Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmersfoortStaatscourant 2011, 13287Convenanten

Ondertekening convenant onrechtmatige bewoning tussen gemeente Amersfoort en de woningcorporaties Portaal Eemland, de Alliantie Eemvallei en Omnia Wonen

Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat op 30 juni 2011 het convenant Woonfraude – gegevensuitwisseling in het kader van onrechtmatige bewoning is ondertekend door wethouder G. Boeve en de directeuren van de corporaties de Alliantie Eemvallei, Portaal Eemland en Omnia Wonen. Het convenant maakt het voor deze woningcorporaties mogelijk om op incidentele basis persoonsgegevens op te vragen bij de gemeente bij een vermoeden van woonfraude. Het convenant wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar, ingaande op de datum van inwerkingtreding van dit convenant, en wordt na het verstrijken van deze termijn met stilzwijgen van de partijen automatisch verlengd met telkens 1 jaar.

De uitwisseling van gegevens gebeurt overeenkomstig artikel 100 van de Wet GBA. Op basis van bovenstaande bepaling en dit convenant kan de gemeente (persoons)gegevens aan een woningcorporatie (mits in dit kader sprake is van een rechtspersoon zonder winstoogmerk) beschikbaar stellen.

Met het convenant wordt de privacy van de betrokken personen gewaarborgd. Er wordt melding gemaakt bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp).