Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaarssenStaatscourant 2010, 16944Ruimtelijke plannen

Voorontwerpbestemmingsplan Maarssenbroek woongebied (inspraak)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de woonwijk Maarssenbroek het voorontwerpbestemmingsplan Maarssenbroek woongebied ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan is een actualisering van de volgende geldende bestemmingsplannen:

 • Facetbestemmingsplan ‘Regeling huisvesting bij mantelzorg’ (dit bestemmingsplan geldt voor heel Maarssen);

 • Maarssenbroek 3e herziening;

 • Uitwerking Duivenkamp/Fazantenkamp 2e herziening;

 • Maarssenbroek 6e herziening;

 • Spoorverdubbeling;

 • Maarssenbroek Woongebied;

 • Maarsser Bruglocaties;

 • Partieel uitbreidingsplan Stationsweg en Merwedekanaal;

 • De Reizende Man 3e herziening.

Verder wordt het projectbesluit ‘Wegaanpassing A2 Holendrecht Maarssen’ planologisch vastgelegd in dit bestemmingsplan en de verleende vrijstellingen van o.a. winkelcentrum Bisonspoor en het MARCS gebouw.

Het voorontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 29 oktober 2010 tot en met 10 december 2010 zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bij voorkeur schriftelijk (geen email) een reactie op het voorontwerpbestemmingsplan in te dienen.

Op donderdag 18 november 2010 is een inloopavond in de kantine van het gemeentekantoor. De inloopavond begint om 18.00 uur en eindigt om 20.00 uur. Deze avond kunt u informatie krijgen over het bestemmingsplan.

U kunt uw inspraakreactie richten aan: burgemeester en wethouders van Maarssen, Postbus 11, 3600 AA Maarssen, o.v.v. voorontwerpbestemmingsplan Maarssenbroek woongebied. Indien u uw inspraakreactie mondeling wilt indienen, verzoeken wij u contact op te nemen met mw S. Lutters onder telefoonnummer 0346-594390.

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is raadpleegbaar via of ligt ter inzage op de volgende locaties:

 • Gemeentelijke Internetsite www.maarssen.nl → inwoners → bouwen en wonen → bestemmingsplannen → Maarssenbroek woongebied;

 • Klantenservice van de centrale balie tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 te Maarssen. De stukken kunnen aan de balie worden gevraagd.