Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2010, 16467Ruimtelijke plannen

Vaststelling bestemmingsplannen ‘Geertruidenberg noordwest parkeerplaatsen, Raamsdonk parkeerplaatsen en Raamsdonksveer Noord parkeerplaatsen’

Het college van B&W maakt volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 30 september 2010 drie bestemmingsplannen heeft vastgesteld.

De bestemmingsplannen voorzien in de juridisch-planologische regeling voor het aanleggen van extra parkeervoorzieningen in de hele gemeente.

Ligging plangebied

In Geertruidenberg gaat het om de aanleg van parkeerplaatsen ter hoogte van Fort Nassau, De Lannoystraat, Ravelijn 29−41 en Ravelijn 85−132. In Raamsdonk worden de parkeerplaatsen aangelegd ter hoogte van de Regentenstraat en in Raamsdonksveer ter hoogte van de Benraatshoef, de Berendonk en de Wolvendonk.

Communicatie

U kunt de vastgestelde bestemmingsplannen, de vaststellingsbesluiten en de bijbehorende stukken met ingang van vrijdag 22 oktober gedurende zes weken inzien in de Gemeentewinkel van het gemeentehuis, Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer. U kunt er elke werkdag terecht van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 14.00 uur tot 20.00 uur. Ook kunt u de bestemmingsplannen en bijbehorende stukken inzien op www.geertruidenberg.nl/actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

Degene die omtrent de ontwerpbestemmingsplannen tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken kan gedurende de hierboven genoemde termijn beroep instellen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA 's-Gravenhage

Het instellen van beroep schort de werking van de besluiten niet op. Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling.

De vaststellingsbesluiten treden in werking op 3 december 2010, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.