Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandStaatscourant 2010, 16911Ruimtelijke plannen

Kennisgeving inpassingsplan ‘N236 Faunapassages en reconstructie’ vastgesteld

Provinciale Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op 27 september 2010 het inpassingsplan ‘N236 Faunapassages en reconstructie’ ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan gewijzigd hebben vastgesteld. De volgende wijzigingen zijn opgenomen in het inpassingsplan:

  • 1. Beleidsvisie recreatietoervaart Nederland, provinciale beleidsnota Routenetwerk kleine recreatievaart en het Uitvoeringsprogramma recreatief routenetwerk ILG-AGV zijn toegevoegd aan de toelichting op het inpassingsplan;

  • 2. Verschillende provinciale recreatienota’s zijn toegevoegd aan de toelichting op het inpassingsplan.

Reconstructie N236 en realisatie natuurverbinding Naardermeer – Ankeveense Plassen

Doel van het inpassingsplan is uitvoering te geven aan enerzijds de reconstructie van het tracé van de N236 tussen kilometer 11,2 en 13,1 en anderzijds de realisatie van een natuurverbinding tussen het Naardermeer en de Ankeveense Plassen. De aanpassing voorziet in de aanleg van twee faunapassages, natuurontwikkeling, dijkverlegging voor de ’s-Gravenlandse Vaart, reconstructie van de N236, de aanleg van een rotonde ter plaatse van Hollands End en realisatie van een recreatieve fietsverbinding. Het project heeft enerzijds als doel de veiligheid op de N236 te verbeteren en anderzijds natuurontwikkeling en -verbetering mogelijk te maken.

Inzage

Het inpassingsplan ‘N236 Faunapassage’ inclusief bijbehorende stukken en het besluit liggen vanaf vrijdag 29 oktober 2010 tot en met donderdag 9 december 2010 ter inzage:

  • bij de provincie Noord-Holland, echter uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak, tel. 023-5145070;

  • bij de gemeente Hilversum, afdeling Publiekszaken, Oude Enghweg 23, maandag t/m vrijdag van 9:00–13:00 uur en donderdagavond van 17:00–19:30;

  • bij de gemeente Weesp, het informatiecentrum, maandag t/m donderdag van 8:30–17:00 uur en dinsdagavond van 17:30–19:30, vrijdag van 8:30–12:00 uur;

  • bij de gemeente Wijdemeren, Rading 1 te Loosdrecht, maandag t/m vrijdag van 8:30–12:30 uur en maandagavond van 17:00–19:00.

Vanaf 29 oktober 2010 zijn het inpassingsplan en bijbehorende stukken tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de internetsite van de provincie Noord-Holland www.noord-holland.nl onder: Digitaal loket, → de terinzageleggingen bekijken.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door hen die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen over het ontwerp naar voren te hebben gebracht.

Beroepschriften moeten worden gezonden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Meer informatie hierover staat op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Schorsing

Degenen die beroep hebben ingesteld, kunnen de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken het besluit te schorsen. Verzoekschriften moeten worden gezonden aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.