Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2010, 20106Ruimtelijke plannen

Voorbereidingsbesluit de Bloemerd, gemeente Leiderdorp

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken op grond van het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 13 december 2010 een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor het gehele plangebied van de Bloemerd.

Met het voorbereidingsbesluit wordt beoogd om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 17 december 2010. Het besluit ligt met ingang van die datum voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Gemeentewinkel, Statendaalder 1, kamer 208, op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Ook is het besluit langs elektronische weg beschikbaar gesteld op de gemeentelijke website (www.leiderdorp.nl) en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid & Projecten (Ivette van der Wiel, bereikbaar via (071) 545 88 17.