Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2010
Nr. 1344

Gepubliceerd op 29 januari 2010 09:00Besluit van 13 januari 2010 no. 10.00032, tot onthouding van goedkeuring aan het besluit van de raad van de gemeente Bolsward van 20 januari 2009, nummer 5, tot onteigening krachtens artikel 77 van Titel IV van de onteigeningswet.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 november 2009, nr. BJZ 2009061623, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelezen de brieven van het college van burgemeester en wethouders van Bolsward van 17 maart 2009, kenmerk u.09.00482 en van 2 juli 2009, kenmerk u.09.01157;

Gelet op Titel IV van de onteigeningswet, Titel V van de Gemeentewet en Titel 10.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

De Raad van State gehoord (advies van 9 december 2009, no. W08.09.0488/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 7 januari 2010, nr. BJZ2009066438, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Beschikken bij dit besluit over de goedkeuring van het besluit van de raad van de gemeente Bolsward van 20 januari 2009, nummer 5, tot onteigening ingevolge artikel 77, eerste lid, aanhef en onder 1°, van de onteigeningswet, ten name van die gemeente, van het bij dat besluit aangewezen perceel, kadastraal bekend gemeente Bolsward, sectie B, no. 6906.

Overwegingen

Het raadsbesluit tot onteigening

Op grond van artikel 77 van de onteigeningswet kan onteigening plaatsvinden onder meer ten behoeve van de uitvoering van een bestemmingsplan. De ter onteigening aangewezen gronden zijn begrepen in het door de raad van de gemeente Bolsward op 26 augustus 1980 vastgestelde, en door Gedeputeerde Staten van Friesland op 8 oktober 1981 goedgekeurde bestemmingsplan ‘De Klokslag, 1e herziening’, verder te noemen: het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is vanaf 10 februari 1982 onherroepelijk goedgekeurd. De gronden zijn eveneens begrepen in het nog in procedure zijnde bestemmingsplan ‘Bolsward Kom’.

Noodzaak en urgentie

Blijkens het bestemmingsplan rusten op de in de onteigening begrepen grond de bestemmingen ‘Industriële doeleinden II’ en ‘Groenvoorziening’.

Het raadsbesluit van 20 januari 2009, nummer 5, tot onteigening heeft overeenkomstig artikel 84, eerste lid, van de onteigeningswet met ingang van 19 maart 2009 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen binnen de gemeente Bolsward. De algemene kennisgeving van het raadsbesluit tot onteigening heeft op 18 maart 2009 plaatsgevonden in ‘Het Bolswards Nieuwsblad’. Belanghebbenden zijn van de terinzagelegging van het raadsbesluit schriftelijk in kennis gesteld op 17 maart 2009. Tegen het raadsbesluit tot onteigening zijn bij Ons geen schriftelijke bedenkingen naar voren gebracht.

Overige overwegingen

Uit de Ons overgelegde stukken en uit het ingestelde onderzoek is gebleken dat de gemeenteraad van Bolsward op 16 september 2008het bestemmingsplan ‘Bolsward Kom’ (verder te noemen: het nieuwe bestemmingsplan) heeft vastgesteld, welk plan op 20 januari 2009 is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Friesland. Het nieuwe bestemmingsplan komt onder meer in de plaats van het bestemmingsplan waarop de onderhavige onteigening is gebaseerd. In het nieuwe bestemmingsplan zijn op het te onteigenen perceel de bestemmingen ‘Bedrijventerrein-2’ en ‘Geluidzone-wegverkeer’ gelegd.

Eveneens op 16 september 2008 heeft de raad van Bolsward besloten om de onderhavige onteigeningsprocedure te starten. Daarbij is door de raad overwogen dat de onteigening zou kunnen worden gebaseerd op het bestemmingsplan, mits nog van kracht, of op het vast te stellen nieuwe bestemmingsplan. Gelet op het feit dat op dezelfde datum is besloten om een onteigeningsprocedure te starten en het nieuwe bestemmingsplan vast te stellen, had niets in de weg gestaan aan een onteigening, gebaseerd op het nieuwe bestemmingsplan.

Nu de gemeente om haar moverende redenen evenwel anders heeft besloten, moet naar Ons oordeel aan het raadsbesluit tot onteigening de goedkeuring worden onthouden. Met inachtneming van Ons bestendig beleid terzake (onder andere: koninklijk besluit van 14 februari 1997, no. 97.0002779 , gemeente Geldrop) overwegen Wij dat de in de onteigening begrepen gronden voorwerp zijn van een planologische heroverweging. Derhalve is het raadsbesluit tot onteigening voorbarig te achten en ontbreekt daaraan de noodzaak. Reden dat Wij aan het raadsbesluit tot onteigening de goedkeuring zullen onthouden.

Beslissing:

Wij hebben goedgevonden en verstaan:

Aan het besluit van de raad van de gemeente Bolsward van 20 januari 2009, nummer 5, de goedkeuring te onthouden.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit, dat door toezending daarvan aan de gemeente Bolsward zal worden bekendgemaakt.

Dit besluit zal tevens met het raadsbesluit in de Staatscourant worden geplaatst (www.officielebekendmakingen.nl).

Den Haag, 13 januari 2010

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Bolsward,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2008;

overwegende dat de raad op 16 september 2008 heeft besloten een ontwerponteigeningsbesluit te nemen en dat besluit ter inzage te leggen;

gezien het feit dat het ontwerpbesluit vanaf 2 oktober 2008 zes weken ter inzage heeft gelegen;

wetende dat er geen inhoudelijke reacties tegen het ontwerponteigeningsbesluit zijn ingediend;

besluit:

  • 1. Over te gaan tot onteigening Franekereind 5 te Bolsward en zo uitvoering geven aan het onherroepelijke bestemmingsplan De Klokslag, 1e herziening;

  • 2. Het college te machtigen om de noodzakelijke voorzieningen/regelingen te treffen om het besluit tijdig kenbaar te maken, te voorzien van de noodzakelijke gegevens en om de onder beslispunten 3 tot en met 5 genoemde handelingen uit te voeren;

  • 3. Het raadsbesluit en overige relevante stukken binnen 6 maanden toezenden aan de Kroon;

  • 4. Gelijktijdig met het toezenden aan de Kroon, de stukken ter inzage leggen;

  • 5. Het besluit gelijktijdig met beslispunten 3 en 4 schriftelijk kenbaar maken aan belanghebbenden.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 januari 2009

G. Heeg.

voorzitter,

W.Chr. Vroegindeweij.

Percelenlijst Onteigening behorend bij het Raadsbesluit van 20 januari 2009

Franekereind 5 te Bolsward

Eigenaar:

GBA-adres:

Kadastraal adres:

Kadastraal object:

De heer JOHANNES HENDRIKUS JACOBUS LAADSTRA

Franekereind 5

Franekereind 7

BOLSWARD, sectie B, nummer 6906

Mevrouw GEERTJE DE HAAN

8701 GD BOLSWARD

BOLSWARD

Grootte: 1 a, 53 ca

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl