Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisStaatscourant 2010, 3627Ruimtelijke plannen

stcrt-2010-3627-001.png Voorbereidingsbesluit Kom Wanroij

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis maken bekend dat de gemeenteraad op 8 maart 2010 heeft besloten voor de kom van Wanroij een voorbereidingsbesluit vast te stellen. Het voorbereidingsbesluit treedt op 11 maart 2010 in werking.

Het voorbereidingsbesluit voorziet in het voorkomen van bouwmogelijk-heden in dat gebied, die niet stroken met het huidige planologische beleid. Het voorbereidingsbesluit omvat grotendeels de kom van Wanroij met uitzondering van het bedrijventerrein Molenveld en de woongebieden De Beeten en De Steeg.

Het voorbereidingsbesluit ‘ Kom Wanroij’ wordt ter inzage gelegd voor eenieder vanaf 11 maart 2010 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Het voorbereidingsbesluit is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.sintanthonis.nl.

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen het voorbereidingsbesluit.

Sint Anthonis, 10 maart 2010

Het gemeentebestuur.