om een representatieve monsterneming te bewerkstelligen en om meetgegevens op de juiste wijze te verwerken en te interpreteren.

Toelichting:

Onder dit punt valt dus de technische beschrijving van het eigenlijke inventarisatieproces, de gebruikte technieken, etc.

7.8.4 Niet genormeerde methoden

Wanneer het inventarisatiebureau genoodzaakt is om af te wijken van dit certificatieschema, dan moet de alternatieve methode voor het doel geschikt zijn en volledig zijn beschreven.

Toelichting:

In principe wordt altijd SC-540 gevolgd. In uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat hiervan afgeweken moet worden. In dat geval geldt dat deze afwijking volledig gemotiveerd en beschreven moet zijn.

7.8.5 Beheer van de documentatie

Alle werkinstructies, normen of beschreven procedures, registratieformulieren, checklists en referentiegegevens die van belang zijn voor het werk van het inventarisatiebureau, moeten up-to-date gehouden worden en direct toegankelijk zijn voor het personeel.

7.8.6 Beoordeling van de contracten

Het inventarisatiebureau moet beschikken over een systeem om contracten of opdrachten te beoordelen en garandeert dat:

 • a) Het opgedragen werk binnen het expertisegebied valt en dat voldaan kan worden aan de gestelde eisen;

 • b) de eisen van de klant goed zijn omschreven en dat afwijkende omstandigheden en uitzonderingen zodanig zijn beschreven dat deze ook voor het personeel dat de inventarisatie uitvoert zonder meer duidelijk is;

 • c) de kwaliteit van de opgedragen inventarisatie conform het kwaliteitssysteem wordt gecontroleerd;

 • d) afgerond onderzoek aan een eindcontrole onderworpen wordt om vast te stellen dat het onderzoek conform de eisen is uitgevoerd.

Toelichting:

De formulering van de opdracht door de klant (b) c.q. de formulering van de offerte door het bedrijf en het akkoord daarop van de klant kan niet strijdig zijn met SC-540. Denk daarbij aan toegang tot ruimten, opgelegde beperkingen m.b.t. destructief onderzoek, goedkopere varianten, etc.

7.8.7 Registratie van de inventarisatiegegevens

Waarnemingen en andere bij de inventarisatie verkregen gegevens moeten op een daartoe geschikte manier worden opgeslagen om te voorkomen dat belangrijke gegevens verloren kunnen gaan.

Zie voor specifieke eisen aan vastlegging en rapportage par. 7.17. Registratie, archivering en afhandeling van retour ontvangen evaluatieformulieren dienen zorgvuldig te geschieden.

7.8.8 Gegevensoverdracht en berekeningen

Alle berekeningen en punten waarbij overdracht van gegevens plaatsvindt, moeten naar behoren gecontroleerd worden.

7.8.9 Veiligheid

Het inventarisatiebureau moet beschikken over beschreven veiligheidsinstructies voor het uitvoeren van inventarisaties, waarbij tevens voldaan moet worden aan de eisen in wet- en regelgeving.

7.9 Behandeling van inventarisatieobjecten en materiaalmonsters
7.9.1 Identificatie

Het inventarisatiebureau draagt zorg voor een unieke codering van te inventariseren objecten en genomen monsters, zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan.

Toelichting:

De unieke codering geldt voor de gebouwen, constructies en objecten en alle onderverdelingen naar verdiepingen, bouw- of constructiedelen en materialen. Vastlegging op (digitale) foto’s kan daarbij een nuttig hulpmiddel zijn. Het is van belang dat deze eis ook duidelijk wordt overgebracht aan b.v. laboratoria die in opdracht van het inventarisatiebureau monsters nemen van asbestverdachte materialen en die veelal een eigen systematiek hanteren. Voorkom dat beide systemen conflicteren waardoor de traceerbaarheid van monsters nadelig wordt beïnvloed.

7.9.2 Afwijkingen

Zie ook Risicoanalyse en afbreukcriteria SC-540 par 3.3.2

Elke duidelijke afwijking of onregelmatigheid die onder de aandacht van de inventariseerder wordt gebracht of door de inventariseerder zelf wordt opgemerkt, moet voorafgaand of tijdens de inventarisatie worden vastgelegd. Wanneer er twijfel bestaat over de geschiktheid van het object voor inspectie, of wanneer het object niet voldoet aan de vooraf opgegeven kenmerken, wordt eerst contact opgenomen met de klant alvorens tot inventarisatie over te gaan.

Toelichting:

Dit geldt bijvoorbeeld bij het inventariseren van ruimten die wel op tekening staan, maar op locatie niet voor inventarisatie toegankelijk blijken te zijn en/of als er omstandigheden zijn waardoor de inventariseerder niet ongestoord zijn werk kan doen.

7.9.3 Voorbereiding

Het inventarisatiebureau moet vaststellen of alle noodzakelijke voorbereidingen aan het te inventariseren object zijn getroffen.

Toelichting:

In het kader van een asbestinventarisatie worden het historisch onderzoek, het verzamelen van bouwtekeningen en plattegronden en overige voorbereidende werkzaamheden als ‘voorbereiding’ beschouwd.

7.9.4 Intact laten van de te inventariseren objecten

Het inventarisatiebureau moet over een procedure beschikken en maatregelen nemen om te voorkomen dat het inspectieobject tijdens de inventarisatie wordt aangetast of beschadigd. Het inventarisatiebureau is namelijk verantwoordelijk voor aantasting of beschadiging van het inspectieobject.

Toelichting:

Dit is van belang bij het uitvoeren van destructief onderzoek. Wanneer een te inventariseren bouwwerk, object of constructie nog in gebruik is, zal geen destructief onderzoek kunnen plaatsvinden wanneer dit leidt tot aantasting van de gebruiksfunctie. Dergelijk onderzoek moet worden uitgesteld tot kort voor sloop, verbouwing of groot onderhoud. Het nemen van monsters van asbesthoudende materialen is een vorm van noodzakelijk semi-destructief onderzoek. Voor monsterneming en de wijze waarop de bemonsterde plaatsen na afloop worden geconserveerd, worden dan ook strikte eisen gesteld zoals vastgelegd in par. 7.14.

7.10 Beheer van gegevens
7.10.1 Registratiesysteem

Het inventarisatiebureau moet alle voor het doel relevante waarnemingsresultaten vastleggen, in overeenstemming met de geldende regels en voorschriften.

7.10.2 Registraties
7.10.2.1 Blootstellingsgegevens

De werkgever moet de blootstellingsgegevens van blootgestelde werknemers registreren door vermelding van de aard, de mate en de duur van de blootstelling. Deze gegevens moeten ter kennis gebracht worden van de werknemer. De gegevens moeten in niet op individuen herleidbare vorm ter kennis worden gebracht van de ondernemingsraad of bij het ontbreken daarvan aan de betrokken werknemers. Het register moet minstens 40 jaar na de laatste blootstelling worden bewaard.

7.10.2.2 Inventarisatie gegevens

De gegevens, vastgelegd in het kader van de uitgevoerde inventarisaties, moeten voldoende informatie bevatten om hieruit eenduidige inventarisatieresultaten te kunnen afleiden.

7.10.3 Archivering

Alle inventarisatierapporten moeten gedurende tenminste 10 jaar op een veilige plaats worden bewaard met inachtneming van de met de klant overeengekomen geheimhouding, tenzij de wet anders voorschrijft.

Indien het bedrijf wordt beëindigd dienen de gegevens op een passende wijze met effectieve terugvindbaarheid te worden opgeslagen.

Toelichting:

Informatie met belangrijke gezondheidsaspecten dient, conform de wet, minstens 40 jaar bewaard te blijven.

7.11 Inventarisatierapporten
7.11.1 Inventarisatierapport

Het werk dat door het inventarisatiebureau is uitgevoerd moet zijn vastgelegd in een inventarisatierapport, dat vervolgens aan de opdrachtgever wordt verstuurd. De aard van de inventarisatie, onderscheiden naar het rapport type-A of type-B moet expliciet in het rapport worden opgenomen.

In het asbestinventarisatierapport dient het toelichtende document: Verplichtingen Opdrachtgever (SC-540 Bijlage G) opgenomen te zijn.

7.11.2 Inhoud

Het inventarisatierapport moet alle resultaten van het inventarisatieonderzoek bevatten en de (eventuele) conclusies die uit deze resultaten worden afgeleid, inclusief alle voor een juist begrip of interpretatie benodigde gegevens. Al deze informatie moet eenduidig, correct en accuraat worden gerapporteerd conform het in par. 7.17 opgestelde format. Eventueel door onderaannemers aangeleverde gegevens moeten in het rapport duidelijk als zodanig gekenmerkt zijn.

7.11.3 Goedkeuring

Zie ook Risicoanalyse en afbreukcriteria SC-540 par. 3.3.2.

Inventarisatierapporten moeten door een daartoe bevoegde persoon worden ondertekend of op andere wijze van een goedkeuring worden voorzien. De direct bij de inventarisatie betrokken medewerkers dienen betrokken te zijn bij de vrijgavecontrole van het inventarisatierapport.

Toelichting:

In de meeste gevallen zal dit de technische verantwoordelijke zijn (zie par. 7.4.2). De ondertekenaar moet het resultaat dus vakinhoudelijk kunnen beoordelen.

7.11.4 Verbeteringen en aanvullingen

Correcties of toevoegingen aan een rapport moeten worden vastgelegd en onderbouwd met inachtneming van de in dit hoofdstuk omschreven eisen.

7.12 Uitbesteding
7.12.1 Uitbesteding van overige diensten

Zie par. 7.17.

7.12.2 Evaluatie van toeleveranciers

Het inventarisatiebureau moet alle gegevens betreffende competentie, certificatie/accreditatie etc. van haar toeleveranciers bijhouden in een register.

7.12.3 Beoordeling van de resultaten

Wanneer een inventarisatiebureau bepaalde specialistische taken uitbesteedt, moet zij toegang hebben tot een ter zake kundig en ervaren persoon die een onafhankelijke beoordeling van de door deze toeleverancier verkregen resultaten kan geven. De eindverantwoordelijkheid voor het uit te brengen inventarisatierapport berust bij het inventarisatiebureau.

7.13 Samenwerking

Van een inventarisatiebureau wordt verwacht dat zij aantoonbaar actief participeert in het uitwisselen van ervaringen met collega-bedrijven en dat zij een bijdrage levert aan het proces van verbetering en standaardisatie.

7.14 Eisen te stellen aan asbestinventarisatie
7.14.1 Doel

Het doel van een asbestinventarisatie is het volledig in kaart brengen, identificeren en kwantificeren van alle van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen (asbest, asbesthoudende producten, etc.) die aanwezig zijn in een bouwwerk, object of plaats waar een incident heeft plaatsgevonden en asbest is vrijgekomen. Het inventariseren van asbest, asbesthoudende producten etc. in een bouwwerk of object gaat vooraf aan het geheel of gedeeltelijk afbreken ervan, aan het verwijderen van asbest, of aan het opruimen van asbest na een incident. Tevens wordt op grond van de aard van het aangetroffen asbest en/of de asbesthoudende producten, de wijze waarop deze in de constructie zijn bevestigd en de omgevingsomstandigheden, een indeling in één van de drie risicoklassen voor verwijdering gemaakt, zoals beschreven in SC-540 deel I par. 3.3.

7.14.2 Actualiteit van het asbestinventarisatierapport

Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen het inventarisatierapport ouder is dan drie jaar, dan dient het inventarisatierapport getoetst te worden op de actualiteit. Veranderingen in het bouwwerk of object dienen dan te zijn beoordeeld op gevolgen voor de aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten etc. Deze dienen te zijn geregistreerd en te zijn toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaats vinden. In geval er geen veranderingen zijn, of veranderingen zonder gevolgen, dient dit eveneens te worden geregistreerd en te zijn toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaats vinden.

Toelichting:

Deze termijn van drie jaar is ingevoerd om de opdrachtgever er op te duiden, dat veranderingen in de aard van gebouw door verbouwingen e.d. gevolgen kunnen hebben op de aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in bouwwerken en objecten. In SC-530 par 7.14.1 is aangegeven dat het opdrachtwervende asbestverwijderingsbedrijf de opdrachtgever dient te wijzen op de actualiteit van het asbestinventarisatierapport.

7.14.3 Uitzonderingen

Na een incident, zoals brand of explosie, kan de inventarisatie van het daarbij resterende bouwwerk of object conform dit certificatieschema worden uitgevoerd. Zie ook SC-540 Bijlage H.

Is er echter bij brand en/of explosie sprake van verspreiding van asbest naar verharde of onverharde bodem (toplaag), dan valt het in kaart brengen van de verspreiding in de bodem niet onder het toepassingsgebied van de SC-540. Details daaromtrent zijn beschreven in [lit. 10]. Bij de inventarisatie van een dergelijk terrein wordt informatief gebruik gemaakt van de meetstrategie en onderzoekmethode zoals omschreven in de norm NEN 5707.

7.14.4 Uitrusting en materialen

Inventarisatie type A

De werkgever is conform de Arbowet [lit.1.] verplicht zorg te dragen voor arbeidsveilige werkomstandigheden van zijn werknemers.

Voor een grondig en effectief uit te voeren asbestinventarisatie zijn tenminste de hieronder opgesomde materialen en hulpmiddelen nodig. Voor bepaalde uitrustingsstukken is periodiek onderhoud en/of kalibratie vereist.

• Projectmap met werkplan, werktekeningen, etc.

• Volgelaatsmasker/P3 filter met aanblaasunit (bij onderzoek in containment)

• Halfgelaatsmasker (bij destructief onderzoek en monsternames)

• Veiligheidsbril

• Veiligheidsschoenen / veiligheidslaarzen

• Veiligheidshelm

• Zuurstofmeter (bij onderzoek in kruipruimten)

• Stofzuiger met absoluutfilter

• Afzetband/asbestlint

• EHBO-trommel

• Wegwerpoverall

• Oordoppen

• Camera

• Zaklamp

• Ladder / trapje (maximale stahoogte 2,5 m i.v.m. Arbovoorschriften ‘werken op hoogte’)

• Gereedschapset, bestaande uit:

– Punttang

– combinatietang

– waterpomptang

– Stanleymes

– schroevendraaiers (kruis, plat)

– koevoet/breekijzer

– (klauw)hamer

– beitels (steen, hout)

– holle boor/kurkenboor

– accuboormachine

– endoscoop

• Spuitlijm

• Duct-tape

• Monsterzakjes

• Latex- en werkhandschoenen

• Rolbandmaat; andere methoden van afstandmeting zijn toegestaan

• Hoekspiegeltje

• Kleefdoekjes (t.b.v. schoonmaak gereedschap)

• Stickers met asbestlogo

• Afvalzak met asbestopdruk ten behoeve van vervuilde uitrusting etc.

De keus van gereedschap en materieel hangt af van de te onderzoeken objecten. In bijzondere gevallen en/of voor het uitvoeren van destructief onderzoek kan ander gereedschap en/of materieel nodig zijn. In het inventarisatieplan dient een lijst opgenomen te worden van te gebruiken uitrusting en materialen.

Inventarisatie type-B

Bij inventarisatie type B wordt het bouwwerk/object, wel of niet in samenwerking met een gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf (zie par. 3.4.2), zodanig selectief gesloopt / destructief onderzocht dat de aanwezigheid van nog resterende asbesthoudende materialen moet kunnen worden vastgesteld. De sloop- / onderzoekmethode en uitrusting dienen daarbij zodanig te zijn dat er geen asbestblootstelling optreedt.

7.14.5 Inventarisatie van asbest, asbesthoudende producten etc.
7.14.5.1 Inleiding

Asbestinventarisatie geschiedt veelal in fasen, omdat vanwege gebruik of andere oorzaken, niet in één gang een allesomvattend onderzoek in het bouwwerk of object kan plaats vinden. Uiteindelijk dient alle aanwezige asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object volledig in kaart te zijn gebracht, geïdentificeerd en gekwantificeerd.

Opmerking:

Een onderzoeker heeft een inspanningsverplichting, afhankelijk van de mate waarin een pand in gebruik is, en de vrijheid die een opdrachtgever bij een inventarisatie type-A kan bieden. Verlaagde plafonds, lambrisering, spouwmuren, koven etc. kunnen in veel gevallen zonder problemen met opdrachtgevers of risico op emissie worden open gemaakt, dit geldt ook voor vaste vloerbedekkingen. In overeenstemming met de typering in SC-540 par. 3.4. is het volgende onderscheid aangebracht.

7.14.6 Type A: Direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten etc.

De belangrijkste activiteit c.q. onderwerp van dit certificatieschema is het systematisch en volledig inventariseren van alle direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object met gebruik van handgereedschap (zonder of met licht destructief onderzoek). Daarbij is onbelemmerde en passende toegang tot de ruimten een voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van de inventarisatie. Deze inventarisatie leidt tot een asbestinventarisatierapport type-A (zie par. 7.17.2.).

