Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2010, 14361Ruimtelijke plannen

Staat van Wijzigingen bestemmingsplan Nieuw Centrum aangevuld

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van vrijdag 17 september 2010 voor een periode van zes weken (dus tot en met 28 oktober 2010) voor eenieder ter inzage ligt:

de aangevulde Staat van Wijzigingen behorende bij het bestemmingsplan Nieuw Centrum

Besluit

De gemeenteraad heeft op 6 september 2010 de Staat van Wijzigingen op het ontwerpbestemmingsplan Nieuw Centrum aangevuld met onderdeel B. De aanvulling heeft onder andere betrekking op de geplande parkeergarage aan de Heinsiuslaan.

Toelichting

Op de plankaart van het ontwerpbestemmingsplan was de parkeergarage niet correct ingetekend. De tekenfout is gecorrigeerd in het op 15 februari 2010 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan. Verzuimd is echter deze wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan op te nemen in de eveneens vastgestelde Staat van Wijzigingen. Dat gold ook voor een andere wijziging: het schrappen van een woord in de regels over de mogelijke uitbreiding van horeca bij de bowlingbaan. Op 6 september heeft de gemeenteraad de aangebrachte wijzigingen alsnog expliciet goedgekeurd door de Staat van Wijzigingen aan te vullen met onderdeel B. Daarmee voldoet de raad aan de opdracht van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die op 31 augustus 2010 uitspraak over de ingediende beroepschriften deed.

Ter inzage

Onderdeel B van de Staat van Wijzigingen is in te zien via het raadsinformatiesysteem op de gemeentelijke website: www.raadleiderdorp.nl.

Het bestemmingsplan Nieuw Centrum is te vinden op de gemeentelijke website www.leiderdorp.nl/centrumplan onder Bestemmingsplan Nieuw Centrum. Tevens kunnen het raadsbesluit van 6 september 2010 en het bestemmingsplan worden ingezien in het gemeentehuis, Statendaalder 1 te Leiderdorp, op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur.

Beroep

Tegen het op 6 september 2010 door de raad genomen besluit (de vaststelling van onderdeel B van de Staat van Wijzigingen) kan door belanghebbenden binnen de termijn van tervisielegging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

De eerder ingestelde beroepen tegen het besluit van 15 februari 2010 worden ingevolge artikel 6:19 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht geacht mede te zijn gericht tegen het op 6 september 2010 genomen raadsbesluit.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Binnen de beroepstermijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Nadere informatie

Voor verdere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Rob van de Loo, gemeente Leiderdorp, telefoon (071) 545 85 28.