Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SenterNovemStaatscourant 2010, 2185Interne regelingen

Besluit van de algemeen directeur Agentschap NL van 5 februari 2010, nr. ZXX1022359, houdende regels inzake mandaat, volmacht en machtiging voor het Agentschap NL (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap NL)

De algemeen directeur Agentschap NL,

Gelet op artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2010;

Besluit:

§ 1. Definities

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. algemeen directeur:

de algemeen directeur Agentschap NL;

b. plaatsvervangend algemeen directeur:

de plaatsvervangend algemeen directeur Agentschap NL;

c. directeur:

directeur van een divisie van Agentschap NL;

d. directeur Bedrijfsvoering:

de directeur die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van Agentschap NL;

e. divisie:

de divisie NL Octrooicentrum, de divisie NL Energie en Klimaat, de divisie NL Milieu en Leefomgeving, de divisie NL Innovatie, of de divisie NL EVD Internationaal;

f. taakmanager:

manager van een taakveld van de divisie NL Energie en Klimaat, de divisie NL Milieu en Leefomgeving, of de divisie NL Innovatie;

g. opdrachtmanager:

manager van de divisie NL Energie en Klimaat, de divisie NL Milieu en Leefomgeving, of de divisie NL Innovatie, die leiding geeft aan de uitvoering van een opdracht;

h. hoofd van een stafafdeling:

manager van een stafafdeling van Agentschap NL;

i. teamleider:

manager van een onderdeel van een stafafdeling van Agentschap NL;

j. clusterleider I&A:

manager van het cluster Informatisering en Automatisering van Agentschap NL;

k. locatiemanager FB:

manager, belast met de dagelijkse aansturing binnen de aangewezen vestiging, van de stafafdeling Facilitair Bedrijf van Agentschap NL;

l. IOP-secretaris:

secretaris van een programmacommissie als bedoeld in de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoeksprogramma’s;

m. taakveld:

clustering van opdrachten binnen de divisie NL Energie en Klimaat, de divisie NL Milieu en Leefomgeving, of de divisie NL Innovatie;

n. MT-lid:

lid van het managementteam van de divisie NL EVD Internationaal:

o. unitmanager:

hoofd van een unit van de divisie NL EVD Internationaal;

p. Technisch Wetenschappelijk Attaché:

technisch-wetenschappelijke functionaris van de divisie NL EVD Internationaal die in het buitenland is gestationeerd;

q. hoofd van een Buitenkantoor NFIA:

vestigingsleider van een kantoor in het buitenland van de unit Netherlands Foreign Investment Agency van de divisie NL EVD Internationaal;

r. teamleider NL EVD Internationaal:

hoofd van een cluster van de divisie NL EVD Internationaal;

s. projectleider:

medewerker verantwoordelijk voor de uitvoering van een project van de divisie NL EVD Internationaal;

t. manager:

manager van een afdeling van de divisie NL Octrooicentrum;

u. clusterleider NL Octrooicentrum:

leidinggevende van een cluster van de divisie NL Octrooicentrum;

v. adviseur Corporate Communicatie:

adviseur van de afdeling Kennisontwikkeling en Voorlichting van de divisie NL Octrooicentrum met de taak Corporate Communicatie;

w. medewerker kasbeheer:

medewerker van het cluster Financiën en Controle van de divisie NL Octrooicentrum met de taak van kasbeheerder;

x. medewerker kassier:

medewerker van het cluster Financiën en Controle van de divisie NL Octrooicentrum met de taak van kassier;

y. medewerker Publieksvoorlichting:

medewerker van het cluster Algemene Publieksvoorlichting van de divisie NL Octrooicentrum;

z. opdracht:

de schriftelijke opdracht van een opdrachtgever aan Agentschap NL tot uitvoering van programma’s, regelingen of het aanbieden van diensten;

aa. fiscaal besluit:

besluit of renseignement inzake een fiscale voorziening;

bb. beleidsuitgaven:

subsidies, kredieten, of projectmiddelen die door de opdrachtgever op een beleidsbegrotingsartikel worden verantwoord en welke projectmiddelen uitsluitend bestemd zijn voor de door Agentschap NL aan derden te verlenen opdrachten;

cc. apparaatskosten:

kosten als gevolg van het aangaan van een privaatrechtelijke verplichting die ten laste komen van de eigen middelen of ten laste komen van de Out of Pocket kosten die door de opdrachtgever op een apparaatsbegrotingsartikel worden verantwoord en welke uitsluitend bestemd zijn voor de door Agentschap NL aan derden te verlenen opdrachten;

dd. bedrag:

bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

§ 2. Taakverdeling

Artikel 2

Aan de algemeen directeur is voorbehouden: het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende de volgende aangelegenheden:

 • a. onderwerpen die twee of meer divisies raken, tenzij daarover tussen de betrokken divisiedirecteuren overeenstemming bestaat;

 • b. onderwerpen die de vaststelling of wijziging behelzen van ministeriële standpunten over belangrijke onderwerpen van algemeen beleid op zijn werkterrein;

 • c. personeelsaangelegenheden, met uitzondering van de in de artikelen 4, 5, 6 en 7 bedoelde aangelegenheden;

 • d. onderwerpen op het gebied van beleid(sontwikkeling) en -strategie en alle onderwerpen met een niet-routinematig karakter;

 • e. onderwerpen waarvan hij mededeling heeft gedaan dat deze door hem zullen worden behandeld.

Artikel 3

Aan de plaatsvervangend algemeen directeur wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de aangelegenheden waarvan de algemeen directeur hem de behandeling heeft toevertrouwd.

§ 3. Personele aangelegenheden

Artikel 4

 • 1. Aan de directeuren wordt, ieder voor zich, met betrekking tot de onder hen ressorterende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor personeelsaangelegenheden, met uitzondering van:

  • a. het opleggen van disciplinaire maatregelen, bedoeld in artikel 81 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

  • b. het verlenen van onvrijwillig ontslag.

§ 3.1 Divisies NL Energie en Klimaat, NL Milieu en Leefomgeving, en NL Innovatie

Artikel 5
 • 1. Aan de taakmanagers wordt, ieder voor zich, met betrekking tot de onder hen ressorterende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het beslissen op een verzoek om wijziging van werktijden van een medewerker;

  • b. het beslissen op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake scholingsfaciliteiten, inclusief het verlenen van studieverlof;

  • c. het nemen van beslissingen inzake het woon-werkverkeer;

  • d. het accorderen van binnenlandse en buitenlandse dienstreizen en de betrokken reiskostendeclaraties;

  • e. de detachering van medewerkers bij of door Agentschap NL;

  • f. de inhuur van tijdelijk personeel;

  • g. het aangaan van stageovereenkomsten.

 • 2. Aan de opdrachtmanagers wordt, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers mandaat en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van vakantie;

  • b. het verlenen van kort buitengewoon verlof;

  • c. het verlenen van zwangerschaps- en bevallingsverlof;

  • d. het accorderen van tijdschrijfformulieren;

  • e. het accorderen van binnenlandse dienstreizen en reiskostendeclaraties binnenland;

  • f. het afhandelen van verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan met betrekking tot het aantrekken van tijdelijk personeel.

 • 3. Aan de hoofden van de stafafdelingen wordt, ieder voor zich, met betrekking tot de onder hen ressorterende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het beslissen op een verzoek om wijziging van werktijden van een medewerker;

  • b. het beslissen op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake scholingsfaciliteiten, inclusief het verlenen van studieverlof;

  • c. het accorderen van binnenlandse en buitenlandse dienstreizen en de betrokken reiskostendeclaraties;

  • d. de detachering van medewerkers bij of door Agentschap NL;

  • e. de inhuur van tijdelijk personeel inclusief het afhandelen van verzoeken om betaling voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan met betrekking tot het aantrekken van tijdelijk personeel;

  • f. het aangaan van stageovereenkomsten.

  • g. het verlenen van vakantie;

  • h. het verlenen van kort buitengewoon verlof;

  • i. het verlenen van zwangerschaps- en bevallingsverlof;

  • j. het accorderen van tijdschrijfformulieren.

 • 4. Aan de locatiemanagers FB en de teamleiders wordt, ieder voor zich, met betrekking tot de onder hen ressorterende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het accorderen van binnenlandse dienstreizen en de betrokken reisdeclaraties;

  • b. het accorderen van tijdschrijfformulieren;

  • c. het verlenen van vakantie;

  • d. het verlenen van kort buitengewoon verlof;

  • e. het afhandelen van verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan met betrekking tot het aantrekken van tijdelijk personeel.

 • 5. Aan de clusterleider I&A wordt met betrekking tot de onder hem ressorterende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het accorderen van tijdschrijfformulieren;

  • b. het verlenen van vakantie;

  • c. het verlenen van kort buitengewoon verlof;

  • d. het afhandelen van verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan met betrekking tot het aantrekken van tijdelijk personeel.

 • 6. Aan de medewerkers van de stafafdeling HRM wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het doen van betalingen van reiskosten van sollicitanten tot en met een bedrag van € 125 per verplichting.

§ 3.2 Divisie NL EVD Internationaal

Artikel 6
 • 1. Aan de MT-leden wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de medewerkers die werkzaamheden uitvoeren binnen de door de directeur van de divisie NL EVD Internationaal vastgestelde portefeuille van het desbetreffende MT-lid:

  • a. het verlenen van vakantie;

  • b. het verlenen van kort buitengewoon verlof;

  • c. het accorderen van dienstreizen en reiskostendeclaraties.

 • 2. Aan de unitmanagers, de Technisch Wetenschappelijk Attachés en de hoofden van een Buitenkantoor wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de onder hen ressorterende medewerkers voor:

  • a. het verlenen van vakantie;

  • b. het verlenen van kort buitengewoon verlof;

  • c. het accorderen van dienstreizen en reiskostendeclaraties;

  • d. het afsluiten van arbeidsovereenkomsten met lokale medewerkers.

 • 3. Aan de teamleiders van de divisie NL EVD Internationaal wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de onder zijn team ressorterende medewerkers voor:

  • a. het verlenen van vakantie;

  • b. het verlenen van kort buitengewoon verlof.

 • 4. Aan de manager van de unit Personeel en Organisatie wordt volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het aangaan van verplichtingen inzake de opleiding van personeel overeenkomstig het door de directeur van de divisie NL EVD Internationaal daartoe vastgestelde opleidingsplan;

  • b. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken tot betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan met betrekking tot de inhuur van tijdelijk personeel en het aannemen van stagiaires;

  • c. het aangaan van verplichtingen met betrekking tot overige personeelsaangelegenheden, die binnen de aangelegenheden van artikel 18, tweede lid, onder b, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2010 vallen.

§ 3.3 Divisie NL Octrooicentrum

Artikel 7
 • 1. Aan de managers wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de onder hen ressorterende medewerkers voor:

  • a. het verlenen van verlof;

  • b. het verlenen van buitengewoon verlof van korte duur;

  • c. het verlenen van toestemming voor dienstreizen buitenland;

  • d. het verlenen van toestemming voor het gebruik van de eigen auto voor het maken van dienstenreizen;

  • e. het accorderen van reisdeclaraties.

 • 2. Aan de clusterleiders van de divisie NL Octrooicentrum wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de onder hen ressorterende medewerkers voor:

  • a. het verlenen van verlof en buitengewoon verlof van korte duur;

  • b. het verlenen van toestemming voor het gebruik van de eigen auto voor het maken van dienstreizen;

  • c. het accorderen van reisdeclaraties binnenland.

§ 4. Andere aangelegenheden

Artikel 8

 • 1. Aan de directeuren wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de aangelegenheden op zijn werkterrein.