Als deze inventarisatie leidt tot ‘een redelijk vermoeden’ op niet-direct waarneembare aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object, dan dient er een aanvullende inventarisatie (type-B) te worden uitgevoerd.

Toelichting:

De inventariseerder komt op basis van zijn deskundigheid in het herkennen en benoemen van asbesttoepassingen tot de veronderstelling dat er asbesthoudende materialen aanwezig zouden kunnen zijn, die slechts met destructief onderzoek bereikbaar zijn. Deze bevinding wordt aangeduid met ‘een redelijk vermoeden’. De bevinding van ‘een redelijk vermoeden’ dient in de samenvatting van het rapport te worden aangegeven (zie ook par. 7.17.2.2). In de samenvatting van het rapport dient in dat geval over de werkwijze van de vergunningverlener bovendien en aansluitend de volgende zin te worden opgenomen:

‘De vergunningverlener verplicht in de omgevingsvergunning tot de aanvullende inventarisatie (type B)’.

Het asbestinventarisatierapport type-A zal kunnen dienen als basis voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.

7.14.6.1 Type G; inventarisatie gericht op het gebruik van het gebouw

Eigenaren of beheerders van gebouwen kunnen vrijwillig opdracht geven tot asbestinventarisatie van een gebouw of object, gericht op het beheersen van asbest in het gebouw. Een dergelijke inventarisatie heeft tot doel de gebruiksintegriteit van het gehele gebouw vast te stellen en wordt aangeduid als asbestinventarisatie type-G. Een asbestinventarisatie type-G is een uitbreiding op een volledige asbestinventarisatie type-A. Het volledig inventariseren van alle direct waarneembare asbest, etc. in een bouwwerk of object betekent dat alle ruimten worden onderzocht.

Toelichting:

Van elke ruime dienen de vloer, wanden en plafond onderzocht te worden. Is sprake van een kruipruimte en deze is betreedbaar voor de onderzoeker, dan dient deze onderzocht te worden. Daarnaast dienen de buitengevels, het dak en schoorstenen alsook de gebouwinstallaties onderzocht te worden.

Naast het in kaart brengen van de asbesthoudende toepassingen omvat een asbestinventarisatie type G een risicobeoordeling met betrekking tot de gebruikssituatie en het opstellen van een asbestbeheersplan. De risicobeoordeling en het asbestbeheersplan dienen te voldoen aan de NEN-EN-ISO/IEC 2991: 2005. In het asbestbeheersplan dienen ook de asbesthoudende toepassingen worden beschreven waarvan een ‘redelijk vermoeden’ bestaat, maar welke niet zonder destructief onderzoek vast te stellen zijn. Het asbestbeheersplan dient periodiek beoordeeld te worden op actualiteit. De frequentie daarvan dient omschreven te zijn in het asbestbeheersplan, waarbij voldaan wordt aan de eisen zoals gesteld in bijlage D van NEN-EN-ISO/IEC 2991: 2005. De normverwijzing BRL 5052 in de versie van 2005 moet gelezen worden als SC-540 en BRL 5050 als SC-530.

Toelichting:

Door het in het beheerplan opnemen van asbesthoudende toepassingen waarvan een ‘een redelijk vermoeden’ bestaat, zijn de risico’s van deze mogelijk toepassingen tot op zekere hoogte beheerd (de conditie is niet bekend). Hiermee wordt voorkomen dan (licht) destructief onderzoek nodig is, wat in gebruikssituaties vaak ongewenst is. Een volledige risicobeoordeling van deze toepassingen conform de NEN-EN-ISO/IEC 2991: 2005 is niet mogelijk. Indien uit de risicobeoordeling blijkt dat er sprake is van blootstelling aan asbestvezels dient dit direct gemeld te worden aan de opdrachtgever en dient de ruimte waar de besmetting heerst afgesloten en voor gebruik verboden te worden. Het asbesthoudende materiaal of asbeststof, dat de besmetting veroorzaakt, dient verwijderd te worden en de ruimte te worden schoongemaakt van asbestvezels.

7.14.7 Type B: Niet-direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten etc.

Het redelijke vermoeden van niet-direct waarneembare aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten etc in een bouwwerk of object, vermeld in asbestinventarisatierapport type-A, leidt tot een aanvullende inventarisatie.

Niet-direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten etc. worden in dat geval voorafgaand aan de bouwkundige sloop, wel of niet in samenwerking met het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf (conform SC-530), met destructief onderzoek opgespoord (zie 3.4.3), waarbij de bouwkundige integriteit van een gebouw of constructie wordt aangetast (voorbeeld: in de fundering gegoten asbestcement leidingwerk). Het destructief onderzoek daarbij dient te geschieden onder het regime van SC-530. Het resultaat leidt tot een asbestinventarisatierapport type-B als aanvulling op het asbestinventarisatierapport type-A. Dit wordt door het asbestinventarisatiebedrijf ter beschikking gesteld via de opdrachtgever c.q. de houder van de omgevingsvergunning aan de vergunningverlener (gemeente).

7.14.8 Type 0: Beperkte inventarisatie voorafgaand aan een risicobeoordeling

Buiten het kader van SC-540 kan voorafgaand aan uit te voeren risicobeoordelingen, conform NEN 2991, in gebouwen, constructies of objecten in bewoonde/gebruikte staat die niet zullen worden gesloopt, worden volstaan met een beperkte, uitsluitend op visueel onderzoek gebaseerde, inventarisatie van asbesthoudende materialen. Deze inventarisatie dient gerapporteerd te worden.

Toelichting:

De uitvoering van een risicobeoordeling conform NEN 2991 valt, behoudens het bepaalde in 7.14.6.1 buiten het kader van deze SC-540. Het resultaat van een type 0 inventarisatie kan dan als startpunt dienen. Uiteraard wordt een type-O inventarisatie uitsluitend uitgevoerd indien er voor het betreffende gebouw, constructie of object geen type-A inventarisatie beschikbaar is, terwijl er redenen zijn om op korte termijn een NEN 2991 risicobeoordeling uit te voeren.

7.14.9 Bepalen van de indeling in een risicoklasse t.b.v. asbestinventarisatie

Zie ook Risicoanalyse en afbreukcriteria SC-540 par 3.3.2.

De inventarisatie van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object is gericht op het vaststellen van de blootstellingrisico's bij het verwijderen ervan. De bepalende factoren daarbij zijn o.a. de aard van het asbest, asbesthoudende product, asbestbesmet materiaal of asbestbesmet constructieonderdeel, de wijze waarop het is aangebracht en daarmee de methode van verwijderen en de beschermingsmaatregelen. De vaststelling van de risicoklasse dient aantoonbaar gedocumenteerd uitgevoerd te zijn op basis van de resultaten van de inventarisatie.

De indeling in risicoklassen is gebaseerd op het Arbobesluit [lit. 2 en 4]. Er zijn drie risicoklassen gedefinieerd, elk met een eigen specifiek veiligheidsregime. Deze risicoklassen zijn volgens het volgende globale model ingedeeld:

Risico-klasse

Beschrijving van de belangrijkste kenmerken

Lit. 1

1

Blootstellingsniveau < 0,01 vezels/cm3 (10.000 vezels/m3)

Licht regime, vergelijkbaar met de oude ‘vrijstellingsregelingen’.

Art. 4.44

2

Blootstellingsniveau 0,01 tot 1 vezels/cm3 (10.000 tot 1.000.000 vezels/m3)

Standaardregime conform de SC-530

Art. 4.48

3

Blootstellingsniveau > 1 vezels/cm3 (> 1.000.000 vezels/m3)

Verzwaard regime conform SC-530, uitsluitend voor verwijdering van ‘risicovolle’ niet-hechtgebonden materialen zoals spuitasbest, leiding- en ketelisolatie, brandwerend board en asbestkarton.

Art. 4.53a

Om een juiste indeling te kunnen maken zijn niet alleen gegevens nodig over het asbesthoudende materiaal (aard, samenstelling, asbestgehalte, graad van verwering/aantasting, wijze van bevestiging etc.). De inventariseerder moet óók op de hoogte zijn van de verwijderingstechnieken en -methoden die beschikbaar zijn. Immers, de combinatie van materiaaleigenschappen en de bij demontage of sloop gebruikte technieken bepalen uiteindelijke het concentratieniveau aan asbest in de lucht tijdens de asbestinventarisatie.

Opmerkingen

 • 1) De indeling van de risicoklassen dient te geschieden conform de vigerende wet- en regelgeving op basis van genoemde parameters. Zie par. 3.3.1.

 • 2) In de toelichting op het Arbobesluit [lit. 2], par. 1.4.4. blad 26, heeft het ministerie van SZW een geautomatiseerd databestand geïntroduceerd met behulp waarvan de risicoklasse-indeling kan worden bepaald. Daarbij is een eenduidige en uniforme vaststelling van de risicoklassen en overdracht van gegevens met betrekking tot de bijbehorende verwijderingsvoorwaarden en beschermingsmaatregelen naar een asbestverwijderimngsbedrijf verzekerd.

 • 3) Dit databestand is beschikbaar onder de naam SMA-rt (zie par. 3.4.6 en 3.4.7)

 • 4) De Arbeidsinspectie hanteert bij haar toezicht- en handhavingsactiviteiten SMA-rt.

7.14.10 Kwantificeren en registreren

Voor plaatmaterialen en golfplaat dient de hoeveelheid weergegeven te worden in m2. Desgewenst kan naar massa-eenheden (kg, ton) worden omgerekend. Bulktoepassingen, zoals spuitasbest, leidingisolatie etc. dienen altijd omgerekend te worden naar volume en/of massa-eenheden. Daarnaast dienen de afmetingen van alle asbesthoudende bouw- of constructiedelen zorgvuldig op een plattegrond te worden aangegeven en geregistreerd.

7.14.11 Monsterneming en analyse

Zie ook Risicoanalyse en afbreukcriteria SC-540 par 3.3.2.

Van elk type als asbestverdacht aangemerkt materiaal dient per onderzoeksproject door de inventariseerder tenminste één representatief monster te worden genomen. Ook indien het materiaal visueel als asbesthoudend wordt herkend. De monsterneming dient te voldoen aan de betreffende eisen uit NEN 5896: 2003.

Van materialen waarin het asbest inhomogeen aanwezig is zoals vinyl vloerbedekkingtypen, Internitplaat, beglazingskit etc., dienen meerdere monsters op selectief verschillende toepassingslocaties te worden genomen. Zie ook par. 7.16.3.2: Eisen te stellen aan monsterneming. De genomen monsters dienen geanalyseerd te worden door een voor deze verrichting door de RvA geaccrediteerd laboratorium / inspectie-instelling conform NEN 5896: 2003 (zie www.rva.nl).

Monsterneming vormt ook een onderdeel van NEN 5896: 2003 en kan desgewenst worden uitbesteed aan een daartoe door RvA geaccrediteerd laboratorium / inspectie-instelling.

7.15 Omvang van het project

Het is van belang dat de omvang van het project eenduidig wordt vastgelegd. In principe geldt een inventarisatie voor het gehele te onderzoeken gebouw/object, tenzij slechts opdracht is gegeven om een deel van het gebouw en/of object te inventariseren, bijvoorbeeld een bepaalde vleugel of verdieping. Het inventarisatiebureau bepaalt of een dergelijke opsplitsing niet in strijd is met de uitgangspunten van dit certificatieschema.

7.15.1 Zelfstandig te beschouwen bouwkundige eenheid

Het inventariseren van een als zelfstandig te beschouwen bouwkundige eenheid (vleugel, verdieping etc.) is toegestaan. Bij de indeling is het van belang dat de eenheden zodanig groot zijn, dat alle asbesthoudende bronnen binnen de bouwkundige of installatietechnische eenheid worden meegenomen. Het in één keer inventariseren van zeer grote bouwkundige eenheden kan tot bezwaren leiden en nadelen hebben. De oplossing ligt dan vrijwel altijd in het later samenbundelen van de deelinventarisaties tot een overzichtelijk geheel.

De asbestinventarisatie van de zelfstandig bouwkundige eenheid dient volledig in kaart gebracht, geïdentificeerd en gekwalificeerd te worden.

Voorbeelden:

 • Een asbesthoudende roltrap loopt via een open verbinding door op drie verdiepingen. Alle verdiepingen behoren dan tot de te onderzoeken eenheid.

 • Een luchtbehandelingsysteem met asbestbevattende luchtkanalen bedient zes verdiepingen, waardoor al deze verdiepingen binnen de te onderzoeken eenheid vallen.

7.15.2 Het inventariseren van afzonderlijke bronnen of constructiedelen

Het inventariseren van afzonderlijke bronnen of constructiedelen is niet acceptabel. Opsplitsing in te kleine eenheden stuit vrijwel altijd op bezwaren. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om uitsluitend een gevelconstructie, vensterbanken of technische ruimten te inventariseren en daarbij geen aandacht te besteden aan de overige bronnen binnen de bouwkundige eenheid.

Voorbeeld:

In een grote hal met een staalconstructie waarop spuitasbest is aangebracht, bevinden zich winkels die afzonderlijk zijn verhuurd. Wanneer slechts een deel van de huurders opdracht geeft tot inventarisatie van de door hen gehuurde winkel, leidt dit tot een onvolledige inventarisatie die bovendien een onbetrouwbare basis vormt voor een omgevingsvergunning of een eventueel aansluitend uit te voeren risicobeoordeling conform NEN 2991. In dergelijke gevallen zal dus de eigenaar van het bouwwerk als (hoofd)opdrachtgever moeten optreden.

7.16 Het asbestinventarisatieplan

Wanneer een inventarisatiebureau niet een volledig bouwwerk, object of constructie onderzoekt, moet de gekozen indeling van het te onderzoeken bouwdeel gemotiveerd worden vastgelegd in het op te stellen asbestinventarisatieplan.

7.16.1 Informatie van de opdrachtgever ten behoeve van historisch onderzoek

Het asbestinventarisatiebedrijf dient de opdrachtgever te verzoeken de relevante documenten en archieven beschikbaar te stellen waarin de toepassing van asbest en asbesthoudende producten is beschreven.

Toelichting:

Dit kan omvatten bouwtekeningen, archieven van verbouwingen of renovaties, beschrijving van calamiteiten of incidenten, eerder uitgevoerde (deel)saneringen etc.

Daarnaast dient de opdrachtgever te worden verzocht de mogelijkheid te bieden (ex)werknemers te laten interviewen voor zover dat relevant is voor het onderzoek.

7.16.2 Het systematisch opsporen van asbest, asbesthoudende producten etc.

Het bedrijf dient te werken met een checklist toegespitst op het te inventariseren bouwwerk of object. Tevoren dient deskresearch te zijn uitgevoerd, gebruikmakend van bestek, tekeningen, bouwaanvragen of vergelijkbare informatie. Resultaten van deskresearch dienen op de onderzoekslocatie tijdens het onderzoek aanwezig te zijn. Bij het inventariseren dienen alle ruimten en constructiedelen, met inbegrip van bijvoorbeeld kanalen en kokers, schoorstenen, kruipruimten, ruimten boven het plafond etc. onderzocht te worden. In het bouwwerk en/of object dienen de te onderzoeken materialen in hoofdgroepen te worden ingedeeld.

Toelichting:

Voorbeelden van een indeling in hoofdgroepen zijn onderstaand gegeven:

   

Installaties:

• In de controlelijst moet tot uiting komen dat onderzocht wordt hoe de installaties zijn opgebouwd:

– Verwarmings-/klimaatinstallaties;

– ventilatie (breng de opbouw/constructie van de ventilatiekanalen in beeld);

– stoomleidingen en overige buizen en leidingen;

– water;

– riolering;

– elektrische installaties;

– verticaal transport (liften, roltrappen etc.);

– (rook)gaskanalen;

– afvoerkanalen van apparaten (b.v. zuurkasten).

Apparatuur en inrichting:

• zuurkasten;

• schoolborden;

• noodstroom aggregaten.

Brandwerende constructies:

• brandcompartimenten:

• verticaal

• horizontaal

• brandwerende constructies naar belendingen;

• brandwerende bekleding draagconstructies.

Afwerking en decoraties:

• stucwerk;

• vloerbedekking incl. evt. lijmlaag;

• natuursteenvervangers;

• alle imitatiesteenachtige materialen;

• scheidingswanden e.d.;

• voegkit, afdichting dilatatievoegen.

Gevelconstructies en waterkerende constructies:

• golfplaten;

• dakbedekking; gevelbekleding;

• horizontaal

• verticaal

• waterkerende en waterdampdoorlatende lagen in buitenwanden endaken;

• natuursteenvervangers zoals bij waterdorpels en muurafdekkingen etc.

