Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MeijelStaatscourant 2010, 17645Ruimtelijke plannen

Ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 9–11 te Meijel

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas zijn voornemens om op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan te herzien voor de volgende aanvraag:

  • Dorpsstraat 9–11 te Meijel voor de realisatie van nieuwbouw.

De aanvraag ligt met ingang van donderdag 11 november 2010 gedurende zes weken ter inzage. De aanvraag kunt u tijdens openingstijden in het gemeentehuis inzien. Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 7088, 5980 AB Panningen, eventuele zienswijzen kenbaar maken tegen het verlenen van de ontheffing en de vergunning. Zienswijzen kunnen schriftelijk of mondeling kenbaar worden gemaakt. Indien u mondeling uw zienswijze wilt indienen, dient u vooraf een afspraak te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Omgevingsontwikkeling, behandelend ambtenaar mevrouw M. Meijer, telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag op het nummer 077 306 66 66.