Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 februari 2010, nr. WJZ/9216044, houdende vaststelling van de eisen en vergunningstelsels die in ieder geval onder de reikwijdte van de Dienstenwet vallen (Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEG L 376) en artikel 2, tweede lid, van de Dienstenwet;

Besluit:

Artikel 1

De Dienstenwet is van toepassing op de in de bijlage bij deze regeling opgenomen eisen en vergunningstelsels.

Artikel 2

 • 1. De Dienstenwet is van toepassing op eisen in een:

  • a. bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3:1 van de Wet ruimtelijke ordening;

  • b. wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de Wet ruimtelijke ordening;

  • c. rijksbestemmingsplan als bedoeld in artikel 10.3 van de Wet ruimtelijke ordening;

  • d. beheersverordening als bedoeld in artikel 3:38 van de Wet ruimtelijke ordening.

 • 2. De Dienstenwet is van toepassing op de volgende vergunningen:

  • a. een projectbesluit als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, onder f, van de Wet ruimtelijke ordening;

  • b. een besluit op een aanvraag om een ontheffing van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c, van de Wet ruimtelijke ordening;

  • c. een besluit op een aanvraag om een ontheffing van een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijk ordening;

  • d. een ontheffing als bedoeld in artikel 1.3, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2010.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 februari 2010

De Minister van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven.

Bijlage, bedoeld in artikel 1

Hoofdstuk 1 – Vergunningstelsels en eisen van de Rijksoverheid

§ 1.1 – Vergunningstelsels van de Rijksoverheid

Regelgever

bepaling/artikel (nummer)

Naam regelgeving

Ministerie van Defensie

artikel 2, aanhef (eerste lid)

Besluit luchtfotografie

Ministerie van Economische Zaken

artikelen 2, 6, tweede lid, 10 en 11

Tijdelijke regeling informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken

artikel 3

Wet ruimtevaartactiviteiten

Ministerie van Economische Zaken

artikel 11, eerste en tweede lid

Wet ruimtevaartactiviteiten

Ministerie van Economische Zaken

artikel 2, derde lid, onderdeel a, jo. artikel 8

Wet informatieuitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken

artikel 3, eerste lid

Wet informatieuitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken

artikel 1, onderdeel l, jo. artikel 25

Mijnbouwwet

Ministerie van Economische Zaken

artikel 3, eerste lid

Besluit informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken

artikel 44

Mijnbouwbesluit

Ministerie van Economische Zaken

artikel 45

Mijnbouwbesluit

Ministerie van Economische Zaken

artikel 39 jo. artikelen 34 en 36

Mijnbouwwet

Ministerie van Economische Zaken

artikel 3.4.1 en 3.4.2

Gaswet

Ministerie van Economische Zaken

artikelen 1.2 en 1.5

Meetcode Elektriciteit

Ministerie van Economische Zaken

artikel 1.3

Meetcode Elektriciteit

Ministerie van Economische Zaken

artikelen 5 tot en met 8 jo. artikelen 9 tot en met 17 Handelsregisterwet 2007; artikelen 1 jo. 11 tot en met 32 en 35 tot en met 41 Handelsregisterbesluit 2008

Handelsregisterwet 2007;

Handelsregisterbesluit 2008

Ministerie van Economische Zaken

artikel 1.8

Meetcode Elektriciteit

Ministerie van Economische Zaken

artikel 1.4

Meetcode Elektriciteit

Ministerie van Economische Zaken

artikelen 2.1 en 2.4

Meetvoorwaarden Gas-RNB

Ministerie van Economische Zaken

artikelen 9 tot en met 17 jo. artikelen 35 tot en met 41

Handelsregisterwet

Ministerie van Economische Zaken

artikel 2.2

Meetvoorwaarden Gas-RNB

Ministerie van Economische Zaken

artikelen 3.2.1 tot en met 3.2.15

Systeemcode Elektriciteit

Ministerie van Economische Zaken

artikelen 94 tot en met 96

Mijnbouwbesluit

Ministerie van Economische Zaken

artikelen 151 tot en met 153 jo. artikel 149

Mijnbouwbesluit

Ministerie van Economische Zaken

artikel 23a

Rijksoctrooiwet 1995

Ministerie van Economische Zaken

artikel 23b

Rijksoctrooiwet 1996

Ministerie van Economische Zaken

artikel 2.1.5

Aansluitvoorwaarden Gas-RNB

Ministerie van Economische Zaken

artikel 3.5.2.

Aansluitvoorwaarden Gas-LNB

Ministerie van Economische Zaken

artikel 40, tweede lid

Mijnbouwwet

Ministerie van Economische Zaken

artikel 18

Handelsregisterwet 2007

Ministerie van Financiën

artikel 27

Wet toezicht accountantsorganisaties

Ministerie van Financiën

artikelen 1 en 27

Besluit toezicht accountantsorganisaties

Ministerie van Justitie

artikel 9, achtste lid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Justitie

artikel 5, vierde lid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Justitie

artikel 2, eerste lid

Advocatenwet

Ministerie van Justitie

artikelen 30h, 30i en 30t Wet op de kansspelen;

artikelen 6, 7 jo. 4, 8 tot en met 13 en 16 van het Speelautomatenbesluit 2000;

artikelen 3 en 4 Speelautomatenregeling

Wet op de kansspelen;

Speelautomatenbesluit 2000;

Speelautomatenregeling

Ministerie van Justitie

artikel 12, eerste en vierde lid

Advocatenwet

Ministerie van Justitie

artikelen 2, 4, 3b, en 14

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Justitie

artikel 7, eerste lid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Justitie

artikel 7, eerste en tweede lid

Besluit DNA-onderzoek in strafzaken

Ministerie van Justitie

artikel 7, tweede lid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Justitie

artikel 9, derde lid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Justitie

artikel 4

Verordening op de Permanente Opleiding 2000

Ministerie van Justitie

artikel 11a

Stageverordening 1988/2005

Ministerie van Justitie

artikel 10, eerste jo. vijfde lid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Justitie

artikel 6 Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus jo. artikel 20, eerste en tweede lid, Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus;

Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Justitie

artikelen 30h, 30i en 30t

Wet op de kansspelen

Ministerie van Justitie

artikelen 2, tweede lid, en 2a, vijfde lid

Advocatenwet

Ministerie van Justitie

artikel 2 tweede lid

Advocatenwet

Ministerie van Justitie

artikelen 2, 3, 4 en 5

Wet beëdigde tolken en vertalers

Ministerie van Justitie

artikel 16g tot en met 16k

Advocatenwet

Ministerie van Justitie

artikel 23b tot en met 23k

Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Justitie

artikel 14, eerste lid

Wet wapens en munitie

Ministerie van Justitie

artikelen 9a, 9aa en 9b

Advocatenwet

Ministerie van Justitie

artikelen 4, onderdeel c, jo. artikel 5, jo. artikel 6

Samenwerkingsverordening 1993

Ministerie van Justitie

artikel 7

Samenwerkingsverordening 1993

Ministerie van Justitie

artikel 9, tweede lid

Samenwerkingsverordening 1993

Ministerie van Justitie

artikel 4, eerste lid Stageverordening 1988;

artikel 4, eerste lid Stageverordening 2005

Stageverordening 1988;

Stageverordening 2005

Ministerie van Justitie

artikel 4, vijfde lid, Stageverordening 1988;

artikel 4, vijfde lid, Stageverordening 2005

Stageverordening 1988;

Stageverordening 2005

Ministerie van Justitie

artikel 10, tweede lid, Stageverordening 1988;

artikel 10, tweede lid, Stageverordening 2005

Stageverordening 1988;

Stageverordening 2005

Ministerie van Justitie

artikel 4, vierde lid

Stageverordening verordening op de praktijkrechtspersoon

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 8, tweede lid

Besluit doden van dieren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 2, 3, 4 en 5

Regeling doden van dieren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 2, 3, 4 en 5

Tijdelijke vrijstellingsregeling gasverdoving biggen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 3, 4, 5, en 6 Besluit doden van dieren;

artikel 107 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Besluit doden van dieren;

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 16

Natuurbeschermingswet 1998

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 17

Natuurbeschermingswet 1998

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 77, 80, eerste lid, jo. artikelen 81, derde lid, en 125

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 21, zesde lid, 23, eerste lid, onderdeel c en 24, eerste lid, onderdeel c

Wijziging Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s in verband met de herziening van de preventieregels voor evenhoevigen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 4b

Besluit gebruik meststoffen wet

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 7 Besluit tot beperking toegankelijkheid natuurgebieden;

artikelen 20, 41 en 43 Natuurbeschermingswet 1998

Besluit tot beperking toegankelijkheid natuurgebieden;

Natuurbeschermingswet 1998

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 2 en 3.1

Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire labaratoria

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 6.1

Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire labaratoria

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 6, 9 Besluit paraveterinairen;

artikelen 15, 18, 19, derde lid, Regeling paraveterinairen

Besluit paraveterinairen;

regeling paraveterinairen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 2 Besluit paraveterinairen;

artikelen 2 en 19, derde lid Regeling paraveterinairen

Besluit paraveterinairen;

Regeling paraveterinairen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 41, eerste lid

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 2

Besluit gebruik Sera en entstoffen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 40, eerste lid

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 3

Besluit gebruik Sera en entstoffen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 2a, 2aa, 4, eerste, tweede en vierde lid, 5, eerste vier leden, 8, en 11 Varkensbesluiten;

artikel 107 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Varkensbesluiten;

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 13, en 75, eerste lid Flora- en Faunawet;

artikelen 5, eerste lid 1, en 7 Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten;

artikel 8 Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens

Flora- en Faunawet;

Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten; Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 44, vierde tot en met achtste lid Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

artikel 9 Vrijstellingsregeling dierenwelzijn

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Vrijstellingsregeling dierenwelzijn

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 13, en 75, eerste lid Flora -en Faunawet;

artikelen 10, 11, tweede lid Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

Flora- en Faunawet;

Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 18, 21, 22, 23 en 25

Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 18, 21, 22, 23 en 26

Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 61 jo. artikel 107

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 59 tot en met 62 en bijlage 9a

Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 40, eerste lid, en 62, tweede lid, Flora- en Faunawet; artikelen 2, 3, 4, eerste lid en lid 2a Regeling prepareren dieren;

artikel 7 Jachtbesluit;

artikel 7 Jachtregeling

Flora- en Faunawet;

Besluit prepareren dieren; Jachtbesluit;

Regeling prepareren van dieren;

Jachtregeling

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 5, 6, 8, 9, 10 Kalverenbesluit;

artikel 107 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Kalverenbesluit;

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 44, 45, en 46 Regeling preventie, bestrijding en monitoring besmettelijke dierziekten en zoonosen en TSE ‘s;

artikelen 2.5, eerste lid, tweede lid, onderdeel a, en derde lid Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

Regeling preventie, bestrijding en monitoring besmettelijke dierziekten en zoonosen en TSE's;

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 5, 7 tot en met 13, 15 en 19

Tijdelijke vrijstellingsregeling vaccinatie hobbypluimvee en biologische legkippen en legkippen met vrije uitloop

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 13, eerste lid, en 63, eerste en tweede lid, Flora- en Faunawet;

artikelen 6 en 7 Besluit prepareren dieren;

artikel 3 Regeling prepareren van dieren;

Flora- en Faunawet;

Besluit prepareren dieren;

Regeling prepareren van dieren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 81f

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 24, eerste lid

Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 107

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 5, 8, tweede en derde lid, 9, eerste en derde lid, Besluit ritueel slachten;

artikel 107 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren jo Besluit ritueel slachten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 2 en 13

Boswet

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 2 en 3, eerste lid

Regeling meldings- en herplantingsplicht

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 28, tweede lid

Herinrichtingswet Oost-Groningen en Gronings-Drentse Veenkolonieën

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 10 en 11

Regeling vleeskeuring

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 2, 3 en 4 Diergeneesmiddelenwet; artikelen 2 en 3 Diergeneesmiddelenregeling

Diergeneesmiddelenwet;

Diergeneesmiddelenregeling

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 38, zevende lid

Herinrichtingswet Oost-Groningen en Gronings-Drentse Veenkolonieën

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 2, 4, 8, tweede lid, en 15

Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 2, en 3

Besluit paraveterinairen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 2, 8 tot en met 18, 19, 21, 22, 25, 26 Honden- en kattenbesluit 1999;

artikel 107 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Honden- en kattenbesluit 1999;

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 6 7. 9 en 10

Besluit paraveterinairen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 2, 3, 4, 5 en 6 Honden- en kattenbesluit 1999; artikel 107 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Honden- en kattenbesluit 1999;

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 5, eerste en tweede lid Besluit voortplantingstechnieken bij dieren;

artikel 107 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Besluit voortplantingstechnieken bij dieren;

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 11a Besluit biotechnologie bij dieren

Besluit biotechnologie bij dieren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 2, 3, en 9 Besluit eisen dierlijk sperma en spermawincentra

Besluit eisen dierlijk sperma en spermawincentra

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 13, 64, tweede lid, en 75, derde lid

Flora- en Faunawet

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 27, tweede lid

Meststoffenwet

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 27, eerste en tweede lid, en 125

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 32, tweede lid, 33, eerste lid, en 125

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 107 Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren jo. artikel 3, tweede lid, Besluit voortplantingstechnieken bij dieren;

Besluit voortplantingstechnieken bij dieren;

Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 4, eerste lid

Dierentuinenbesluit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Besluit diervoeders

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 23 Kaderwet diervoeders jo. artikel 99 Regeling diervoeders

Kaderwet diervoeders;

Regeling diervoeders

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 9 van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 en de Regeling aanmelding tot uitoefening der diergeneeskunde

Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990;

Regeling aanmelding tot uitoefening der diergeneeskunde

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 3

Fokkerijbesluit

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

artikel 45

Monumentenwet 1988

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

artikelen 1.12 en 1.12a

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

artikel 6.9 jo. artikel 1.11

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

artikelen 45, 47, 49 50, 51, 55, en 56

Wet kinderopvang

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

artikelen 3, 4, 5, 6, en 14

Regeling verkeersregelaars

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

artikelen 11, derde lid, onderdeel e, 12 en 24

Wet op de waterhuishouding

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

artikel 2, onderdelen a en b

Regeling verkeersregelaars 2009

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

artikel 5

Regeling verkeersregelaars 2009

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

artikel 6

Regeling verkeersregelaars 2009

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

artikel 7

Regeling verkeersregelaars 2009

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

artikel 8

Regeling verkeersregelaars 2009

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

artikel 6.2 Waterwet jo. artikelen 6.2 tot en met 6.6 Waterbesluit

Waterwet;

Waterbesluit

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

artikel 6.4

Waterwet

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

artikelen 6.13 en 6.14

Besluit houdende regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterbesluit)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

artikelen 6.8, eerste lid, en 6.9, eerste lid, Waterbesluit jo. artikel 6.3 Waterwet

Besluit houdende regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterbesluit);

Waterwet

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

artikel 6.10

Besluit houdende regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterbesluit)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 6d, eerste lid, onderdeel b

Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 2

Wet op de dierproeven

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 11a Wet op de dierproeven;

artikel 11a Dierproevenbesluit

Wet op de dierproeven;

Dierproevenbesluit

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikelen 10a, 10c, en 18a tot en met 18g Wet op de dierproeven;

artikel 2a Dierproevenbesluit

Wet op de dierproeven;

Dierproevenbesluit

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikelen 10, 10b, 10d, 10e, 11, en 16 Wet op de dierproeven

Wet op de dierproeven

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikelen 12, 13, 15 en 16 Wet op de dierproeven;

artikel 10 Dierproevenbesluit;

artikel 2 Regeling erkenning diploma's Dierproevenbesluit

Wet op de dierproeven;

Dierproevenbesluit;

Regeling erkenning diploma's Dierproevenbesluit

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 9 Wet op de dierproeven;

artikel 10 Dierproevenbesluit;

artikel 1 Regeling registratie proefdieren en dierproeven

Wet op de dierproeven;

Dierproevenbesluit;

Regeling registratie proefdieren en dierproeven

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 23

Drank- en Horecawet

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikelen 8, 10, 11, 12, 13, en 19, eerste lid, onderdeel a

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en nadere regels attractie en speeltoestellen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 35

Drank- en Horecawet

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 24 Warenwet;

artikelen 3, 6, en 9

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen

Warenwet

Warenwetbesluit Tatoeeren en piercen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikelen 3, 4, 5 en 7 Drank- en Horeacwet;

artikelen 2, 3 en 4 Regeling aanvraagformulieren Drank- en Horecawet

Drank- en Horeacwet en Regeling aanvraagformulieren Drank- en Horecawet

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikelen 8, 10, 11, 12, 13, en 19, eerste lid, onderdeel b

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en nadere regels attractie en speeltoestellen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 11h, derde lid

Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

voorschrift 3.2.7 van bijlage 2 Besluit glastuinbouw;

voorschriften 1.3.13 en 3.2.6 van bijlage Besluit landbouw milieubeheer

Besluit glastuinbouw;

Besluit landbouw milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 2 en 18

Uitvoeringsregeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 6 en 8

Regeling nucleaire drukapparatuur

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 10

Wet hygiene en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 10, 11 en 15

Wet explosieven voor civiel gebruik

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

voorschrift 1.6.2

Besluit glastuinbouw

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 17 tot en met 19

Wet explosieven voor civiel gebruik

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 2.11.1

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

voorschrift 2.4.2, bijlage 2

Besluit glastuinbouw

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 2.12.1

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 1, onderdeel f, en 4, tweede lid

Inzamelingsregeling CFK en halonen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

voorschrift 3.2.7, bijlage 2

Besluit glastuinbouw

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 5, vierde lid

Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 5, eerste tweede en vierde lid

Regeling geluidemissie buitenmaterieel

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 3.1, 3.2 en 3.6

Regeling lekdichtheid koelinstallaties in de gebruiksfase 2006

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 9, onderdeel a

Besluit inzamelen afvalstoffen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 9 onderdeel b

Besluit inzamelen afvalstoffen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

hoofdstuk 4

BRL 7500 Bewerken van grond

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

voorschrift 2.9.2, bijlage

Besluit landbouw

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 9, onderdeel c

Besluit inzamelen afvalstoffen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

voorschriften 3.2.10 en 3.2.11, bijlage

Besluit landbouw

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 8.1

Wet milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 3 en 4

Besluit mobiel breken bouw-en sloopafval

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 8, eerste lid

Wet bescherming Antarctica en Besluit bescherming Antarctica

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

voorschrift 1.2, bijlage I

Besluit LPG-tankstations milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 4

Besluit gefluoreerde broeikasgassen milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

voorschrift 1.5 en 2.1, bijlage I

Besluit mestbassins milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

voorschrift 10.2.2 van de bijlage

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

voorschriften 10.3.2 en 10.3.12 van de bijlage

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 2

Productenregeling Asbest

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 1.10

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 8, eerste lid

Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

hoofdstuk 4

BRL SIKB 7000 Uitvoering van bodemsaneringen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 1, derde en vierde lid

Besluit broeikasgassen Wms 2003

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 1 tot en met 8

Besluit typekeuring verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstofoxiden

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 9, onderdeel b

Besluit inzamelen afvalstoffen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 21

Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 3.14

Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 15, 38 en 40

Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

voorschrift 1.3.6, bijlage 2

Besluit glastuinbouw

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 30b, vijfde lid

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Voorschrift 1.3.13, bijlage

Besluit landbouw milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

voorschrift 2.1.1, bijlage en Richtlijnen mestbassins

Besluit landbouw milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 3, tweede lid

Regeling merkteken niet-herbruikbaar en niet-verbrandbaar bouw-en sloopafval

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

hoofdstuk 4

BRL SIKB 2000 Veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 3

Regeling nucleaire drukapparatuur

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 10

Stortbesluit bodembescherming

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 10, eerste en tweede lid

Waterleidingbesluit

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 9 en 16 Besluit handel in emissierechten;

artikelen 17 en 47 Regeling monitoring handel in emissierechten

Besluit handel in emissierechten;

Regeling monitoring handel in emissierechten

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 10, vierde lid

Waterleidingbesluit

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 3.3.2 en 3.3.3

Vuurwerkbesluit

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 10

Besluit hygiene en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

hoofdstuk 4

BRL SIKB 6000 Beoordelingsrichtlijn milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 1.12 en 1.13

Regeling bouwbesluit 2003

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 5 en 6

Wet explosieven voor civiel gebruik

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 3.20 en 4.80

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 4.18

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 3.3.2, derde lid, en 3.3.4

Vuurwerkbesluit

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 3 en 4

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 9, onderdeel a

Besluit inzamelen afvalstoffen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

bijlage 1, voorschrift 5.2 en bijlage 2, voorschrift 1.5

Vuurwerkbesluit

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

bijlage 1, voorschrift 5.3 en bijlage 2, voorschrift 1.6

Vuurwerkbesluit

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 15

Kernenergiewet

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 22, vierde lid, en 33, vierde lid

Kernenergiewet

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 8, eerste lid

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 4, eerste en zevende lid

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 7a, eerste lid

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 12, derde lid

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 23, eerste en tweede lid

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 24

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 25, eerste lid

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 31, derde lid

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 35, eerste lid

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 37, eerste, zesde, zevende en achtste lid

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 88, eerste lid

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 91, tweede lid

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 107

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 123

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 29, eerste lid

Kernenergiewet

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 42, derde lid

Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 3, eerste lid,

Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen

§ 1.2 – Eisen van de Rijksoverheid

Regelgever

bepaling/artikel (nummer)

Naam regelgeving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

artikel 120a, tweede lid, Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

artikel 53b Besluit Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

artikelen 25 tot en met 41 Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

artikel 15 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

artikel 50 tot en met 53 Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

artikelen 18 tot en met 30 Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

artikel 5

Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen

Ministerie van Economische Zaken

artikel 2, eerste, tweede en derde lid, jo. artikel 5, eerste tot en met zesde lid

Besluit informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken

artikel 3, eerste lid

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken

artikel 7, eerste en derde lid

Besluit informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken

artikel 7, vierde lid

Besluit informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken

artikel 16c, derde lid

Elektriciteitswet

Ministerie van Economische Zaken

artikel 7, zesde lid

Besluit informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken

artikel 7, zevende lid

Besluit informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken

artikel 5.1

Meetcode Elektriciteit

Ministerie van Economische Zaken

artikel 3.1.5

Systeemcode Elektriciteit

Ministerie van Economische Zaken

punt 7

Besluit tot vaststelling meettarieven elektriciteit 2008

Ministerie van Economische Zaken

artikelen 80a en 81e

Gaswet

Ministerie van Economische Zaken

artikel 3.1.10

Systeemcode Elektriciteit

Ministerie van Economische Zaken

artikel 46 tot en met 54 en 57 tot en met 66

Mijnbouwbesluit

Ministerie van Economische Zaken

artikelen 3.1 tot en met 3.6 en bijlage 1

Meetvoorwaarden Gas-RNB

Ministerie van Economische Zaken

artikel 10, eerste en tweede lid

Wet ruimtevaartactiviteiten

Ministerie van Economische Zaken

artikelen 4 en 5

Mijnbouwbesluit

Ministerie van Economische Zaken

artikel 6, tweede lid

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken

artikelen 26 en 27

Mijnbouwbesluit

Ministerie van Economische Zaken

artikel 10

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken

artikelen 80a en 81e

Gaswet

Ministerie van Economische Zaken

artikelen 35, tweede en derde lid, 39 en 40

Mijnbouwbesluit

Ministerie van Economische Zaken

artikel 13, eerste lid

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken

artikel 4

Postwet

Ministerie van Economische Zaken

artikel 15, eerste lid

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken

artikelen 66 en 67

Mijnbouwbesluit

Ministerie van Economische Zaken

artikelen 108 tot en met 119

Mijnbouwbesluit

Ministerie van Economische Zaken

artikel 16

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken

artikel 17, eerste lid

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken

artikel 17, derde lid

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken

artikel 33

Mijnbouwwet

Ministerie van Economische Zaken

artikel 18, eerste lid

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken

punt 7

Besluit tot vaststelling meettarieven elektriciteit

Ministerie van Economische Zaken

artikelen 2.2.1 tot en met 2.2.4

Mijnbouwregeling

Ministerie van Economische Zaken

artikel 18, derde lid

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken

artikel 41

Mijnbouwwet

Ministerie van Economische Zaken

artikel 2, tweede lid

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken

artikel 23, eerste lid

Mijnbouwbesluit

Ministerie van Economische Zaken

artikel 19

Handelsregisterwet

Ministerie van Financiën

artikel 5

Wet toezicht accountantsorganisaties

Ministerie van Justitie

artikelen 2, eerste en derde lid, 3 en 4

Uitvoeringswet verdrag biologische wapens

Ministerie van Justitie

artikelen 30h, 30i en 30t Wet op de kansspelen;

artikelen 6, 7 jo. 4, 8 tot en met 13 en 16 Speelautomatenbesluit 2000

artikelen 3 en 4 Speelautomatenregeling

Wet op de kansspelen;

Speelautomatenbesluit 2000;

Speelautomatenregeling

Ministerie van Justitie

artikel 12, tweede lid

Advocatenwet

Ministerie van Justitie

artikel 3, eerste lid

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Justitie

artikelen 6, 7, 9, eerste, tweede, derde en vijfde lid, 10 en 12 Wet wapens en munitie; artikelen 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 en 48 Regeling wapens en munitie

Wet wapens en munitie;

Regeling wapens en munitie

Ministerie van Justitie

artikelen 6, 7 en 13

Wet wapens en munitie

Ministerie van Justitie

artikel 18

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Justitie

artikelen 4, 6, 7, 9, eerste lid, en 13

Wet wapens en munitie

Ministerie van Justitie

artikel 6, onderdelen b, c en j Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus;

artikel 20 Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus;

Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Justitie

artikel 3.6

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Justitie

artikel 12, tweede lid

Advocatenwet

Ministerie van Justitie

artikelen 30h, 30i en 30t Wet op de kansspelen

artikelen 4, 6, 7, 8 tot en met 13 en 16 Speelautomatenbesluit 2000;

artikelen 3 en 4 Speelautomatenregeling

Wet op de kansspelen;

Speelautomatenbesluit 2000;

Speelautomatenregeling

Ministerie van Justitie

artikelen 8, 12, 15, 30, 31, 33 en 36 Wet beëdigde tolken en vertalers;

artikel 11 Besluit beëdigde tolken en vertalers

Wet beëdigde tolken en vertalers;

Besluit beëdigde tolken en vertalers  

Ministerie van Justitie

artikel 2, tweede lid

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 21, tweede lid

Natuurbeschermingswet 1998

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 13 en 75, eerste lid Flora- en Faunawet;

artikelen 4, 5, eerste lid, en 9 Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

Flora- en Faunawet;

Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 2, eerste lid

Regeling eisen aan administraties inzake zoetwatervis

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 2, tweede lid

Regeling eisen aan administratie inzake zoetwatervis

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 28, tweede lid

Herinrichtingswet Oost-Groningen en Gronings-Drentse Veenkolonieën

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 32, eerste lid

Herinrichtingswet Oost-Groningen en Gronings-Drentse Veenkolonieën

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 10a

Reglement voor de binnenvisserij 1985

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 81, eerste lid

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 5

Reglement zee- en kustvisserij 1977

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 14, 15 en 16

Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 25, tweede en vierde lid

Regeling eisen, administratie en registratie inzake uitoefening visserij

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 2, tweede lid

Regeling eisen aan administratie inzake zoetwatervis

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 25, tweede en vierde lid

Regeling eisen aan administraties inzake zoetwatervis

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 19 en 20

Regeling preventie, bestrijding, monitoring van besmettelijke dierziekten en zoonosen en TSE's)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 25, tweede en vierde lid

Regeling eisen, administratie en registratie inzake uitoefening visserij

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 8, tweede en derde lid, en artikel 9, eerste lid

Besluit ritueel slachten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 9

Regeling vleeskeuring

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 13 en 75, eerste lid

Flora- en Faunawet

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 5 en 9, derde lid

Besluit ritueel slachten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 14, derde en vierde lid, Flora- en faunawet;

artikel 9a Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

Flora- en Faunawet;

Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 2, 3 en 4 Ingrepenbesluit;

artikelen 1 en 2 Vrijstellingsregeling dierenwelzijn

Ingrepenbesluit; Vrijstellingsregeling dierenwelzijn

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 27, eerste lid

Meststoffenwet

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 9, eerste lid

Regeling vleeskeuring

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 8 en 10

Besluit eisen dierlijk sperma en spermawincentra

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 66 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

artikel 11a Besluit biotechnologie bij dieren

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit biotechnologie bij dieren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 2, 3, 4 en 6

Tijdelijke vrijstellingsregeling gasverdoving biggen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 13 en 75, eerste lid, Flora-en Faunawet;

artikelen 10 en 11, tweede lid, Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

Flora- en Faunawet;

Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikel 27

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

artikelen 2, 3, 4 en 7

Tijdelijke vrijstellingsregeling gasverdoving biggen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

n.v.t.

Regeling aanpassing voertuigen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

artikelen 5 tot en met 18

Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikelen 1 tot en met 5

Regeling tabaksreclame in of aan tabaksspeciaalzaken en tabaksverkooppunten

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikelen 9 en 14 Wet op de dierproeven;

artikelen 2, 3 en 5 Dierproevenbesluit;

artikelen 1 en 1a Regeling erkenning diploma's Dierproevenbesluit

Wet op de dierproeven;

Dierproevenbesluit;

Regeling erkenning diploma's

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikelen 38 en 51 tot en met 55

Wet publieke gezondheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 6g warenwetbesluit machines;

artikel 2b Warenwetregeling machines

Warenwetbesluit machines;

Warenregeling machines

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 6d, eerste lid, onderdeel a

Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 6g besluit, eerste lid, onderdeel a

Warenwetbesluit machines

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikelen 12 tot en met 22, 24 en 25

Drank- en Horecawet

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 3

Warenwetregeling persoonlijke beschermingsmiddelen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 4

Warenwetregeling

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 25

Infectieziektenwet

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 3a, 15,16 en 20

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en nadere regels attractie en speeltoestellen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 10 Drank- en horecawet;

artikel 2 Besluit eisen inrichting Drank- en Horecawet

Drank- en horecawet;

Besluit eisen inrichting Drank- en Horecawet

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikelen 8, vierde lid, Drank- en horecawet;

artikelen 1 en 2 Besluit kennis en inzicht Hygiene Drank- en Horecawet

Drank- en horecawet;

Besluit kennis en inzicht Hygiene Drank- en Horecawet

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikelen 8, 10, 11, 12, 13, 19, eerste lid, onderdeel a

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en nadere regels attractie en speeltoestellen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 30b, zesde lid

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 1.12 en 1.13

Regeling bouwbesluit 2003

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 1.14

Regeling bouwbesluit 2003

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 1 tweede lid jo. bijlage B, onderdeel III, en artikel 2

Regeling bepalingsmethode cadmiumgehalte van producten Wms 2000

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 1, eerste lid, onderdeel j, en 9 van de Wet inburgering;

artikel 1.2 van de Regeling inburgering:

Wet inburgering;

Regeling inburgering

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 2 en bijlage B, onderdeel 2

Regeling bepalingsmethoden organisch-halogeengehalte van brandstoffen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 2, eerste lid

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (1.72)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 2, tweede lid

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (1.72)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 3 en bijlage

Regeling niet-reinigbaar straalgrit

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 3, derde, vierde en vijfde lid

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (1.72)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 3, eerste lid

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (1.72)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 3, tweede lid

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (1.72)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 4 en bijlage

Regeling detectie radioactief besmet schroot

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 4 tot en met 7

Inzamelingsregeling CFK en halonen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 4

Regeling nucleaire drukapparatuur

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 5.1

Regeling verwijdering PCB’s

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 8, derde lid

Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 9

Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 1, onderdeel g, en 4, tweede lid

Inzamelingsregeling CFK en halonen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 1.5

Regeling uniforme saneringen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 12 en 16

Besluit handel in emissierechten

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 13

Stortbesluit bodembescherming

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 16.14

Wet milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 16.49, tweede lid, jo. artikel 16.14

Wet milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 17

Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 17

Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 18

Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 18, 25, 29 Besluit bodemkwaliteit;

2.7 en bijlage Regeling bodemkwaliteit

Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 19 en 20 besluit bodemkwaliteit;

artikel 2.6 Regeling bodemkwaliteit

Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 2 en 18

Uitvoeringsregeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 2.2

Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 2.3, en 2.8

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 2.4.2

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 2.7.1

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 21

Wet explosieven voor civiel gebruik

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 28, eerste lid, onderdeel d, en derde lid

Besluit bodemkwaliteit

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 3 en 4

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 3, 10 en 14a

Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 3.1.1 tot en met 3.2.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.9.10, 4.1.1 en 4.3.4

Regeling bodemkwaliteit

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 3.10

Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 3.13

Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 3.15

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 3.3, tweede lid

Regeling lekdichtheid koelinstallaties in de gebruiksfase 2006

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 3.3.6

Vuurwerkbesluit

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 3.9

Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 30b, tweede lid

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 32 en 42

Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 4

Regeling detectie radioactief besmet schroot

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 5

Regeling detectie radioactief besmet schroot

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 5, eerste, tweede en vierde lid

Regeling geluidemissie buitenmaterieel

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 6

Besluit detectie radioactief besmet schroot

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 6b, 6c en 6e

Regeling houdende wijziging van de Regeling melden bedrijfafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 22 tot en met 29 en 30

Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 1 tot en met 3

Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties op schepen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 2 tot en met 7

Besluit inzamelen afvalstoffen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 2 tot en met 4

Regeling voorwaarden inzamelen huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

n.v.t.

BRL K903/07 (Installatie ondergrondse en bovengrondse tanks)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

n.v.t.

BRL K903/07 (Installatie ondergrondse en bovengrondse tanks)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

n.v.t.

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

n.v.t.

Richtlijn decontaminatie apparatuur ziekenhuisafval

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

voorschrift 3.2.7 van bijlage 2

Besluit glastuinbouw

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 2 tot en met 30 en de bijlage

Typekeuringsregeling verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstofoxiden (48B)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 7 jo. artikel 1

Regeling externe veiligheid inrichtingen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 6

Regeling risico’s zware ongevallen 1999

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

hoofdstuk 2

Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

hoofdstuk 4

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

hoofdstuk 6

BRL 2319, 62, 71, 72 Aanleg van vloeistofdichte voorzieningen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

hoofdstukken 3, en 4

Regeling uniforme saneringen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 9, onderdeel c

Besluit inzamelen afvalstoffen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 9, onderdeel b

Besluit inzamelen afvalstoffen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 9, onderdeel a

Besluit inzamelen afvalstoffen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 6, eerste lid

Asbestverwijderingsbesluit 2005

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 3 en bijlage

Regeling niet herbruikbaar en niet verbrandbaar bouw- en sloopafval

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 3.1, 3.2, 3.6, en 5.1

Regeling lekdichtheid koelinstallaties in de gebruiksfase 2006

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 1 tot en met 24

Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 1 tot en met 16

Regeling meetmethoden verbranden afvalstoffen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 1 tot en met 28

Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A 2005

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

AP 04 (5.38)

AP04- Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

n.v.t.

Reken- en meetvoorschrift geluidhinder

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 19, eerste lid, onderdelen a en b, en 32

Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

hoofdstuk 3

AS SIKB 3000 Accreditatieschema Laboratoriumanalyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

voorschrift 3.2.2 van de bijlage

Besluit landbouw milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

CUR/PBV-Aanbeveling 44

CUR/PBV-Aanbeveling 44

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

AP 04 (5.38)

AP04- Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

n.v.t.

AS SIKB 3000 Accreditatieschema Laboratoriumanalyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

voorschrift 3.2 en 3.3, bijlage I

Besluit LPG-tankstations milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

voorschrift 3.2.2 van bijlage 2

Besluit glastuinbouw

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

voorschrift 3.2.3 van bijlage 2

Besluit glastuinbouw

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

voorschrift 3.2.6 van de bijlage

Besluit landbouw milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 1 tot en met 9

Besluit typekeuring verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstofoxiden

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 120

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 2 tot en met 7

Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen (1.29)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

hoofdstuk 3

BRL 7500 Bewerken van grond

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

hoofdstuk 3

BRL SIKB 6000 Beoordelingsrichtlijn milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

hoofdstuk 3

BRL SIKB 7000 Uitvoering van bodemsaneringen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

hoofdstuk 3

BRL SIKB 2000 Veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

paragraaf 3.1

BRL 7500 Bewerken van grond

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

paragrafen 3.11 tot en met 3.14

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

paragrafen 3.11 tot en met 3.14

BRL SIKB 2000 Veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

paragraaf 3.3

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

paragraaf 4.4

BRL 2319, 62, 71, 72 Aanleg van vloeistofdichte voorzieningen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

paragraaf 4.4

BRL K903/07 (Installatie ondergrondse en bovengrondse tanks)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

n.v.t.

BRL 2319, 62, 71, 72 Aanleg van vloeistofdichte voorzieningen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

n.v.t.

BRL 7500 Bewerken van grond

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

n.v.t.

BRL SIKB 2000 Veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

n.v.t.

BRL SIKB 6000 Beoordelingsrichtlijn milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

n.v.t.

BRL SIKB 7000 Uitvoering van bodemsaneringen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

voorschrift 1.3, bijlage I

Besluit mestbassins milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

voorschrift 2.1 en 2.4, bijlage I

Besluit LPG-tankstations milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

voorschrift 2.3, 2.5 en 2.6, bijlage I

Besluit LPG-tankstations milieubeheer

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 28

Kernenergiewet

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 31, eerste, tweede en vierde lid,

Besluit stralingsbescherming

Hoofdstuk 2 – Vergunningstelsels en eisen van Provincies

§ 2.1 – Vergunningstelsels van Provincies

Regelgever

bepaling/artikel (nummer)

Naam regelgeving

Drenthe 

artikel 5.3

Provinciale omgevingsverordening Drenthe

Flevoland

hoofdstuk 9, onderdeel wegen en vaarwegen

Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland

Fryslân 

artikel 19

Vaarwegenverordening Friesland

Fryslân 

artikel 3, tweede lid

Wegenverordening provincie Fryslân

Fryslân 

artikel 5.5.2

Provinciale milieuverordening Fryslân

Fryslân 

artikel 19

Vaarwegenverordening Friesland

Fryslân 

artikel 4.6.3 en hoofdstuk 4

Provinciale milieuverordening Fryslân

Fryslân 

titel 5.4

Provinciale milieuverordening Fryslân

Fryslân 

artikelen 5 en 6

Wadloopverordening 1996

Gelderland

artikel 10, eerste lid jo. artikel 16, eerste lid

Gelderse Wegenverordening

Gelderland

artikel 12, eerste lid, onderdeel a jo. artikel 16, eerste lid

Gelderse Wegenverordening

Gelderland

artikelen 4.3.2.6 en 4.3.2.7 jo. artikel 4.3.2.8

Provinciale milieuverordening Gelderland

Groningen

artikelen 11,I.b, 11.l.d, ll.l.h, ll.l.k, en 11.1.1

Wadloopverordening Provincie Groningen 1997

Groningen

artikelen 8.1.b tot en met d, en 9.1

Wegenreglement der Provincie Groningen

Groningen

artikel 8.1.a

Wegenreglement der Provincie Groningen

Groningen

artikel 4

Kanalenreglement Groningen

Groningen

n.v.t.

Wadloopverordening Provincie Groningen 1996

Limburg

artikel 9 jo. artikel 14

Wegenverordening Provincie Limburg

Limburg

artikel 10 jo. artikel 14

Wegenverordening Provincie Limburg

Limburg

artikel 7 jo. artikel 14

Wegenverordening Provincie Limburg

Limburg

titel 5.4

Provinciale Milieuverordening Limburg

Limburg

hoofdstuk 7

Verordening waterhuishouding Limburg 1998

Limburg

hoofdstuk 5

Verordening waterhuishouding Limburg 1997

Limburg

hoofdstuk 6

Verordening waterhuishouding Limburg 1997

Limburg

artikel 4:11 jo. hoofdstuk 7

Provinciale Milieuverordening Limburg

Limburg

artikelen 4:48 en 4:49

Provinciale Milieuverordening Limburg

Limburg

titel 5.5

Provinciale Milieuverordening Limburg

Limburg

artikel 8 jo. artikel 14

Wegenverordening Provincie Limburg

Limburg

artikel 4

Ontgrondingenverordening

Noord-Brabant

paragraaf 3

Beleidsnota Wegenbeheer - Vergunningen voor het gebruik van de weg

Noord-Brabant

artikelen 5.2.2 en 5.3.2

Verordening waterhuishouding Noord-Brabant 2005

Noord-Brabant

artikelen 4.2.2, 4.3.2.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 en 4.4.7, tweede lid

Provinciale Milieuverordening

Noord-Brabant

artikel 2

Beleidsregels grenzen aan gedogen provincie Noord-Brabant

Noord-Brabant

artikel 4

Beleidsregels grenzen aan gedogen provincie Noord-Brabant

Noord-Brabant

artikel 5.4.1

Provinciale Milieuverordening

Noord-Brabant

artikel 4

Landschapsverordening Noord-Brabant 2002

Noord-Holland

artikelen 4.2.1, 4.3.1.1, 4.3.2.1, 4.3.3.8, 4.4.2, en 4.4.5

Provinciale Milieuverordening Noord-Holland

Noord-Holland

artikelen 5.1.1, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.2

Provinciale Milieuverordening Noord-Holland

Noord-Holland

artikelen 4, 5, 6 en 7

Wadloopverordening Noord-Holland 1996

Noord-Holland

artikel 8, vierde lid

Wegenverordening Noord-Holland 2005

Noord-Holland

artikel 1

Waterleidingverordening voor Noord-Holland

Noord-Holland

artikel 7, derde lid

Wegenverordening Noord-Holland 2005

Noord-Holland

titel 2

Provinciale Milieuverordening Noord-Holland

Noord-Holland

hoofdstuk 2, artikel 5

Landschapsverordening Noord-Holland 2005

Overijsel

artikelen 2.2, en 2.5 tot en met 2.8

Uitvoeringsbesluit voor de Fysieke Leefomgeving Overijssel

Overijsel

artikelen 2.5, 2.6, en 2.7

Uitvoeringsbesluit voor de Fysieke Leefomgeving Overijssel

Overijsel

artikelen 2.2, 2.3, en 2.4

Uitvoeringsbesluit voor de Fysieke Leefomgeving Overijssel

Overijssel

artikelen 3.2.2.1 tot en met 3.2.2.9

Omgevingsverordening Overijssel

Overijssel

artikelen 3.2.1.1 tot en met 3.2.1.5

Omgevingsverordening Overijssel

Utrecht

artikelen 5.1.1, 5.4.1, 5.4.2, en 5.5.2

Provinciale Milieuverordening Utrecht 1995

Utrecht

artikelen 4.2.1, 4.3.1.1, 4.3.2.1, en 4.3.3.8, 4.4.2

Provinciale Milieuverordening Utrecht 1995

Utrecht

artikel 8

Wegenverordening

Zeeland

artikel 67

Flora- en Faunawet

Zeeland

artikel 4.4.4.1

Milieuverordening

Zeeland

artikel 4.3.6.7

Milieuverordening

Zeeland

hoofdstuk 6

Milieuverordening

Zeeland

artikel 67

Flora- en Faunawet

Zeeland

artikel 4.3.3.9 jo. hoofdstuk 7

Milieuverordening

Zeeland

artikel 12

Wegenverordening Zeeland 1999

Zeeland

artikel 8

Wegenverordening Zeeland 1996

Zeeland

hoofdstuk C grondwaterbeheer

Verordening op de waterhuishouding

Zeeland

paragraaf 4.4.3

Milieuverordening

Zeeland

artikelen 3 en 4

Vaarwegverordening Kanaal door Walcheren

Zeeland

artikelen 10 en 11

Vaarwegverordening Kanaal door Walcheren

Zeeland

titel 5.4

Milieuverordening

Zeeland

artikel 11

Wegenverordening Zeeland 1998

Zeeland

artikelen 6, en 13, tweede lid

Wegenverordening Zeeland 1994

Zeeland

artikel 9 jo. artikel 14

Wegenverordening Zeeland 1997

Zeeland

artikel 7

Wegenverordening Zeeland 1995

Zuid-Holland

bijlage 10B, titel 2

Milieuverordening

Zuid-Holland

bijlage 10B, titel 3

Milieuverordening

Zuid-Holland

bijlage 10B, titel 4

Milieuverordening

Zuid-Holland

artikel 4.2.1 artikel 4.3.1.1 artikel 4.3.2.1 artikel 4.3.3.8 artikel 4.4.2

Milieuverordening

Zuid-Holland

artikel 5.1.1 artikel 5.4.1 artikel 5.5.2

Milieuverordening

Zuid-Holland

artikel 10

Wegenverordening

Zuid-Holland

artikel 12

Wegenverordening

Zuid-Holland

bijlage 10 A

Milieuverordening

§ 2.2 – Eisen van Provincies

Regelgever

bepaling/artikel (nummer)

Naam regelgeving

Drenthe 

hoofdstuk 7, titel 7.4

Provinciale omgevingsverordening Drenthe

Flevoland

hoofdstuk 11

Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland

Fryslân 

hoofdstuk 6 van deel B

Nota Beheerbeleid voor Provinciale wegen 2006

Fryslân 

hoofdstuk 2 van deel B

Nota Beheerbeleid voor Provinciale wegen 2006

Gelderland

artikelen 6.2, 6.4, 6.5, 6.7, en 6.8

Provinciale milieuverordening Gelderland

Limburg

artikelen 6.2, 6.3, en 6.3.a

Provinciale Milieuverordening Limburg

Limburg

artikel 4.1 jo. bijlage 2

Provinciale Milieuverordening Limburg

Limburg

hoofdstuk 4

Algemene Plaatselijke Verordening

Noord-Brabant

artikel 5.4.1

Provinciale Milieuverordening

Utrecht

artikelen 6.2, 6.3, en 6.3.a

Provinciale Milieuverordening Utrecht 1995

Zeeland

artikelen 5 en 13

Wegenverordening Zeeland 1994

Zeeland

artikel 67

Flora- en Faunawet

Zeeland

artikel 3

Verordening onderhoudsovereenkomsten kleine landschapselementen

Zeeland

artikel 3, eerste lid

Beleidsregel Zonebeheersysteem Vlissingen-Oost 2008 provincie Zeeland

Zeeland

paragraaf 4.4.5

Milieuverordening

Zeeland

artikelen 2 en 5

Landschapsverordening

Zuid-Holland

artikelen 6.2, 6.3 en 6.4

Milieuverordening

Hoofdstuk 3 – Vergunningstelsels en eisen van Gemeenten

§ 3.1 – Vergunningstelsels van Gemeenten

Regelgever

bepaling/artikel (nummer)

Naam regelgeving

Aalburg

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Aalburg

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalburg

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalburg

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalburg

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalburg

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalburg

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalsmeer

artikel 7

Afvalstoffenverordening

Aalsmeer

artikel 8.3.4

Bouwverordening

Aalsmeer

artikel 2.1.4.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalsmeer

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalsmeer

artikelen 2.2.2, en 2.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalsmeer

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalsmeer

artikelen 6.1.1, 6.1.5, en 6.1.6

Bouwverordening

Aalten

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Aalten

artikel 2.2.2.

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalten

artikel 2.3.1.2.

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalten

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalten

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalten

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalten

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalten

artikel 3.2.1.

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalten

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalten

artikel 5.24

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalten

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Abcoude

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Abcoude

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Abcoude

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Abcoude

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Abcoude

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Abcoude

artikel 3

Verordening oud-papier

Abcoude

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Abcoude

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Abcoude

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Abcoude

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Achtkarspelen

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Alblasserdam

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Alblasserdam

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Alblasserdam

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Alblasserdam

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Alblasserdam

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Alblasserdam

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Alblasserdam

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Alblasserdam

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Albrandswaard

artikelen 5:17 en 5:18

Algemene Plaatselijke Verordening

Albrandswaard

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Albrandswaard

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Albrandswaard

artikelen 2:27 en 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Albrandswaard

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Albrandswaard

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Albrandswaard

artikel 3

Brandbeveiligingsverordening

Albrandswaard

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestigingsverordening

Albrandswaard

artikelen 5:22 en 5:23

Algemene Plaatselijke Verordening

Albrandswaard

artikelen 2:24 en 2:25, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Alkmaar

artikel 4.10, eerste lid, jo. artikel 8.3.1

Bouwverordening

Alkmaar

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Alkmaar

artikel 2.1.5.1:

Algemene Plaatselijke Verordening

Alkmaar

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Alkmaar

artikel 2.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Alkmaar

artikel 2.3.1.2, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Alkmaar

artikel 2

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2009

Alkmaar

artikel 4.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Alkmaar

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Alkmaar

artikel 2.2.2:

Algemene Plaatselijke Verordening

Almelo

artikelen, 2, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, en 19

Verordening op de Prostitutie-inrichtingen

Almelo

artikelen 11, 22, 28, 29, 30 en 31

Afvalstoffenverordening

Almelo

artikelen 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 27, en 41

Verordening op de Openbare Inrichtingen

Almelo

artikelen 2, 9, 13, eerste lid, 14, 16, 17, 21, 24, 28, 37 en 38

Havenregelement

Almelo

artikelen 7 en 8

Exploitativerordening

Almelo

paragrafen 2.1.3, 2.1.4, 2.4, 2.6, 4.7, 5.1, 5.2, 5.5, 5.8

Algemene Plaatselijke Verordening

Almelo

artikelen 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, en 2.4.1

Brandbeveiligingsverordening

Almelo

artikelen 4, 5, 8, 9, 12 en 14

Marktverordening

Almelo

artikelen 2.5.8, 2.5.9, 2.5.10, 2.5.11, 2.5.14, 2.5.15, 2.5.16, 2.5.17, 2.5.18, 2.5.19, 2.5.22, 2.5.25, 2.5.28, 2.5.29, 2.6.1, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.7, 2.6.12, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 4.1, 4.4, 4.10

Bouwverordening

Almere

n.v.t.

Coffeeshopbeleid

Almere

n.v.t.

Coffeeshopbeleid

Almere

artikel D.4.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Almere

artikel 11

Afvalstoffenverordening

Almere

artikel 2 e.v

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Almere

artikel 2 e.v

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Almere

artikel 2

Drank- en Horecaverordening

Almere

artikel 3 e.v.

Drank- en Horecaverordening

Almere

artikel B.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Almere

artikel B.3.1 e.v

Algemene Plaatselijke Verordening

Almere

artikel B.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Almere

artikel B.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Almere

artikel C.2.1 e.v

Algemene Plaatselijke Verordening

Almere

artikel E.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Almere

artikel E.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Almere

artikel E.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Alphen aan de Rijn

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Alphen aan de Rijn

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Alphen aan de Rijn

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Alphen aan de Rijn

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Alphen aan de Rijn

artikel 2:40

Algemene Plaatselijke Verordening

Alphen aan de Rijn

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Alphen aan de Rijn

artikelen 3.2.2, 3.2.3 en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Alphen aan de Rijn

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Alphen aan de Rijn

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Alphen-Chaam

artikel 10

Afvalstoffenverordening

Alphen-Chaam

artikel 11

Afvalstoffenverordening

Alphen-Chaam

artikel 14

Afvalstoffenverordening

Alphen-Chaam

artikel 19

Afvalstoffenverordening

Alphen-Chaam

artikel 21

Afvalstoffenverordening

Alphen-Chaam

artikel 22

Afvalstoffenverordening

Alphen-Chaam

artikel 23

Afvalstoffenverordening

Alphen-Chaam

artikel 4

Afvalstoffenverordening

Alphen-Chaam

artikel 7

Afvalstoffenverordening

Alphen-Chaam

artikel 8.1.2

Bouwverordening

Alphen-Chaam

artikel 8.2.1

Bouwverordening

Alphen-Chaam

artikel 8.3.5

Bouwverordening

Alphen-Chaam

artikel 8.4.1, eerste lid, onderdelen a tot en met g

Bouwverordening

Alphen-Chaam

artikel 4.5

Bouwverordening

Ameland

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Ameland

artikel 2, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Ameland

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikelen 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.1.5, 2.3.1.9 en 4.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikelen 2, 4, 5 en 8

Verordening op de gebouwde groepsaccomodaties

Ameland

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikelen 5.2.2 en 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikel 7, tweede lid, en artikel 11

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikel 2.10.10

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikel 2.10.11

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikel 2.10.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikel 2.10.5

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikelen 6.1.1 en 6.1.5

Bouwverordening

Amersfoort

artikel 2, eerste lid

Verordening speelautomatenhallen

Amersfoort

artikel 2, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Amersfoort

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Amersfoort

artikel 3.2.2

Huisvestingsverordening

Amersfoort

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Amersfoort

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Amersfoort

n.v.t.

Coffeeshopbeleid

Amersfoort

artikel 2.2.1

Brandbeveiligingsverordening

Amsterdam

n.v.t.

Draaiboek Evenememten

Amsterdam

artikel 2.49, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikelen 2.34 jo. artikelen 2.35 en 2.36

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikel 2.40

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikel 2.47

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikel 2.49, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikelen 3.37 tot en met artikelen 3.44

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikelen 3.45 tot en met artikelen 3.50

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikelen 3.8 tm 3.25

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikel 2.41

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikel 2.50

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikel 4.12

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikel 4.20

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikel 5.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikel 2.37 jo. artikel 2.38 en 2.39

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikel 5.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam stadsdeel Centrum

artikel 8.9

Notitie sampling op locaties

Amsterdam stadsdeel Centrum

artikel 2

Nota Dierenwelzijnsbeleid ' Dieren in de binnenstad'

Amsterdam stadsdeel Centrum

artikel 2.1

Garageverordening Centrum 2005

Amsterdam stadsdeel Centrum

artikel 7

Uitwerkingsbesluit Parkeren stadsdeel De Baarsjes 2006

Amsterdam stadsdeel Centrum

n.v.t.

Beleidsregels trouwlocaties stadsdeel Amsterdam Centrum 2008

Amsterdam stadsdeel Centrum

hoofdstuk 6

Evenementenbeleid stadsdeel De Baarsjes

Amsterdam, Stadsdeel Amsterdam Noord

artikelen 6, 13, 10, 22, en 24

Verordening op de algemene begraafplaats en de kerkhoven in het stadsdeeld Amsterdam-Noord

Amsterdam, Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

artikel 2.2

Verordening Woningonttrekking Geuzenveld/Slotermeer 1993

Amsterdam, Stadsdeel Oost/watergraafsmeer

artikelen 7, en 12

Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening stadsdeel Oost/Watergraafsmeer

Amsterdam, stadsdeel Oud-West

n.v.t.

Beleidsregels trouwlocaties stadsdeel Oud-West 2008

Amsterdam, stadsdeel Oud-West

hoofdstuk 6

Evenementenbeleid stadsdeel Oud-West

Amsterdam, stadsdeel Oud-West

artikelen 7, 12

Uitwerkingsbesluit Parkeren stadsdeel Oud-West 2006

Amsterdam, Stadsdeel Oud-Zuid

hoofdstuk 4

Evenementenbeleid Museumplein stadsdeel Oud-Zuid

Amsterdam, stadsdeel Zeeburg

artikelen 7, en 12

Uitwerkingsbesluit Parkeren Stadsdeel Zeeburg 2008

Amsterdam, stadsdeel Zuideramstel

artikel 2

Afvalstoffenverordening stadsdeel Zuideramstel

Amsterdam, stadsdeel Zuideramstel

n.v.t.

Beleidscriteria aanwijzing trouwlocaties

Andijk

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Andijk

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Andijk

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Andijk

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Andijk

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Andijk

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Andijk

artikel 2, eerste lid

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Apeldoorn

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Apeldoorn

artikel 11

Monumentenverordening

Apeldoorn

artikel 2, 3 en 4

uitstallingenbeleid

Apeldoorn

artikel 2.1

Verordening op de warenmarkt(en)

Apeldoorn

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Apeldoorn

artikel 2.1.5.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Apeldoorn

artikel 2.1.5.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Apeldoorn

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Apeldoorn

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Apeldoorn

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Apeldoorn

artikel 4.2.2.5

Algemene Plaatselijke Verordening

Apeldoorn

artikel 4.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Apeldoorn

artikel 4.5.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Apeldoorn

artikel 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Apeldoorn

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Apeldoorn

artikel 5

Uitwerking verordening op de warenmark

Apeldoorn

hoofdstukken 3 en 4

terrassenbeleid

Apeldoorn

artikel 2, eerste lid

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Appingedam

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Appingedam

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Appingedam

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Appingedam

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Appingedam

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Appingedam

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Appingedam

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Arcen en Velden

artikel 2, eerste lid

speelautomatenhallenverordening

Arnhem

artikel 1 van de Appendix

Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Arnhem-Nijmegen 2007

Arnhem

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Arnhem

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Arnhem

artikel 2.1, tweede lid

Afvalstoffenverordening 2010

Arnhem

artikel 2.1.4.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Arnhem

artikel 2.1.4.2, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Arnhem

artikel 2.2.1.

Algemene Plaatselijke Verordening

Arnhem

artikelen 2.3.1.2, eb 2.3.1.3, eerste lid, onderdeel a

Algemene Plaatselijke Verordening

Arnhem

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Arnhem

artikel 3.2.6

Algemene Plaatselijke Verordening

Arnhem

artikel 4.2.2.1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Arnhem

artikel 4.8.2, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Arnhem

artikel 4.8.3, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Arnhem

artikel 5.2.4, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Arnhem

artikel 5.7.1.

Algemene Plaatselijke Verordening

Arnhem

n.v.t. 

prositutiebeleid (van rood naar groen deel 1)

Arnhem

n.v.t.

handhavingsbeleid coffeeshops 2009

Arnhem

n.v.t.

beleidsregels exploitatie seksinrichtingen en escortbedrijven

Arnhem

n.v.t.

Beleid uitgifte vergunningen straatprostitutie

Arnhem

n.v.t.

beleidsregels woningonttrekking 2007

Arnhem 

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Assen

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Assen

artikel 2.1.5.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Assen

artikel 2.3.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Assen

artikel 5.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Assen

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Assen

artikelen 7 en 11

Afvalstoffenverordening

Assen

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Assen

artikel 2.1.5.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Assen

artikel 2.2.2, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Assen

artikelen 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.2, 3.4.1, en 3.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Assen

artikelen 5, en 2. Nadere regels in de artikelen 4, 5, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14 en 15

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Assen

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Asten

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Asten

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Asten

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Asten

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Asten

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Asten

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Asten

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Baarle-Nassau

artikel 2

Beleidsregeling seksinrichtingen en escortbedrijven

Baarle-Nassau

artikelen 3, en 9

Beleidsregels evenementen

Baarle-Nassau

artikel 5

Beleidsregels speelvergunningen circussen

Baarn

artikel 2, eerste lid

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Baarn

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Baarn

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Baarn

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Baarn

artikel 2.1.4.3, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Baarn

artikel 2.2.2.

Algemene Plaatselijke Verordening

Baarn

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Baarn

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Baarn

artikel 5.2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Baarn

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Baarn

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Barendrecht

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Barendrecht

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Barendrecht

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Barendrecht

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Barendrecht

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Barendrecht

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Barendrecht

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Beek

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Beek

artikelen 13, 15, 16, en 17

Verordening regelende de vaststelling van kermissen en de voorwaarden voor verpachting van de standplaatsen

Beek

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Beek

n.v.t.

Afvalstoffenverordening

Beek

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Beek

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Beek

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Beek

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Beemster

artikelen 2, eerste lid, en 8 tot en met 14

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Beemster

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Beesel

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Beesel

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Beesel

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Beesel

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Beesel

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Beesel

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Beesel

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Beesel

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Bellingwedde

artikel 2:25

Algemene plaatselijke verordening

Bellingwedde

artikel 2:28

Algemene plaatselijke verordening

Bellingwedde

artikel 2:39, tweede lid

Algemene plaatselijke verordening

Bellingwedde

artikel 2:9, derde lid

Algemene plaatselijke verordening

Bellingwedde

artikel 3:4

Algemene plaatselijke verordening

Bellingwedde

artikel 5:22

Algemene plaatselijke verordening

Bellingwedde

artikelen 7, tweede lid, en 11

Afvalstoffenverordening

Bellingwedde

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Bellingwedde

artikel 4

Marktverordening

Bellingwedde

artikelen 7, eerste lid, 8 en 9

Nadere regels prostitutiebedrijven

Bergambacht

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Bergambacht

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergambacht

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergambacht

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergambacht

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergambacht

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergambacht

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergen (NH)

artikel 2

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Bergen (NH)

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Bergen (NH)

artikel 5.3A.9

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergen L

artikel 2, eerste lid

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Bergen L

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Bergen L

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergen L

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergen L

artikel 2:39, tweede lid,

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergen L

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergen L

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergen op Zoom

artikelen 2, eerste lid, en 8 tot en met 14

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Bergen op Zoom

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Bergen op Zoom

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Bergen op Zoom

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Bergen op Zoom

artikelen 2:45 tot en met 2:53

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergen op Zoom

artikelen 4, 6, 7, en 10 b

Marktverordening

Bergijk

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergijk

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergijk

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergijk

artikel 2:25

Evenement

Bergijk

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergijk

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Bergijk

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Bergijk

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergijk

artikel 3.2.2

Huisvestingsverordening

Bergijk

artikel 4

Marktverordening

Berkelland

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Berkelland

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Berkelland

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Berkelland

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Berkelland

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Berkelland

artikel 2:9, , derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Berkelland 

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bernheze

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Bernheze

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Bernheze

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Bernheze

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Bernheze

artikel 5:2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bernheze

artikel 4.1 en 3.1

Afvalstoffenverordening

Bernisse

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Bernisse

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Bernisse

artikel 2

Telecommunicatieverordening

Bernisse

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Bernisse

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bernisse

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bernisse

artikel 4

Archeologieverordening

Bernisse

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Bernisse

artikel 11

Model-afvalstoffenverordening

Bernisse

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Best

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Best

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Best

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Best

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Best

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Best

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Beuningen

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Binnenmaas

artikel 2.2.5

Algemene Plaatselijke Verordening

Binnenmaas

artikel 2.28, 2.29, 2.30, en 2.32

Algemene Plaatselijke Verordening

Binnenmaas

artikel 2.36

Algemene Plaatselijke Verordening

Binnenmaas

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Binnenmaas

artikelen 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.13, 3.14, en 3.15

Algemene Plaatselijke Verordening

Binnenmaas

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 4.11

Bouwverordening

Bladel

3.2

Prostitutiebeleid

Bladel

3.1

Coffeeshopbeleid

Bladel

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

4.3

Prostitutiebeleid

Bladel

4.5

Prostitutiebeleid

Bladel

4.5

Prostitutiebeleid

Bladel

artikel 10

Afvalstoffenverordening

Bladel

artikel 10

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 11

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 11

Afvalstoffenverordening

Bladel

artikel 19

Afvalstoffenverordening

Bladel

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Bladel

artikel 2.1.4.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 2.1.5, eerste lid, onderdelen a tot en met c

Bouwverordening

Bladel

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 2.3.3.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 21

Afvalstoffenverordening

Bladel

artikel 22

Afvalstoffenverordening

Bladel

artikel 23

Afvalstoffenverordening

Bladel

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Bladel

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 4

Afvalstoffenverordening

Bladel

artikel 4.13

Bouwverordening

Bladel

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 6

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 7

Afvalstoffenverordening

Bladel

artikel 7.3.2, onderdelen a tot en met c

Bouwverordening

Bladel

artikel 8.1.2

Bouwverordening

Bladel

artikel 8.2.1

Bouwverordening

Bladel

artikel 8.2.2

Bouwverordening

Bladel

artikel 8.3.4

Bouwverordening

Bladel

artikel 8.3.5, tweede lid

Bouwverordening

Bladel

artikel 8.4.1, eerste lid, onderdelen a tot en met g

Bouwverordening

Bladel

artikel 4.1

Bouwverordening

Bladel

artikel 4.12

Bouwverordening

Bladel

artikel 4.5

Bouwverordening

Bladel

artikel 4.8

Bouwverordening

Bladel

artikel 4.10

Bouwverordening

Blaricum

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Blaricum

artikel 2, eerste lid

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Blaricum

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Blaricum

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Blaricum

artikel 2.3.3.1, tweede lid,

Algemene Plaatselijke Verordening

Blaricum

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Blaricum

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bloemendaal

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Bloemendaal

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Bloemendaal

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Bloemendaal

artikelen 2.3.1.2a, 2.3.1.4, en 2.3.1.5

Algemene Plaatselijke Verordening

Bloemendaal

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bloemendaal

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bloemendaal

artikelen 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.2, 3.4.1, en 3.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Bloemendaal

artikelen 5, en 2

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Bloemendaal

artikelen 5.2.2 en 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Bloemendaal

artikel 5.7.7, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Boarnsterhim

artikelen 2 en 3

Brandbeveiligingsverordening

Boarnsterhim

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Boarnsterhim

artikelen 2.1.4.1 en 2.1.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Boarnsterhim

artikel 2.1.4.2 en 2.1.2.1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Boarnsterhim

artikel 2.2.2, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Boarnsterhim

artikelen 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.1.5, 2.5.5, 4.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Boarnsterhim

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Boarnsterhim

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Boarnsterhim

artikelen 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.2, 3.4.1, en 3.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Boarnsterhim

artikelen 5.2.2. 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Boarnsterhim

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Boarnsterhim

artikelen 6.1.1, 6.1.5, en 6.1.6

Bouwverordening

Bodegraven

artikel 2 jo. artikel 3

Speelautomatenhallenverordening

Bodegraven

artikel 2

Algemene plaatselijke verordening Bodegraven 2009

Bodegraven

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Bodegraven

artikel 2:26

Algemene plaatselijke verordening Bodegraven 2009

Bodegraven

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Bodegraven

artikel 2:29

Algemene plaatselijke verordening Bodegraven 2009

Bodegraven

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bodegraven

artikel 2:9, derde lid

Algemene plaatselijke verordening Bodegraven 2009

Bodegraven

artikel 3:4

Algemene plaatselijke verordening Bodegraven 2009

Bodegraven

artikel 5:16

Algemene plaatselijke verordening Bodegraven 2009

Bodegraven

artikel 5:22

Algemene plaatselijke verordening Bodegraven 2009

Bodegraven

n.v.t.

Integraal Horecabeleid

Bodegraven

n.v.t.

Beleid Ventvergunningen

Boekel

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Boekel

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Boekel

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Boekel

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Boekel

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Boekel

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Boekel

artikel 8:1

Milieuverordening

Boekel

artikel 8

Algemene Plaatselijke Verordening

Bolsward

2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Bolsward

artikel 5.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Bolsward

artikel 2.6.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Bolsward

artikel 6

Marktverordening

Bolsward

artikel 11

Afvalstoffenverordening

Bolsward

artikel 2

Kampeerverordening

Bolsward

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Bolsward

artikel 2.3.1.2

Exploitatieverordening Horeca

Bolsward

artikel 2.3.3.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Bolsward

artikel 3 , eerste lid, onderdeel c

Voorbeeldleefmilieuverordening

Bolsward

artikelen 3 tot en met 6

Voorbeeldleefmilieuverordening

Bolsward

artikelen 3 tot en met artikel 7, 11 en 12

Voorbeeldleefmilieuverordening

Bolsward

artikel 3

Brandbeveiligingsverordening

Bolsward

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Bolsward

artikelen 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.

Huisvestingsverordening

Bolsward

artikelen 4 tot en met 11

Voorbeeldleefmilieuverordening

Bolsward

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bolsward

n.v.t.

Evenementenbeleid

Bolsward

artikel 2

Fraudeverordening

Bolsward

n.v.t.

Straathandel

Bolsward

artikel 22

Marktverordening

Borger-Odoorn

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Borger-Odoorn

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Borger-Odoorn

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Borger-Odoorn

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Borger-Odoorn

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Borger-Odoorn

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Borne

artikelen 2 en 3

Brandbeveiligingsverordening

Borne

artikel 2

Verordening op de Verblijfsrecreatie

Borne

artikel 2.1

Nader regels prostitutie

Borsele

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Borsele

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Borsele

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Borsele

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Borsele

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Borsele

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Borsele

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Borsele

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Borsele

artikel 3

Algemene Plaatselijke Verordening

Borsele

Atikelen 21, en 75

Algemene Plaatselijke Verordening

Boxmeer

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Boxmeer

artikel 2.3.3.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Boxmeer

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Boxmeer

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Boxmeer

artikel 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Boxtel

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Boxtel

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Boxtel

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Boxtel

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Boxtel

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Boxtel

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Boxtel

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Boxtel

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Breda

artikel 5

Marktverordening

Breda

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallen

Breda

artikel 2, tweede lid. artikel 6

Afvalstoffenverordening

Breukelen

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Breukelen

artikel 2.20 , eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Breukelen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Breukelen

artikel 2:39, tweede en derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Breukelen

artikel 2:9, eerste, tweede en derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Breukelen

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Breukelen

artikel 3:4 , eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Breukelen

artikel 5.21

Algemene Plaatselijke Verordening

Breukelen

artikelen 7 en 11

Afvalstoffenverordening

Breukelen

artikel 2

Drank- en Horecaverordening

Brielle

artikelen 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Brielle

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Brielle

artikelen 7 en 11

Afvalstoffenverordening

Brielle

artikelen 6.1.1, 6.1.5, 6.1.6

Bouwverordening

Brielle

artikel 3

Verordening op het verstrekken van alcoholvrije dranken

Brielle

artikelen 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, en 2.1.4

Brandbeveiligingsverordening

Bronckhorst

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Bronckhorst

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Bronckhorst

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Bronckhorst

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bronckhorst

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bronckhorst

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bronckhorst

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Brummen

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Brummen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Brummen

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Brummen

artikel 3:28, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Brummen

artikel 5:16

Algemene Plaatselijke Verordening

Brunssum

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Brunssum

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Brunssum

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Brunssum

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Brunssum

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Brunssum

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Brunssum

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Bunnik

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 2.1.5.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 2.2.1

Huisvestingsverordening

Bunnik

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 2.3.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 3.1.2., 3.2.1

Huisvestingsverordening

Bunnik

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Bunnik

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 4.1.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 4.2.2.5. jo. artikel 4.2.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 5.4.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 6.1.1

Bouwverordening

Bunnik

artikel 8.1.1.

Bouwverordening

Bunschoten

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunschoten

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Bunschoten

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Bunschoten

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunschoten

artikel 4

Marktverordening

Bunschoten

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunschoten

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunschoten

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunschoten

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening met totaaloverzicht van de mogelijkheden

Bunschoten

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Buren

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Buren

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Buren

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Buren

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Buren

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Buren

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Bussum

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Bussum

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bussum

artikelen 3.2.2, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Bussum

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Bussum

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Bussum

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bussum

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Capelle aan den IJssel

artikel 2:10

Algemene Plaatselijke Verordening

Capelle aan den IJssel

artikel 2:12 , eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Capelle aan den IJssel

artikel 5:15

Algemene Plaatselijke Verordening

Capelle aan den IJssel

artikel 3:4 , eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Capelle aan den IJssel 

artikel 2.1.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Capelle aan den IJssel 

artikel 2.11.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Capelle aan den IJssel 

artikel 2.3.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Capelle aan den IJssel 

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Capelle aan den IJssel 

artikel 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Capelle aan den IJssel 

artikel 6 , eerste lid

Afvalstoffenverordening

Castricum

artikelen 6.1.1, 6.1.5, en 6.1.6

Bouwverordening

Castricum

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum

artikel 2.3.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum

artikel 2.3.3.1 (2)

Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum

artikel 5.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum

artikel 5.7.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum

artikel 7

Afvalstoffenverordening

Castricum

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Castricum

artikel 2.1.4.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum

artikel 2.2.2, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Coevorden

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Cranendonck

artikelen 2 tot en met 14

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Cranendonck

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Cranendonck

artikel 2:25, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Cranendonck

artikel 2:28 eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Cranendonck

artikel 2:39, tweede en derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Cranendonck

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Cranendonck

artikel 3:4 1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Cranendonck

artikel 5:22, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Cranendonck

artikelen 2, en 3

Brandbeveiligingsverordening

Cromstrijen

artikel 2:25 , eerste vijf leden,

Algemene Plaatselijke Verordening

Cromstrijen

artikelen 5:14, eerste lid, 5:15, eerste twee leden

Algemene Plaatselijke Verordening

Cromstrijen

artikel 5:23

Algemene Plaatselijke Verordening

Cromstrijen

artikelen 2, 3, 4, 8, 9, en 10

Verordening peuterspeelzalen .

Cromstrijen

artikelen 2, 4, en 5

Openluchtrecreatie .

Cromstrijen

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Cromstrijen

artikel 2, tweede lid

Reclameborden Lichtmasten

Cromstrijen

artikel 6

Openluchtrecreatie

Cromstrijen

artikelen 4, 5, en 6

Verordening speelautomaten

Cromstrijen

artikelen 6.1.1, 6.1.5, en 6.1.6

Bouwverordening

Culemborg

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Culemborg

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Culemborg

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Culemborg

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Culemborg

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Culemborg

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Culemborg

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Culemborg

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Culemborg

artikel 2.2.2

Evenementenvergunning

Culemborg

Braderiebeleid 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Cuyk

artikel 11, eerste lid

Afvalstoffenverordening

Cuyk

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Cuyk

artikelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, en 1.8

Algemene Plaatselijke Verordening

Cuyk

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Cuyk

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Cuyk

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Cuyk

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Cuyk

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Cuyk

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Dalfsen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Dalfsen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Dalfsen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Dalfsen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Dalfsen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Dalfsen

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Dalfsen

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Dantumadeel

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Dantumadeel

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Dantumadeel

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel 2008

Dantumadeel

artikel 2.3.3.1

Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel 2008

Dantumadeel

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dantuamdiel 2008

de Bilt

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening De Bilt 2007

de Bilt

artikelen 2.2.1 en 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening De Bilt 2007

de Bilt

artikel 2.3.1.1 en 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening De Bilt 2007

de Bilt

artikel 2.5.4

Algemene Plaatselijke Verordening De Bilt 2007

de Bilt

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening De Bilt 2007

De Marne

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

De Marne

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

De Marne 

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

De Ronde Venen

artikel 2.28, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2008

De Ronde Venen

artikel 3.2.2

Huisvestingsverordening 2006 De Ronde Venen

De Ronde Venen

artikel 4.22, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente De Ronde Venen 2008

De ronde Venen

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

De ronde Venen

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

De Ronde Venen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

De Ronde Venen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

De Ronde Venen

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

De Ronde Venen

artikel 3.4

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente De Ronde Venen 2008

De Ronde Venen

artikel 5:23

Algemene Plaatselijke Verordening

De Wolden

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

De Wolden

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

De Wolden

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

De Wolden

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

De Wolden

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

De Wolden

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

De Wolden

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

De Wolden

artikel 7

Festiviteiten- en evenementenverordening

Delft

artikelen 16, 21 en 25

Verordening Openbaar Gemeentewater

Delft

artikelen 17, eerste en tweede lid, 18, 21, en 25

Verordening Openbaar Gemeentewater

Delft

artikelen 2, onderdelen a tot en met e, 3, 4, 5, eerste en tweede lid, 6, 7, en 8

Drank- en Horecaverordening

Delft

artikelen 2, 3 en 12

Verordening Kinderopvang

Delft

artikelen 2.1, 2.2, en 2.3

Reclameverordening

Delft

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Delft

artikelen 3.1 tot en met 3.13

Reclameverordening

Delft

artikelen 3.2.1 tot en met 3.2.5

Algemene Plaatselijke Verordening

Delft

artikel 4, eerste lid

Beheersverordening Begraafplaatsen

Delft

artikelen 4, eerste en tweede lid, 21, en 25

Verordening Openbaar Gemeentewater

Delft

artikel 4

Verordening Duurzaam Bouwen Delft

Delft

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Delft

artikelen 6 tot en met 15, 21, 22, 24, en 25

Verordening Openbaar Gemeentewater

Delft

artikelen 8, 9, 10, 12, 15 en 16

Exploitatieverordening Horeca

Delft

artikel 10, tweede lid

Monumentenverordening

Delft

artikel 2, eerste lid

Bomenverordening

Delfzijl

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Delfzijl

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Delfzijl

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Delfzijl

artikel 5:15

Algemene Plaatselijke Verordening

Delfzijl

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Delfzijl

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Delfzijl

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Den Haag

artikel 3

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren

Den Haag

artikel 37

Algemene Plaatselijke Verordening

Den Haag

artikelen 6, en 57

Richtlijnen terrassen en zitgelegenheden

Den Haag

artikel 10

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 101

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 104

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 106

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikelen 114 en 115

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 28

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 29

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 30

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 31

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 32a

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 352 , tweede lid

Bouwverordening

Den Haag

artikel 39

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 4

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 40

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 42

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikelen 48 en 49

Algemene Plaatselijke Verordening

Den Haag

artikel 53

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 57

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikelen 71, 71a, en 71b

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 7a

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 8

Algemene Politieverordening

Den Haag

titel 4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Den Haag

n.v.t.

Brandbeveiligingsverordening

Den Haag

n.v.t.

Nota Strandbeleid

Den Haag

n.v.t.

Straathandelsverordening Den Haag

Den Haag

artikel 14

Afvalstoffenverordening

Den Haag

hoofdstuk 6a

Bouwverordening

Den Haag

 n.v.t.

Liftenverordening

Den Haag

n.v.t.

Beleidsregels Parkeervergunningen

Den Haag

Verordening op de Binnenwateren

Verordening op de Binnenwateren

Den Haag

n.v.t.

Afvalstoffenverordening

Den Helder

artikelen 2 , eerste lid, 3 en 10 tot en met 16

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Den Helder

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallen

Den Helder

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Den Helder

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Den Helder

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Den Helder

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Den Helder

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Den Helder

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Den Helder

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Den Helder

artikelen 7, tweede lid, en 11

Afvalstoffenverordening

Den Helder

artikelen 9, 10, en 11

Buitenruimteverordening

Deurne

art. 11 jo. artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Deurne

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Deurne

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Deurne

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Deurne

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Deurne

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Deurne

artikel 5:15

Algemene Plaatselijke Verordening

Deurne

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Deventer

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Deventer

n.v.t.

Huisvestingsverordening

Deventer

n.v.t.

Drank- en horecaverordening

Diemen

artikel 2, eerste lid

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Diemen

artikel 2, tweede lid.

Afvalstoffenverordening

Diemen

artikel 2.1.4.3, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Diemen

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Diemen

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Diemen

artikel 2:25, eerste en tweede lid.

Algemene Plaatselijke Verordening

Diemen

artikel 2:28, eerste en tweed lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Diemen

artikel 2:39, tweede en derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Diemen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Diemen

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Diemen

artikel 3:4 1,2.

Algemene Plaatselijke Verordening

Diemen

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Diemen

artikel 5.3.2.9

Algemene Plaatselijke Verordening

Diemen

artikel 5:22, 1

Algemene Plaatselijke Verordening

Diemen

artikelen 7, tweede lid, en 11.

Afvalstoffenverordening

Diemen

artikelen 1 en 2

Verordening op de speelautomaten 2001

Diemen

artikelen 2.1.1, en 2.1.2

Brandbeveiligingsverordening

Dinkelland

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Dinkelland

artikel 2 A.3, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Dinkelland

artikel 2.1.4.3, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Dinkelland

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Dinkelland

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Dinkelland

artikel 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Dinkelland

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Dirksland

artikelen 2.3.1.2 en 2:28

Algemene plaatselijke verordening gemeente Dirksland 2008 / 2010

Doesburg

artikelen 6.1.1, 6.1.5 en 6.1.6

Bouwverordening

Doesburg

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Doesburg

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Doesburg

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Doesburg

artikel 2.3.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Doesburg

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Doesburg

artikel 3.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Doesburg

artikel 4.2

Drank- en Horecaverordening

Doesburg

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Doesburg

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Doesburg

artikel 2.1.4.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Doesburg

artikel 2.2.2, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Doesburg

artikel 2.7.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Doesburg

artikel 4.2.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Doesburg

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Doetinchem

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Doetinchem

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Doetinchem

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Doetinchem

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Doetinchem

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Doetinchem

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Doetinchem

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening met totaaloverzicht van de mogelijkheden

Doetinchem

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Doetinchem

n.v.t.

Coffeeshopbeleid van de gemeente Doetinchem

Dongeradeel

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Dongeradeel

artikelen 3.2.2, 3.2.3 en 3.2.4

Huisvestingsverordening met totaaloverzicht van de mogelijkheden

Dongeraldeel

artikel 4.7.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Dongeraldeel

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Dongeraldeel

n.v.t.

Antennebeleid

Dongeraldeel

n.v.t.

Beleidsregel kleinschalige verblijfsrecreatie in het buitengebied; beleidsregel paardenbedrijven in het buitengebied, beleidsregel bestemmingsplan

Binnenstêd Dokkum

Dongeraldeel

beleidsregels en nadere regels m.b.t. vergunningstelsel sexinrichtingen, sexwinkels, straatprostitutie e.d. (hoofdstuk 3 APV; artt. 3.1.1 e.v.)

Beleidsregels en nadere regels

Dongeraldeel

n.v.t.

Beleidsregels omtrent standplaats- en ventvergunningen

Dongeraldeel

artikelen 2.2.1, en 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Dongeraldeel

n.v.t.

Nota softdrugsbeleid

Dongeraldeel

n.v.t.

Beleidsregels evenementen

Dongeraldeel

artikelen 7 en 11

Afvalstoffenverordening

Dongeraldeel

artikelen 2.3.1.1 tot en met 2.3.1.3, 2.3.1.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Dongeraldeel

artikelen 3.1 tot en met 3.7

Verordening tot beperking drankverstrekkin

Dongeraldeel

artikel 2.1.5.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Dongeraldeel

artikel 2.3.1.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Dordrecht

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Dordrecht

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Dordrecht

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Dordrecht

artikel 3.2.2

Huisvestingsverordening met totaaloverzicht van de mogelijkheden

Dordrecht

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Dordrecht

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Dordrecht

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Dordrecht

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Drechterland

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Drechterland

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Drechterland

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Drimmelen

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Drimmelen

artikel 3, eerste lid

Verordening inzake speelautomaten(hallen)

Drimmelen

artikel 4.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Drimmelen 2007

Drimmelen

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Drimmelen

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Drimmelen

n.v.t.

Reclamebeleid 2007

Drimmelen

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Drimmelen

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Drimmelen

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Drimmelen

hoofdstuk 3

Evenementennota

Dronten

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Dronten

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Dronten

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Dronten

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Dronten

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Dronten

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Dronten

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Druten

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Druten

artikelen 2.1.4.1 en 2.1.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Druten 2005

Druten

artikelen 2.1.4.2 en 2.1.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Druten 2005

Druten

artikelen 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.2, 3.4.1, en 3.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Druten 2005

Druten

artikel 4

Verordening op de verblijfsgebouwen

Druten

artikel 4.2.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Druten 2005

Druten

artikelen 5.2.2, 5.2.3 en 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Druten

Druten

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Druten 2005

Druten

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Druten 2005

Druten

artikel 3, eerste lid

Verordening op de verblijfsgebouwen

Druten

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Druten 2005

Druten

artikel 2.2.2, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Druten 2005

Druten

artikel 2.3.3.1

Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Druten 2005

Druten

artikel 2.3.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Druten 2005

Druten

artikelen 6.1.1, 6.1.5, en 6.1.6

Bouwverordening gemeente Druten 2007

Duiven

artikel 3:10

Algemene Plaatselijke Verordening 2009

Echt-Susteren

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Echt-Susteren

artikel 2:25, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Echt-Susteren

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Echt-Susteren

artikel 3:4 eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Echt-Susteren

artikel 5:22, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Echt-Susteren

artikelen 4, 6, 7, en 10

Marktverordening

Echt-Susteren

artikel 5.1.2, eerste lid

Bouwverordening

Echt-Susteren 

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Edam-Volendam

artikel 13

Marktverordening

Edam-Volendam

artikelen 15 en 40

Marktverordening

Edam-Volendam

artikel 2.1.4.3, vierde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Edam-Volendam

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Edam-Volendam

artikel 2.3.3.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Edam-Volendam

artikelen 4.1.3 en 4.1.3 a

Algemene Plaatselijke Verordening

Edam-Volendam

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Edam-Volendam

artikel 7

Afvalstoffenverordening

Edam-Volendam

artikel 9

Marktverordening

Edam-Volendam

artikel 11

Marktverordening

Edam-Volendam

artikelen 2.1.1 tot en met 2.1.3:

Brandbeveiligingsverordening

Ede

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Ede

artikel 2, eerste lid

Verordening Kwaliteitseisen Peuterspeelzaalwerk

Ede

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Ede

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ede

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ede

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Ede

artikel 33

Huisvestingsverordening

Eemnes

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemnes

artikel 2.1.4.3, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemnes

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Eemnes

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemnes

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemnes

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemnes

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemnes

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemnes

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemnes

Regel 1

Standplaatsenbeleid

Eemnes

Regel 2

Standplaatsenbeleid

Eemnes

Regel 3

Standplaatsenbeleid

Eemnes

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemnes

n.v.t.