Tijdens de bouw toegepaste asbesthoudende hulpconstructies:

• verloren bekisting in betonconstructies;

• stelplaatjes.

Asbestbesmetting:

• asbeststof afkomstig van oude saneringen of erosie (kabelgoten verlaagde plafonds etc.) op materiaal of constructieonderdelen;

• asbeststof afkomstig uit naastgelegen bouwdelen of emissiebronnen (via banden, schoeisel of calamiteit) op materiaal of constructieonderdelen.

7.16.3 Veiligheidsaspecten
7.16.3.1 Inleiding

De inventariseerder zal bij de inventarisaties moeten kunnen beschikken over de vereiste PBM’s.

Toelichting:

De inventariseerder zal altijd aanwezig zijn in de buurt van asbesthoudende materialen en loopt daardoor in principe de kans om aan asbest blootgesteld te worden. Hoe groot de kans op blootstelling is, hangt sterk af van de handelingen die worden verricht, de aard van de asbesthoudende materialen en de omgevingsomstandigheden. Bij het zoeken naar hechtgeboden asbesthoudende materialen is de kans op blootstelling verwaarloosbaar. Bij het onderzoeken van b.v. een beschadigde laag spuitasbest boven een verlaagd plafond, bestaat er echter wel degelijk kans op blootstelling.

Het maken van een juiste inschatting van het blootstellingsrisico is een professioneel oordeel van de inventariseerder en is van veel omstandigheden afhankelijk.

In par. 7.16.3.3. en 7.16.3.4. worden handelingen beschreven waarvan het bij voorbaat duidelijk is dat er een blootstellingsrisico bestaat en wordt aangegeven welke beschermingsmaatregelen getroffen moeten worden.

Blootstelling van derden en/of besmetting van een te onderzoeken locatie moet te allen tijde worden vermeden. Is een gebouw/constructie nog in gebruik, dan kan het nodig zijn om bijvoorbeeld het nemen van monsters, het wegnemen van plafondtegels en/of het uitvoeren van licht destructieve bewerkingen buiten de gebruikstijd of in containment uit te voeren.

7.16.3.2 Eisen te stellen aan monsterneming en analyse

Ter voorkoming van blootstelling of besmetting van de omgeving dienen bij de monsterneming de volgende voorzorgsmaatregelen in acht genomen te worden:

 • draag beschermende kleding en de voorgeschreven adembescherming. Bij het op de beschreven wijze bemonsteren van materialen kan worden volstaan met een halfgelaatsmasker P3 en geldt het regime van risicoklasse 1;

 • scherm de plaats van monsterneming af van de omgeving;

 • gebruik puntafzuiging (asbeststofzuiger) wanneer de te verwachten vezelemissie tijdens het nemen van een monster niet op een andere wijze is te voorkomen;

 • impregneer de ontstane breukvlakken;

 • de plaatsen waar monsters zijn genomen dienen terugvindbaar te zijn;

 • reinig de omgeving na afloop zorgvuldig, verpak elk verdacht materiaal als asbesthoudend;

 • verpak de monsters dusdanig dat er geen asbeststof kan vrijkomen bij onzorgvuldige behandeling tijdens verzending of transport;

 • het niet nemen van monsters en daardoor het creëren van uitsluitingen als gevolg van de inschatting dat bij monstername een onacceptabele vezelemissie zal ontstaan is niet toegestaan;

 • de inventariseerder dient er zeker van te zijn dat er voldoende monstermateriaal genomen wordt;

 • tevens dient hij het analyseresultaat kritisch te beoordelen en de representativiteit van de monsterneming onderbouwd te beschrijven. Indien er twijfels zijn betreffende de uitkomst van de analyse dient een nieuw monster genomen te worden, of een contra-analyse uitgevoerd te worden.

7.16.3.3 Inventarisatie van risicovolle materialen

Zie ook Risicoanalyse en afbreukcriteria SC-540 par. 3.3.2.

Bij het inventariseren van niet-hechtgebonden asbest of asbesthoudende materialen is er een reële kans op blootstelling. Dit geldt met name voor situaties waarbij het evenwicht wordt verstoord, bijvoorbeeld het openen van plafonds, het betreden van kruipkelders of technische ruimten. In dat geval dienen er adequate beschermingsmaatregelen te worden genomen en de besmetting van aangrenzende bouwdelen te worden voorkomen. Bij (vermoeden van) zwaar met niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen vervuilde ruimten dient de inventarisatie in containment te worden uitgevoerd.

7.16.3.4 Ernstige besmettingen die een direct blootstellingsrisico opleveren

Zie ook Risicoanalyse en afbreukcriteria SC-540 par. 3.3.2.

Indien tijdens de inventarisatie een ernstige besmetting met niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt aangetroffen, die een direct risico opleveren voor bewoners / gebruikers van een gebouw of constructie, dient de opdrachtgever hierover terstond ingelicht te worden. Het kan nodig zijn daarbij dringend te adviseren per direct organisatorische (voorzorgs)maatregelen te treffen en een risicobeoordeling conform NEN 2991 te laten uitvoeren.

Zie tevens SC-540 par. 7.6.5. ‘gedragscode’.

Toelichting:

Weigert een opdrachtgever om maatregelen te nemen om bewoners/gebruikers tegen de blootstelling aan asbest te beschermen, dan kunnen in uiterste consequentie andere stappen worden ondernomen.

7.17 Rapportage

Zie ook Risicoanalyse en afbreukcriteria SC-540 par. 3.3.2.

7.17.1 Inleiding

De belangrijkste activiteit van het asbestinventarisatiebedrijf is het inventariseren van asbesthoudende materialen en/of secundaire bronnen in een gebouw, constructie of object. Met behulp van de verkregen informatie kunnen de asbesthoudende materialen worden verwijderd. Het asbestinventarisatierapport is daarom van groot belang voor het zorgvuldig en hygiënisch verantwoord verwijderen van asbest. In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze de resultaten van de asbestinventarisatie dienen te worden gerapporteerd. Voor minder omvangrijke asbestinventarisaties dient eenzelfde model te worden gehanteerd.

Par. 7.17.4 geeft een evaluatieformulier dat altijd in het inventarisatierapport dient te worden opgenomen.

In Bijlage K is een opsomming gegeven van de verplichtingen van de opdrachtgever conform het Asbestverwijderingsbesluit en het Arbeidsomstandighedenbeleid. Deze dienen ter informatie aan de opdrachtgever als bijlage aan het inventarisatierapport te worden toegevoegd. Voor ‘eenvoudige’ asbestinventarisaties dient eenzelfde model te worden gehanteerd.

Het is gebruikelijk om behalve een schriftelijke versie, ook een digitale versie van het rapport aan de opdrachtgever aan te bieden. De digitale kopie is beveiligd, zodat daarin geen veranderingen aangebracht kunnen worden (doorgaans een PDF-file). Desgewenst kunnen tabellen, tekeningen en andere bijlagen in het oorspronkelijke format (b.v. Word of Excel) worden meegeleverd, zodat een opdrachtgever deze kan gebruiken als basis voor een asbestbeheersplan. Wel moet daarbij duidelijk aan de opdrachtgever worden vermeld dat alle door hem aangebrachte veranderingen en/of toevoegingen niet meer onder verantwoordingen van het inventarisatiebureau vallen, tenzij deze gegevens door het inventarisatiebureau zijn gevalideerd. Dit geldt ook voor via het Internet werkende systemen van gegevensuitwisseling. Voor alle digitale systemen geldt dat deze afdoende beveiligd moeten zijn.

7.17.2 Inventarisatierapport type-A

Dit omvat de inventarisatie van direct waarneembaar asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object. Bij de inventarisatie kan gebruik worden gemaakt van handgereedschap (zonder of met licht destructief onderzoek).

De rapportage Asbestinventarisatie type-G dient naast hetgeen is aangegeven bij Asbestinventarisatie type-A, de volgende onderdelen te bevatten:

 • Resultaten risicobeoordeling

  *Rapportage dient te voldoen aan hoofdstuk 4 en 5 van NEN 2991: 2005

 • Asbestbeheersplan

  *Rapportage dient te voldoen aan bijlage D van NEN 2991: 2005

Indien relevant voor het bouwwerk of object wordt tevens een opsomming gegeven van de vermoedelijk niet-direct waarneembare aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in het bouwwerk of object, waarop in tweede instantie een aanvullende inventarisatie (type B) uitgevoerd zal moeten worden. Deze bevinding dient in de samenvatting van het rapport te worden aangegeven. Het inventarisatierapport type-A zal kunnen dienen als basis voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Dit rapport dient tenminste de volgende elementen te bevatten:

7.17.2.1 Titelblad

Waarop is vermeld:

 • Naam van de eigenaar / opdrachtgever en de partij (asbestverwijderingsbedrijf, directievoerder, projectbegeleider e.d.) die namens de opdrachtgever optreedt;

 • Naam van het uitvoerende inventarisatiebureau met het certificaatnummer;

 • Naam van de uitvoerende medewerkers met identificatiecode (Ascert-code DIA)

 • Unieke projectidentificatie code;

 • Omschrijving van de onderzochte bouwkundige eenheid, constructie of object;

  Toelichting:

  Wanneer er sprake is van een beperkt doelruimte etc. ..... bv .....

 • Duidelijk en onmiskenbaar aangeven, voor welk doel het rapport geschikt is:

  • Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen zonder dat er een lijst van redelijk vermoedelijke aanwezig asbest is opgesteld;

  • Voor het aansluitend uitvoeren van een type B onderzoek ter verificatie van de lijst van redelijk vermoedelijke aanwezig asbest in het daaraan voorafgaande type A onderzoek;

  • Voor het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het gehele gebouw met een asbestinventarisatierapport type-G ;

  • Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het onderzochte bouwwerk;

  • Voor de renovatie van het gehele bouwwerk.

  • Voor de sloop van het gehele bouwwerk

 • Datum van interne autorisatie.

Verplicht is onderstaande classificatie aanvullend op de titelpagina op te nemen.

Omvang onderzoek

 • Gehele gebouw of object

 • Gedeelte van gebouw of object

 • Representatieve steekproef (bijvoorbeeld bij flatgebouwen, 10% voor vergunning)

 • Aanvulling op representatieve steekproef

 • Onvoorzien aanwezig asbest

Soort onderzoek

 • Asbestinventarisatie type-A

  • Volledig

  • Onvolledig

 • Asbestinventarisatie type-B

 • Asbestinventarisatie type-G

Risicobeoordeling

 • Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMART)

 • Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991: 2005)

7.17.2.2 Samenvatting

Hierin zijn alle relevante uitkomsten van het onderzoek bondig samengevat. Tevens dient hier aangegeven te worden:

 • Een numeriek overzicht van aantal bronnen met risicoklasse 1, 2 en/of 3 en eventueel aantal bronnen met beargumenteerde afwijkingen;

 • of er een redelijk vermoeden bestaat op de aanwezigheid van in de constructie verborgen asbesthoudende materialen met verwijzing naar het desbetreffende overzicht in het rapport;

 • of het om een ‘volledig’ type-A onderzoek gaat, of om een ‘onvolledig’ type-A onderzoek. In geval van een onvolledig type-A onderzoek dienen de beperkingen en uitsluitingen die expliciet bij deze inventarisatie behoren, te zijn aangegeven. Zie ook par. 7.14.6.

7.17.2.3 Omschrijving van de opdracht
 • Een opsomming van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie en/of documenten;

  Toelichting: Indien er meerdere inventarisatiebureau’s opeenvolgend voor het betreffende bouwwerk/object een rapport hebben uitgebracht dienen deze hier vermeld te worden met vermelding van opsteller (naam en Ascert-code) , identificatiecode en publicatiedatum.

 • Een omschrijving van de opgedragen werkzaamheden;

 • Een eenduidige en volledige identificatie van de onderzochte bouw- en constructiedelen, voorzien van plaats, adres en datum;

 • De persoon of personen die de inventarisatie heeft/hebben uitgevoerd incl. de Ascert-code van de DIA;

 • Het type inventarisatie;

 • Datum van interne autorisatie.

7.17.2.4 Methoden

Een omschrijving van de gebruikte onderzoeksmethoden.

7.17.2.5 Resultaten
 • Resultaten van het vooronderzoek (historisch onderzoek, desk research);

 • Een kwalitatief overzicht van alle aangetroffen asbesthoudende materialen (type product, soort(en) asbest en gehalte, toepassing);

 • Een overzicht van de genomen monsters;

 • Een overzicht van de analyseresultaten zoals aangeleverd door het geaccrediteerde laboratorium;

 • Een compleet kwantitatief overzicht van alle aangetroffen asbesthoudende materialen, exacte plaatsen, de bereikbaarheid van die plaatsen, de wijze van bevestiging van asbestbevattend materiaal etc; deze gegevens dienen als input voor het indelen in één van de drie risicoklassen;

 • Plaatsen die niet geïnventariseerd zijn, maar wel opgenomen zijn in de eenduidige en volledige identificatie van de onderzochte bouw- en constructiedelen.

7.17.2.6 Indeling in risicoklassen bij verwijdering
 • Geef voor elk type / toepassing asbesthoudend materiaal aan hoe dit gedemonteerd of gesloopt moet worden. Indien er gelijkwaardige methoden zijn, geef deze ook aan;

 • Geef voor de gekozen verwijderingsmethode(n) per type/toepassing materiaal een onderbouwde samenvatting van de gevonden verwijderingsvoorwaarden met de daarbij gevonden risicoklasse-indeling (zie SC-540 par. 3.4.7 en 7.17.2.2. en Reglement SMA-rt Afwijkingen met argumenten SC-547, versie 01, datum 15-09-2011).

 • De brongerelateerde output van de SMA-rt risicoklassebepaling dient bovendien de volgende gegevens te bevatten (zie Bijlage N):

Bovenaan het document

Onderaan het document

• Ascert-code en naam van het inventarisatiebureau.

• Unieke projectidentificatie code (ID-project) aangevuld met de identificatie van de asbestbron.

• De datum van het tijdstip van genereren

• Unieke code van het document

• Vermelding dat het document onverbrekelijk onderdeel uitmaakt van het asbestinventarisatie-rapport (ID-project);

• Argumenten voor afwijkingen (par. 3.4.7).

7.17.2.7 Conclusies en aanbevelingen
 • Een puntsgewijze samenvatting van alle conclusies en aanbevelingen;

 • Onderbouwing van het redelijk vermoeden op de aanwezigheid van in de constructie verborgen asbesthoudende materialen;

 • Voor zover relevant: Aanbevelingen voor eventueel vervolgonderzoek conform NEN 2991: 2005 (Risicobeoordeling in niet-sloopsituaties).

7.17.2.8 Bijlagen bij het inventarisatierapport
 • a) Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen waarin de asbesthoudende materialen zijn ingetekend. Indien deze desgevraagd niet door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, dan zal met het oog op een eenduidige duiding van de asbesthoudende materialen het asbestinventarisatiebedrijf deze dienen te vervaardigen;

 • b) Beknopt verslag van alle inspanningen die verricht zijn m.b.t. het deskresearch met bronvermelding duidelijk en overzichtelijk;

 • c) Verslag van de gesprekken met o.a. gebouwenbeheerders in de vorm van beknopt verslag;

 • d) in welke mate het uitgevoerde deskresearch voldoende input/gegevens heeft verschaft voor het veldwerk.

 • e) Conclusies m.b.t. de informatie verzameld onder b), c) en d)

 • f) Foto’s;

 • g) Indien relevant, digitale informatiedragers met onderzoeksgegevens (CD-ROM of DVD);

 • h) Integrale opname van een kopie van de analysecertificaten met daarop aangegeven de unieke projectidentificatiecode;

 • i) Wanneer bij de inventarisatierapporten gebruik gemaakt is van validatiemetingen conform SC-548: versie 01, datum 15-09-2011/NEN 2939, dient de rapportage daarvan, voorzien van unieke projectidentificatiecode, bij het inventarisatierapport gevoegd te worden [lit. 9] / [lit. 23];

 • j) SC-540 Bijlage G Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig Wet- en regelgeving;

 • k) Blanco evaluatieformulier voor onvoorzien asbest conform par. 7.17.4;

 • l) De oorspronkelijke brongerelateerde output van de SMA-rt risicoklassebepaling met argumenten voor afwijking (zie par. 3.4.7).

7.17.3 Aanvullend inventarisatierapport type-B

Het asbestinventarisatierapport type-B is het resultaat van de aanvullende inventarisatie van alle redelijk veronderstelde niet-direct-waarneembare asbest en asbesthoudende producten etc. die direct voorafgaand aan de bouwkundige sloop met destructief onderzoek zijn opgespoord en waarbij de bouwkundige integriteit van een gebouw of constructie is aangetast (voorbeeld: in de fundering gegoten asbestcement leidingwerk).