 • 2. Aan de directeur Bedrijfsvoering wordt volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op het gebied van de bedrijfsvoering.

§ 4.1 Divisies NL Energie en Klimaat, NL Milieu en Leefomgeving, en NL Innovatie

Artikel 9
 • 1. Aan de taakmanagers en de opdrachtmanagers wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein.

 • 2. Het mandaat, de volmacht en de machtiging van de taakmanager als bedoeld in het eerste lid, is bij het nemen van besluiten die ten laste komen van de beleidsuitgaven beperkt tot en met een bedrag van € 1 000 000 per verplichting en bij het aangaan van verplichtingen die ten laste komen van de apparaatskosten beperkt tot en met een bedrag van € 25 000 per verplichting.

 • 3. Het mandaat, de volmacht en de machtiging van de opdrachtmanager als bedoeld in het eerste lid is bij het nemen van besluiten die ten laste komen van de beleidsuitgaven beperkt tot en met een bedrag van € 500 000 per verplichting.

Artikel 10
 • 1. Aan de hoofden van stafafdelingen wordt, ieder voor zich, op zijn werkterrein, volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van financiële verplichtingen die ten laste komen van de apparaatskosten tot en met een bedrag van € 25 000 per verplichting.

 • 2. Aan het hoofd van de stafafdeling Juridische Zaken wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep, waarbij een verplichting ten laste van de beleidsuitgaven tot en met een bedrag van € 1 000 000 per verplichting wordt aangegaan.

 • 3. Aan de teamleiders van de stafafdeling Juridische Zaken wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep waarbij een verplichting ten laste van de beleidsuitgaven tot en met een bedrag van € 1 000 000 per verplichting wordt aangegaan.

 • 4. Aan de hoofden van de stafafdeling Communicatie, de stafafdeling I&A, de stafafdeling Facilitair Bedrijf alsmede aan de teamleiders van de stafafdeling Communicatie wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het uitvoeren van privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan privaatrechtelijke rechtshandelingen die niet behoren tot zijn werkterrein, maar waarvoor hij opdracht heeft gekregen van een functionaris die zelf de bevoegdheid heeft om die verplichting aan te gaan.

 • 5. Aan de locatiemanagers FB wordt, ieder voor zich, op zijn werkterrein volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van financiële verplichtingen die ten laste komen van de apparaatskosten tot en met een bedrag van € 2 500 per verplichting.

Artikel 11

Aan de IOP-secretarissen wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die ten laste komen van de beleidsuitgaven tot en met een bedrag van € 2 500 per verplichting.

Artikel 12

Aan de senior juristen van de stafafdeling Juridische Zaken wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep waarbij een verplichting tot en met een bedrag van € 1 000 000 per verplichting wordt aangegaan.

Artikel 13
 • 1. Aan medewerkers van de divisie NL Energie en Klimaat, de divisie NL Milieu en Leefomgeving en de divisie NL Innovatie wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het opleggen van een bestuurlijke boete overeenkomstig het bepaalde van artikel 26 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.

 • 2. Een boete, als bedoeld in het eerste lid, wordt niet opgelegd door degene die een correctie-S&O-verklaring als bedoeld in artikel 25 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen afgeeft dan wel door degene die van de overtreding, die tot de correctie-S&O-verklaring heeft geleid, een rapport of een proces-verbaal heeft opgemaakt.

Artikel 14
 • 1. In afwijking van de voorgaande artikelen zijn per te onderscheiden functionaris voor fiscale besluiten inzake de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor volksverzekeringen, de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk en artikel 3.42 van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001, de nadere regels die daarvoor zijn gesteld in de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek alsmede andere fiscale voorzieningen, de navolgende maximum bedragen per verplichting van toepassing:

  Functionaris

  Bedrag

  Taakmanager

  € 10 000 000

  Opdrachtmanager

  € 4 000 000

  Hoofd van de stafafdeling Juridische Zaken

  € 10 000 000

  Teamleider en Senior jurist van de stafafdeling Juridische Zaken

  € 10 000 000

  Medewerkers

  € 1 500 000

 • 2. Bij de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen en de Milieu-InvesteringsAftrek wordt het maximum bedrag van mandaat, volmacht of machtiging als bedoeld in de artikelen 9, 10, tweede en derde lid, en 12 gerelateerd aan het netto fiscale voordeel, met dien verstande dat bij een melding die voor beide regelingen in aanmerking komt, het door cumulatie ontstane netto fiscale voordeel als grondslag dient.

§ 4.2 Divisie NL EVD Internationaal

Artikel 15
 • 1. Aan de MT-leden, de unitmanagers, de clusterleiders NL EVD Internationaal, de projectleiders, de Technisch Wetenschappelijk Attachés en de hoofden van een Buitenkantoor, wordt ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein.

 • 2. Aan de MT-leden wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van financiële verplichtingen tot en met een bedrag van € 1 000 000 per verplichting voor beleidsuitgaven en tot en met een bedrag van € 150 000 per verplichting voor apparaatskosten.

 • 3. Aan de unitmanagers wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het aangaan van financiële verplichtingen ten behoeve van de uitvoering van hun werkzaamheden tot en met een bedrag van € 25 000 per verplichting voor apparaatskosten;

  • b. het aangaan van financiële verplichtingen tot en met een bedrag van € 500 000 per verplichting voor beleidsuitgaven.

 • 4. Aan de unitmanagers die verantwoordelijk zijn voor uitvoering van de opdrachten PvW II, PvW III, Holland Branding (incl. Dutch visitors program), Wereldtentoonstelling, aan de unitmanagers Communicatie en MPE, en aan clusterleiders Missies en CPA, wordt ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van financiële verplichtingen ten behoeve van de uitvoering van hun werkzaamheden tot en met een bedrag van € 50 000 per verplichting voor apparaatskosten.

 • 5. Aan de Technisch Wetenschappelijk Attachés wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van financiële verplichtingen ten behoeve van de uitvoering van hun werkzaamheden tot en met een bedrag van € 25 000 per verplichting voor apparaatskosten.

 • 6. Aan de hoofden van een Buitenkantoor NFIA wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van financiële verplichtingen ten behoeve van de uitvoering van hun werkzaamheden tot en met een bedrag van € 50 000 per verplichting voor apparaatskosten, mits deze passen in de door de unitmanager NFIA vooraf goedgekeurde jaarbegroting voor hun kantoor.

 • 7. Aan de teamleiders NL EVD Internationaal wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging voor het aangaan van financiële verplichtingen:

  • a. ten behoeve van de uitvoering van hun werkzaamheden tot en met een bedrag van € 25 000 per verplichting voor apparaatskosten;

  • b. tot en met een bedrag van € 150 000 per verplichting voor beleidsuitgaven.

 • 8. Aan de projectleiders wordt ieder voor zich volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het aangaan van financiële verplichtingen tot en met een bedrag van € 50 000, zijnde apparaatskosten, voor aangelegenheden binnen hun project en conform het door de directeur van de divisie NL EVD Internationaal van tevoren goedgekeurde projectplan;

  • b. het aangaan van financiële verplichtingen tot en met een bedrag van € 25 000, zijnde apparaatskosten, voor aangelegenheden binnen hun project en conform het door de unitmanager van tevoren goedgekeurde projectplan.

 • 9. Aan de produktmedewerkers van de unit MPE wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van financiële verplichtingen tot en met een bedrag van € 2 500 per verplichting voor apparaatskosten.

§ 4.3 Divisie NL Octrooicentrum

Artikel 16
 • 1. Aan de managers en clusterleiders NL Octrooicentrum wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein.

 • 2. Aan de managers wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van financiële verplichtingen tot en met een bedrag van € 150 000 per verplichting voor beleidsuitgaven en tot en met een bedrag van € 150 000 per verplichting voor apparaatskosten.