Beleidsregels ten aanzien van braderieën en vlooienmarkten.

Eemnes

pagina 1

Nota "Aan huis gebonden beroepen in bijgebouwen Eemnes". In deze beleidsregels worden nadere eisen gesteld voor het mogen uitoefenen van aan huis gebonden beroepen in bijgebouwen bij een woning.

Eemnes

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemsmond

artikel 2

Verordening ter bevordering van de veiligheid van de vaart met recreatieve bedrijfsvaartuigen

Eemsmond

artikel 2.1.4.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemsmond

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemsmond

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemsmond

artikel 2.2.2, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemsmond

artikelen 2.3.1.2 tot en met 2.3.1.5

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemsmond

artikel 2.3.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemsmond

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemsmond

artikel 2.6.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemsmond

artikelen 3.2.1 tot en met 3.2.6, 3.3.2, 3.4.1, en 3.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemsmond

artikel 5.2

Drank- en Horecaverordening

Eemsmond

artikelen 5.2.2 en 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemsmond

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemsmond

artikelen 7 en 11

Afvalstoffenverordening

Eersel

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Eersel

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Eersel

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Eersel

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Eersel

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Eersel

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Eijsden

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Eijsden

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Eijsden

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Eijsden

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Eijsden

artikel 3.2.2

Afvalstoffenverordening

Eijsden

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Eijsden

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Eindhoven

artikelen 6 en 11

Marktverordening

Eindhoven

artikel 4

Verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen

Eindhoven

artikel 2, eerste lid

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Eindhoven

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Eindhoven

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Eindhoven

artikel 2.2.6

Algemene Plaatselijke Verordening

Eindhoven

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Eindhoven

artikel 2.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Eindhoven

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Eindhoven

artikel 36

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Eindhoven

artikel 4.1.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Eindhoven

artikel 4.3.1. e.v.

Algemene Plaatselijke Verordening

Eindhoven

artikel 4.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Eindhoven

artikel 5.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Eindhoven

artikel 11

Afvalstoffenverordening

Eindhoven

artikelen 30 en 31

Marktverordening

Eindhoven

artikel 5

Leefmlieuverordening

Elburg

artikelen 2.3.2.1 en 5.2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Elburg

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Elburg

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Elburg

artikel 2.3

Drank- en Horecaverordening

Elburg

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Elburg

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Elburg

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Elburg

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Elburg

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Elburg

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Emmen

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Emmen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Emmen

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Emmen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Emmen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Emmen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Enkhuizen

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Enkhuizen

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Enkhuizen

artikelen 2, 3, en 7

Drank- en horecaverordening Enkhuizen 2002

Enkhuizen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Enkhuizen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Enkhuizen

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Enkhuizen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Enkhuizen

artikel 2

Beleidsregels sluitingstijden horeca Enkhuizen 2003

Enkhuizen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Enkhuizen

artikelen 3, 5, en 6

Beleidsregels terassen Enkhuizen 2003

Enkhuizen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Enschede

artikel 12 c

Drank- en Horecaverordening

Enschede

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Enschede

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Enschede

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Enschede

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Enschede

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Enschede

artikel 3:3.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Enschede

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Enschede

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Enschede

artikel 3:2.1

Besluit maximering vergunningen prostitutiebedrijven

Epe

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Epe

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Epe

artikel 4.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Epe

artikel 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Epe

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Epe

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Epe

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Epe

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Epe

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Epe

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Epe

artikel 4

Algemene Plaatselijke Verordening

Epe

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Ermelo

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Ermelo

artikel 2, eerste lid

Verordening speelautomatenhallen van de gemeente Ermelo

Ermelo

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ermelo 2009

Ermelo

artikel 2.3.3.1

Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Ermelo 2009

Ermelo

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ermelo

artikel 3.2.1, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ermelo

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Ermelo

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Ermelo

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Ermelo

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

artikel 4.2.2.5

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

artikel 3.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

artikel 2, eerste lid

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Etten-Leur

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Etten-Leur

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Etten-Leur

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Etten-Leur

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

n.v.t.

Beleidslijn betreffende de Wet BIBOB voor voor vergunningen van de horecabranche gemeente Etten-Leur

Etten-Leur

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

artikel 6.1.1

Bouwverordening

Etten-Leur

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

paragraaf 1.1

Handboek grootschalige evenementen

Etten-Leur

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

artikel 2.1.4.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

artikel 2.1.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

artikel 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

artikel 2.1.1, eerste lid, onderdelen c, d, en e

Brandbeveiligingsverordening

Ferwerderadiel

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Ferwerderadiel

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Ferwerderadiel

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Ferwerderadiel

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Ferwerderadiel

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Ferwerderadiel

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Ferwerderadiel

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Franekeradeel

artikel 2

Veemarktverordening

Franekeradeel

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Gaasterlân-Sleat

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Gaasterlân-Sleat

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Geertruidenberg

artikel 2 e.v

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Geertruidenberg

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Geertruidenberg

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Geertruidenberg

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Geertruidenberg

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Geertruidenberg

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Geertruidenberg

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Geertruidenberg

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Geldermalsen

artikelen 6.1.1, 6.1.5, en 6.1.6

Bouwverordening

Geldermalsen

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Geldermalsen

artikel 2.1.4.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Geldermalsen

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Geldermalsen

artikel 2.2.2, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Geldermalsen

artikelen 2.3.1.2a, 2.3.1.2b, 2.3.1.2d, 2.3.1.2e, 2.3.1.2g, 2.3.1.2h, 2.3.1.2i, 2.3.1.3, 2.3.1.4, en 2.3.1.6

Algemene Plaatselijke Verordening

Geldermalsen

artikelen 2.3.2.2, 2.3.1.2, en 2.3.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Geldermalsen

artikel 2.3.3.1 (2)

Algemene Plaatselijke Verordening

Geldermalsen

artikelen 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.2, 3.4.1, en 3.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Geldermalsen

artikelen 5.2.2 en 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Geldermalsen

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Geldermalsen

pagina's 2 en 3, punt 7, en pagina 4

Beleidsnota Verblijfsrecreatie

Geldermalsen

pagina 3

Nota `kleinschalig kamperen bij de particulier

Geldrop-Mierlo

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Geldrop-Mierlo

artikel 2, eerste lid

Verordening Speelautomatenhallen

Geldrop-Mierlo

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Geldrop-Mierlo

artikel 2:7

Algemene Plaatselijke Verordening

Geldrop-Mierlo

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Gemert-Bakel

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Gemert-Bakel

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Gemert-Bakel

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Gemert-Bakel

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Gemert-Bakel

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Gemert-Bakel

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Gennep

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Gennep

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Gennep

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Gennep

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Gennep

artikel 3

Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening

Giessenlanden

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Giessenlanden

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Giessenlanden

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Giessenlanden

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Giessenlanden

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Giessenlanden

artikel 3.2.2

Huisvestingsverordening

Giessenlanden

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Giessenlanden

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Giessenlanden

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening Giessenlanden 2005

Gilze en Rijen

n.v.t.

Beleidsregels venten

Gilze en Rijen

n.v.t.

Notitie prostitutiebeleid

Gilze en Rijen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Gilze en Rijen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Gilze en Rijen

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Gilze en Rijen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Gilze en Rijen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Gilze en Rijen

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Gilze en Rijen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Gilze en Rijen

artikelen 2.3.4.4. en 2.3.4.5.

Algemene Plaatselijke Verordening

Gilze en Rijen

punt 4 en 5

Algemene Plaatselijke Verordening

Goedereede

artikel 2.3.1.3b

Algemene Plaatselijke Verordening

Goedereede

artikel 3.2 en paragraaf 3.3

Nota Evenementenbeleid

Goedereede

artikel 33

Beheersverordening begraafplaatsen

Goedereede

n.v.t.

Standplaatsenvergunningenbeleid

Goes

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Goes

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Goes

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Goes

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Goes

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Goes

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Goes

artikelen 4 en 10

Marktverordeing

Goirle

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Gorinchem

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Gorinchem

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Gorinchem

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Gorinchem

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Gorinchem

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Gorinchem

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Gouda

artikelen 2 tot en met 6

Algemene Plaatselijke Verordening

Gouda

artikel 2.3.1.8

Algemene Plaatselijke Verordening

Gouda

artikel 2.3.1.9

Algemene Plaatselijke Verordening

Gouda

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Graafstroom

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Graafstroom

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Graafstroom

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Graafstroom

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Graafstroom

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Graafstroom

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Graafstroom

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Graafstroom

n.v.t.

Beleidsregels inzake standplaatsen

Graft - De Rijp

artikelen 2.2.1 en 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Graft - De Rijp

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Graft - De Rijp

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Graft - De Rijp

artikel 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Graft - De Rijp

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Grave

artikel 6.1.1

Bouwverordening

Grave

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Grave

artikelen 2.24 en 2.25

Algemene Plaatselijke Verordening

Grave

artikel 2.27 tot en met 2.30

Algemene Plaatselijke Verordening

Grave

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Grave

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Grave

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Grave

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Grave

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Grave

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Grave

artikel 7

Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel

Groesbeek

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Groesbeek

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Groesbeek

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Groesbeek

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Groesbeek

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Groesbeek

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Groesbeek

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Groesbeek

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Groesbeek

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Groesbeek

artikel 4

Marktverordening

Groningen

artikel 6.17

Verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen

Groningen

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Groningen

artikelen 2.3.1.2 en 2.3.1.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Groningen

artikel 24

Huisvestingsverordening

Groningen

artikel 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, en 3.3.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Groningen

artikel 4

Nadere regels Parkeren op belanghebbenden- en parkeerapparatuurplaatsen

Groningen

artikel 4.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Groningen

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Groningen

artikelen 5.3.9 en 5.3.10

Algemene Plaatselijke Verordening

Groningen

n.v.t.

Ruimtelijk beleidskader hotelsector Groningen

Groningen

n.v.t.

Graafverordening

Groningen

n.v.t.

Nota parkeernormen 2008

Groningen

n.v.t.

Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus

Groningen

artikel 9

Verordening Openbaar Vaarwater

Grootegast

artikel 11

Afvalstoffenverordening

Grootegast

hoofdstuk 3

Algemene Plaatselijke Verordening

Grootegast

verordening Weekmarkt

Verordening Weekmarkt

Grootegast

hoofdstuk 5, afdeling 2

Algemene Plaatselijke Verordening

Gulpen-Wittem

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Gulpen-Wittem

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Gulpen-Wittem

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Gulpen-Wittem

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Gulpen-Wittem

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Gulpen-Wittem

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Gulpen-Wittem

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Haaksbergen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Haaksbergen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Haaksbergen

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Haaksbergen

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Haaksbergen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Haaksbergen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Haaren

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Haaren

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Haaren

artikel 2:39, tweede en derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Haaren

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Haaren

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Haaren

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Haaren

bepaling 2

Prostitutiebeleid

Haaren

artikelen 16, en 25

Beleidsnotitie grootschalige evenementen

Haarlem

artikel 61

Algemene Plaatselijke Verordening

Haarlem

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Haarlem

artikel 50, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Haarlem

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening met totaaloverzicht van de mogelijkheden

Haarlem

artikelen 32 tot en met 66

Algemene Plaatselijke Verordening

Haarlem

artikel 43

Algemene Plaatselijke Verordening

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

artikelen 2.3.1.2, 2.3.1.4, 2.3.1.5, en 2.3.1.9.

Algemene Plaatselijke Verordening

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

artikel 2.2.2, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

artikelen 2.3.3.1, tweede lid, en 2.3.3.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

artikelen 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.4.1, en 3.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

artikelen 2, 4, 5, 7 tot en met 15 en 17

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

artikel 6.1.1, 6.1.5, 6.1.6

Algemene Plaatselijke Verordening

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Haarlemmermeer

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Haarlemmermeer

n.v.t.

Beleids- en verhuurregels Haarlemmermeerse Bos voor gebruik t.b.v. evenementen (2008

Haarlemmermeer

n.v.t.

Nota Gebruik (Groene Weelde) Floriadeterrein voor evenementen

Haarlemmermeer

n.v.t.

Nota Gebruik (Groene Weelde) Floriadeterrein voor evenementen

Haarlemmermeer

n.v.t.

Nota Meer(se) Evenementen 2005

Haarlemmermeer

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Halderberge

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Halderberge

artikel 2

Speelautomatenhallenverordening

Halderberge

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Halderberge

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Halderberge

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Halderberge

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Halderberge

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Halderberge

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Hardenberg

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Hardenberg

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Hardenberg

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Hardenberg

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Hardenberg

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Hardenberg

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Hardenberg

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Harderwijk

artikel 6.1.1

Bouwverordening

Harderwijk

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Harderwijk

artikel 2:39, tweede en derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Harderwijk

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Harderwijk

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Harderwijk

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Harderwijk

artikelen 10, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Harderwijk 

artikel 6.1.1

Bouwverordening

Harderwijk 

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Harderwijk 

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Harderwijk 

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Haren

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Haren

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Haren

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Haren

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Haren

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Haren

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Harenkarspel

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Harenkarspel

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Harenkarspel

artikel 4

Marktverordening

Harenkarspel

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Harlingen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Harlingen

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Harlingen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Harlingen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Harlingen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Hattem

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Hattem

artikelen 2 en 4

Drank- en horecaverordening

Hattem

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Hattem

artikelen 7 en 8

Drank- en horecaverordening

Hattem

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Hattem

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Hattem

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Hattem

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening met totaaloverzicht van de mogelijkheden

Hattem

artikelen 1.1, 2.1, 2.1 en 3.1

Nadere regels sexinrichtingen en escortbedrijven

Heemstede

artikel 2, eerste lid

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Heemstede

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Heemstede

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Heemstede

artikelen 2, tweede lid, en 6, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Heemstede

artikel 2: 1

Speelautomaten Heemstede

Heemstede

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Heemstede

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Heemstede

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Heemstede

artikelen 4 en 23, derde lid

Huisvestingsverordening

Heemstede

artikel 3, eerste lid

Speelautomaten Heemstede

Heemstede

artikelen 5:22, en 5:23

Algemene Plaatselijke Verordening

Heemstede

artikel 2:9, eerste en tweede lid

Algemene plaatselijke verordening

Heemstede

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Heemstede

artikel 2:25

Algemene plaatselijke verordening

Heerenveen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Heerenveen

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Heerenveen

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Heerenveen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Heerenveen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Heerenveen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Heerenveen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Heerhugowaard

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Heerhugowaard

artikel 2.3.3.1 (2)

Algemene Plaatselijke Verordening

Heerhugowaard

artikel 3.2.1.

Algemene Plaatselijke Verordening

Heerhugowaard

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Heerlen

artikelen 2 , eerste lid, en 8 tot en met 14

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Heerlen

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Heerlen

onderdelen 1, 2 en 3

Beleidsregels speelautomatenhalvergunningen .

Heerlen

artikelen 2 en 4

Verordening speelautomaten

Heeze-Leende

artikel 2 en 3

Brandbeveiligingsverordening

Heeze-Leende

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Heeze-Leende

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Heeze-Leende

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Heeze-Leende

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Heeze-Leende

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Heeze-Leende

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Heeze-Leende

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Heeze-Leende 

artikel 2, eerste lid

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Heeze-Leende 

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Heiloo

artikelen 2 en 3

Brandbeveiligingsverordening

Hellendoorn

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Hellendoorn

artikel 6.1.1

Bouwverordening

Hellendoorn

artikel 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Hellendoorn

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Hellendoorn

artikel 11

Afvalstoffenverordening

Hellevoetsluis

artikelen 2, en 8 tot en met 15

Verordening Peuterspeelzaalwerk

Hellevoetsluis

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Hellevoetsluis

artikelen 3.2.2 en 3.2.3

Huisvestingsverordening

Hellevoetsluis

artikelen 4, 5, en 6

Marktverordening

Hellevoetsluis

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Helmond

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008

Helmond

n.v.t.

Nadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven Helmond 2008

Helmond

artikel 2.2.1.2b

Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008

Helmond

artikelen 4 tot en met 7

Beleidsregel tijdelijke ontheffing artikel 35 en artikel 4, vijfde lid van de drank- en horecawet, Helmond 2003

Helmond

n.v.t.

Beleidsregel vergunningen en handhaving sluitingstijden Helmond 2008

Helmond

artikel 2, 3, 5, 6, 7 en 8

Overlastverordening horeca- en aanverwante bedrijven 2006

Helmond

artikel 2.2.1.2a

Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008

Helmond

n.v.t.

Beleidsregel maximumstelsel coffeeshops Helmond 2008

Hendrik-Ido-Ambacht

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Hendrik-Ido-Ambacht

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Hendrik-Ido-Ambacht

artikelen 3.2.2, 3.2.4 en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Hendrik-Ido-Ambacht

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Hendrik-Ido-Ambacht

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Hendrik-Ido-Ambacht

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Hendrik-Ido-Ambacht

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Hengelo

hoofdstukken 2 en 3, en artikel 5.2

Drank- en Horecaverordening

Hengelo

artikelen 2.1.2, 2.2.1, tweede lid, en 2.2.3.

Huisvestingsverordening

Hengelo

artikelen 3, 4, 5, 6, en 7

Havenregelement

Hengelo

artikelen 3, en 7

Standplaatsverordening

Hengelo

artikelen 4, eerste twee leden, en 7, eerste lid

Ondergrondse infrastructuren gemeente Hengelo 2005

Hengelo

artikelen 2, 3, 4, en 6

Helingsverordening

Hengelo

paragrafen 2, 3, 4 en 5

Seksinrichtingen en escortbedrijven

Hengelo

artikelen 3, onderdeel 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12

Marktverordening

het Bildt

artikel 3.2.1 e.v.

Algemene Plaatselijke Verordening Het Bildt

het Bildt

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

het Bildt

artikel 7

Afvalstoffenverordening van de gemeente Het Bildt

het Bildt

artikel 2.3.1.2 e.v.

Algemene Plaatselijke Verordening Het Bildt

het Bildt

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening Het Bildt

het Bildt

artikel 2.2.2, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening Het Bildt

het Bildt

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente het Bildt

het Bildt

artikelen 2.1.4.1, en 2.1.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening Het Bildt

het Bildt

artikel 2.3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening Het Bildt

het Bildt

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening Het Bildt

Heumen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Heumen

artikel 2, eerste lid

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Heumen

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Heumen

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Heumen

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Heumen

artikel 4

Marktverordening

Heumen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Heumen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Heumen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Heumen

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Heumen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Heusden

artikelen 3.3, 3.6, en 3.10

Horecabeleid

Heusden

artikelen 2.1.2.1, en 2.1.3.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Heusden

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Hillegom

artikel 2.1.5.1, eerste lid, jo. artikel 2.1.5.1, tweede lid, onderdeel a

Algemene Plaatselijke Verordening

Hillegom

artikel 2.2.2 1

Algemene Plaatselijke Verordening

Hillegom

artikel 4.4.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Hillegom

artikel 4.7.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Hillegom

artikel 4.7.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Hillegom

artikel 5.2.3 en het standplaatsenbeleid

Algemene Plaatselijke Verordening

Hillegom

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Hillegom

artikelen 13, 14, en 16

Verordening wijziging woningvoorraad .

Hillegom

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Hillegom

artikel 2.3.1.9

Algemene Plaatselijke Verordening

Hilvarenbeek

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Hilvarenbeek

artikel 13 jo. artikel 15

Marktverordening

Hilversum

artikelen 1, 4 en 5

Horecaverordening

Hilversum

artikel 2.1.3.2, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Hilversum

artikelen 2.2.1 en 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Hilversum

artikel 3

Leefmilieuverordening

Hilversum

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Hilversum

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Hof van Twente

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Hof van Twente

artikel 4:12

Algemene Plaatselijke Verordening

Hof van Twente

artikel 4:15

Algemene Plaatselijke Verordening

Hof van Twente

artikel 5:13

Algemene Plaatselijke Verordening

Hof van Twente

artikel 5:14, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Hof van Twente

artikel 2, eerste lid

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Hof van Twente

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Hof van Twente

artikel 4

Beheersverordening algemenen begraafplaatsen

Hoogezand-Sappemeer

artikelen 2, en 5.

Drank- en horecaverordening

Hoogezand-Sappemeer

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Hoogezand-Sappemeer

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Hoogezand-Sappemeer

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Hoogezand-Sappemeer

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Hoogezand-Sappemeer

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Hoogezand-Sappemeer

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Hoogezand-Sappemeer

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Hoogezand-Sappemeer

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Hoogezand-Sappemeer

artikelen 5 en 2. Nadere regels in de artikelen 4, 5, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14 en 15

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Hoogezand-Sappemeer

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Hoorn

artikelen 2 tot en met 10

Passagiersschepenverordening

Hoorn

artikelen 2, 3, 4, 6, 7, 8, en 9

Overlastverordening 1994

Hoorn

artikelen 4, 5, 9, 22, 24, 30, 31, 32, 33, 35, 34, en 49

Havenverordening Hoorn 2005

Hoorn

artikelen 2.1.4.2, 2.1.5.1, 2.1.6.2, 2.2, 2.3.1.2/2a, 5.22, 3.2.1, 4.5.2, en 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening met bijlagen en diverse beleisregels

Horst aan de Maas

artikel 4

Marktverordening

Horst aan de Maas

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Horst aan de Maas

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Horst aan de Maas

artikel 4

Marktverordening

Horst aan de Maas

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Horst aan de Maas

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Horst aan de Maas

artikel 2.1.4.3

Algemene plaatselijke verordening

Horst aan de Maas

artikel 2.2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Horst aan de Maas

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Horst aan de Maas

artikel 2.3.3.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Horst aan de Maas

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Horst aan de Maas

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Horst aan de Maas

artikelen 2, eerste lid, en 8 tot en met 14

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Horst aan de Maas

artikel 7, tweede lid, en artikel 11

Afvalstoffenverordening

Houten

artikel 2.9

Algemene Plaatselijke Verordening

Houten

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Houten

artikel 2.25, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Houten

artikel 2.28

Algemene Plaatselijke Verordening

Houten

artikel 2.39

Algemene Plaatselijke Verordening

Houten

artikel 3.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Houten

artikel 2

Verordening kinderopvang gemeente Houten 1997

Houten

artikel 2

Openluchtrecreatie

Houten

artikel 2:36

Algemene Plaatselijke Verordening

Houten

artikelen 5.15 en 5.18

Algemene Plaatselijke Verordening

Houten

artikel 7

Afvalstoffenverordening

Houten

artikel 6

Openluchtrecreatie

Houten

artikel 6.1.1

Bouwverordening

Huizen

artikel 2:25, eerste en tweede lid.

Algemene Plaatselijke Verordening

Huizen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Huizen

artikel 3:4, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Huizen

artikel 5:22, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Huizen 

artikelen 2, en 3

Brandbeveiligingsverordening

Huizen 

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Huizen 

artikel 2:39, tweede en derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Hulst

artikel 2.1.4.1, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Hulst

artikel 2.22

Algemene Plaatselijke Verordening

Hulst

artikelen 2:25 en 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Hulst

artikelen 2.6.2 en 2:90

Algemene Plaatselijke Verordening

Hulst

artikelen 5.2.3 en 5:17

Algemene Plaatselijke Verordening

Hulst

artikel 7, tweede lid

Regionale Afvalstoffenverordening West-Friesland

Hulst

n.v.t.

Beleidsnota bed- & breakfastvoorziening

Hunze

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Hunze

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Hunze

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Hunze

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Hunze

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Hunze

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Hunze

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

IJsselstein

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

IJsselstein

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

IJsselstein

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

IJsselstein

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

IJsselstein

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

IJsselstein

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

IJsselstein

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

IJsselstein

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

IJsselstein

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Kaag en Braassem

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Kaag en Braassem

artikel 5.2.2, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Kaag en Braassem

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Kaag en Braassem

artikel 2.2.2, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Kaag en Braassem

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Kaag en Braassem

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Kaag en Braassem

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Kaag en Braassem

artikelen 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.2, 3.41, 3.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Kaag en Braassem

artikel 3.2.2

Huisvestingsverordening

Kaag en Braassem

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Kampen

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Kampen

artikel 2.1.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Kampen

artikel 2.2.2, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Kampen

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Kampen

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Kampen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Kampen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Kampen

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Kampen

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Kampen

artikel 3, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Kampen

artikel 3.2.1, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Kampen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Kampen

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Kampen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Kapelle

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Katwijk

artikelen 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.1.5, en 2.5.5; 5.7.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Katwijk

artikelen 2, 4, 5, 8, 9, 10

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Katwijk

artikelen 5.2.2.2 en 5.2.3.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Katwijk

artikel 2.2.2, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Katwijk

artikelen 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.2, 3.41, en 3.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Katwijk

artikel 3

Verordening speelautomatenhallen

Katwijk

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Katwijk

artikelen 7, tweede lid, en 11

Afvalstoffenverordening

Katwijk

artikel 11

Monumentenverordening

Katwijk

artikel 5.7.12

Algemene Plaatselijke Verordening

Katwijk

artikel 5.7.13

Algemene Plaatselijke Verordening

Kerkrade

artikelen 3, 4, 5, 6, en 11

Afvalstoffenverordening

Kerkrade

2.2

Beleidslijnverordening

Kerkrade

artikel 3

Lozingsverordening

Koggenland

artikelen 2:27 en 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Koggenland

artikelen 5:22 en 5:23

Algemene Plaatselijke Verordening

Koggenland

artikelen 2:24 en 2:25, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Korendijk

artikelen 6.1.1, 6.1.5, en 6.1.6

Bouwverordening

Korendijk

artikel 2, eerste lid

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Korendijk

artikel 2, eerste lid

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Korendijk

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Korendijk

artikel 2.1.4.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Korendijk

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Korendijk

artikel 2.2.2, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Korendijk

artikelen 2.3.1.2, 2.3.1.4 , 2.3.1.4a, en 2.3.1.5

Algemene Plaatselijke Verordening

Korendijk

artikelen 2.3.2.2, 2.3.1.2, en 2.3.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Korendijk

artikel 2.3.3.1 (2)

Algemene Plaatselijke Verordening

Korendijk

artikelen 2, 3, en 4

Verordening speelautomaten

Korendijk

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Korendijk

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Krimpen aan den Ijsel

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Krimpen aan den Ijsel

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Krimpen aan den Ijsel

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Krimpen aan den Ijsel

artikel 2.3.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Krimpen aan den Ijsel

artikel 2.3.3.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Krimpen aan den Ijsel

artikelen 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.2, 3.4.1, en 3.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Krimpen aan den Ijsel

artikel 5.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Krimpen aan den Ijsel

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Krimpen aan den Ijsel

artikel 6.1.1

Bouwverordening

Krimpen aan den Ijsel

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Krimpen aan den Ijsel

artikel 2.1.4.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Krimpen aan den Ijsel

artikel 2.2.2, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Krimpen aan den Ijsel

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Krimpen aan den Ijsel

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Krimpen aan den Ijsel

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Krimpen aan den Ijsel

artikel 15, eerste lid

Drank- en Horecaverordening

Laarbeek

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Laarbeek

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Laarbeek

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Laarbeek

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Laarbeek

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Laarbeek

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Landgraaf

artikel 1

Voorwaarden voor de verhuur van standplaatsen op kermisterreinen in Landgraaf

Landgraaf

artikel 11

Afvalstoffenverordening

Landgraaf

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Landgraaf

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Landgraaf

artikel 2, tweede lid

Verordening Speelautomaten

Landgraaf

artikel 2.1.4.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Landgraaf

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Landgraaf

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Landgraaf

artikel 3

Brandbeveiligingsverordening

Landgraaf

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Landgraaf

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Landgraaf 

artikel 2, tweede lid

Verordening speelautomaten

Landsmeer

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Landsmeer

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Landsmeer

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Landsmeer

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Landsmeer

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Landsmeer

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Landsmeer

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Langedijk

4.16

Algemene Plaatselijke Verordening

Langedijk

artikelen 2, eerste lid, 8 tot en met 14

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Langedijk

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Langedijk

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Langedijk

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Langedijk

artikel 2:39, tweede en derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Langedijk

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Langedijk

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Langedijk

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Langedijk

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Langedijk

artikel 4;16

Algemene Plaatselijke Verordening

Langedijk

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Lansingerland

artikel 2, eerste lid

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Lansingerland

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Lansingerland

artikel 2, eerste lid

Handhavings- en sanctiebeleid kwaliteit kinderopvang

Lansingerland

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Lansingerland

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Lansingerland

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Lansingerland

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Lansingerland

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Lansingerland

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Lansingerland

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Laren

Beleidsregel 5

Evenementenbeleid

Laren

n.v.t.

Uitstalbeleid

Laren

artikel 2, eerste lid

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Laren

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Laren

artikel 2.1.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Laren

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Laren

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Laren

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Laren

artikel 2.4.7a

Algemene Plaatselijke Verordening

Laren

artikelen 2:3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.3.4, en 2.3.3.5.

Algemene Plaatselijke Verordening

Laren

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Laren

artikel 5.2.1,

Algemene Plaatselijke Verordening

Laren

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Laren

 n.v.t.

Circusbeleid

Laren

paragraaf 5.4

Vent- en standplaatsenbeleid

Laren

paragraaf 5.6

Vent- en standplaatsenbeleid

Laren

n.v.t.

Beleidsregels snuffelmarkten

Laren

artikelen 2.1.1, en 2.1.2

Brandbeveiligingsverordening

Leek

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Leek

artikel 2, eerste lid

verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Leek

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Leek

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Leek

artikel 2:28

Exploitatieverordening Horeca

Leek

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Leek

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Leek

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Leek

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Leek

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Leek

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Leek

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Leek

artikel 2, eerste lid

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Leerdam

artikel 11

Afvalstoffenverordening

Leerdam

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Leerdam

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Leerdam

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Leerdam

artikelen 2:9, en 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Leerdam

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Leerdam

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Leerdam

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Leeuwarden

n.v.t.

Nadere regels seksinrichtingen

Leeuwarden

artikelen 2.2.2, 2.2.3, en 2.2.4

Huisvestingsverordening

Leeuwarden

artikelen 2.1.2, 2.1.3, en 2.1.4

Huisvestingsverordening

Leeuwarden

artikel 2

Verordening speelautomatenhallen

Leeuwarden

artikel 2:10

Algemene Plaatselijke Verordening

Leeuwarden

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Leeuwarden

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Leeuwarden

artikelen 4.2.2.2, en 4.2.2.5

Algemene Plaatselijke Verordening

Leeuwarden

artikel 4.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Leeuwarden

artikel 5.2.3.

Algemene Plaatselijke Verordening

Leeuwarden

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Leeuwarden

artikel 5.31b2

Aanleggen en ligplaats innemen

Leeuwarden

artikelen 6a.1.2 en 6a.1.5

Kamerverhuur- en Kamerverkooppanden

Leeuwarden

n.v.t.

Prostitutiebeleid

Leeuwarden

n.v.t.

Beleidslijn Bibob

Leeuwarden

n.v.t.

Horecanota

Leeuwarden

n.v.t.

Bouwverordening

Leeuwarden

n.v.t.

Huisvestingsverordening

Leeuwarden

n.v.t.

De reclame geordend

Leeuwarden

hoofdstuk 4

Bomenbeleidsplan

Leeuwarden

n.v.t.

Levendigheid in de binnenstad

Leeuwarden

n.v.t.

Coffeeshopbeleid

Leeuwarden

artikel 2:25b

Algemene Plaatselijke Verordening

Leeuwarden

onderdeel 4.1

Terrassenbeleid

Leeuwarden

n.v.t.

Ontheffingen voor geluid

Leeuwarden

n.v.t.

Regeling "uitstallingen en losse reclameborden bij winkels"

Leeuwarden

artikelen 2:28, 2;28a en 2:28b

Algemene Plaatselijke Verordening

Leeuwarderadeel

artikelen 2.1, 2.2, en 2.4

Horecaverordening

Leeuwarderadeel

artikel 7

Afvalstoffenverordening

Leeuwarderadeel

artikel 5

Verpachting van staanplaatsen

Leiden

artikel 2, eerste lid

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Leiderdorp

artikelen 5, en 2. Nadere regels in de artikelen 4, 5, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14 en 15

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Leiderdorp

artikel 5.22

Marktverordening

Leiderdorp

n.v.t.

Marktreglement 2003

Leidschendam-Voorburg

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Leidschendam-Voorburg

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Leidschendam-Voorburg

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Leidschendam-Voorburg

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Leidschendam-Voorburg

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Leidschendam-Voorburg

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Leidschendam-Voorburg

artikelen 5, en 2. Nadere regels in de artikelen 4, 5, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14 en 15

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Leidschendam-Voorburg

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Lelystad

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Lelystad

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Lelystad

artikel 2, eerste lid:

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Lelystad

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Lelystad

artikelen 2.1.4.1, en 2.1.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Lelystad

artikel 2.1.6.11, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Lelystad

artikel 2.2.2, eerste, tweede en derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Lelystad

artikelen 2.3.1.1.a, 2.3.1.1.c, 2.3.1.1.e, 2.3.1.9, 2.3.1.11, 2.3.1.2, 2.3.1.3, en 2.5.5

Algemene Plaatselijke Verordening

Lelystad

artikelen 2.3.1.4, 2.3.1.5, 2.3.1.6, 2.3.1.7, en 2.3.1.8

Algemene Plaatselijke Verordening

Lelystad

artikelen 2.3.3.2, en 2.3.3.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Lelystad

artikelen 2.3.4.2 tot en met 2.3.4.11, 2.3.4.14, en 2.3.4.15

Algemene Plaatselijke Verordening

Lelystad

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Lelystad

artikel 7, tweede lid, en 11

Afvalstoffenverordening

Lelystad

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Lelystad

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Lelystad

artikelen 3.2.1 tot en met 3.2.5, 3.3.2, 3.4.1, en 3.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Lelystad

artikel 6.1.1

Bouwverordening

Lelystad

artikelen 5.2.2 en 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Lelystad

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Lelystad

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Lelystad

n.v.t.

Bouwverordening

Lelystad

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Lelystad

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Lelystad

artikel 2.3.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Lelystad

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Lemsterland

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Lemsterland

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Lemsterland

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Lemsterland

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Lemsterland

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Leudal

artikel 2, eerste lid

verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Leusden

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Leusden

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Liesveld

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Liesveld

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Liesveld

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Liesveld

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Liesveld

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Liesveld

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Liesveld

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Liesveld

n.v.t.

Nota prostitutiebeleid

Liesveld

n.v.t.

Beleidsregels en uitvoeringsbesluit inzake standplaats- en ventvergunningen

Lingewaal

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Lingewaal

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Lingewaal

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Lingewaal

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Lingewaal

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Lingewaal

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Lingewaal

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Lingewaal

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Lingewaal

n.v.t. 

Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens

Lisse

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Lisse

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Lisse

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Lisse

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Lisse

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Lisse

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Lisse

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Lith

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Lith

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Lith

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Lith

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Lith

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Lith

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Loenen

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Loon op Zand

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Loon op Zand

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Loon op Zand

artikel 2:25, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Loon op Zand

artikel 2:28, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Loon op Zand

artikel 2:39, tweede en derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Loon op Zand

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Loon op Zand

artikel 3:4, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Loon op Zand

artikel 5:22, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Loppersum

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Loppersum

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Loppersum

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Loppersum

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Loppersum

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Loppersum

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Loppersum

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Maarssen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Maarssen

artikel 5

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Maarssen

artikel 3.2.2

Huisvestingsverordening

Maarssen

artikel 30 b, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Maarssen

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Maarssen

artikel 2:25, eerste lid

Algemene plaatselijke verordening

Maarssen

artikel 2:72

Algemene plaatselijke verordening

Maarssen

artikel 5:18, eerste lid

Algemene plaatselijke verordening

Maarssen

artikel 6.1.1

Bouwverordening

Maarssen

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Maarssen

artikel 3.1

Drank- en Horecaverordening

Maasdonk

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Maasdonk

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Maasdonk

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Maasdonk

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Maasdonk

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Maasdonk

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Maasdonk

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Maasdonk

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Maasdonk

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Maasdriel

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Maasdriel

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Maasdriel

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Maasdriel

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Maasgouw

artikel 2, eerste lid

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Maasgouw

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Maasgouw

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Maasgouw

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Maasgouw

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Maassluis

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Maastricht

artikelen 2.3.1a.2, en 2.3.1a.5

Algemene Plaatselijke Verordening eigen. Form

Maastricht

artikelen 3.2.1, en 3.3.2

Algemene Plaatselijke Verordening eigen. Form

Maastricht

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Maastricht

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening eigen. Form

Maastricht

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening eigen. Form

Maastricht

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening eigen. Form

Maastricht

artikel 2.3.3.1

Algemene Plaatselijke Verordening eigen. Form

Margraten

artikelen 2, tweede lid, en 6

Bouwverordening

Marum

artikel 13, eerste lid

Drank- en Horecaverordening

Marum

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Marum

artikel 2

Verordening speelautomaten

Marum

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Marum

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Marum

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Marum

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Marum

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Medemblik

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Medemblik

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Medemblik

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Medemblik

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Medemblik

artikel 2:39, tweede en derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Medemblik

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Medemblik

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Medemblik

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Medemblik

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Medemblik

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Medemblik

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Medemblik

artikelen 2.3.1.1 en 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Meerssen

artikel 4

Beleidsnotitie inzake regulering

Meerssen

artikelen 2.2.2, eerste, tweede en derde lid

Evenementen

Meerssen

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Meerssen

artikel 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Meerssen

artikelen 7, tweede lid, en 11

Afvalstoffenverordening

Meerssen

artikel 2.1.4.2, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Meerssen

paragraaf A en B

Bed & Breakfast

Menterwolde

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Menterwolde

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Menterwolde

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Menterwolde

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Menterwolde

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Menterwolde

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Menterwolde

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Meppel

artikel 2.1.3.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Meppel

artikel 2.2.2.

Algemene Plaatselijke Verordening

Meppel

artikel 2.1.3.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Meppel

artikel 2.3.1.2.

Coffeeshopbeleid.

Meppel

artikel 2

Verordening Kinderopvang Gemeente Meppel

Meppel

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Meppel

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Meppel

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Meppel

artikel 2.1.3.1

Winkeluitstallingenbeleid .

Meppel

artikelen 24 en 25

Verordening op de warenmarkt(en)

Meppel

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Meppel

artikel 2.3.1.2

Terrassenbeleid

Meppel

artikel 6.1.1

Notitie bed & breakfast. .

Middelburg

artikel 2.1.6.2a

Algemene Plaatselijke Verordening

Middelburg

artikelen 2.3.1.10, 2.3.1.11, 2.3.1.12, 2.3.1.13, 2.3.1.14 en 2.3.1.15

Algemene Plaatselijke Verordening

Middelharnis

artikel 3.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Middelharnis

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Middelharnis

artikel 2.1.4.2 , derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Middelharnis

artikel 2.3.3.1 , tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Middelharnis

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Midden-Drenthe

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Midden-Drenthe

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Mill en Sint Hubert

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Mill en Sint Hubert

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Mill en Sint Hubert

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Mill en Sint Hubert

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Mill en Sint Hubert

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Mill en Sint Hubert

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Mill en Sint Hubert

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Millingen aan de Rijn

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Millingen aan de Rijn

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Millingen aan de Rijn

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Millingen aan de Rijn

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Millingen aan de Rijn

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Millingen aan de Rijn

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Millingen aan de Rijn

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Millingen aan de Rijn

artikelen 4, 6, 7, en 10

Marktverordening

Moerdijk

artikel11

Afvalstoffenverordening

Moerdijk

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Moerdijk

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Moerdijk

artikel 5.2.3.2.

Algemene Plaatselijke Verordening

Moerdijk

artikel 5.2.4.

Algemene Plaatselijke Verordening

Moerdijk

artikel 8.1.1

Bouwverordening

Moerdijk

artikel 8.2.1

Bouwverordening

Moerdijk

artikel 2

Beleisdregels

Moerdijk

artikel 2

Beleidsregels ontheffing .

Moerdijk

artikel 2.3

Ontheffingenbeleid

Moerdijk

artikel 3

beleidsregels staantplaatsen

Moerdijk

artikel 1

Beleidsregels

Montferland

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Montferland

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Montferland

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Montferland

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Montferland

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Montferland

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Montfoort

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Montfoort

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Montfoort

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Montfoort

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Montfoort

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Montfoort

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Mook en Middelaar

n.v.t.

Beleidsregels evenementen .

Mook en Middelaar

n.v.t.

Brandbeveiligingsverordening

Moordrecht

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Moordrecht

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Moordrecht

artikel 4

Marktverordening

Moordrecht

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Moordrecht

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Moordrecht

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Moordrecht

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Muiden

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Muiden

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Muiden

artikelen 3.2.2, 3.2.4 en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Muiden

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Muiden

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Muiden

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Muiden

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Naarden

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Naarden

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Naarden

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Naarden

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Naarden

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Naarden

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Naarden

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Neder-Betuwe

artikelen 2.28, 2.29, 2.30, en 2.32.

Algemene Plaatselijke Verordening

Neder-Betuwe

artikel 2.39, tweede en derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Neder-Betuwe

artikelen 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.13, 3.14, en 3.15

Algemene Plaatselijke Verordening

Neder-Betuwe

artikelen 5.18, eerste, tweede en derde lid, en 1.8, vierde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Neder-Betuwe

artikel 5.23

Algemene Plaatselijke Verordening

Neder-Betuwe

artikelen 2.36, 2.28, 2.37, en 4.38.

Algemene Plaatselijke Verordening

Neder-Betuwe

artikelen 2.25, eerste, tweede en derde lid en 1.8

Algemene Plaatselijke Verordening

Neder-Betuwe

artikelen 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, en 2.1.4

Brandbeveiligingsverordening

Neder-Betuwe

artikelen 5, 2, 4, 7, 8, 9, 10,11, 12, 14, 15 en 17.

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Neder-Betuwe

artikelen 6.1.1, 6.1.5, en 6.1.6.

Bouwverordening

Nederlek

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Nederlek

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Nederlek

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Nederlek

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Nederlek

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Nederweert

artikelen 2, 8, en 14

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Nederweert

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Nederweert

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Nederweert

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Nederweert

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Nederweert

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Nederweert

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Nederweert

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Nederweert

artikelen 4, 6, 7, en 10

Marktverordening

Neerijnen

artikel 6.1.1

Bouwverordening

Neerijnen

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Neerijnen

artikel 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.3.

Algemene Plaatselijke Verordening

Neerijnen

artikelen 2.3.1, 2.3.1.2, 2.3.1.4, en 2.3.1.9

Algemene Plaatselijke Verordening

Neerijnen

artikelen 3.1.1, 3.2.1 tot en met 3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1 en 3.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Neerijnen

artikelen 3.1.1, 3.2.1 tot en met 3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1 en 3.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Neerijnen

artikelen 5.2.3.1, 5.2.3.2, en 5.2.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Neerijnen

artikelen 5.2.4.1, en 5.4.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Neerijnen

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Neerijnen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Neunen

artikel 2.3.3.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Niedorp

artikel 1.3

Evenementenbeleid

Niedorp

artikel 2, eerste lid

Verordening kwaliteit peuterspeelzalen

Niedorp

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Niedorp

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Niedorp

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Niedorp

artikel 3:2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Niedorp

artikel 5.2.4

Snuffelmarkt

Niedorp

artikel 7, tweede lid

Regionale afvalstoffenverordening Milieudienst Kop van Noord-Holland

Nieuwegein

artikel 11

Marktverordening

Nieuwegein

artikel 2, eerste lid

Verordening Kinderopvang

Nieuwegein

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Nieuwegein

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Nieuwegein

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Nieuwegein

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Nieuwegein

artikel 3:4

Algemene plaatselijke verordening Nieuwegein

Nieuwegein

artikel 2, eerste lid

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Nieuwkoop

artikel 6.1.1

Bouwverordening

Nieuwkoop

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Nieuwkoop

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Nieuwkoop

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Nieuwkoop

artikelen 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.13, 3.14, en 3,15

Algemene Plaatselijke Verordening

Nieuwkoop

artikel 5.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Nieuwkoop

artikel 7

Afvalstoffenverordening

Nieuw-Lekkerland

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Nieuw-Lekkerland

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Nieuw-Lekkerland

artikel 2:39, tweede en derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Nieuw-Lekkerland

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Nieuw-Lekkerland

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Nieuw-Lekkerland

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Nieuw-Lekkerland

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Nijefurd

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Nijefurd

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Nijefurd

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Nijefurd

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Nijefurd

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Nijefurd

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Nijefurd

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Nijkerk

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Nijkerk

artikel 2, eerste lid

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Nijkerk

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Nijkerk

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Nijkerk

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Nijkerk

artikel 3.2.2

Huisvestingsverordening

Nijkerk

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Nijmegen

artikelen 6.1.1, 6.1.5, en 6.1.6

Bouwverordening

Nijmegen

artikel 2.2.2, eerste en derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Nijmegen

artikel 2.2.7

Algemene Plaatselijke Verordening

Nijmegen

artikelen 4.2.1.2, en 4.2.4.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Nijmegen

artikelen 2.3.1.5, 2.3.1.2, tweede lid, 2.3.1.2a, 2.3.1.7, 2.3.1.9, en 2.3.1.10

Algemene Plaatselijke Verordening

Nijmegen

artikelen 2.3.1.6, 2.3.1.2, 2.3.1.5, 2.3.1.7, 2.3.1.8, 2.3.1.10, en 4.3.3.

Algemene Plaatselijke Verordening

Nijmegen

artikel 2.3.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Nijmegen

artikel 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1.

Algemene Plaatselijke Verordening

Nijmegen

artikel 50

Openluchtrecreatie .

Nijmegen

artikel 2.4.4

Beleidsregels met gedoogvoorwaarden

Nijmegen

artikelen 2, 3, 9, en 10

Kwaliteitsverordening kinderopvang

Noord-Beveland

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Noord-Beveland

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Noord-Beveland

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Noordenveld

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Noordenveld

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Noordenveld

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Noordenveld

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Noordenveld

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Noordenveld

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Noordenveld

artikel 2, eerste lid

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Noordoostpolder

artikel 2:25 , eerste, tweede en derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Noordoostpolder

artikelen 7, 11, en 28

Afvalstoffenverordening

Noordoostpolder

artikelen 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3

Brandbeveiligingsverordening

Noordoostpolder

artikelen 6.1.1, 6.1.5, 6.1.6

Bouwverordening

Noordwijk

artikel 11

Beleidsregel werkterreinvergunningen

Noordwijk

artikel 2

Beleidsregel parkeerontheffingen Notificatie

Noordwijk

artikel 2.3.1.9

Algemene Plaatselijke Verordening

Noordwijk

artikel 2

Objectvergunningen Beleidsregel werkterreinvergunningen

Noordwijk

artikel 3

Parkeerverordening

Noordwijk

artikel 4.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Noordwijk

artikel 11

Nadere regels kindercentra Noordwijk

Noordwijk

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Noordwijk

artikel 2.1.4.3.

Algemene Plaatselijke Verordening

Noordwijk

artikel 2

Verordening kinderopvang Noordwijk

Noordwijk

artikel 8

Verordening kinderopvang Noordwijk

Noordwijk

artikel 2

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Nunspeet

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Nunspeet

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Nunspeet

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Nunspeet

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Nunspeet

artikel 3

Drank- en Horecaverordening

Nunspeet

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Nunspeet

artikelen 5 en 6

Marktverordening

Nunspeet

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Nuth

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Nuth

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Nuth

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Nuth

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Nuth

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Nuth

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Oegstgeest

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Oegstgeest

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Oegstgeest

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Oegstgeest

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Oegstgeest

artikelen 3, 6, en 7

Woonschepenverordening

Oegstgeest

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Oegstgeest

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Oegstgeest

artikelen 9, 10 en 11

Huisvestingsverordening

Oegstgeest

artikelen 2.1.1, en 2.1.2

Brandbeveiligingsverordening

Oirschot

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Oisterwijk

artikel 11

Afvalstoffenverordening

Oisterwijk

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Oisterwijk

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Oisterwijk

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Oisterwijk

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Oisterwijk

artikel 2

Bomenverordening

Oisterwijk

artikel 2

Verordening Kinderopvang

Oldebroek

artikel 2, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Oldebroek

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Oldebroek

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Oldebroek

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Oldebroek

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Oldebroek

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Oldebroek

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Oldenzaal

artikelen 2:24 en 2:25, eerste lid

Algemene plaatselijke verordening

Oldenzaal

artikelen 2:27 en 2:28

Algemene plaatselijke verordening

Oldenzaal

artikel 2:9, derde lid

Algemene plaatselijke verordening

Oldenzaal

artikel 3:4

Algemene plaatselijke verordening

Oldenzaal

artikel 5:22 en 5:23

Algemene plaatselijke verordening

Oldenzaal

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Oldenzaal

artikel 6

Afvalstoffenverordening

Olst-Wijhe

artikelen 2, eerste lid, en 8 tot en met 14

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Olst-Wijhe

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Olst-Wijhe

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Olst-Wijhe

artikelen 2:24, en 2:25, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Olst-Wijhe

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Olst-Wijhe

artikelen 2:27 en 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Olst-Wijhe

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Olst-Wijhe

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Olst-Wijhe

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Olst-Wijhe

artikel 3

Drank- en Horecaverordening

Olst-Wijhe

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Olst-Wijhe

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Olst-Wijhe

artikelen 5:22 en 5:23

Algemene Plaatselijke Verordening

Olst-Wijhe

artikelen 4, 6, 7, en 10 b

Marktverordening

Ommen

artikelen 2, eerste lid, en 8 tot en met 14

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Ommen

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Ommen

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Ommen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Ommen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Ommen

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ommen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ommen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Ommen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Onderbanken

artikel 2, tweede lid en artikel 6

Afvalstoffenverordening

Onderbanken

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Onderbanken

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Onderbanken

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Onderbanken

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Onderbanken

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Onderbanken

artikelen 4, 6, 7, 10

Marktverordening

Onderbanken

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Oosstellingwerf

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Oosstellingwerf

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Oosstellingwerf

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Oost Gelre

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Oost Gelre

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Oost Gelre

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Oost Gelre

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Oost Gelre

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Oost Gelre

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Oost Gelre

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Oost Gelre

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Oosterhout

artikel 10

Afvalstoffenverordening

Oosterhout

artikel 11

Afvalstoffenverordening

Oosterhout

artikel 14

Afvalstoffenverordening

Oosterhout

artikel 2.1.4.2 , eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Oosterhout

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Oosterhout

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Oosterhout

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Oosterhout

artikel 2.3.3.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Oosterhout

artikel 22

Afvalstoffenverordening

Oosterhout

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Oosterhout

artikel 3.2.6

Algemene Plaatselijke Verordening

Oosterhout

artikel 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Oosterhout

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Oosterhout

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Oosterhout

artikel 4.8

Bouwverordening

Oostflakkee

artikel 2:2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Oostflakkee

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Oostflakkee

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Ooststellingwerf

artikel 2, eerste lid

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Ooststellingwerf

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Ooststellingwerf

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Ooststellingwerf

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ooststellingwerf

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Ooststellingwerf

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Oostzaan

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Oostzaan

artikelen 2 en 3

Brandbeveiligingsverordening

Oostzaan

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Oostzaan

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Oostzaan

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Oostzaan

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Oostzaan

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Oostzaan

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Oostzaan

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Opmeer

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Opmeer

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Opmeer

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Opmeer

artikel 2:39, tweede en derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Opmeer

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Opmeer

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Opmeer

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Opmeer

artikelen 4, 6, 7, en 10

Marktverordening

Opsterland

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Opsterland

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Opsterland

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Opsterland

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Opsterland

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Opsterland

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Oud-Beijerland

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Oud-Beijerland

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Oud-Beijerland

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Oud-Beijerland

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Oud-Beijerland

artikel 2

Verordening Peuterspeelzaalwerk

Oud-Beijerland

artikelen 2, 3, 4, 5, 6

Verordening speelautomaten

Oud-Beijerland

artikelen 6.1.1, 6.1.5, en 6.1.6

Algemene Plaatselijke Verordening

Oude IJsselstreek

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Oude IJsselstreek

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Oude IJsselstreek

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Oude IJsselstreek

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Oude IJsselstreek

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Oude IJsselstreek

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Oude IJsselstreek

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Ouder Amstel

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Ouderkerk

artikel 6.1.1

Bouwverordening

Ouderkerk

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Ouderkerk

artikel 2.1.4.1, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ouderkerk

artikel 2.2.2, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ouderkerk

artikel 2

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Ouderkerk

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ouderkerk

artikelen 3.2.1 tot en met 3.2.5, 3.3.2, 3.4.1, en 3.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Ouderkerk

artikel 5.2.2, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ouderkerk

artikel 5.2.4, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ouderkerk

artikelen 7, tweede lid, en 26

Afvalstoffenverordening

Ouderkerk

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Overbetuwe

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Overbetuwe

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Overbetuwe

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Overbetuwe

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Overbetuwe

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Overbetuwe

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Overbetuwe

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Overbetuwe

artikel 4

Marktverordening

Papendrecht

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Papendrecht

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Papendrecht

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Papendrecht

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Papendrecht

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Papendrecht

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Papendrecht

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Papendrecht

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Papendrecht

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Peel en Maas

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Peel en Maas

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Peel en Maas

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Peel en Maas

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Peel en Maas

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Peel en Maas

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Peel en Maas

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Pekela

n.v.t.

Notitie inzake plaatsen kansspelautomaten

Pekela

artikel 11

Afvalstoffenverordening

Pekela

artikel 2

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Pekela

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Pekela

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Pekela

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Pekela

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Pekela

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Pekela

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Pekela

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Pijnacker-Nootdorp

artikel 2, eerste lid

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Pijnacker-Nootdorp

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Pijnacker-Nootdorp

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Pijnacker-Nootdorp

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Pijnacker-Nootdorp

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Pijnacker-Nootdorp

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Pijnacker-Nootdorp

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Pijnacker-Nootdorp

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Pijnacker-Nootdorp

artikel 2.3.3.1

Algemene plaatselijke verordening

Purmerend

artikel 11, eerste en tweede lid

Afvalstoffenverordening

Purmerend

artikelen 7 en 11

Afvalstoffenverordening

Purmerend

artikel 112

Algemene Plaatselijke Verordening

Purmerend

artikel 24

Algemene Plaatselijke Verordening

Purmerend

artikel 24, vijfde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Purmerend

artikel 3

Algemene Plaatselijke Verordening

Purmerend

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Purmerend

artikel 54

Algemene Plaatselijke Verordening

Purmerend

paragraaf 4.2.2.

Nota prostitutiebeleid

Purmerend

paragraaf 4.2.3.

Nota prostitutiebeleid

Purmerend

artikelen 2, eerste lid, 3, 7, en 10

Verordening Peuterspeelzaalwerk

Putten

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Putten

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Putten

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Putten

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Putten

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Putten

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Putten

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Putten

artikel 2

Algemene Plaatselijke Verordening

Raalte

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Raalte

artikel 2.25, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Raalte

artikelen 5.15, eerste lid, en 5:18

Algemene Plaatselijke Verordening

Raalte

artikel 5.23

Algemene Plaatselijke Verordening

Raalte

artikel 6.1.1

Bouwverordening

Raalte

n.v.t.

Beleidsplan recreatie en toerisme extern

Raalte

artikelen 2.28, eerste, derde en vierde lid, 2:29, 2:30, en 2:32

Algemene Plaatselijke Verordening

Raalte

artikelen 6.1.1, 6.1.5 en 6.1.6

Bouwverordening

Reeuwijk

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Reeuwijk

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Reeuwijk

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Reeuwijk

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Reeuwijk

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Reeuwijk

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Reeuwijk

artikel 2.3

Marktverordening

Reimerswaal

artikel 2

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Reimerswaal

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Reimerswaal

artikel 2.6.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Reimerswaal

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Reimerswaal

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Reimerswaal

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Reimerswaal

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Reimerswaal

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Reimerswaal

artikel 4.11, eerste lid, onderdelen a tot en met d, tweede en derde lid

Bouwverordening

Reimerswaal

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Reimerswaal

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Reimerswaal

artikelen 2.2.1 tot en met 2.2.5

Algemene Plaatselijke Verordening

Reimerswaal

artikelen 2.3.1.1 tot en met 2.3.1.8

Algemene Plaatselijke Verordening

Reimerswaal

artikelen 3.1.1 tot en met 3.2.8

Algemene Plaatselijke Verordening

Reimerswaal

n.v.t.

Beleidsnota horeca Reimerswaal

Reimerswaal

n.v.t.

Beleidsregel circussen

Reimerswaal

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Reimerswaal

artikel 4

Marktverordening

Renkum

artikelen 2, eerste lid, en 8 tot en met 14

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Renkum

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Renkum

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Renswoude

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Renswoude

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Renswoude

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Renswoude

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Renswoude

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Renswoude

artikel 4.8, tweede lid, artikel 6

Algemene Plaatselijke Verordening

Renswoude

artikel 5:14

Algemene Plaatselijke Verordening

Renswoude

artikel 5:19

Algemene Plaatselijke Verordening

Reusel-De Mierden

paragraaf 3.3. en 3.4 paragraaf 4.5 en 4.6

Nota prostitutiebeleid

Reusel-De Mierden

artikelen 2, eerste lid, en 8 tot en met 14

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Reusel-De Mierden

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Reusel-De Mierden

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Reusel-De Mierden

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Reusel-De Mierden

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Reusel-De Mierden

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Reusel-De Mierden

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Reusel-De Mierden

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Reusel-De Mierden

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Reusel-De Mierden

paragrafen 3.3, 3.4, 4.5, en 4.7

Nota prostitutiebeleid

Rheden

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Rheden

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Rheden

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Rheden

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Rheden

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Rheden

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Rheden

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Rheden

artikelen 4, 6, 7 en 10 b

Marktverordening

Ridderkerk

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Ridderkerk

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Ridderkerk

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Ridderkerk

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Ridderkerk

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ridderkerk

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Ridderkerk

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Rijnwaarden

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Rijnwaarden

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Rijnwaarden

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Rijnwaarden

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Rijnwaarden

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Rijnwaarden

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Rijnwaarden

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Rijnwaarden

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Rijnwoude

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Rijnwoude

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Rijnwoude

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Rijnwoude

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Rijnwoude

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Rijnwoude

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Rijnwoude

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Rijnwoude

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Rijssen-Holten

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Rijssen-Holten

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Rijssen-Holten

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Rijssen-Holten

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Rijssen-Holten

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Rijssen-Holten

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Rijssen-Holten

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Rijswijk

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Rijswijk

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Rijswijk

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Rijswijk

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Rijswijk

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Rijswijk

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Rijswijk

artikel 4.9

Evenementenbeleid

Rijswijk

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Rijswijk

n.v.t.

Drank en Horecaverordening

Rijswijk

artikel 4

Marktverordening

Roerdalen

artikelen 2:24, en 2:25, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Roerdalen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Roerdalen

artikelen 5:22 en 5:23

Algemene Plaatselijke Verordening

Roerdalen

artikel 2.10 A

Algemene Plaatselijke Verordening

Roermond

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Roermond

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Roosendaal

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Roosendaal

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Roosendaal

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Roosendaal

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Roosendaal

artikel 2:40c

Algemene Plaatselijke Verordening

Roosendaal

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Roosendaal

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Roosendaal

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Roosendaal

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Roosendaal

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Rotterdam

artikel 2.1.8

Algemene Plaatselijke Verordening

Rotterdam

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Rotterdam

artikel 2.2.2a

Algemene Plaatselijke Verordening

Rotterdam

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Rotterdam

artikelen 5, 6, 8 en 10.

Verordening bodemsanering

Rucphen

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Rucphen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Rucphen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Rucphen

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Rucphen

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Rucphen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Rucphen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Rucphen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Rucphen

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Rucphen

artikelen 2, eerste lid, en 8 tot en met 14

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Rucphen

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Rucphen

artikel 2, eerste lid

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Rucphen

artikel 4

Marktverordening

Schagen

artikel 2.1.4.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Schagen

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Schagen

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Schagen

artikel 2.2.2, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Schagen

artikelen 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.4, en 2.3.1.5

Algemene Plaatselijke Verordening

Schagen

artikelen 2.3.2.2, 2.3.1.2, en 2.3.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Schagen

artikel 2.3.3.1 (2)

Algemene Plaatselijke Verordening

Schagen

artikelen 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3.2 3.4.1., en 3.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Schagen

artikel 5.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Schagen

artikelen 5.2.2 en 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Schagen

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Schagen

artikelen 6.1.1, 6.1.5, en 6.1.6

Bouwverordening

Schagen

artikelen 2.1.1, 2.1.2, en 2.1.3

Brandbeveiligingsverordening

Scherpenzeel

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Scherpenzeel

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Scherpenzeel

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Scherpenzeel

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Scherpenzeel

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Scherpenzeel

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Scherpenzeel

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Scherpenzeel

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Schiermonnikoog

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Schiermonnikoog

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Schiermonnikoog

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Schiermonnikoog

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Schiermonnikoog

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Schiermonnikoog

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Schiermonnikoog

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Schijndel

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Schijndel

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Schijndel

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Schijndel

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Schijndel

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Schijndel

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Schijndel

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Schinnen

artikel 2, eerste lid

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Schinnen

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Schinnen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Schinnen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Schinnen

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Schinnen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Schinnen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Schinnen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Schinnen

artikel 7

Afvalstoffenverordening

Schoonhoven

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Schoonhoven

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Schoonhoven

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Schoonhoven

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Schoonhoven

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Schoonhoven

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Schoonhoven

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Schoonhoven

artikel 6

Huisvestingsverordening

Schouen Duiveland

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Schouwen Duiveland

artikel 3.2.2

Huisvestingsverordening

Schouwen Duiveland

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

s-Hertogenbosch

artikel 13b

Opiumwet

s-Hertogenbosch

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

s-Hertogenbosch

artikel 3.2.2

Huisvestingsverordening

s-Hertogenbosch

artikel 17 jo. artikelen 11, 12, en 109 tot en met 111

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 18

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 19

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 20

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikelen 29b en 29c

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 30

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 32

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 33

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 61

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 62

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 3.15

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 3.3 jo. artikel 3.4

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 3.4 jo. artikel 3.13

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 3.4

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 77 jo. artikel 78

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 90

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 103

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 108

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 110

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 115

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 116

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 118

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 119

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 128

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 129

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 130

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 131

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 93

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 11

Algemene Plaatselijke Verordening

s-Hertogenbosch

artikel 1.2

Verordening openingstijden horeca ’s

s-Hertogenbosch

artikel 2.2

Verordening openingstijden horeca ’s

s-Hertogenbosch

artikel 4

Marktverordening

Simpelveld

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Simpelveld

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Simpelveld

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Simpelveld

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Simpelveld

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Simpelveld

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Simpelveld

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Simpelveld

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Sint Anthonis

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Sint Anthonis

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Sint Anthonis

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Sint Anthonis

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Sint Anthonis

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Sint Anthonis

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Sint Anthonis

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Sint Anthonis

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Sint Anthonis

artikel 4

Marktverordening

Sint-Michielgestel

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Sint-Michielgestel

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Sint-Michielgestel

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Sint-Michielgestel

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Sint-Michielgestel

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Sint-Michielgestel

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Sint-Michielgestel

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Sint-Oedenrode

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Sint-Oedenrode

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Sint-Oedenrode

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Sint-Oedenrode

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Sint-Oedenrode

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Sint-Oedenrode

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Sint-Oedenrode

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Sittard Geleen

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Sittard Geleen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Sittard Geleen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Sittard Geleen

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Sittard Geleen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Sittard Geleen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Sittard Geleen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Sittard-Geleen

artikelen 2, eerste lid, en 8 tot en met 14

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Sittard-Geleen

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Sittard-Geleen

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Sittard-Geleen

artikelen 2:24 en 2:25, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Sittard-Geleen

artikelen 2:27 en 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Sittard-Geleen

artikel 3, eerste lid

Verordening Speelautomaten

Sittard-Geleen

artikelen 5:14 en 5:15

Algemene Plaatselijke Verordening

Sittard-Geleen

artikelen 5:22 en 5:23

Algemene Plaatselijke Verordening

Sittard-Geleen

artikel 2:9, eerste, tweede en derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Skarsterlân

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Skarsterlân

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Skarsterlân

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Skarsterlân

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Skarsterlân

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Skarsterlân

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Skarsterlân

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Slochteren

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Slochteren

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Slochteren

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Slochteren

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Slochteren

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Slochteren

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Slochteren

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Sluis

n.v.t.