De directe aanleiding tot een dergelijke inventarisatie is de vaststelling, tijdens inventarisatie type-A (zie par. 3.4), van het redelijke vermoeden van in het bouwwerk of object niet-direct-waarneembare asbest en asbesthoudende producten.

Het asbestinventarisatierapport type-B vormt een aanvulling op het asbestinventarisatierapport type-A.

7.17.4 Evaluatieformulier als verplicht onderdeel van het inventarisatierapport

De auteurs van de elkaar opvolgende versies van het inventarisatierapport

1. Asbestinventarisatie type A

   

Naam inventarisatiebureau

 

Ascert-code

 

Rapport nummer

 

Vrijgave datum

 
   

2. Asbestinventarisatie type B

   

Naam inventarisatiebureau

 

Ascert-code

 

Rapport nummer

 

Vrijgavedatum

 
   

3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest

   

Naam inventarisatiebureau

 

Ascert-code

 

Rapport nummer

 

Vrijgave datum

 
   

Omschrijving onvoorzien asbest

Omschrijving

Plaats

Hoeveelheid

 
       

Asbestverwijderingsbedrijf

   

Naam

 

Ascert-code

 

Naam

Handtekening

   

Verzonden naar

1.

2.

3

4

5

6

7

Door (naam)

             

datum

             

Paraaf

             

Verzendlijst: 1= ÀIB type A; 2= AIB type B; 3= AIB onvoorzien; 4 = gemeente; 5 = eigenaar; 6 = opdrachtgever

8 Beoordelingsmethodiek

De wijze waarop de certificatie-instelling de beoordelingen en controles uitvoert is als volgt elders in certificatieschema vastgelegd:

Deel I Algemene bepalingen Hoofdstuk 4 Certificatiereglement:

In het certificatiereglement is aangegeven op welke wijze een kandidaat een procescertificaat kan verwerven. Naast de procedurele gang van zaken zijn dat de vorm, aard en frequentie van de beoordelingen en rapportage daarvan op zowel de kantoorlocatie(s) als de projectlocaties. De besluitvorming het certificaat wel / niet te verlenen in combinatie met de publicatie van het certificaat met opname in het Ascert Register.

Deel I Algemene bepalingen Hoofdstuk 6 Toezicht

In dit gedeelte is aangegeven hoe de certificatie-instelling gedurende de looptijd van het certificaat toegang heeft tot de werkzaamheden van de certificaathouder. Vermeld zijn de vorm, aard en frequentie van de beoordelingen op zowel de kantoorlocatie(s) als de projectlocaties. Voor de projectbeoordelingen is een controlelijst SC-542; versie 01, datum 15-09-2011 beschikbaar. Afgeleid van de eisen in dit certificatieschema is daarin een overzicht gegeven van het gewicht van de afwijkingen in de vorm van Categorie I, Categorie II, Categorie III en Categorie IV.

Tenslotte is aangegeven welke maatregelen de certificatie-instelling neemt in reactie op de geconstateerde bevindingen en de afhandeling daarvan door de certificaathouder. Daarin is voorzien de mogelijkheid van voortijdige intrekking van een procescertificaat na herhaald onvoldoende reageren van de certificaathouder binnen de certificatieperiode.

Tenslotte is vermeld de besluitvorming het certificaat wel / niet opnieuw te verlenen in combinatie met de eventuele publicatie van het certificaat met opname in het Ascert Register.

8.1 Tijdsbesteding bij de beoordelingen

De aangegeven tijdsbesteding is een richtlijn; de tijdseenheden zijn inclusief rapportage.

 • Jaarlijkse beoordeling en hercertificatie op vestiging: 1 mandag;

 • beoordeling op projectlocatie: 0,5 mandag per beoordeling; maximaal 2 beoordelingen per dag.

8.2 Combinatie met beoordelingen voor andere certificatieschema’s

De CKI dient in geval van het combineren van beoordelingen, met de beoordelingsrapportage aannemelijk en aantoonbaar te kunnen maken, dat bij beoordeling per vestiging de minimale vereisten van SC-540 gedurende de certificatieperiode worden onderzocht. Beoordelingen op projectlocaties staan op zichzelf en dienen conform het bepaalde in par. 5.2.2 uitgevoerd te worden.

9 Het certificaat
9.1 Certificaatgegevens

Het certificaat dient minimaal de navolgende gegevens te bevatten (zie SC-530 Bijlage E).

Gegevens van de certificaathouder:

 • Volledige bedrijfsnaam;

 • Contactpersoon

 • Vestigingsplaats;

 • Inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel

 • Relatie met eisenstellend (werkveld specifiek) document identificatie en versie aanduiding.

 • Werkmaatschappijen in de bijlage (zie par. 4.3.4);

 • Ascert-code van de certificaathouder (Zie Reglement SC-710: versie 01, datum 15-09-2011, Reglement Inrichten Ascert Certificaatregister)

Gegevens van de CKI:

 • Naam;

 • Vestigingsplaats;

 • Logo;

 • Kenmerk van de aanwijzingsbeschikking minister SZW.

Overige gegevens certificaat:

 • De datum van inwerkingtreding en de datum tot wanneer het certificaat geldig is.

 • Tekst: Op het certificaat dient vermeld te worden, dat de instelling verklaart dat het betreffende bedrijf voldoet aan de eisen uit het werkveldspecifieke certificatieschema;

 • Handtekening bevoegd persoon CKI;

 • Beeldmerk en logo Ascert met daarin de vermelding respectievelijk SC-540 (Zie SC-800: versie 01, datum 15-09-2011, Reglement Gebruik Ascert Beeldmerk)

 • Datum

9.2 Gebruik van het certificaat

Het gebruik van het certificaat en het daarop aangegeven Ascert Beeldmerk is gebonden aan SC-800: versie 01, datum 15-09-2011, Reglement Gebruik Ascert-beeldmerk en SC-810: versie 01, datum 15-09-2011, Certificaatmodellen[lit. 25].

9.3 Ascert Certificaatregister

De CKI registreert maandelijks de actuele gegevens in het systeemcertificaat. Conform de overeenkomst met Ascert worden de gegevens elektronisch verzonden aan Bureau Ascert ten behoeve van het Ascert Certificaatregister. Het intrekken van certificaten dient door de CKI onmiddellijk te worden doorgegeven aan Ascert. Dit register wordt via internet toegankelijk gemaakt, binnen de wettelijke kaders.

DEEL III BIJLAGEN

Deel III van dit certificatieschema bevat de bijlagen, waarnaar in de delen I en II verwezen wordt.

BIJLAGE A MELDINGSFORMULIER ASBESTINVENTARISATIE
Verplichtend karakter

Deze gegevens worden ter beschikking gesteld aan de certificatie-instelling.

   

1 Arbeidsinspectie

7 Periode asbestinventarisatie

Adres:

Aanvangsdatum:

Postcode en plaats:

Tijdstip aanvang werk

E-mailadres:

Einddatum:

 

Tijdstip einde werk:

2 Certificatie-instelling van het asbestinventarisatiebedrijf

 

Naam:

8 Type locatie: (indien anders)

Contactpersoon:

0 wel in gebruik

Adres:

0 niet in gebruik

Postcode

 

Plaats :

Bouwwerk

Telefoonnr.:

0 utiliteitsgebouw

Faxnr:

0 woning (en)

E-mailadres:

0 agrarische drijfsgebouwen

 

0 flat(s)

3 Asbestinventarisatiebedrijf

0 kantoor

Naam:

0 school

Contactpersoon:

0 overige, namelijk:

Adres:

 

Postcode

Object

Plaats :

0 .....

Telefoonnr.:

0 .....

Faxnr:

0 .....

E-mailadres:

 

Ascert-code:

Overig

 

0 .....

4 Aantal asbestinventariseerders

0 .....

DIA:

0 .....

   

5 Plaats waar de asbestinventarisatie

9 Ondertekening

wordt uitgevoerd (de locatie)

Asbestinventarisatiebedrijf

Omschrijving projectlocatie:

Plaats: :

Adres:

Datum:

Postcode:

Naam bedrijf:

Plaats:

Naam organisatie:

Telefoonnr:

Naam contactpersoon:

E-mailadres:

Naam contactpersoon:

 

Handtekening:

6 Type asbestinventarisatie

 

0 Type A

10 Toegangsvoorwaarden

0 Type B

Naam contactpersoon

 

telefoon

 

etc.

 
 
BIJLAGE B DEFINITIES (I)
Informatief karakter

Begrip

Definitie / betekenis

Aangewezen certificatie-Instelling

Een instelling die vanwege een ministeriële aanwijzing gerechtigd is te toetsen of een bedrijf haar werkzaamheden uitvoert conform een overeengekomen certificeringschema (b.v. asbestinventarisatie of asbestverwijdering ).

Afdichten / afschermen / inkapselen / Impregneren

Het aanbrengen van een duurzame afscherming of impregnatie ter voorkoming van het vrijkomen van asbestvezels

 

Toelichting:

Een duurzame inkapseling/impregnatie bewerkstelligt dat in een besloten ruimte gedurende de resterende gebruiksjaren van een gebouw of constructie vanuit het asbesthoudend materiaal, zelfs onder intensieve gebruikscondities, geen asbestconcentratie in de lucht ontstaat die de door het ministerie van IenM gestelde Streefwaarde uitgedrukt als een 8-uurs gemiddelde concentratie significant overschrijdt.

Afnemer

De natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie het asbestinventarisatiebedrijf of het asbestverwijderingsbedrijf de dienst(en) levert.

Afvalprocedure

Voor de omschrijving van de afvalprocedure zie document SC-531: versie 01, datum 15-09-2011.

Amfiboolasbest

De vezelachtige silicaten actinoliet (Cas-nummer 77536-66-4), amosiet (Cas-nummer 12172-73-5), anthofylliet (Cas-nummer 77536-67-5), crocidoliet (Cas-nummer 12001-28-4) en tremoliet (Cas-nummer 77536- 68-6), alsmede producten waarin die vezelachtige silicaten zijn verwerkt.

Arbeidshygiënische criteria

Criteria met betrekking tot de arbeidshygiënische voorzieningen bij de voorbereiding en uitvoering van asbestinventarisatie of asbestverwijderingswerk.

Asbest

De vezelachtige silicaten actinoliet (Cas-nummer 77536-66-4), amosiet (Cas-nummer 12172-73-5), anthofylliet (Cas-nummer 77536-67-5), chrysotiel (Cas-nummer 12001-29-5), crocidoliet (Cas-nummer 12001-28- 4) en tremoliet (Cas-nummer 77536-68-6.

Asbestanalyse

Analyse door een voor de desbetreffende verrichting RvA geaccrediteerd laboratorium (zie www.rva.nl) van een materiaal- of luchtmonster op de aanwezigheid, type en percentage/concentratie asbest.

Asbesthoudend bouw- of constructiemateriaal

Bouw- of constructiematerialen waarin serpentijnasbest of amfiboolasbest verwerkt of aanwezig is en waarvan het asbestgehalte groter of gelijk is aan 0,1 gewichtsprocent (de bepalingsondergrens van de methode zoals vastgelegd in NEN 5896: 2003).

 

Toelichting:

Asbesthoudende materialen worden vaak ten onrechte als ‘asbest’ aangeduid.

De in SC-540 en SC-530 gebruikte benaming is asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructie-onderdelen

Asbestinventarisatieplan

De schematische weergave van waar, wanneer, hoe, door wie en onder welke omstandigheden/randvoorwaarden een asbestinventarisatie wordt gedaan en uit welke onderdelen die bestaat.

Asbestinventarisatiewerk

Het systematisch inventariseren van alle asbesthoudende materialen in een nader omschreven (gedeelte van een)bouwwerk, constructie of object met als resultaat een asbestinventarisatierapport conform SC-540 par. 7.17.

Asbestinventarisatierapport

Rapport, onderscheiden naar type-A, type-B, type-O en type-G, waarin het resultaat van het volledige asbestinventarisatiewerk is vastgelegd conform SC-540 par. 7.17.

Asbestverdacht materiaal

Hieronder wordt verstaan een materiaal dat op basis van uitsluitend een visuele, en dus subjectieve, beoordeling als asbesthoudend of ‘mogelijk asbesthoudend’ wordt beoordeeld.

 

Toelichting:

Eerst na monsterneming en -analyse conform NEN 5896: 2003, door een daartoe geaccrediteerd laboratorium, kan het materiaal in het inventarisatierapport met objectieve zekerheid worden aangeduid als asbesthoudend, met vermelding van asbesttype en concentratieklasse.

Asbestvezel

Een asbestdeeltje dat langer is dan 5 micrometer, een diameter heeft van minder dan 3 micrometer en een lengte/breedte verhouding heeft van meer dan 3:1 (Arbobesluit). In de milieukwaliteitdoelstellingen voor asbest van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vallen ook vezels met een lengte kleiner dan 5 micrometer onder de definitie asbestvezel.

Audit

Beoordeling van een (kandidaat) certificaathouder op conformiteit met een certificatieschema door een daartoe RvA geaccrediteerde, en/of door de minister van SZW aangewezen certificatie-instelling

Auditor

Benaming gehanteerd voor een vakdeskundige beoordelaar van een certificerende Instelling

Bedrijfskundige criteria

Criteria voor de inrichting, uitvoering, beheersing en borging van het asbestinventarisatieproces.

Beheersing

De operationele technieken en activiteiten die worden toegepast om te bewerkstelligen dat de asbestinventarisatie geschiedt conform de SC-540.

Bemonsterings-plan

De schematische weergave van de plaatsen waar monsters worden genomen, de aard van de monsters, de hoeveelheid en andere relevante gegevens, waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen en maatregelen bij monsterneming ter voorkoming van emissie van asbest.

Beoordeling

Zich een oordeel vormen over een onderwerp door te onderzoek/te meten of dit voorwerp op de te beoordelen eigenschappen overeenkomt met de gestelde norm of referentie.

Borging (arbo en milieu)

Het geheel van alle geplande en systematische acties die nodig zijn om te verzekeren dat bij de asbestinventarisatie de verspreiding van asbest naar mens en omgeving wordt voorkomen met inachtneming van de wettelijk geldende normen en voorschriften.

Bouwwerk

Datgene wat gebouwd wordt of voortkomt uit bouwwerkzaamheden. Een bouwwerk moet voldoen aan vier criteria:

• Het moet van enige omvang zijn.

 

Toelichting:

Een simpele grafsteen is niet van enige omvang en derhalve geen bouwwerk. Een grafmonument is wel van enige omvang en derhalve wel een bouwwerk.)

• Het moet een constructie zijn.

• Het moet driedimensionaal zijn.

• Het moet plaatsgebonden zijn.

 

Toelichting

Een verrijdbare viskraam die ergens zes maanden staat, is een bouwwerk. Dezelfde verrijdbare viskraam die elke dag ergens anders staat, is geen bouwwerk.

Voorbeelden van een bouwwerk zijn: utiliteitsgebouwen, woningen, schuren, woonwagens, fietsenstallingen, stallen, midgetgolfbanen. lantaarnpalen, fabriekshallen, transformatorhuisjes, viaducten, grafmonumenten, industriële installaties die zich op een vaste plaats bevinden, stacaravans en verrijdbare viskramen met een vaste standplaats.

Bouwkundige eenheid

Een functionele eenheid van een bouwwerk, constructie of object (vleugel, verdieping, technische ruimte etc.).

 

Toelichting:

Bij de indeling is het van belang dat de eenheden zodanig groot zijn dat alle asbesthoudende bronnen binnen de bouwkundige of installatietechnische eenheid worden meegenomen. Voorbeelden:

Een asbesthoudende roltrap loopt via een open verbinding door op drie verdiepingen. Alle verdiepingen behoren dan tot de te onderzoeken eenheid.

Een luchtbehandelingsysteem bedient 6 verdiepingen waardoor al deze verdiepingen binnen de te onderzoeken eenheid vallen.

Brand

Een brand is een verbranding met vuur die zich ongehinderd uit kan breiden en schade en/of gevaar veroorzaakt. Binnen het kader van dit certificatieschema is de betekenis brand incl. het vrijkomen van asbestvezels. Ook wel als asbestbrand aangeduid.

Calamiteit

Een calamiteit is de algemeen gebruikte aanduiding voor een niet-verwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken. In dit certificatieschema wordt deze gebeurtenis gekoppeld aan asbestrisico’s voor de omgeving voordat met asbestverwijderingswerk wordt begonnen.

Constructie

Iets wat door construeren is ontstaan.

 

Toelichting:

Met een constructie kan een compleet bouwwerk bedoeld worden, maar in de context van een asbestinventarisatie wordt een constructie beschouwd als een zelfstandig onderdeel van een bouwwerk of object b.v. een hangconstructie van een brug, de fundering van een gebouw, de draagconstructie van een viaduct. Deze is apart benoemd omdat in dergelijke deelconstructies soms specifieke asbesttoepassingen voorkomen.

Containment

Constructie waarmee een werkgebied waar asbesthoudende materialen worden verwijderd wordt afgeschermd van de omgeving en waarin een wettelijk vastgelegd niveau van onderdruk in stand wordt gehouden, ter voorkoming van de verspreiding van asbestvezels naar mens en milieu.

Decontaminatieprocedure

Voor de omschrijving van de decontanimatieprocedure zie de documenten SC-531A: versie 01, datum 15-09-2011 en SC-531B: versie 01, datum 15-09-2011 op www.ascert.nl onder Documenten.

Demonteren

Het zonder bewerkingen als één geheel verwijderen van een asbestbevattend product of apparaat. Demonteren is een vorm van slopen.

Desk research

Het uitvoeren van een bureauonderzoek naar de bouwhistorie van het object.

Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)

Persoon die in het bezit is van een persoonscertificaat Deskundig Inventariseerder Asbest conform SC- 560. En daarmee aantoont te voldoen aan de in Bijlage A van de SC-540 vastgelegde vakbekwaamheidsprofiel

Deskundig toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)

Persoon die in het bezit is van een persoonscertificaat Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering conform SC-510 en het daarin vastgelegde vakbekwaamheids-profiel.

Deskundig Asbestverwijderaar (DAV)

Persoon die in het bezit is van een persoonscertificaat Deskundig Asbestverwijderaar conform SC-520 en het daarin vastgelegde vakbekwaamheidsprofiel.

Geaccrediteerd asbestlaboratorium

Laboratorium dat beschikt over een accreditatie van de Raad voor Accreditatie voor de desbetreffende verrichting. Er wordt apart geaccrediteerd voor onder meer de volgende verrichtingen m.b.t asbest:

• materiaalanalyse;

• monsterneming van binnenlucht in een bestaande situatie;

• analyse van binnenluchtmonsters (bestaande situatie);

• eindcontrole na asbestverwijdering in een containment, glovebag (couveusezak) of buitensituatie conform NEN 2990: 2005

• niet-routinematig onderzoek inzake asbest (onderzoek & ontwikkeling ofwel een O&O-erkenning).

 

Opmerking:

Een laboratorium/onderzoeksinstelling dat een eindcontrole na verwijdering van asbest uitvoert moet geaccrediteerd zijn conform NEN-EN-ISO/IEC 17020: 2004 type-C (RvA-Inspectie).

De overige verrichtingen (luchtmeting, materiaalanalyse etc.) wordt beoordeeld conform NEN-EN-ISO/IEC 17025: 2005 (RvA Testen). Over het algemeen geldt dus dat een laboratorium dat een eindcontrole uitvoert voor beide verrichtingen, geaccrediteerd moet zijn. Combinaties zijn mogelijk, waarbij de NEN-EN-ISO/IEC 17020: 2004 leidend is met daaronder één of meer RvA-Testen accreditaties

Gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf

Bedrijf dat voldoet aan de criteria ter zake van asbestinventarisatie conform certificatieschema SC-540 opgesteld door CCvD Asbest en getoetst aan de wet- en regelgeving door het ministerie van SZW.

Een dergelijk bedrijf is op grond van artikel 11 van het Asbestverwijderingsbesluit en de overeenkomst met Ascert gemachtigd het Ascert-beeldmerk te voeren (SC-065: versie 01, datum 15-09-2011 en SC-800: versie 01, datum 15-09-2011).

Gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf

Bedrijf dat voldoet aan de criteria ter zake van asbestverwijdering, conform certificatieschema SC-530, opgesteld door CCvD Asbest en getoetst aan de wet- en regelgeving door Min van SZW.

Een dergelijk bedrijf is op grond van artikel 11 van het Asbestverwijderingsbesluit en de overeenkomst met Ascert gemachtigd het Ascert-beeldmerk te voeren (SC-065: versie 01, datum 15-09-2011 en SC-800: versie 01, datum 15-09-2011).

Glovebag (couveusezak)

Niet-betreedbare constructie van beperkte omvang waarmee het te verwijderen asbestbevattende materiaal lekvrij wordt afgeschermd van de omgeving.

Het gebruik van een glovebag is voorbehouden aan gecertificeerde bedrijven door of onder toezicht van de DTA aanwezig op de projectlocatie, SC-531D.

Destructief onderzoek in verband met niet-direct waarneembaar, vermoedelijk aanwezig asbest

Niet-direct waarneembaar en vermoedelijk aanwezig asbest is asbestmateriaal waarvan met gebruikmaking van ander materieel dan de gereedschapset als vermeld in SC-540 par. 7.14.4. de bouwkundige integriteit, voorafgaande aan de bouwkundige sloop van een bouwwerk, object of constructie, moet worden verstoord om de aanwezigheid ervan te kunnen vaststellen. Deze onderzoekmethode wordt aangeduid met destructief onderzoek en is beschreven in SC-540 par 3.4.3.

 

Toelichting:

Het onderscheidende criterium is de aantasting van de bouwkundige integriteit.

Het boren in een vloer om een onderliggende asbesthoudende deklaag op te sporen of het gebruik van een holle boor in een buisisolatie valt dus niet onder destructief onderzoek en wordt geacht onderdeel uit te maken van SC-540 par 3.4.2. uit te voeren type-A onderzoek. Het met behulp van de gereedschapset toegang verschaffen achter een plafond, zonder daarbij de bouwkundige integriteit te verstoren, om asbesthoudend materiaal op te sporen is duidelijk een vorm van licht destructief onderzoek en valt onder type-A (SC-540 par. 3.4.2).

Doucheprocedure

Zie decontaminatieprocedure

Eindcontrole na asbestverwijdering

Bepaling (visuele inspectie, monsterneming en analyse) uitgevoerd volgens NEN 2990: 2005 die plaatsvindt na beroepsmatige verwijdering van asbest in een containment of afgeschermde ruimte, om vast te stellen of er visueel geen asbestbevattend stof meer in de ruimte aanwezig is en of de asbestconcentratie in de lucht zich beneden de wettelijke vrijgavegrens bevindt. Indien niet in containment of afgeschermde ruimte asbest is verwijderd (buitenlocaties) geldt de visuele inspectie als eindcontrole.

De instelling die deze werkzaamheden uitvoert is aangeduid als Eindbeoordelingsinstelling (zie par 2.1 definities.

 

Opmerking:

Zie verder SC-530 par. 7.16 Eindcontrole en eindoplevering.

Incident

Storend voorval, onvoorziene gebeurtenis met betrekking tot het ontstaan van asbestblootstellingrisico’s

Indeling (in risicoklassen)

Risicogerichte classificatie van werkzaamheden met asbest conform de methodiek zoals omschreven in TNO-rapport R 2004/523 en elektronisch toegankelijk gemaakt in SMA-rt. (zie ook ‘risicoklasse’).

Inkapselen

Zie Afdichten /inkapselen/ impregneren etc.

Inventarisatieplan

Beschrijving van het inventarisatieproces waarin opgenomen:

wanneer, waar, wat, hoe, waarmede en door wie wordt geïnspecteerd;

de kritische punten in het proces en procesbeheersingsmaatregelen;

de op benodigde documentatie voor een zorgvuldige asbestinventarisatie (werkvoorschriften, specificaties en registraties).

Integriteit (bouwkundige-)

Samenstel van constructieve elementen die het gebouw zijn stabiliteit geven (b.v. fundering, dragende muren en kolommen.

Kwaliteitshandboek

De schriftelijke vastlegging van het kwaliteitssysteem.

Kwaliteitssysteem

De organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures, processen en voorzieningen voor het ten uitvoer brengen van maatregelen om de kwaliteit van de uitgevoerde asbestinventarisaties op het vereiste peil te houden.

Licht destructief onderzoek in verband met direct waarneembaar asbest

Direct waarneembaar asbest is asbestmateriaal waarvan o.a. met gebruikmaking van de gereedschapset als vermeld in SC-540 par. 7.14.4. de aanwezigheid kan worden vastgesteld. De gehanteerde onderzoekmethode wordt, ingeval het handgereedschap wordt ingezet aangeduid met licht destructief onderzoek en is beschreven in SC 540 par 3.4.1

 

Toelichting:

Het onderscheidende criterium is de aantasting van de bouwkundige integriteit. Het met behulp van een sloophamer vrij maken van een in beton gestorte asbestbuis valt dus niet onder licht destructief onderzoek en wordt geacht onderdeel uit te maken van SC-540 par 3.4.3. uit te voeren type B onderzoek.

Milieuhygiënische criteria

Criteria met betrekking tot de milieuhygiënische voorzieningen bij de voorbereiding en uitvoering van de asbestinventarisatie.

Monsterneming

Het uit een gedefinieerde partij nemen van steekproeven op een dusdanige wijze dat een representatief beeld ontstaat van de eigenschappen van die partij.

Object

Apparaat, transportmiddel, constructie of installatie, niet zijnde een bouwwerk in de zin van de Woningwet.

 

Toelichting:

Objecten zijn bijvoorbeeld:

• gas-, waterleiding- en rioolbuizen die behoren tot een buiten een bouwwerk gelegen ondergronds gas-, water- of rioolleidingnet;

• verwarmingstoestellen (wanneer die aard- en nagelvast aan een bouwwerk zijn verbonden, zijn ze geen object, maar behoren ze tot het bouwwerk);

• asbestcementbloembakken;

• niet meer aan bouwwerken bevestigde producten, zoals asbestcement golfplaten;

• oudere huishoudelijke apparaten waarin warmte wordt ontwikkeld, zoals haardrogers, broodroosters e.d.;

• oudere warmhoudplaatjes;

• bromfietsen, auto’s, vrachtauto’s, treinen en schepen;

• (halfverharde) wegen, voor zover deze zich niet op een viaduct e.d. bevinden (een weg op een viaduct is een bouwwerk);

• beschoeiing van oevers.

Asbesthoudende bodem en asbesthoudend puingranulaat (bsa-granulaat) zijn geen bouwwerk en ook geen object.

Onderhoud

Het verrichten van periodieke werkzaamheden binnen of aan de schil en constructie van een gebouw, object of constructie, en/of de daarin aanwezige installaties.

Opdrachtgever

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de inventarisatie of het asbestverwijderingswerk opdraagt.

Projectlocatie

Locatie waar het asbestverwijderingswerk of de asbestinventarisatie plaatsvindt.

Renovatie

Het verrichten van groot onderhoud aan een gebouw, object of constructie, waarbij gedeeltelijke sloop kan plaatsvinden zonder dat daarbij de bouwkundige integriteit verloren gaat.

Risicoklassering

Indeling van sloop- of andere werkzaamheden met of aan asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in één van de drie risicoklassen conform het gewijzigde Arbobesluit inzake asbest d.d. 7 juli 2006.

De indeling in risicoklassen is gebaseerd op de hoogte van de blootstelling aan respirabele asbestvezels voor werkers en omgeving conform de methodiek zoals beschreven in TNO-rapport R 2004/523.

Risicobeoordeling (in niet-sloopsituaties)

Beoordeling van het blootstellingsrisico aan asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in bouwwerken of objecten (niet-sloopsituaties) conform NEN 2991: 2005.

Sloop

Het geheel of gedeeltelijk afbreken van een bouwwerk of object

Transitroute

Zie decontaminatieprocedure

Uitrusting

Alle technische hulpmiddelen die nodig zijn voor het ten uitvoer brengen van een asbestinventarisatie of asbestverwijderingswerk.

Uitsluisprocedure asbestmateriaal.

Voor de omschrijving van de uitsluisprocedure zie document SC-531C: versie 01, datum 15-09-2011.

Validatie-onderzoek (voor indeling in een risicoklasse)

Onderzoek naar de blootstelling aan respirabele asbestvezels tijdens het uitvoeren van werkzaamheden met asbest of asbesthoudend materiaal met het doel deze werkzaamheden in één van de drie risicoklassen in te delen. Het onderzoek moet worden uitgevoerd onder voor het werk representatieve omstandigheden in de ademzone van de werkers die de werkzaamheden uitvoeren. De uitvoering geschiedt conform NEN 2939 waarin tevens de wijze van monsterneming (Persoonlijke monsterneming) en de te gebruiken analysetechniek (SEM.RMA conform ISO 14966) zijn voorgeschreven.

Het toetsen van de gemeten waarden aan de voor de indeling in risicoklassen gehanteerde concentratiegrenzen geschiedt met inachtneming van de norm NEN-EN 689.

 

Opmerking

Een dergelijk onderzoek behoeft slechts te worden uitgevoerd wanneer het gaat om tot op heden onbekende combinaties van asbesthoudende materialen, toepassingen, saneringstechnieken, of sterk afwijkende omgevingsfactoren waarvan (nog) geen gevalideerde meetgegevens beschikbaar zijn in SMA-rt.

V&G (veiligheids- en gezondheids coördinator

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die belast is met de in het Arbeidsomstandighedenbesluit, hoofdstuk 2, afdeling 5 (bouwplaatsen) genoemde taken inzake veiligheid en gezondheid gedurende de studie-, de ontwerp- en de uitwerkingsfase van het ontwerp van een (bouw)werk/object.

V&G (veiligheids- en gezondheids) plan

Het document waarin is opgenomen:

• een beschrijving van het werk;

• een overzicht van de bij het werk betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen op de (bouw)plaats;

• de naam van de V&G-coördinator ontwerp- en uitvoeringsfase;

• een inventarisatie en evaluatie van gevaren conform artikel 4.1 van de Arbowet;

• de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de samenwerking tussen werkgevers en eventuele zelfstandigen op de (bouw)plaats, welke voorzieningen daarbij worden getroffen en op welke wijze op die voorzieningen toezicht wordt uitgeoefend;

• de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de samenwerking en het overleg tussen werkgevers en werknemers op de (bouw)plaats, en de wijze waarop voorlichting en onderricht van de werknemers plaatsvindt;

• gevaar voor derden (artikel 11 van de Arbowet).

V&G (veiligheids- en gezondheids) dossier

Het dossier inhoudende informatie die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die later werkzaamheden aan het (bouw)- werk/object zullen verrichten.

Vrijgavegrens

Door de overheid vastgestelde waarde voor de asbestconcentratie in de lucht vastgesteld volgens NEN 2990, die bepalend is voor de vrijgave van een besloten ruimte na het beroepsmatig verwijderen van asbest of asbesthoudend materiaal.

 

Opmerking:

Door de overheid wordt thans een waarde gehanteerd van 0,01 vezel/cm3, gedefinieerd als een overschrijding van de bovengrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval. Zowel de vrijgavegrens als de wijze van toetsing in relatie met de meetonzekerheid worden door de overheid vastgesteld en maken geen deel uit van het normatieve deel van de NEN 2990: 2005.

Vrijstellingsonderzoek

Gevalideerd onderzoek waarmee door middel van representatieve blootstellingsmetingen kan worden aangetoond dat de blootstelling aan asbest beneden het voor risicoklasse 3 maximaal toegestane blootstellingsniveau blijft.

Werkplan

De schriftelijke weergave van de voorgenomen uitvoering van activiteiten met betrekking tot asbest met daarin vermeld het in te zetten personeel, de te gebruiken apparatuur, de materialen, materieel, te hanteren werkvoorschriften, werkmethoden en -instructies.

Werkplek (asbestverwij-dering)

De afgebakende/afgeschermde en gemarkeerde plaats waar asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen het op arbeidshygiënisch en milieuhygiënisch verantwoorde wijze wordt verwijderd.

BIJLAGE C MODEL AANVRAAG PROJECTEN VOOR INITIËLE CERTIFICATIE (V)
Verplichtend karakter
1. Algemeen

Het nog niet gecertificeerde asbestverwijdering bedrijf dient bij een bevoegde certificatie-instelling (CKI) een aanvraag te doen voor een toelatingsonderzoek voor het Ascert-Procescertificaat Asbestverinventarisatie conform SC-540. Nadat de CKI heeft vastgesteld dat het bedrijf voldoet aan de eisen volgens het certificatieschema SC-540, exclusief de praktijkeisen, kan toestemming worden gevraagd voor de uitvoering van twee asbestverinventarisatieprojecten.

Motivatie voor deze regeling is dat het bedrijf alleen asbesthoudende producten mag inventariseren, indien het bedrijf in het bezit is van het Ascert-Procescertificaat Asbestinventarisatie. Namens het bedrijf verzoekt de CKI hiervoor bij Ascert schriftelijk om toestemming. Bij dit verzoek wordt overlegd:

 • De schriftelijke verklaring van de CKI dat het bedrijf voldoet aan de eisen conform het certificatieschema SC-540, exclusief de praktijkeisen;

 • Een nadere omschrijving van de twee projecten.

