Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2010, 17776Ruimtelijke plannen

Vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële herziening kern Raamsdonk, woning Stationstraat’

Het college van de gemeente Geertruidenberg maakt volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 28 oktober 2010 het bestemmingsplan ‘Partiële herziening kern Raamsdonk, woning Stationstraat’ heeft vastgesteld.

Dit bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling voor de ontwikkeling van een vrijstaande woning.

Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen tussen Stationstraat 12 en 14 te Raamsdonk.

Communicatie

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken met ingang van vrijdag 12 november 2010 gedurende zes weken inzien in de Gemeentewinkel van het gemeentehuis, Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer. U kunt er elke werkdag terecht van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 14.00 uur tot 20.00 uur. Ook kunt u het bestemmingsplan en bijbehorende stukken inzien op www.geertruidenberg.nl/actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen

Beroep

Degene die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken kan gedurende de hierboven genoemde termijn beroep instellen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA 's-Gravenhage

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 24 december 2010, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.