Ontwerpbesluit wijzigingsplan Renheide 4 te Leende

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om met toepassing van 6.6.2.van de planregels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-Leende’ het bestemmingsvlak ‘Bedrijf-Agararisch’ van het grondgebonden agrarisch bedrijf Renheide 4 te Leende te vergroten tot 1,5 hectare.

Het ontwerpbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan, met de daarbij behorende stukken, ligt met ingang van donderdag 21 oktober 2010 gedurende zes weken en derhalve tot en met woensdag 1 december 2010 (tijdens de openingsuren) ter inzage in de hal van het gemeentehuis te Heeze.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden aan het college van Heeze-Leende, Postbus 10.000, 5590 GA te Heeze. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om uw zienswijze mondeling kenbaar te maken wordt u verzocht een dergelijk verzoek uiterlijk 14 dagen voor het einde van de ter inzage legging in te dienen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de heer R. Klaver (040-2241541). U zult dan worden uitgenodigd voor een gesprek waarbij u uw zienswijzen kunt weergeven.

Naar boven