Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergStaatscourant 2010, 7930Ruimtelijke plannen

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Woudenberg 2010

Vanaf 26 mei 2010 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerp van het bestemmingsplan Woudenberg Buitengebied 2010.

Het plan ‘Buitengebied 2010’ wordt begrensd door de gemeentegrenzen en de komgrens van het dorp Woudenberg. De kern Woudenberg en het bedrijventerrein van Woudenberg vallen buiten het plangebied.

In het bestemmingsplan worden de randvoorwaarden voor de bouw en het gebruik van gronden, panden en opstallen gegeven. Ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan is voor sommige situaties gekozen voor een andere bestemmingssystematiek. Het bestemmingsplan is feitelijk een actualisering en modernisering van het huidige plan Buitengebied 1995.

Het ontwerp is te raadplegen via de gemeentelijke website www.woudenberg.eu. U komt hier door vervolgens te klikken op Inwoners, Ruimtelijke Ordening, Bestemmingsplannen en Bestemmingsplan Buitengebied 2010. Op onze gemeentelijke site hebben wij een PDF-versie van het ontwerpbestemmingsplan geplaatst. Ook vindt u op deze site een verwijzing naar de landelijke voorziening RO-Online (www.ruimtelijkeplannen.nl) vanwaar u het bestemmingsplan eveneens kan raadplegen.

Verder ligt het plan tijdens de openingstijden ter inzage bij het Taakveld Ontwikkeling van de sector Grondgebied op het gemeentehuis. Desgevraagd wordt de gelegenheid geboden om het ontwerpbestemmingsplan in te zien buiten kantoortijden (U kunt hiervoor contact zoeken met de heer F. Zuijdweg 033-2869 184).

Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerpplan naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig een afspraak gemaakt te worden met de heer F. Zuijdweg. Dit kan via telefoonnummer (033-2869 184). Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

Tenslotte attenderen wij u erop dat op 31 mei 2010 van 14.00 uur tot 21.00 uur wij in partycentrum ‘Schimmel’ aan de Stationsweg-Oost 243 te Woudenberg een inloopmiddag/-avond houden. Tijdens deze bijeenkomst kunt u het bestemmingsplan inzien. Onze medewerkers staan u te woord bij eventuele vragen.