Op grond van de volgende criteria dient Ascert schriftelijke toestemming op de aanvraag gegeven te hebben:

 • de twee projecten dienen van elkaar te zijn onderscheiden door verschillende opdrachtgevers en locaties,

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier.

Indien de overlegde omschrijvingen aan de voorwaarden voldoen, verstrekt Ascert schriftelijk toestemming voor het uitvoeren van omschreven projecten. Ascert zendt de toestemming rechtstreeks naar de certificatie-instelling, die dit vervolgens doorzendt naar het asbestverwijderingsbedrijf.Het asbestinventarisatiebedrijf zorgt dat de Ascert-toestemming op het werk aanwezig is, zodat die op eerste verzoek kan worden getoond.

Indien de CKI op één van de twee projecten tot het oordeel komt dat het asbestinventarisatiebedrijf niet voldoet aan de criteria die voor de praktijktoets gelden, kan Ascert, op schriftelijk verzoek van de CKI, voor de uitvoering van één extra te beoordelen project (met vergelijkbaar werk) schriftelijk toestemming geven.

De verdere afhandeling van het certificatietraject is beschreven in SC-540 par 4.3.7

NB

De certificatie-instelling dient bij de opdracht tot initiële certificatie duidelijke, bindende afspraken te maken met het asbestinventarisatiebedrijf, in het geval het bedrijf niet blijkt te kunnen voldoen aan de praktijkeisen en de bedoelde projecten niet conform SC-540 afgehandeld kunnen worden.

2. Aanvraag

De certificatie-instelling: ..... CKI-nummer: ..... gevestigd te: .....

verklaart dat het hieronder genoemde asbestinventarisatiebedrijf voldoet aan de eisen, zoals gesteld in certificatieschema SC-540, excl. de praktijkeisen, en verzoekt ter beoordeling van de uitvoeringspraktijk, toestemming voor de uitvoering van de onderstaande asbestinventarisatieprojecten Tevens verklaart de CKI dat het inventarisatieplan voldoet aan de eisen conform het certificatieschema SC-540 par. 7.16.;

Asbestinventarisatiebedrijf:

 

Naam

Contactpersoon

Adres

Postcode

Plaats

Inschrijving KvK

Telefoonnr

Faxnr.

E-mailadres

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

De twee te beoordelen projecten zijn:

Opdrachtgever Project 1

Opdrachtgever Project 2

Naam:

Contactpersoon:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnr:

Faxnr:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Naam:

Contactpersoon:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnr:

Faxnr:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Omschrijving projectlocatie:

Omschrijving projectlocatie:

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnr:

Faxnr:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnr:

Faxnr:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

   

Uitvoeringsdatum:

Uitvoeringsdatum:

   

Het origineel sturen per e-mail naar Bureau Ascert (info@ascert.nl).

 
   

Afhandeling door Ascert:

Akkoord met uitvoering:

Heden, ....., is het origineel in pdf-bestand per e-mail door Ascert verzonden aan de Certificatie-instelling.

3. Toestemming

Aan het asbestinventarisatiebedrijf:

 

Naam:

Contactpersoon:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Inschrijving KvK:

Telefoonnr:

Faxnr:

E-mailadres

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

 

(Verzonden per e-mail in pdf-bestand aan de certificatie-instelling Conform de afspraken, vastgelegd in het aanvraagdocument verlenen wij u toestemming voor het uitvoeren van onderstaande asbestverwijderingsproject(en) op de volgende projectlocatie:

Opdrachtgever Project 1

Opdrachtgever Project 2

Naam:

Contactpersoon:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnr:

Faxnr:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Naam:

Contactpersoon:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnr:

Faxnr:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Omschrijving projectlocatie:

Omschrijving projectlocatie:

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnr:

Faxnr:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnr:

Faxnr:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

       

Uitvoeringsdatum

 

Uitvoeringsdatum

 
 
 

Naam

.....

De toestemming is verzonden aan de certificatie-instelling

   
     
 

Contactpersoon

.....

 

E-mailadres

.....

Hoogachtend,

Stichting Certificatie Asbest

Bureau Ascert

..... [Naam]

BIJLAGE D MODEL OVEREENKOMST CKI EN CERTIFICAATHOUDER (I)
Informatief karakter

De certificatie-instelling ..... gevestigd te ..... ten deze vertegenwoordigd door ..... , directeur, hierna te noemen de instelling en de houder van het procescertificaat conform SC-540, in beheer bij Stichting Ascert:

Naam Bedrijf

Inschrijving KvK

Contactpersoon

Adres

Postcode

Plaats

E-mailadres

Telefoon

hierna te noemen certificaathouder verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1. Rechten te ontlenen aan het Ascert Procescertificaat Asbestinventarisatie:
 • 1) Certificaathouder is gerechtigd om het verstrekte geldige certificaat te gebruiken;

 • 2) Certificaathouder wordt door de instelling geregistreerd in het Ascert Certificaatregister.

Artikel 2. Plichten:

Certificaathouder

 • 1) Certificaathouder verplicht zicht blijvend te voldoen aan de eisen in het Ascert-Certificatieschema SC-540

 • 2) Certificaathouder is verplicht medewerking te verlenen aan beoordelingen door of vanwege de certificatie-instelling;

 • 3) Certificaathouder is verplicht om opvolging te geven aan het ingetrokken of ongeldig geworden certificaat door zich niet meer te presenteren als gecertificeerd bedrijf;

 • 4) De certificaathouder is niet tevens betrokken bij het bedrijf dat asbest verwijdert. In geval van een (mede-)eigendom van zowel het verwijderingsbedrijf als het inventarisatiebedrijf of in het geval van bestuurlijke functies in beide bedrijven gecombineerd in een persoon is voor derden aantoonbaar dat er geen wederzijdse beïnvloeding plaats vindt bij de activiteiten van verwijderen en inventarisatie;

 • 5) Certificaathouder is verplicht om wijzigingen in zijn omstandigheden die voor het certificaat van belang kunnen zijn aan de certificatie-instelling door te geven.

Certificatie-instelling

 • 1) De certificatie-instelling draagt zorg voor een passend tijdstip van beoordeling in het kader van hercertificatie.

 • 2) De certificatie-instelling draagt zorg voor de directe opname van het procescertificaat in het Ascert Certificaatregister.

Artikel 3. Voorwaarden voor Ascert Procescertificatie Asbestinventarisatie:
 • 1) Aan de betalingsverplichtingen jegens de certificatie-instelling voortkomende uit deze overeenkomst is voldaan;

 • 2) Certificaathouder zal in het kader van dit certificaat een register met klachten over zichzelf bijhouden;

 • 3) Het certificaat is maximaal geldig tot einddatum [= drie jaar na certificatiedatum].

Artikel 4. Beëindiging van de overeenkomst:

De certificatieovereenkomst zal door de certificatie-instelling beëindigd worden, met tegelijkertijd intrekking van het certificaat, indien:

 • 1) De Certificaathouder zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel niet (meer) voldoet aan de voorwaarden;

 • 2) De Certificaathouder geverbaliseerd wordt voor onveilig handelen;

 • 3) Er binnen de certificatieperiode twee gegronde klachten over de certificaathouder zijn wegens onveilig handelen;

 • 4) Er misbruik wordt gemaakt van het certificaat.

Artikel 5. Klachten

Klachten en de eventuele verzoeken tot herziening dienen te worden worden afgehandeld conform SC-540 par. 4.3 en par.4.4.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

De certificatie-instelling is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het procescertificaat.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

   

De certificaathouder:

Voor de instelling:

   

Datum:

Datum:

   

Naam:

Naam:

   

Handtekening:

Handtekening:

   

.....

.....

BIJLAGE E ASCERT PROCESCERTIFICAAT ASBESTINVENTARISATIE (V)
Verplichtend karakter

Certificaathouder

bedrijfsnaam

adres

postcode en plaats

telefoon

telefax

e-mail

contactpersoon

inschrijving KvK

 

Verklaring van uitgifte

Dit procescertificaat is op basis van het Ascert-Certificatieschema Procescertificaat Asbestinventarisatie SC-540, conform ABC Certification B.V. Reglement voor Procescertificatie van februari1997 afgegeven door ABC Certification B.V.

 

In het certificatieschema SC-540 zijn de volgende wettelijke bepalingen verwerkt:

Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.54 a en 4.54 d

Arbeidsomstandighedenregeling artikel 4.27

 

ABC Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de certificaathouder uit te voeren proces van inventariseren van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van asbest na een incident, incl. de oplevering van het asbestinventarisatierapport volgens de eisen van het certificatieschema geschiedt.

 

Voor ABC Certification B.V.

Piet Alfabet

Certificatie-instelling ABC Certification B.V.

– bedrijfsnaam

– adres

– postcode en

– plaats

– telefoon

– telefax

– e-mail

– websiteidentificatiecode SZW Aanwijzingsbeschikking

– CI-certificaatnummer

– Ascert-code: .0na

– datum eerste uitgifte

– datum uitgifte

– vervaldatum

Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het Ascert Certificaatregister op www.ascert.nl

Vestiging Bedrijfsnaam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Telefax:

E-mail:

Contactpersoon:

Inschrijving KvK:

Ascert-code: .0nb

Vestiging Bedrijfsnaam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Telefax:

E-mail:

Contactpersoon:

Inschrijving KvK:

Ascert-code: .0nc

Vestiging Bedrijfsnaam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Telefax:

E-mail:

Contactpersoon:

Inschrijving KvK:

Ascert-code: .0nd

Wenken voor de opdrachtgever
 • 1) Bij de uitvoering van toezicht door CI, AI, en/of gemeente dient de opdrachtgever de toezichthouder toegang te verlenen tot de projectlocatie.

 • 2) De reguliere beoordelingen door de certificatie-instelling op de projectlocatie vinden altijd onaangekondigd plaats.

 • 3) De resultaatgerichte beoordelingen op de projectlocatie, middels het inventarisatierapport, in aanwezigheid van de DIA vinden altijd aangekondigd plaats.

 • 4) De opdrachtgever stelt (ver-)bouw- en/of constructiebeschrijvingen beschikbaar aan het asbestinventarisatiebedrijf.

 • 5) Indien de periode vanaf vrijgavedatum van het ter beschikkingstaande inventarisatierapport tot aan de verwijderigsdatum meer dan 3 jaar is, dient een aantoonbare vaststelling van de actuele betrouwbaarheid op het voorkomen van asbest in het bouwwerk of object beschikbaar te zijn (zie SC-540 par. 17.4.2).

 • 6) Indien er bij asbestverwijdering sprake blijkt te zijn van onvolledige en/of onjuiste uitgevoerde asbestinventarisatie dient de opdrachtgever, nadat het asbestverwijderingsbedrijf dit heeft geconstateerd en gemeld aan de opdrachtgever, het inventarisatiebedrijf daarvan op de hoogte te stellen (zie SC-530 par. 7.14.3);

 • 7) Bij klachten dient contact opgenomen te worden met de certificaathouder en in geval van ernstige klachten met de certificatie-instelling (zie ook de klachtenprocedure zoals omschreven in certificatieschema SC-540 par. 4.7).

 • 8) Voor gegeven inventarisatiesituaties met onverwachte grote asbestblootstellingsrisico’s dient de opdrachtgever de adviezen van het inventarisatiebedrijf op passende wijze op te volgen.

 • 9) (Zie ook SC-540 par. 7.6.5 en par. 7.16.3.4).

BIJLAGE F BEOORDELINGSLIJST ASBESTINVENTARISATIERAPPORT BWT (I)
Informatief karakter
Beoordelingslijst asbestinventarisatierapport behorende bij de beoordeling aanvraag omgevingsvergunning

1. NAW-gegevens slooplokatie

Kadastrale gegevens

1.1

Locatie:

Gemeente:

     

1.2

Eigenaar:

Sectie:

     

1.3.

Adres:

Nummer:

     

1.4

Woonplaats:

       

2. Gegevens dossier aanvraag omgevingsvergunning

 

Dossiergegevens

ja

nee

nvt

2.1

Datum aanvraag omgevingsvergunning:

     

2.2

Datum asbestinventarisatierapport:

     

2.3

Datum aanvullende rapportage:

     

2.4

Asbestinventarisatierapport ontvankelijk:

     

2.5

Aanvullende informatie/documenten noodzakelijk:

     

3. Asbestinventarisatierapport

 

Type rapport

ja

nee

nvt

Betreft het een:

ja

nee

nvt

3.1

Type A

     

Bouwwerk:

     

3.2

Type B

     

Object

     

3.3

Type O

     

Constructie:

     
 

n.b. indien type O, dan is het rapport niet geschikt voor aanvraag omgevingsvergunning

4. Toets volledigheid

Type A Inventarisatie van direct waarneembare aanwezige asbestbronnen

ja

nee

nvt

4.1

Is het rapport opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf cf. SC-540

Indien nee, dan is het rapport niet ontvankelijk voor aanvraag omgevingsvergunning

Indien ja, wat is de Ascert-code van het in asbestinventarisatiebedrijf:.....

     

4.2

Is het rapport ouder dan 3 jaar.

Indien ja, dan dient het rapport eerst geactualiseerd te worden.

     

4.3

Heeft het Asbestinventarisatiebedrijf historisch onderzoek gedaan door bouwtekeningen, archieven van bouwdossiers te raadplegen.

     

4.4

Adviseert het asbestinventarisatierapport een nader onderzoek in te stellen o.g.v. NEN 2991 naar een vermeende asbestbesmetting in een of meerdere ruimten.

     

4.5

Beoordeling van een volledige asbestinventarisatie van het geheel of gedeeltelijk te slopen bouwwerk:

     
 

a.

Zijn alle inpandige ruimten onderzocht

zo nee, is er sprake dat redelijkerwijs de ruimten onderzocht hadden kunnen worden

     
 

b.

Is/zijn alle kruipruimte(n) onderzocht

     
 

c.

Zijn alle buitengevels onderzocht

     
 

d.

Is/zijn alle daken, balkons, galerijen onderzocht

     
 

e.

Zijn alle schoorstenen (binnen- en buitendaks) onderzocht

     
 

f.

Zijn er representatieve monsters van elk asbestverdacht materiaal genomen

     
 

g.

Zijn de representatieve monsters geanalyseerd op asbest door een geaccrediteerd laboratorium/inspectie-instelling

     
 

h.

Zijn in het rapport van elk asbestverdacht materiaal de analyserapporten aanwezig

     
 

i.

Is in het rapport een indeling in risicoklasse t.b.v. asbestverwijdering opgenomen

     
 

j.

Is de risicoklasse-indeling uitgevoerd volgens een gevalideerd systeem bijv. SMA-rt

     
 

k.

Komt de invoer voor de risicoklassificatie overeen met de werkelijke bronsituatie

     
 

l.

Beschrijft het rapport een samenvatting en conclusie van de asbestinventarisatie

     

Type B Aanvullende inventarisatie van niet direct waarneembare vermoedelijk aanwezige asbestbronnen.

4.6

Is in het rapport vermeld dat er een aanvullende asbestinventarisatie Type B uitgevoerd moet worden met een opsomming van vermoedelijk aanwezige asbestbronnen

     

5. Indien er een onderdeel van vraag 4.5 met Nee is beantwoord, dan is het asbestinventarisatie-rapport niet volledig. Het rapport dient volledig gemaakt te worden t.b.v. behandeling sloopaanvraag.

BIJLAGE G VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER (I)
Informatief karakter
1. Algemeen

De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat over de aanwezigheid van asbest in zijn bouwwerk/object, dat hij in eigendom / beheer heeft. Deze plicht heeft hij naar de gebruiker van het bouwwerk/object en zij die het bouwwerk/object respectievelijk onderhouden, renoveren, slopen of werkzaamheden erin uitvoeren.

Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag. Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?

 • 1) De eigenaar van een bouwwerk;

 • 2) Namens de eigenaar van het bouwwerk: het adviesbureau;

 • 3) De gebruiker van een bouwwerk.

  Toelichting:

  • a) De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage als sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte omgevingsvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering.

  • b) Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in eerste instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar.

De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is.

De opdrachtgever is degene die:

 • 1) De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestinventarisatie;

 • 2) De omgevingsvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot slopen/ verwijderen;

 • 3) De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd;

 • 4) De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestverwijderen;

 • 5) De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en -tijdstippen;

 • 6) De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;

 • 7) De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling;

 • 8) De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk.

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005

De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit 2005.’

3. Asbestinventarisatierapport

Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005, Stb. 704 d.d. 16-12-2005 en Stb. 87 d.d. 20-02-2006

Paragraaf 2 – Asbestinventarisatie

Art. 3-1-b:

lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever)

.... beschikt over een asbestinventarisatierapport.

