Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AalburgStaatscourant 2011, 1229Overig

Voorbereidingsbesluit nieuwe locatie Achilles Veen te Veen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalburg maken bekend dat de gemeenteraad op 25 januari 2011 op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening een voorbereidingsbesluit heeft vastgesteld voor het gebied nieuwe locatie Achilles Veen te Veen. Desbetreffende gronden zijn aangeduid op een bij het voorbereidingsbesluit behorende kaart.

Het voorbereidingsbesluit beoogt te voorkomen dat op de aangewezen gronden ontwikkelingen plaatsvinden die in strijd zijn met de plannen van het gemeentebestuur.

Het voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat aanvragen om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen die worden ingediend na de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit, worden aangehouden. Voorts is bepaald dat het verboden is het gebruik van de in dit besluit begrepen gronden of bouwwerken te wijzigen. Het college van burgemeester en wethouders kan bij een omgevingsvergunning afwijken van dit verbod, indien het gebruik in overeenstemming is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

Het voorbereidingsbesluit treedt op donderdag 27 januari 2011 in werking en ligt vanaf dat moment op papier ter inzage voor eenieder. Tijdens openingstijden (dagelijks van 8.30 uur tot 12.30 uur en op dinsdag 8.30 uur tot 20.00 uur) kan van het voorbereidingsbesluit kennis worden genomen bij balie ‘Bouwen en milieu’ van het Aalburgloket, Grote Kerkstraat 42 te Wijk en Aalburg.

Daarnaast zijn de stukken voor eenieder op de volgende wijzen toegankelijk:

  • digitaal (in de wettelijk voorgeschreven digitale vorm) op de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/;

  • digitaal (in de vorm van een PDF-bestand) op de gemeentelijke website www.aalburg.nl.

Ingevolge artikel 8:5 lid 1 jo 7:1 Algemene wet bestuursrecht jo 3.7 Wet ruimtelijke ordening is tegen een voorbereidingsbesluit geen bezwaar/beroep mogelijk.

Wijk en Aalburg, 26 januari 2011