 • 3. Aan de clusterleiders wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van financiële verplichtingen tot en met een bedrag van € 25 000 per verplichting voor apparaatskosten.

Artikel 17
 • 1. Aan de Adviseur Corporate Communicatie van de afdeling Kennisontwikkeling en Voorlichting (K&V) wordt volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van financiële verplichtingen tot en met een bedrag van € 2 500 per verplichting voor apparaatskosten.

 • 2. Aan de medewerker van het cluster F&C belast met de taak van de kasbeheerder van Octrooicentrum Nederland wordt volmacht en machtiging verleend voor het ondertekenen van betalingsopdrachten.

 • 3. Aan de medewerker van het cluster F&C belast met de taak van de kasbeheerder van Octrooicentrum Nederland en aan de kassier van Octrooicentrum Nederland wordt volmacht en machtiging verleend voor:

  • 1°. de beheershandelingen genoemd in artikel 1 van het Besluit Kasbeheer 1998;

  • 2°. het verrichten van kasuitgaven op grond van een bevoegdelijk ondertekende betalingsopdracht;

  • 3°. het in ontvangst nemen van kasgelden tegen afgifte van een kwitantie.

 • 4. Aan de medewerkers Publieksvoorlichting wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor het in ontvangst nemen van kasgelden tegen afgifte van een kwitantie.

§ 5. Vervanging

Artikel 18

 • 1. De uit dit besluit voor een directeur voortvloeiende bevoegdheden gaan in het geval van afwezigheid over op een andere, door de betrokken directeur aangewezen, directeur.

 • 2. De uit dit besluit voor een taakmanager, MT-lid, manager of hoofd van een stafafdeling voortvloeiende bevoegdheden gaan in het geval van afwezigheid over op een andere door taakmanager, MT-lid, manager of hoofd van een stafafdeling aangewezen taakmanager, MT-lid, manager of hoofd van een stafafdeling binnen de betrokken divisie.

 • 3. De uit dit besluit voor een opdrachtmanager of unitmanager voortvloeiende bevoegdheden gaan in het geval van afwezigheid over op een andere door de betrokken taakmanager aangewezen opdrachtmanager binnen het betrokken taakveld of door het betrokken MT-lidaangewezen unitmanager binnen de vastgestelde portefeuille van het betrokken MT-lid.

 • 4. Bij afwezigheid van de manager van de unit Personeel en Organisatie gaat de bevoegdheid inzake het afhandelen van verzoeken tot betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan met betrekking tot de inhuur van tijdelijk personeel en het aannemen van stagiaires over op de senior adviseurs P&O van de unit Personeel en Organisatie.

 • 5. De uit dit besluit voor andere dan in het eerste tot en met vierde lid genoemde functionarissen voortvloeiende bevoegdheden, gaan in het geval van afwezigheid over op:

  • a. de leidinggevende, of

  • b. degene die door leidinggevende is aangewezen.

§ 6. Slotbepalingen

Artikel 19

 • 1. Op mandaat, volmacht en machtiging dat door andere bestuursorganen dan door de Minister van Economische Zaken is verleend aan de algemeen directeur, met inbegrip van recht van vervanging aan onder hem ressorterende functionarissen, is dit besluit van overeenkomstige toepassing, tenzij betreffend mandaat, volmacht en machtiging zelf in het onderwerp van dit besluit voorziet.

 • 2. Het hoofd van de stafafdeling Juridische Zaken draagt zorg voor:

  • a. een openbaar register van de verleende mandaten, volmachten en machtigingen bij Agentschap NL;

  • b. een actueel overzicht van de verleende mandaten, volmachten en machtigingen bij Agentschap NL op de internetsite van Agentschap NL alsmede voor plaatsing van de tekst van dit besluit op deze site;

  • c. verzending van afschriften als bedoeld in artikel 19 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2010.

Artikel 20

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 21

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap NL.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 februari 2010

De algemeen directeur Agentschap NL,

A. van Ravestein.

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap NL, Postbus 10073, 8000 GB Zwolle.