Vaststelling bestemmingsplan ‘Sint Laurens’

Burgemeester en wethouders van Middelburg maken, op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 19 september 2011 het bestemmingsplan ‘Sint Laurens’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied van dit bestemmingsplan heeft betrekking op de gehele dorpskern van Sint Laurens, inclusief het zuidoostelijk gelegen woongebied Brigittadreef en het tussenliggende gebied aan weerszijden van de Noordweg, noordelijk van de Leliëndaalseweg.

Het bestemmingsplan heeft als doel het onderbrengen van het geldende bestemmingsplan en herzieningen daarvan, in één bestemmingsplan met één samenhangende, eensluidende en actuele juridisch planologische onderbouwing en regeling en heeft hoofdzakelijk een conserverend karakter. De belangrijkste functie binnen het plangebied is wonen met daaraan verbonden voorzieningen als onderwijs- en andere maatschappelijke voorzieningen, winkelvoorzieningen, groenvoorziening en wegen.

Ter inzage

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen vanaf 6 oktober 2011 gedurende zes weken (tot en met 16 november 2011) voor een ieder ter inzage bij de vakbalie in het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 in Middelburg.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn ook digitaal te raadplegen via de website www.middelburg.nl onder wonen en leven / (ver)bouwen en onderhoud / bestemmingsplannen / plannen in procedure.

Daarnaast is het bestemmingsplan raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site selecteert u het tabblad ‘bestemmingsplannen’, waarna u het plan op verschillende manieren kunt oproepen. U kunt het plan direct inzien door in het tabblad ‘ID’ de plancode NL.IMRO.0687.BPSTL-VG99 in te vullen.

Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.

Middelburg, 28 september 2011

Burgemeester en wethouders voornoemd.

Naar boven