Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneStaatscourant 2010, 8702Ruimtelijke plannen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Langeweg 7, Rockanje’

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Langeweg 7, Rockanje’ en bijbehorende stukken met ingang van woensdag 9 juni 2010 gedurende zes weken ter inzage liggen in het gemeentehuis, Raadhuislaan 6 te Rockanje. Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en op woensdagen van 13.30 tot 18.30 uur.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien en te downloaden via de website van de gemeente: www.westvoorne.nl/bestemmingsplannen, onder het kopje ‘ontwerp’.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Langeweg 7 te Rockanje. Met het plan wordt de intensieve veehouderij op het perceel van een maatbestemming voorzien. Tevens wordt de op het perceel aanwezige, en door het overgangsrecht beschermde, caravanstalling positief bestemd.

Op grond van artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht wordt meegedeeld dat de stukken met betrekking tot de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan vertrouwelijk zijn en daarom niet ter inzage liggen.

Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met de afdeling VROM, bureau Ruimtelijke Ordening en Handhaving, telefoonnummer (0181) 40 80 28.

Rockanje, 9 juni 2010

Burgemeester en wethouders van Westvoorne,

de secretaris,

J.M.C. Postema.

De burgemeester,

P.E. de Jong.