Art. 3-2-b:

ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de opdrachtgever)

.... beschikt over een asbestinventarisatierapport.

Art. 5

Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt vóórdat de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).

Conclusie:

Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk: De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene die het asbest verwijdert. Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen. Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit).

Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit

Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie

 • 1) Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatierapport.

 • 2) Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten.

 • 3) De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.

 • 4) Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, of d, verricht.

 • 5) Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Artikel 4.54d. Asbestverwijdering

 • 1) De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.

 • 2) Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam.

 • 3) De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.

 • 4) Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.

 • 5) Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid.

 • 6) De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Par. 4 – Bouwwerken

Art. 10:

Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j).

De houder van de omgevingsvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert.

BIJLAGE H HOE TE HANDELEN BIJ INCIDENT (BRAND STORM) (I)
Informatief karakter

Definitie bodem

Vaste deel van de aarde, grond en grondwater, met minder dan 20% puin. Ophooglagen en (half)verhardingslagen behoren niet tot de bodem.

Onderzoek bodem noodzakelijk

 • 1) Wanneer de visueel niet zichtbare grond verdacht is op asbest doordat deze is geroerd tijdens sanering of tijdens werkzaamheden bij het bestrijden van de brand/calamiteit.

 • 2) Indien de grond niet goed visueel is te inspecteren door bijvoorbeeld de conditie van het maaiveld. Onder de 90% efficiency dient bodemonderzoek plaats te vinden, waarbij:

  2.1 inspectie efficiency 90–100%:

  droog, niet geroerd en geen vegetatie

  2.2. inspectie efficiency 70–90%:

  klei, droog, los en geen vegetatie

  2.3.inspectie efficiency 70–90%:

  vochtig en matige vegetatie

  2.4.inspectie efficiency 50–70%:

  klei, vochtig, geroerd en/of matige vegetatie

Alleen de verdachte bodemlaag hoeft niet te worden onderzocht.

Opmerking

Op het verrichten van onderzoek naar asbest in de bodem is het Besluit bodemkwaliteit en de onderliggende Regeling bodemkwaliteit van toepassing. Daaruit volgt dat bodemonderzoek in de meeste gevallen dient plaats te vinden door een erkende bodemintermediair volgens de BRL SIKB 2000 en bij asbest het onderzoek volgens protocol 2018 wordt uitgevoerd. Daarin is de NEN 5707 overigens verwerkt. Indien uit een dergelijk onderzoek blijkt dat sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging (asbestconcentratie in de bodem boven de restconcentratienorm / interventiewaarde bodem), dient de bodemsanering plaats te vinden door een erkende bodemintermediair volgens de BRL SIKB 7000.

BIJLAGE I CATEGORIE INDELING SANCTIESTELSEL ASBESTINVENTARISATIE
Tabel 5.5.3

Afwijkingen

 

CKI sanctie

 

Nr.

Vestigingslocatie

SC-540

Clusterindeling

Cat.

I

Cat.

II

Cat.

III

Cat. IV

Opmerkingen

1

Het bedrijf van de certificaathouder verricht asbestinventariseringswerkzaamheden of werkzaamheden verbonden met het inventariseren van asbest terwijl haar certificaat is geschorst.

 

X

     

Onder schorsing wordt zowel de herstelsanctie als de ordemaatregel verstaan

2

De volledige bedrijfsstructuur is niet schriftelijk vastgelegd:

• de bestuurlijke en eigendomsverhoudingen,

• de personele invulling van de managementstructuur

• de werknemers en hun certificaten

• de taken en bevoegdheden van de werknemers wat betreft asbestinventarisatie

7.1.1

   

X

   

3

Het asbestinventarisatiebedrijf maakt onderdeel uit van een in Nederland actief operend concern, waarbinnen ook andere dan asbestinventarisatiewerkzaamheden worden verricht, terwijl de asbestinventarisatiewerkzaamheden niet onderscheidend vallen binnen een eenduidig verantwoordelijke, zelfstandige eenheid binnen het concern.

7.1.4

A

   

X

   

4

Er is binnen één onderneming sprake van een ongeoorloofde combinatie van asbestinventarisatiewerk en asbestverwijderingswerk.

7.1.2 a

A

   

X

   

5

Het bedrijf vormt een zelfstandig onderdeel van het concern en levert haar asbestinventarisatiediensten uitsluitend aan (andere onderdelen van) het concern, terwijl er geen functionele scheiding in verantwoordelijkheden tussen de asbestinventarisatiemedewerkers en de andere concernmedewerkers is en/of de onafhankelijkheid organisatorisch niet gewaarborgd is.

7.1.4

A

   

X

   

6

Het bedrijf vormt een zelfstandig onderdeel van het concern en levert haar asbestinventarisatiediensten uitsluitend aan (andere onderdelen van) het concern, terwijl het bedrijf en/of de medewerkers betrokken zijn (geweest) bij activiteiten, die ten aanzien van asbestinventarisaties in strijd zijn met de onafhankelijkheid en integriteit, zoals (toekomstige) asbestverwijdering of het uitvoeren van eindcontroles na asbestverwijdering (Eindbeoordelingen) van te inventariseren / geïnventariseerde projecten.

7.1.4

A

   

X

   

7

Er is sprake van een ongeoorloofde combinatie van aandeelhouderschap door natuurlijke of rechtspersonen bij enerzijds een asbestinventarisatiebedrijf en anderzijds een asbestverwijderingsbedrijf.

7.1.2 b

A

   

X

   

8

Er is sprake van het ongeoorloofd gecombineerd vervullen van een bestuursfunctie bij een asbestinventarisatiebedrijf en een asbestverwijderingsbedrijf.

7.1.2 c

A

   

X

   

8a

Er is sprake van een ongeoorloofde combinatie door natuurlijke of rechtspersonen van aandeelhouderschap bij een asbestinventarisatiebedrijf met bestuurderschap in een asbestverwijderingsbedrijf.

7.1.2 d

A

   

X

   

8b

Er is sprake van een ongeoorloofde combinatie door natuurlijke of rechtspersonen van bestuurderschap in een asbestinventarisatiebedrijf met aandeelhouderschap bij een asbestverwijderingsbedrijf.

7.1.2 e

A

   

X

   

9

Er is sprake van een 1e of 2e graads bloed-/verwantschapsrelatie of samenwoningsrelatie tussen een aandeelhouder van een asbestinventarisatiebedrijf en een aandeelhouder of bestuurder van een asbestverwijderingsbedrijf.

7.1.2 f

A

   

X

   

9a

Er is sprake van een 1e of 2e graads bloed-/verwantschapsrelatie of samenwoningsrelatie tussen een bestuurder van een asbestinventarisatiebedrijf en een aandeelhouder of bestuurder van een asbestverwijderingsbedrijf.

7.1.2 g

A

   

X

   

10

Binnen eenzelfde project hebben aandeelhouders en/of bestuurders en/of medewerkers van een asbestinventarisatiebedrijf werkzaamheden verricht bij de asbestverwijdering.

7.1.2 i

A

   

X

   

11

Binnen eenzelfde project hebben aandeelhouders en/of bestuurders en/of medewerkers die betrokken waren bij het opstellen van het asbestinventarisatierapport de eindcontrole na asbestverwijdering (eindbeoordeling) uitgevoerd.

7.1.2 j

A

   

X

   

12

Binnen eenzelfde project hebben aandeelhouders, bestuurders of medewerkers binnen het concern waar het asbestinventarisatiebedrijf deelt van uit maakt werkzaamheden verricht bij de asbestverwijdering

7.1.2 k

A

   

X

   

12a

Binnen eenzelfde project hebben aandeelhouders, bestuurders of medewerkers binnen het concern waar het asbestinventarisatiebedrijf deel van uit maakt en die betrokken waren bij het opstellen van het asbestinventarisatierapport, de eindcontrole na asbestverwijdering verricht.

7.1.2 l

A

   

X

   

13

Een asbestinventarisatiebedrijf heeft de door haar aangenomen of aan haar opgedragen asbestinventarisatiewerkzaamheden niet zelf uitgevoerd en uitbesteed aan een niet gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

7.1.2 h

J

   

X

   

14

Het bedrijf beschikt niet over een adequate aansprakelijkheidsverzekering.

7.1.6

     

X

 

15

Het bedrijf heeft niet aan de opdrachtgever terstond nadere aanbevelingen gedaan tot dringende (organisatorische en/of technische) voorzorgsmaatregelen (buiten gebruik stellen, afsluiten, markeren, beheersen, saneren, nader onderzoek, NEN 2991 onderzoek) bij het aantreffen ernstige asbestbesmettingen en/of situaties, waarin niet-hechtgebonden materialen in risicovolle condities aanwezig zijn, en direct blootstellingsrisico aannemelijk is

7.3.2 7.16.3.4

   

X

 

Een certificaathouder is deskundig op het gebied van asbest. Hij is vanuit die deskundigheid verplicht om gevaarlijke situaties te melden. Indien hij zelf geen maatregelen kan treffen, dient hij de opdrachtgever van het gevaar op de hoogte te stellen en te adviseren omtrent de te nemen maatregelen.

Aangezien dit op zich buiten zijn taken als inventariseerder ligt, is voorwaardelijk intrekking aanvaardbaar. De te nemen maatregelen bestaan er uit dat in de organisatie geborgd wordt dat deze overtreding voortaan wordt voorkomen.

16

Bij het aantreffen ernstige asbest-besmettingen en/of situaties, waarin niet-hechtgebonden materialen in risicovolle condities aanwezig zijn, en direct blootstellingsrisico aannemelijk is, meldt de certificaathouder dit niet bij het bevoegd gezag.

 

   

X

 

Ook deze meldingsplicht vloeit voort uit de rol van asbestdeskundige. Hetzelfde geldt.

17

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verplichte functionarissen voor de bedrijfsvoering voor het zorgvuldig, deskundig, arbeidshygiënisch en milieu-hygiënisch verantwoord uitvoeren van asbestinventarisaties (functie-omschrijvingen) zijn, inclusief plaatsvervanging, niet of niet duidelijk vastgelegd.

7.4.1 7.4.4 7.4.5

K

   

X

   

18

Niet alle verplichte functionarissen zijn benoemd: kwaliteitsfunctionaris, directievertegenwoordiger, interne beoordelaar, technisch verantwoordelijke.

7.4.2 7.5.4 7.5.8 7.11.3 7.12.3

K

   

X

   

19

De technisch eindverantwoordelijke, kwaliteitsfunctionaris, directie-vertegenwoordiger, interne beoordelaar is niet gekwalificeerd en/of onafhankelijk en/of bevoegd.

7.4.2 7.5.4 7.12.3

K

   

X

   

20

Het bedrijf draagt geen zorg voor effectief toezicht op de uitvoering van het gehele asbestinventarisatieproces conform de kwaliteits- en veiligheidsdoelstellingen van het kwaliteitshandboek en de SC-540.

7.4.3

K

   

X

   

21

De invulling ontbreekt van de visie, doelstellingen en het beleid in een kwaliteitssysteem m.b.t. het zorgvuldig, deskundig, arbeids- en milieuhygiënisch verantwoord uitvoeren van asbestinventarisaties (beleidsverklaring) en daarmee de fomulering van de actuele bedrijfsdoelen, operationele kwaliteits- en veiligheidsdoelstellingen, beoordelingen tot continue verbetering en toetsing of zulks binnen het bedrijf wordt gedragen.

7.5.1

K

     

X

 

22

Het bedrijf beschikt niet over een kwaliteitssysteem, dat is toegesneden op de aard van de dienstverlening, de omvang van de uit te voeren asbestinventarisatiewerkzaamheden en de geschiktheid van de rapportage.

7.5.2

K

   

X

   

Het kwaliteitssysteem is niet geschikt en effectief

 

K

   

X

   

23

Het bedrijf beschikt niet over een volledig Kwaliteitshandboek

7.5.3 7.8.9

K

   

X

   

Het kwaliteitshandboek bevat niet actueel bijgehouden documenten, procedures, werkvoorschriften, veiligheidsvoorschriften, inventarisatieplan, projectgerichte RI&E (project-RI&E) of Taak Risico Analyse (TRA), formulieren, controlelijsten en registraties

K

   

X

 

24

Het bedrijf beschikt niet over onderhouden procedures voor de het voldoen aan de gestelde eisen conform de SC-540 tot borging van de beheersing van het asbestinventarisatieproces.

7.5.6

K

   

X

   

25

Het bedrijf beschikt niet over planmatig interne kwaliteitsbeoordelingen op zowel de vestigingslocatie(s) als projectlocaties om te bepalen in hoeverre de borging van de beheersing van asbestinventarisaties doeltreffend wordt ondersteund door geïmplementeerde en onderhouden documentatie en doeltreffend geschikte bedrijfsprocessen, én daarmee overeenkomt met de eisen vanuit SC-540, de geldende wet- en regelgeving en de eigen bedrijfsvoering.

7.5.7

K

   

X

   

26

Het bedrijf beschikt niet over (een) beschreven procedure(s) voor het analyseren van de resultaten van interne en externe audits, afwijkingen, registraties tot verbetering e.d., het treffen van corrigerende maatregelen en het toetsen van de doeltreffendheid van corrigerende maatregelen.

7.5.7

H

     

X

 

27

Het bepalen, registreren en verzamelen van geschikte gegevens, inclusief klachten, afwijkingen en evaluatieformulieren, om de geschiktheid en doeltreffendheid van de borging van de beheersing van het asbestinventariseren te analyseren t.b.v. continue verbetering, vindt niet plaats.

7.5.9 7.12.2

H

     

X

 

28

Afwijkingen van het zorgvuldig, deskundig, arbeids- en milieuhygiënisch verantwoord uitvoeren van asbestinventarisaties worden niet vastgesteld, geregistreerd, gecorrigeerd en geverifieerd.

7.5.9

H

     

X

 

29

Het onmiddellijk analyseren van afwijkingen, , e.d. ter bepaling van de aard en importantie, de oorzaken en de te treffen corrigerende maatregelen om de oorzaken en de gevolgen van afwijkingen op te heffen én om herhaling te voorkómen, vinden niet plaats.

7.5.9

H

     

X

 

30

Het doelmatig vaststellen en doorvoeren van corrigerende maatregelen om de oorzaken en de gevolgen van afwijkingen op te heffen en herhaling te voorkómen en/of het verifiëren van de doeltreffendheid van de getroffen maatregelen, vinden niet plaats.

7.5.9

H

     

X

 

31

Het periodiek analyseren van bedrijfsprocessen, toegepaste middelen, methoden e.d., inclusief afwijkingen en klachten e.d., ter bepaling van de aard en importantie, de oorzaken en de te treffen preventieve maatregelen om toekomstige oorzaken en gevolgen van mogelijke afwijkingen te voorkómen, vindt niet plaats.

7.5.9

H

     

X

 

32

Het periodiek analyseren en beoordelen (directiebeoordeling, managementdoelstellingen, actieplan) van de prestaties van de bedrijfsprocessen, de functionarissen en de corrigerende en preventieve maatregelen om te komen tot continue verbetering van de doeltreffendheid van de borging van en de beheersing zelf van het verantwoord uitvoeren van asbestinventarisaties, vindt niet plaats.

7.5.10 7.12.3

H

     

X

 

33

Het bureau beschikt niet over medewerkers met de vereiste kwalificaties voor de correcte uitvoering van asbestinventarisaties conform de SC-540 in eigen beheer en onder eigen verantwoordelijkheid.

7.6.1

G

 

X

     

34

Bij het asbestinventarisatiebedrijf is niet tenminste één als DIA gekwalificeerde medewerker op basis van een arbeidsovereenkomst in voltijds vast dienstverband werkzaam.

7.6.1

G

   

X

   

35

De personen die belast zijn met het verrichten van asbestinventaristiewerkzaamheden beschikken niet allen over het certificaat Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA).

 

G

 

X

     

36

Ingehuurde / ingeleende medewerkers zijn niet gekwalificeerd voor de correcte uitvoering van asbestinventarisaties conform de SC-540.

7.6.1

G

 

X

     

37

Medewerkers die niet als leerling, wel geheel zelfstandig en zonder aantoonbaar voortdurend toezicht taken en functies verrichten bij de uitvoering van asbestinventarisaties, beschikken niet over het certificaat DIA volgens SC-560.

7.6.2

G

 

X

     

38

Het bedrijf heeft geen registraties en/of beheersing van de vereiste en aanwezige persoonlijke vakbekwaamheden, training (opleiding, voorlichting, instructie, werkoverleg), bewustzijn en medische geschiktheid voor het verantwoord uitvoeren van asbestinventarisaties (functioneringsbeoordelingen).

7.6.4

     

X

 

39

Personen die betrokken zijn bij asbestinventarisaties worden (extra) beloond op basis van de opbrengsten aan uitgevoerde asbestinventarisaties en/of de resultaten daarvan.

