Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2010, 12749Ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan ‘Brandestraat 2, Geertruidenberg’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg maken bekend dat, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 20 augustus 2010 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt:

  • het bestemmingsplan ‘Brandestraat 2, Geertruidenberg’ vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 22 juli 2010.

Dit bestemmingsplan dat ongewijzigd is vastgesteld, heeft ten doel een door de gemeenteraad wenselijke ontwikkeling mogelijk te maken, respectievelijk in stand te houden en ongewenste ontwikkelingsmogelijkheden uit te sluiten.

Het bestemmingsplan Brandestraat 2 geeft bebouwingsmogelijkheden, die overeenstemmen met zowel de huidige situatie als met het bestemmingsplan Geertruidenberg Kom. De meest gewenste bestemming voor het pand Brandestraat 2 is wonen en/of detailhandel, doch uitgezonderd horeca gerelateerde detailhandel. Het plan geeft de bestemming ‘Gemengd’ aan dit perceel.

Communicatie

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in de gemeentewinkel van het gemeentehuis, Vrijheidstraat 2 te Raamsdonksveer. U kunt er elke werkdag terecht van 08.30 uur tot 13.00 uur, alsmede woensdag van 14.00 uur tot 20.00 uur.

Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te raadplegen via: www.geertruidenberg.nl/actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen. Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Zij die tijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen bij de raad kenbaar te maken, kunnen gedurende de inzagetermijn tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan een gemotiveerd gedagtekend en ondertekend schriftelijk beroep indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE, ’s-Gravenhage.

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Wel is het mogelijk de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State schriftelijk te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen; de inwerkingtreding van het bestemmingsplan wordt dan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Raamsdonksveer, 5 augustus 2010

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg.