stcrt-2010-3477-001.png Publicatie vaststelling bestemmingsplan Eindsestraat 6a Nederasselt

Burgemeester en wethouders van Heumen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 25 februari 2010 het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Eindsestraat 6a – Rijksweg’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van een woning aan de Eindsestraat te Nederasselt mogelijk tussen de panden nummer 6 en 8 en op de verbeelding wordt een agrarisch bouwperceel aan de Rijksweg te Nederasselt geschrapt.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 maart 2010 tijdens de openingsuren ter inzage bij de balie Grondgebiedzaken in het gemeentehuis aan het Kerkplein 6 te Malden. De stukken zijn dan tevens digitaal beschikbaar via www.heumen.nl.

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 11 maart tot en met 21 april 2010 door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 22 april 2010, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Naar boven