Beleidsregels inzake voorwerpen op de weg

Sluis

n.v.t.

Nota terrassenbeleid

Sluis

n.v.t.

Beleidsregels prostitutie gemeente Sluis 2007 (uitwerking van hoofdstuk 3 APV)

Sluis

artikel 6

Kermisverordening

Smallingerland

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Smallingerland

artikelen 4, 6, 7, en 10

Marktverordening

Sneek

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Sneek

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Sneek

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Sneek

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Sneek

artikel 2:39, tweede en derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Sneek

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Sneek

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Sneek

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Sneek

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Sneek

artikelen 7, en 11

Afvalstoffenverordening

Sneek

artikel 4

Markt- en standplaatsenverordening

Sneek

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Soest

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Soest

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Soest

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Soest

artikelen 2.3.1.2, 2.3.1.2a, en 2.3.1.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Soest

artikelen 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 2.5.3, en 2.10.1

Huisvestingsverordening

Soest

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Soest

artikelen 2.1.1 tot en met 2.1.4 en 2.3.5

Brandbeveiligingsverordening

Someren

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Someren

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Someren

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Someren

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Someren

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Someren

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Someren

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Son en Breugel

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Son en Breugel

artikel 2:39, tweede lid,

Algemene Plaatselijke Verordening

Son en Breugel

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Son en Breugel

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Son en Breugel

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Stadskanaal

artikel 2.3.1.5 a

Algemene Plaatselijke Verordening

Stadskanaal

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Stadskanaal

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Stadskanaal

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Stadskanaal

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Stadskanaal

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Stadskanaal

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Stadskanaal

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Stadskanaal

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Staphorst

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Staphorst

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Staphorst

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Staphorst

artikel 2:39, tweede lid,

Algemene Plaatselijke Verordening

Stede Broec

artikelen 2, en 3 tot en met 10

Passagiersschepenverordening

Stede Broec

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Stede Broec

artikel 2, artikel 3

Brandbeveiligingsverordening

Stede Broec

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Stede Broec

artikel 2:25 Evenement

Algemene Plaatselijke Verordening

Stede Broec

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Stede Broec

artikel 2:28 Exploitatievergunning horecabedrijf

Algemene Plaatselijke Verordening

Stede Broec

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Stede Broec

artikel 2:39, tweede lid, derde lid.

Algemene Plaatselijke Verordening

Stede Broec

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Stede Broec

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Stede Broec

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Stede Broec

artikelen 7 en 11

Regionale Afvalstoffenverordening West-Friesland

Stede-Broec

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Stede-Broec

artikelen 2, en 3 tot en met 10

Passagiersschepenverordening

Steenbergen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Steenbergen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Steenbergen

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Steenbergen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Steenbergen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Steenbergen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Stein (L)

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Stein (L)

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Stein (L)

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Stein (L)

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Stein (L)

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Stein (L)

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Stein (L)

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Stein (L)

artikelen 4, 6, 7, en 10

Marktverordening

Ten Boer

artikelen 2, en 3

Brandbeveiligingsverordening

Ten Boer

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Ten Boer

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Ten Boer

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Ten Boer

artikel 2:39, tweede en derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ten Boer

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ten Boer

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Ten Boer

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Terneuzen

n.v.t.

Beleidsregels Bibob Terneuzen

Terneuzen

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Terneuzen

artikel 2

Verordening op het verstrekken van alcoholvrije dranken en etenswaren

Terneuzen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Terneuzen

artikel 2: 28

Algemene Plaatselijke Verordening

Terneuzen

artikel 2:40B

Algemene Plaatselijke Verordening

Terneuzen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Terneuzen

artikel 5

Voorwaarden kermissen Terneuzen

Terneuzen

artikel 5:23

Algemene Plaatselijke Verordening

Terneuzen

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Terneuzen

n.v.t.

Prostitutiebeleid gemeente Terneuzen 2005

Terschelling

artikel 2

Kampeerverordening

Terschelling

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Terschelling

artikel 2:39, tweede lid,

Algemene Plaatselijke Verordening

Terschelling

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Terschelling

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Terschelling

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Texel

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Texel

artikel 2, eerste lid

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Texel

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Texel

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Texel

artikel 3.2.2

Huisvestingsverordening

Texel

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Texel

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Texel

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Texel

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Teylingen

artikelen 2, 8, en 14

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Teylingen

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Teylingen

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Teylingen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Teylingen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Teylingen

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Teylingen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Teylingen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Teylingen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Tholen

artikel 4

Havenregelement

Tholen

artikelen 1, en 2

Algemene Plaatselijke Verordening

Tholen

artikelen 2, en 3

Brandbeveiligingsverordening

Tholen

artikel 2.31

Algemene Plaatselijke Verordening

Tholen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Tholen

artikel 2:39, tweede en derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Tholen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Tholen

artikel 4.11

Algemene Plaatselijke Verordening

Tholen

artikel 5.30c

Algemene Plaatselijke Verordening

Tholen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Tiel

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Tiel

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Tiel

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Tiel

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Tiel

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Tiel

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Tilburg

artikel 17

Duinverordening

Tilburg

artikelen 2 , eerste lid, en 8 tot en met 14

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Tilburg

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Tilburg

artikel 26

Algemene Plaatselijke Verordening

Tilburg

artikel 38

Algemene Plaatselijke Verordening

Tilburg

artikel 97

Algemene Plaatselijke Verordening

Tubbergen

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Tubbergen

artikel 2

Verblijfsrecreatie Verordening

Tubbergen

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Tubbergen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Tubbergen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Tubbergen

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Tubbergen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Tubbergen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Tubbergen

artikel 4

Algemene Verordening

Tubbergen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Tubbergen

artikel 5.2.2.

Algemene Plaatselijke Verordening

Tubbergen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Twenterand

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Twenterand

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Twenterand

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Twenterand

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Twenterand

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Twenterand

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Twenterand

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Twenterand

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Twenterand

n.v.t.

Uitvoeringsvoorschriften Afvalstoffenverordening Twenterand

Twenterand

artikel 2.3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Twenterand

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Twenterand

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Twenterand

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Twenterand

n.v.t.

Beleidslijn gemeente Twenterand voor de horeca- en prostitutiebranche in het kader van de Wet Bibob

Twenterand

n.v.t.

Beleid standplaats- en ventvergunningen

Twenterand

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Tynaarlo

artikelen 2, en 7

Afvalstoffenverordening

Tynaarlo

artikelen 2, eerste lid, en 8 tot en met 14

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Tynaarlo

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Tynaarlo

artikel 2.1

Brandbeveiligingsverordening

Tynaarlo

artikelen 4, 5 en 6

Marktverordening

Tytsjerksteradiel

artikel 2:39, tweede lid,

Algemene Plaatselijke Verordening

Tytsjerksteradiel

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Tytsjerksteradiel

artikelen 3.1, 3.2.1 tot en met 3.2.6, 3.3.1, 3.3.3, 3.4.1, en 3.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Tytsjerksteradiel

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Tytsjerksteradiel

artikel 2

Speelautomatenhallenverordening

Tytsjerksteradiel

artikel 6.1.1

Bouwverordening

Tytsjerksteradiel

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Tytsjerksteradiel

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Tytsjerksteradiel

artikel 2.3.1.2.

Algemene Plaatselijke Verordening

Tytsjerksteradiel

artikel 4.2.2.2.5

Algemene Plaatselijke Verordening

Tytsjerksteradiel

artikel 4.8 , eerste en tweede lid jo. artikel 8.3.1

Bouwverordening

Tytsjerksteradiel

artikel 5.2.3.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Ubbergen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Ubbergen

artikel 2, eerste lid

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Ubbergen

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Ubbergen

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Ubbergen

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ubbergen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Ubbergen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Ubbergen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Ubbergen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Uden

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Uden

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Uden

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Uden

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Uden

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Uden

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Uden

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Uitgeest

artikelen 2.2.1 en 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Uitgeest

artikelen 2.3.1.1 en 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Uitgeest

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Uitgeest

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Uitgeest

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Uitgeest

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Uitgeest

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Uitgeest

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Uitgeest

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Uitgeest

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Uitgeest

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Uitgeest

artikelen 5 tot en met 9

Marktverordening

Uithoorn

artikel 5.2.4

Algemene plaatselijke verordening

Uithoorn

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Uithoorn

artikel 2 en 3

Verordening Speelautomaten

Uithoorn

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Uithoorn

artikel 7.7.2 1

Bouwverordening

Uithoorn

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Uithoorn

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Uithoorn

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Uithoorn

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Uithoorn

artikel 2.1.4.2

Algemene plaatselijke verordening

Uithoorn

artikel 2.2.2

Algemene plaatselijke verordening

Uithoorn

artikel 5.2.2.

Algemene Plaatselijke Verordening

Uithoorn

artikel 7

Afvalstoffenverordening

Urk

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Urk

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Urk

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Urk

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Urk

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Urk

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Urk

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Utrecht

artikel 3

Vrijstellingsverordening inrichtingen milieubeheer

Utrecht

artikel 3

Algemene Plaatselijke Verordening

Utrecht

artikel 5

Algemene Plaatselijke Verordening

Utrecht

artikel 6

Algemene Plaatselijke Verordening

Utrecht

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Utrecht

artikel 7

Algemene Plaatselijke Verordening

Vaals

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Vaals

artikelen 2 en 3

Brandbeveiligingsverordening

Vaals

artikel 2.1

Beleidsregels tijdelijke publiciteitsborden

Vaals

artikel 2.2

Beleidsregels tijdelijke publiciteitsborden

Vaals

artikel 3, eerste lid

Verordening speelautomatenhallen

Vaals

artikelen 7, tweede lid, en 11

Afvalstoffenverordening

Vaals

n.v.t.

Beleidsregels tijdelijke publiciteitsborden

Valkenswaard

artikelen 2, eerste lid, en 8 tot en met 14

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Valkenswaard

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Valkenswaard

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Valkenswaard

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Valkenswaard

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Valkenswaard

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Valkenswaard

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Valkenswaard

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Valkenswaard

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Veendam

artikelen 4, 5, 6 en 7

Beleidsnotitie beroep of bedrijf aan huis

Veendam

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Veendam

n.v.t.

Beleidsregels Kleinschalig Kamperen in het Landelijk gebied

Veendam

artikel 5.15 en 5.18

Algemene Plaatselijke Verordening

Veenendaal

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Veenendaal

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Veenendaal

artikel 11, eerste lid

Afvalstoffenverordening

Veere

artikel 2, eerste lid

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Veere

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Veere

n.v.t.

Kermisverordening Veere 1998

Veghel

artikelen 2, eerste lid, en 8 tot en met 14

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Veghel

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Veghel

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Veghel

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Veghel

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Veghel

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Veghel

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Veghel

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Veghel

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Veghel

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Veghel

n.v.t.

Beleidsregel coffeeshops

Veldhoven

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Velsen

artikelen 2, eerste lid, en 8 tot en met 14

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Velsen

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Velsen

artikel 2.11

Havenregelement

Velsen

artikel 2.2, zesde lid

Havenregelement

Velsen

artikel 2.7, eerste lid

Havenregelement

Velsen

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Velsen

artikel 5:32, eerste lid, onderdeel a en b

Algemene Plaatselijke Verordening

Velsen

n.v.t.

Beleid coffeeshop(s)

Venlo

artikelen 2, eerste lid, en 8 tot en met 15

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Venlo

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Venlo

artikel 4

Verpachtingsvoorwaarden kermis

Venlo

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Venlo

artikel 2, eerste lid

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Venlo

artikelen 5, en 10

Verpachtingsvoorwaarden Kermis

Venlo

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Venlo

n.v.t.

Toetsingskader kamerverhuur

Venlo

n.v.t.

Beleidsregels ten aanzien van horeca in aangewezen gebieden

Venlo

n.v.t.

Beleidsregels ter voorkoming en bestrijding van drugsoverlast

Venlo

artikel 5

Besluit meldingsplicht evenementen

Venlo

n.v.t.

Gedoogde coffeeshops

Venlo 

artikelen 2 , eerste lid en 8 tot en met 15

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Venlo 

n.v.t.

Beleidslijn ontheffingen en projectbesluiten woongebieden

Venray 

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Venray 

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Vlaardingen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Vlaardingen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Vlaardingen

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Vlaardingen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Vlaardingen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Vlaardingen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Vlaardingen 

n.v.t.

Coffeeshopbeleid Vlaardingen

Vlaardingen 

artikel 5

Bibob-beleidsregels

Vlagtwedde

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Vlagtwedde

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Vlagtwedde

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Vlagtwedde

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Vlagtwedde

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Vlagtwedde

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Vlagtwedde

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Vlieland

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Vlieland

artikel 2:39 , tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Vlieland

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Vlieland

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Vlieland

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Vlieland

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Vlissingen

artikelen 2, eerste lid, en 8

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Vlissingen

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Vlissingen

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Vlissingen

artikel 7

Afvalstoffenverordening

Vlissingen

artikel 5

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Vlist

artikel 2 , eerste lid

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Vlist

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Vlist

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Vlist

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Vlist

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Vlist

artikel 3.2.2

Huisvestingsverordening met totaaloverzicht van de mogelijkheden

Vlist

artikel 5.2.3.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Vlist

artikel 7

Afvalstoffenverordening van de gemeente Vlist (2005)

Vlist

artikel 2

Bouwverordening

Vlist

artikel 3.2

Bouwverordening

Voerendaal

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Voerendaal

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Voerendaal

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Voerendaal

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Voerendaal

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Voerendaal

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Voerendaal

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Voorschoten

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Voorschoten

artikel 2:39 , tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Voorschoten

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Voorschoten

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Voorschoten

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Voorschoten

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Voorst

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Voorst

artikel 3.2.2

Huisvestingsverordening met totaaloverzicht van de mogelijkheden

Vught

artikel 2.3.1.2.

Algemene Plaatselijke Verordening 2009

Vught

artikel 3.2.1.

Algemene Plaatselijke Verordening 2009

Vught

artikel 5.2.3.

Algemene Plaatselijke Verordening 2009

Vught

artikel 5.2.4.

Algemene Plaatselijke Verordening 2009

Vught

artikel 7

Verordening bestuurscommissie openbaar vervoer en samenwerkingsovereenkomst Openbaar Vervoer

Vught

artikel 2.1.1.

Brandbeveiligingsverordening

Waalre

artikel 3.1.1, onderdeel i, e.v.

Algemene Plaatselijke Verordening

Waalre

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Waalre

artikel 2, eerste lid

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Waalre

artikel 2, eerste lid

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Waalre

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Waalre

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Waalre

artikel 2:39 , tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Waalre

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Waalre

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Waalre

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Waalre

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Waalre

artikel 2.3.1.2.a jo. artikel 2.3.1.2.g

Algemene Plaatselijke Verordening

Waalre

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Waalre

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Waalre

artikel 2.3.1.2.h

Algemene Plaatselijke Verordening

Waalre

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Waalwijk

artikel 11

Afvalstoffenverordening

Waalwijk

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Waalwijk

artikelen 2.3.1.2 en 2.3.1.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Waalwijk

artikelen 2.3.4.3, 2.3.4.3a, en 2.3.4.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Waalwijk

artikelen 3.2.1 en 3.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Waalwijk

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Waalwijk

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Waalwijk

artikel 13, eerste, derde, vierde en vijfde lid

Verordening voor het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen

Waalwijk

artikel 17

Verordening voor het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen

Waalwijk

artikelen 2 en 4

Speelautomatenhallenverordening

Waalwijk

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Waalwijk

artikel 6

Verordening op de warenmarkt(en)

Waalwijk

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Waalwijk

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Waalwijk

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Waalwijk

paragraaf 4

Horecabeleid

Waalwijk

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Waddingxveen

artikel 2.3.1.2, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Waddinxveen

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Waddinxveen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Waddinxveen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Waddinxveen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Waddinxveen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Waddinxveen

n.v.t.

Beleidsnotitie huis aan huis inzameling van textiel

Wageningen

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Wageningen

artikel 7

Afvalstoffenverordening

Wageningen

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Wageningen

artikelen 5.2.2 en 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Wageningen

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Wageningen

artikelen 6.1.1, 6.1.5, en 6.1.6.

Bouwverordening

Wageningen

artikelen 2 tot en met 5, en 7 tot en met 15

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Wageningen

artikelen 2.1.1, 2.1.2, en 2.1.3

Brandbeveiligingsverordening

Waterland

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Weesp

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Weesp

artikel 2, eerste lid

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Weesp

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Weesp

artikel 2:26

Algemene plaatselijke verordening

Weesp

artikel 3.2.1, 3.2.2, en 3.3.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Weesp

artikel 3:4

Algemene plaatselijke verordening

Weesp

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Werkendam

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Werkendam

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Werkendam

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Werkendam

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Werkendam

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Werkendam

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Werkendam

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Werkendam

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Wervershoof

artikelen 2.1.1, en 2.1.3

Brandbeveiligingsverordening

West Maas en Waal

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

West Maas en Waal

artikel 2, eerste lid

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

West Maas en Waal

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

West Maas en Waal

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

West Maas en Waal

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

West Maas en Waal

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

West Maas en Waal

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

West Maas en Waal

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

West Maas en Waal

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

West Maas en Waal

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

West Maas en Waal

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

West Maas en Waal

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Westerveld

artikel 2 , eerste lid

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Westerveld

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Westerveld

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Westerveld

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Westerveld

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Westerveld

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Westerveld

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Westerveld

artikel 5:15

Algemene Plaatselijke Verordening

Westerveld

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Westervoort

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Westervoort

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Westervoort

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Westervoort

artikel 4

Marktverordening

Westervoort

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Westervoort

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Westervoort

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Westervoort

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Westervoort

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Westland

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Westland

artikelen 2.2.2, 2.2.2.a en 2.2.2.b

Algemene Plaatselijke Verordening Westland 2007

Westland

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening Westland 2007

Westland

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening Westland 2007

Weststellingwerf

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Weststellingwerf

artikel 2, eerste lid

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Weststellingwerf

artikel 2, eerste lid;

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Weststellingwerf

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Weststellingwerf

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Weststellingwerf

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Weststellingwerf

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Weststellingwerf

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Weststellingwerf

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Weststellingwerf

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Weststellingwerf

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Weststellingwerf

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Weststellingwerf

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Weststellingwerf

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Weststellingwerf

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Weststellingwerf

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Weststellingwerf

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Westvoorne

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Westvoorne

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Westvoorne

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Westvoorne

artikel 2.2.2, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Westvoorne

artikelen 2.3.1.2, 2.3.2.2, en 2.3.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Westvoorne

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Westvoorne

artikelen 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.2, 3.3.2a 3.4.1, en 3.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Westvoorne

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Westvoorne

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Westvoorne

n.v.t.

Scan beleidslijn verblijfsrecreatie en scan beleidslijn verblijfsrecreatie kampeerbeleid

Westvoorne

artikelen 2.3.1.2, 2.3.1.4, 2.3.1.4a, 2.3.1.5, en 2.5.5

Algemene Plaatselijke Verordening

Westvoorne

artikel 6.1.1, 6.1.1A, 6.1.5, 6.1.6