Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Koninklijk Nederlands Instituut van RegisteraccountantsStaatscourant 2010, 16174Overig

Ontwerpcontributieverordening 2011/2012

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants;

Gelet op artikel 27, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

De contributie voor de contributiegroepen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening 2007 bedraagt:

Contributiecategorie

H (openbaar accountants)

1.539

M (intern accountants en overheidsaccountants)

1.026

L (accountants in business)

513

G (leden die niet actief bij het arbeidsproces betrokken zijn)

154

Artikel 2

Het percentage, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening 2007 wordt vastgesteld op: vier.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 september 2011.

Artikel 4

Deze verordening wordt aangehaald als: Contributieverordening 2011/2012.

Vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering op …, bekendgemaakt in de Staatscourant van…

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants.

TOELICHTING

De contributie voor het boekjaar 2010/2011 is reeds vastgesteld. De contributie voor het boekjaar 2011/2012 wordt ten opzichte van het voorgaand boekjaar niet verhoogd.

Goedgekeurd bij Besluit van de Minister van Financiën d.d. xx december 2010.