Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandStaatscourant 2010, 2549Overig

stcrt-2010-2549-001.png Kennisgeving Ontwerp-inpassingsplan ecologische verbindingszone Omval–Kolhorn

Plan voor de realisatie van de ecologische verbindingszone Omval–Kolhorn in ontwerp gereed

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maakt bekend dat met ingang van vrijdag 19 februari 2010 tot en met donderdag 1 april 2010 ter inzage ligt het ontwerp-inpassingsplan ‘Ecologische verbindingszone Omval–Kolhorn’.

Een ieder kan in deze periode zijn zienswijze kenbaar maken op het ontwerp-inpassingsplan.

Doel van het inpassingsplan is de aanleg van een ecologische verbindingszone langs het kanaal Omval Kolhorn. Hiertoe zijn in dit plan zes natuurgebiedjes (‘stepping stones’) opgenomen.

Provinciaal inpassingsplan

Gedeputeerde Staten hebben voor de aanleg van deze natuurgebiedjes een provinciaal inpassingsplan voorbereid. Dat is juridisch vergelijkbaar met een bestemmingsplan maar dan met de provincie als verantwoordelijke bestuurslaag. De provincie heeft voor toepassing van dit nieuwe type plan gekozen vanwege het provinciale belang en omdat het project over het grondgebied van twee gemeenten loopt. Die zouden anders elk een bestemmingsplan moeten opstellen voor hun deel van de verbindingszone.

Inzage

Het ontwerp-inpassingsplan inclusief bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit liggen vanaf vrijdag 19 februari 2010 tot en met donderdag 1 april 2010 ter inzage:

  • bij de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 Haarlem, na telefonisch gemaakte afspraak (023 5143321 of 023 5145256);

  • bij het informatiecentrum van de gemeente Heerhugowaard, Parelhof 1 te Heerhugowaard van 10.00 tot 17.00 uur;

  • bij de Servicewinkel Info(n)oord, Middenweg 541A te Heerhugowaard op maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 20.30 uur;

  • bij de sector Grondgebiedszaken van de gemeente Niedorp, De Meet 1 te Nieuwe Niedorp van 09.00 tot 12.00 uur.

Bovendien liggen de stukken buiten kantooruren ter inzage bij:

  • het informatiecentrum van de gemeente Heerhugowaard op de vrijdagavonden van 17.00 tot 20.00 uur;

  • de sector Grondgebiedszaken van de gemeente Niedorp, echter uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak (tel. 0226-412412).

Vanaf 18 februari 2010 zijn het ontwerp-inpassingsplan en bijbehorende stukken tevens digitaal te raadplegen op de internetsite van de provincie Noord-Holland www.noord-holland.nl onder Terinzageleggingen, Bekendmakingen, Wet ruimtelijke ordening.

Zienswijze

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze op het ontwerp- inpassingsplan indienen bij de Provincie Noord-Holland, t.a.v. procedurekamer SHV, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Het is ook mogelijk om binnen deze termijn uw zienswijze mondeling kenbaar te maken. Het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk door het maken van een afspraak met de heer P. Ruber, telefoonnummer 023-5143321 of de heer J. Geerlings, telefoonnummer 023-5145256.

Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.