7.6.6

 

X

   

Er moet sprake zijn van een objectief en onafhankelijk onderzoek door de personen die inventariseren. Een extra beloning op basis van de uitkomst van het onderzoek leidt tot onbetrouwbaar onderzoek en verhoogd het risico op asbestemissie en blootstelling. Indien een certifcaathouder (formeel of informeel) een systeem heeft voor dergelijke beloningen (ongeacht of dit wordt uitgevoerd) of dergelijke beloningen geeft, leidt dit tot onvoorwaardelijke intrekking en schorsing (ordemaatregel).

40

Het bedrijf beschikt niet over maatregelen en/of procedures om de medewerkers structureel te vrijwaren van commerciële, financiële of andere vormen van druk, die hun oordelen en/of de resultaten en conclusies van de asbestinventarisaties kunnen beïnvloeden.

7.2

   

X

 

Ook druk door derden leidt tot onbetrouwbaar onderzoek. De ceritifcaathouder moet een procedure om dit tegen te gaan. Omdat deze druk zich niet altijd zal voordoen en niet actief vanuit de werkgever komt, kan volstaan worden met een voorwaardelijke intrekking.

41

Medewerkers die asbestinventarisaties verrichten, zijn niet in gelegenheid gesteld om op vrijwillige basis medisch te worden gekeurd op geschiktheid voor het werken met asbest of het dragen van ABM

7.6.7

     

X

 

42

De individuele arbeidsgezondheidskundige gegevens en blootstellingsregistraties (ook de blootstellingen bij onvoorziene calamiteitensituaties) van de betrokken medewerkers worden niet gearchiveerd tot en met ten minste 40 jaar na de laatste blootstelling.

7.6.7. 7.10.3

   

X

 

Blootstelling aan asbest kan nog na lange tijd gevolgen hebben voor de gezondheid van de werknemers. Door de gezondheidskundige gegevens en de blootstelling te registreren is het mogelijk dat bij klachten die na jaren ontstaan de arts de benodigde informatie heeft om diagnose te stellen en een behandeling te kiezen. Voorwaardelijke intrekking is hier aanvaardbaar. De certificaathouder krijgt de herkansing om een registratie voor de toekomst op te zetten, waarin zo mogelijk ook gegevens uit het verleden aan worden toegevoegd.

43

De ‘blootstellingsgevens’ (ook de blootstellingen bij onvoorziene calamiteitensituaties) van de inventariseerders bij de asbestinventarisatiewerkzaamheden worden niet geregistreerd en/of ter kennis gebracht aan de werknemer en/of de OR en/of deze worden niet ten minste tot en met 40 jaar na de laatste blootstelling gearchiveerd.

7.6.7 7.10.2 7.10.3

   

X

 

Hiervoor geldt hetzelfde als bij 42. Aan de voorwaarden van de voorwaardelijke intrekking worden in ieder geval toegevoegd:

• in de procedure wordt opgenomen dat de werknemers en de OR voortaan worden ingelicht;

• de werknemers en de OR worden ingelicht over blootstellingen in het verleden.

44

Het bedrijf heeft niet vastgesteld, welke faciliteiten en middelen / uitrusting nodig en geschikt zijn en/of geschikte faciliteiten en middelen / uitrusting ter beschikking gesteld voor de borging van de beheersing én continue verbetering van het asbestinventarisatieproces

7.7.1 7.14.4

K

   

X

   

45

Het bedrijf beschikt niet over een actuele bedrijfsgerichte Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (bedrijfs-RI&E).

7.7.1

K

   

X

   

46

Het bedrijf beschikt niet over een actueel en volledig Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) Uitvoeringsfase, (mede) gericht op alle veiligheids-, gezondheids-, welzijn en milieuzorgaspecten van het verantwoord uitvoeren van asbestinventarisatiewerkzaamheden op een concreet project.

7.7.1

K

   

X

   

47

Er zijn geen duidelijke regels zijn gesteld voor de accordering van / de vrijgave tot de toegang en het gebruik van

a) ter beschikking staande faciliteiten en

b) uitrusting en/of dat deze op het voor hun geschikte gebruik zijn geïdentificeerd en/of dat deze op hun veilige en doeltreffende werking zijn gecontroleerd, waar van toepassing zijn gekalibreerd (meetapparatuur) en onderhouden.

7.7.2 7.7.3 7.7.4 7.7.5 7.7.6 7.7.7 7.7.11 7.14.4

K

   

X

   

48

Er wordt niet geborgd, dat de inkoop en inhuur van goederen en diensten vóóraf en bij afname/levering voldoen aan duidelijk vastgelegde, gespecificeerde eisen (product-/dienstspecificaties, certificaties, accreditaties, leveranciersbeoordelingen, WKA, leverancierskwalificaties, lijst goedgekeurde leveranciers, afwijkingsrapporten, afkeurings- en klachtenregistraties).

7.7.8

K

   

X

   

49

Het bedrijf beschikt niet over een vastgelegde procedure voor de behandeling van defecte apparatuur en het onderzoeken van de gevolgen van defect gebleken apparatuur:

• op de kwaliteit van uitgevoerde asbestinventarisaties

• en of het defect tot een emissie of blootstelling heeft geleid

7.7.10

K/B/C/F

   

X

   

• Defecte apparatuur wordt niet uit roulatie genomen totdat het is gerepareerd

 

X

     

• Het wordt niet onderzocht wat de gevolgen zijn geweest van het defect op de inventarisatie

   

X

   

• Het wordt niet onderzocht of het defect tot een emissie of blootstelling heeft geleid

   

X

   

50

Er zijn geen documenten, formulieren en registraties beschikbaar voor de borging van de beheersing van het zorgvuldig, deskundig, arbeids- en milieuhygiënisch verantwoord uitvoeren van een volledige asbestinventarisatie op een concreet project (procedures, asbestinventarisatieplan, checklijst).

7.8.2 7.8.3 7.8.5 7.14

K

   

X

   

51

Voor de borging van de beheersing van het verantwoord uitvoeren van een asbestinventarisatie worden de beschikbare documenten, registraties of (evaluatie-) formulieren niet toegepast.

7.8.7 7.8.8 7.17 7.10.1 7.10.2

K

   

X

   

52

In geval er afgeweken moet worden van de werkmethoden conform SC-540, zijn de alternatieve methoden niet met argumenten onderbouwd

7.8.4 7.9.2

B/C/D/F

   

X

 

Indien er geen argumentatie wordt het certificaat geschorst (ordemaatregel) terwijl wordt onderzocht of de afwijking gerechtvaardigd was; Het certificaat wordt ook geschorst (ordemaatregel) indien de argumentatie te summier is om te bepalen of de afwijking gerechtvaardigd is;

De schorsingen (ordemaatregel of sanctie) lopen totdat de argumentatie is gegeven.

indien de afwijking niet gerechtvaardigd was , is er sprake van een overtreding die overeenkomstig het stelsel wordt afgehandeld.

53

Het bedrijf heeft niet voorzien in het vooraf beoordelen, vastleggen, accorderen en operationeel maken van de eisen die vanuit de opdrachtgever, de geldende wet- en regelgeving, SC-540 of de eigen bedrijfsvoering worden gesteld aan het volledig en correct uitvoeren van een asbestinventarisatieproject.

7.8.6 7.9.2

K

   

X

   

54

Het asbestinventarisatieproject wordt niet uniek gecodeerd

7.9.1

F

   

X

   

De daarbij behorende monsters worden niet uniek gecodeerd.

 

X

     

55

Afwijkingen of onregelmatigheden, die van invloed zijn op de aard, volledigheid en/of veiligheid van de voorgenomen asbestinventarisatiewerkzaamheden worden niet vastgelegd in het asbestinventarisatierapport en/of niet vooraf overlegd met de opdrachtgever.

7.9.2 7.10.2

F/L(b)

   

X

   

56

Het asbestinventarisatiewerk wordt niet voorbereid om de bedrijfsprocessen, logistiek en planning zodanig te inrichten dat sprake is van het verantwoord uitvoeren van een asbestinventarisatie.

7.9.2 7.9.3

L(b)

   

X

   
                 

57

De asbestinventarisatierapporten met inventarisatiegegevens worden niet ten minste 10 jaar gearchiveerd op een veilige, voor derden afgesloten en effectief terugvindbare plaats.

7.10.3

   

X

 

Voorwaardelijk intrekken met als voorwaarde in ieder geval conform de normering archiveren

58

De rapportage van de asbestinventarisatie voldoet niet aan de vereiste inhoud zoals te rapporteren gegevens

7.8.6 7.11.1 7.11.2 7.12.3 7.17

F

 

X

   

Een asbestinventarsiatierapport dat niet alle benodigde gegevens bevat, creëert risico’s bij de verwijdering en daarna. Het certificaat dient onvoorwaardelijk te worden ingetrokken en geschorst (ordemaatregel)

Het rapport is niet ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever

7.17

 

X

   

Bij de scheiding van actoren zal de opdrachtgever degene zijn die het rapport aan de verwijderaar en eindbeoordelaar geeft. Als hij er niet over beschikt, kan het rapport niet gebruikt worden.

59

Asbestinventarisatierapporten zijn niet door de technisch eindverantwoordelijke kwaliteitsfunctionaris, directievertegenwoordiger,interne beoordelaar gecontroleerd en geaccordeerd vrijgegeven voor gebruik door de opdrachtgever en/of deze vrijgavecontrole vindt niet plaats in overleg met de inventarisatiemedewerker(s).

7.8.6 7.11.3 7.12.3 7.17

F

   

X

   

60

Correcties op of toevoegingen aan een rapport worden niet onderbouwd en vastgelegd.

7.8.6 7.11.4 7.17

F

 

X

   

Indien een rapport aangepast moet worden, moet het ook daadwerkelijk aangepast worden. In het rapport moet worden aangegeven dat er van het betreffende element wordt afgeweken. In een addendum bij het rapport moet de afwijking worden opgenomen en moet worden onderbouwd waarom wordt afgeweken. Zonder deze duidelijke en volledige aanpassing en motivering, bestaat het risico dat er onduidelijkheid optreedt. Dit leidt tot het risico van fouten en overtredingen.

Een gecorrigeerd rapport leidt niet tot een duidelijk onderscheidend definitief rapport dat opnieuw gecontroleerd en geaccordeerd is vrijgegeven voor gebruik door de opdrachtgever.

   

X

   

61

Het bedrijf houdt geen actueel dossiers bij van de kwaliteitsgegevens en prestaties van toeleveranciers / uitbestedingen, de resultaten van ingangscontroles, toetsingen en klachten, de beoordelingen van strategische leveranciers (leveranciersbeoordelingen, lijst goedgekeurde leveranciers).

7.12.2 7.12.3

     

X

 

62

De uitvoering van de asbestinventarisatie komt niet overeen met de van toepassing zijnde de voorschriften.

7.14

F

 

X

     

63

Het inventarisatieplan komt niet overeen met alle van toepassing zijnde voorschriften.

7.16

L(b)

   

X

   

64

Het inventarisatieplan komt niet overeen met de voorschriften en/of vertoont dermate ernstige mankementen / afwijkingen dat er sprake is van onvoldoende kwaliteitsborging en/of aanleiding is tot direct risicovolle situaties.

7.16

L(b)

   

X

   

65

Bij de uitvoering van de asbestinventarisatie ie sprake is van onvoldoende kwaliteitsborging, die voert tot direct risicovolle situaties.

7.14

F

 

X

     

66

Het onderzoek en de beoordeling van de locatiespecifieke omstandigheden, inclusief de afwegingen van alternatieve werkmethoden, -omstandigheden beschermingsmaatregelen en werkvolgorde in combinatie met het gebruik van de SMA-rt risicoklassificatie is niet afgesloten met een passend asbestverwijderingsadvies met acceptabele asbestemissie.

3.4.6 3.4.7 7.14.9

F

   

X

 

Het gaat hier slechts om een advies met betrekking tot de werkwijze. Uiteindelijk zal de verwijderaar de werkwijze bepalen, zodat het ontbreken van dit advies niet direct tot een onveilige werkwijze leidt. Een voorwaardelijke intrekking is gerechtvaardigd.

67

Bij de asbestinventarisatie is niet aangegeven, wat de grenzen zijn van de te onderzoeken bouwkundige eenheid, c.q. het voorgenomen werk-/saneringsgebied.

7.15.1

F

 

X

     

68

De asbestinventarisatie beperkt zich tot een broninventarisatie.

7.15.2

F

 

X

     

69

Er is geen doelmatig inventarisatieplan opgesteld en/of beschikbaar op locatie.

7.16

L(b)

   

X

   

Het asbestinventarisatieplan wordt niet opgevolgd

L(b)

   

X

   

70

Het onderzoek en de inspecties a.h.v. het inventarisatieplan en de checklijst(en) met informatie uit bouwkundige en installatietechnische gegevens vinden niet op passende wijze plaats.

7.16.2

F

   

X

   

71

Bij de asbestinventarisatie wordt geen persoonlijke bescherming toegepast.

7.14.4 7.16.3.1 7.16.3.3

B

 

X

   

Er wordt een onderscheid gemaakt in de reden dat de middelen niet worden gebruikt. Indien de middelen niet worden gebruikt, omdat het bedrijf niet over de middelen beschikt of de middelen niet op de werkplek zijn, is een onvoorwaardelijke intrekking gerechtvaardigd.

Indien de middelen wel ter plekke zijn, maar niet worden gebruikt is de lagere sanctie van schorsing gerechtvaardigd. De schorsing kan worden opgeheven als het middel wordt gebruikt en maatregelen zijn getroffen om er voor te zorgen dat het middel voortaan wordt gebruikt.

Het bedrijf beschikt niet over de middelen of ze zijn niet op de locatie

De middelen worden niet gedragen/onjuist gebruikt

 

X

 

72

Bij de asbestinventarisatie blijken de vanwege de veiligheid m.b.t. asbestblootstelling vereiste PBM/ABM, decontaminatie procedures of fundamentele brongerichte emissiebeperkende werkmethoden niet of verkeerd te worden toegepast.

7.14.4 7.16.3.1 7.16.3.2 7.16.3.3

B/C

   

X

   

73

Het asbestinventarisatierapport komt niet overeen met de van toepassing zijnde voorschriften.

7.17

F

 

X

     

Afwijkingen

   

CKI sanctie

 

Nr.

SC-542

Projectlocatie

SC-540 par.

Cluster-indeling

Cat. I

Cat. II

Cat. III

Cat.

IV

Opmerkingen

1

1.1

Het werk is niet gemeld (via het LAVS) aan de CKI

7.8.1

I

   

X

   

2

1.3

De meldingstermijn is niet in acht genomen

7.8.1

I

   

X

   

3

2.1

De projectvoorbereiding heeft niet plaatsgevonden

De projectvoorbereiding heeft geleid tot een asbestinventarisatieplan met de volgende gebreken:

• controle op (en onderhoud van) de geschiktheid van de uitrusting, materialen en gereedschappen;

• de actualiteit is niet verzekerd;

• inventarisatie kan niet ongestoord en volledig worden uitgevoerd

• registraties van en afspraken over eventuele afwijkingen zijn niet bekend

7.16

L(b)

   

X

   

4

3.1

De zelfstandig werkende asbestinventariseerder is niet gekwalificeerd (persoonscertificaat DIA, ervaren DTA(-B) met CV, o.g.);

 

G

 

X

     

5

3.5

De inventariseerder beschikt niet over een bewijs van medische geschiktheid voor het werken onder asbestcondities met persoonlijke beschermingsmiddelen en ademhalingsbescherming,

 

     

X

 

De inventariseerder beschikt over een eigen verklaring, waarin daar beargumenteerd van wordt af gezien.

 

     

X

 

6

4.1

Er is op de werklocatie geen asbestinventarisatieplan aanwezig

 

L(b)

   

X

   

7

4.2

Het asbestinventarisatieplan is niet compleet vanwege:

 

L(b)

         

• het project is niet uniek geregistreerd;

   

X

 

• bij onderzoek van een niet volledig bouwwerk, object of constructie is de beperking niet vastgelegd;

   

X

 

• keuze voor de gemaakte indeling is niet met argumenten onderbouwd;

   

X

 

• de onderzoekslocatie/-ruimte(n) is niet zodanig geïdentificeerd dat volledigheid, traceerbaarheid en reproduceerbaarheid gewaarborgd zijn;

   

X

 

• de uitgangspunten vanuit de contractafspraken en desk-research zijn niet/niet duidelijk vastgeld;

   

X

 

• registraties van en afspraken over eventuele afwijkingen zijn niet / niet duidelijk vastgelegd.

   

X

 

8

4.4

Waarnemingen en schetsen/tekeningen die de plaats en aard van asbest aangeven worden niet vastgelegd, geregistreerd of gedocumenteerd.

7.10

F

X