Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Bureau voor de StatistiekStaatscourant 2011, 15483Overig

Benoemingsbesluit voorzitter en leden van de commissie bezwaarschriften handhaving CBS

De directeur-generaal van de statistiek,

Overwegende dat het Centraal Bureau voor de Statistiek sinds 3 januari 2004 een zelfstandig bestuursorgaan is;

dat de Directeur-Generaal van de Statistiek de wettelijke bevoegdheid heeft om aan ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen boetes en/of dwangsommen op te leggen als die de door het CBS gevraagde gegevens niet, niet tijdig of niet volledig verstrekken, een en ander zoals bedoeld in de artikelen 43 en 51 van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek (Stb. 2003, 516)

dat dit stelsel van boetes en dwangsommen voorziet in de handhaving van de responsverplichting

dat binnen het Centraal Bureau voor de Statistiek een adviescommissie bezwaarschriften handhaving CBS is ingesteld;

dat de benoemingstermijn van de leden van de in 2005 ingestelde adviescommissie is verstreken en dat de nieuwe commissie bestaat uit een voorzitter, een lid, tevens plaatsvervangend voorzitter en een lid namens het CBS;

Gelet op het Besluit instelling adviescommissie bezwaarschriften handhaving CBS;

Besluit:

Artikel 1

De hiernavolgende personen te benoemen in de adviescommissie bezwaarschriften handhaving CBS in de hiernavolgende functies:

Mevrouw Mr. E. van Zadelhoff (voorzitter);

Drs. J.P. Hulshof A.A. (lid, tevens plaatsvervangend voorzitter);

Drs. P.N.J. Spannenburg (lid namens het CBS);

Mr. Ing. P.J. Barendswaard (secretaris);

Mevrouw Mr. I. Wezel (plaatsvervangend secretaris).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag nadat dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

De Directeur-Generaal van de Statistiek,

G. van der Veen.