Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EpeStaatscourant 2011, 11834Overig

MER-beoordelingsbesluit Vemderweg 7 in Epe

Burgemeester en wethouders van Epe maken bekend, dat zij naar aanleiding van een MER-aanmeldingsnotitie hebben besloten dat er geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt. De MER-aanmeldingsnotitie gaat over het omschakelen van een pluimveehouderij met legkippen en opfokkippen naar een pluimveehouderij met alleen opfokkippen. De pluimveehouderij is gevestigd aan de Vemderweg 7, 7A, 7B en 5A in Epe. Die locatie is kadastraal bekend als gemeente Epe, sectie B en nummers 2594 en 2595.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar of beroep mogelijk, tenzij dit besluit de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Een gemotiveerd bezwaarschrift kan gedurende een periode van zes weken worden ingediend, met ingang van de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe. Hierin moeten naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar staan vermeld.

Voor te bereiden besluit

Met het in de vorige alinea genoemde voor te bereiden besluit wordt bedoeld het te nemen besluit op de nog aan te vragen omgevingsvergunning (milieu) voor de verandering van de pluimveehouderij. Op de ontwerpbeschikking op die aanvraag kan door een ieder een zienswijze worden ingediend.

Inzage

De stukken van de in deze advertentie genoemde milieuzaak liggen gedurende zes weken vanaf woensdag 6 juli 2011 op afspraak, tel. (0578) 67 87 87, ter inzage in de Publiekswinkel in het gemeentehuis in Epe. De Publiekswinkel is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00–12.00 uur en op woensdag van 8.00–20.00 uur.

Epe, 5 juli 2011