Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2010, 782Overig

Mededeling instemming besluit

Nr. MEVA/BO-2974966

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deelt mee dat hij op 16 december 2009 (brief met kenmerk MEVA/BO-2974966) heeft ingestemd, als bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, met het navolgende besluit van 16 oktober 2009 van het Centraal College Medisch Specialismen

  • Besluit van 16 oktober 2009 inzake wijziging van het Kaderbesluit,

zoals dat is vastgesteld door het Centraal College Medisch Specialismen.

Het betreffende besluit wordt openbaar gemaakt door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, postbus 20051, 3502 LB Utrecht, ook via hunwebsite www.knmg.nl.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink.