Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeghelStaatscourant 2011, 13915Vergunningen

Beschikking omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders van Veghel maakt bekend, dat het een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot:

  • een omgevingsvergunning, activiteiten bouwen, slopen en planologische afwijking, voor het verbouwen en vergroten van een schob tot paardenpraktijk, op het perceel, kadastrale gemeente Erp, sectie N, nummer 301, plaatselijk bekend Sweenslag 18, 5469 KA te Erp.

Het ontwerp van deze beschikking heeft van 1 juni 2011 tot 13 juli 2011 ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn geen zienswijzen ontvangen.

De beschikking is niet veranderd ten opzichte van de ontwerpbeschikking en strekt tot het verlenen/weigeren van de omgevingsvergunning.

De beschikking evenals alle ter zake zijnde stukken liggen ter inzage op het stadhuis. Het stadhuis is geopend op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, op woensdag van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 09.00 tot 20.30 uur. Andere tijden zijn mogelijk op afspraak. Tevens is het project, inclusief de ruimtelijke onderbouwing, elektronisch raadpleegbaar op www.veghel.nl.

Tegen voornoemd besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 6:4 en 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken vanaf één dag na bekendmaking van het besluit (door verzending aan aanvrager) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel, Postbus 10.001, 5460 DA te Veghel. Het bezwaarschrift dient de gronden van het bezwaar te bevatten en dient te zijn ondertekend.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, bovendien treedt een besluit voor een activiteit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) artikel 2.1 lid 1 sub b, g, h, artikel 2.2 lid 1 sub a, b, c en g pas in werking na de bezwarentermijn. Daarom bestaat de mogelijkheid om gelijktijdig met – of na – het indienen van een bezwaarschrift, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dat vereist, te verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden overlegd.

Enkel al het verzoek om een voorlopige voorziening kan een schorsende werking hebben, mits binnen zes weken vanaf één dag na bekendmaking van het besluit ingediend en betrekking hebbende op een activiteit op grond van de Wabo artikel 2.1 lid 1 sub b, g, h, artikel 2.2 lid 1 sub a, b, c en g. Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd van € 152,– voor natuurlijke personen en € 302,– voor rechtspersonen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is geen termijn verbonden.

Veghel, 27 juli 2011

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel.