Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - OsdorpStaatscourant 2010, 12156Overig

Projectbesluit parkeervoorziening aan de Akersluis

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West;

Gezien het verzoek, op 24 februari 2009 ingediend door stadsdeel Osdorp, de heer G.T.C. Huiberts Osdorpplein 1000 1068 TG te Amsterdam om een projectbesluit te verlenen voor het aanleggen van een keerlus en parkeervoorzieningen op het perceel gelegen aan de Akersluis kadastraal bekend als Sectie:STN 02 G04218

Overwegende,

 • dat de keerlus en parkeervoorzieningen worden gesitueerd in een gebied, waar van kracht is het bestemmingsplan ‘Dorp Sloten’, waarbij het betreffende terrein is aangewezen voor ‘Groenvoorzieningen’;

 • dat het project in strijd is met het vigerende bestemmingsplan, omdat een keerlus en parkeervoorzieningen niet ten dienste staan tot de bestemming groenvoorzieningen;

 • dat de mogelijkheid aanwezig is om een projectbesluit te nemen met toepassing van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening;

 • dat de bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing voorziet in een stedenbouwkundige en planologische onderbouwing voor onderhavige ontwikkeling;

 • dat in de ruimtelijke onderbouwing op grond van artikel 6.12 lid 2 sub a van de Wet ruimtelijke onderbouwing vermeld is dat er geen exploitatieplan noodzakelijk is omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn;

 • dat het plan hiertoe op 17 februari 2010 is gepubliceerd in de Westerpost en aansluitend gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegen vanaf 18 februari 2010 tot en met 1 april 2010;

 • dat gedurende deze periode geen zienswijzen mondeling en schriftelijk naar voren zijn gebracht;

 • dat prematuur op 16 april 2009 een zienswijze naar voren is gebracht door de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp;

 • dat in de zienswijze het volgende wordt aangevoerd: de Dorpsraad stelt dat de procedure van de bouwaanvraag van de basisschool Bovenland nog loopt. Naar mening van de Dorpsraad is het nog niet zeker dat de school daar werkelijk komt. Het lijkt de Dorpsraad niet aangewezen om nu al een keerlus aan te leggen en op de procedure vooruit te lopen;

 • dat een belangenafweging moet plaatsvinden tussen de belangen van de aanvrager van het projectbesluit en de belangen van de indiener van de zienswijze;

 • Het stadsdeel is verantwoordelijk voor het realiseren van voldoende basisscholen en deze keerlus en parkeervoorzieningen zijn noodzakelijk voor een goede bereikbaarheid van de basisschool Bovenland en een goede verkeersafwisseling. Het project is in overeenstemming met het structuurplan van Amsterdam, waarin het gebied is aangewezen als stedelijk gebied. Naar beoordeling van het Dagelijks bestuur zijn er geen aspecten die zich tegen het vaststellen van een projectbesluit zoals bedoeld in artikel 3 lid 10 van de Wro verzetten. Het algemeen belang dat met de realisering van dit project wordt gediend is van groot gewicht;

 • dat verder geen weigeringsgronden bekend zijn;

Gelet op de Woningwet en de voorschriften van de Bouwverordening;

Besluit:

 • 1. een projectbesluit te nemen conform artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening voor het aanleggen van een keerlus en parkeervoorzieningen op het perceel gelegen aan de Akersluis te Amsterdam.

 • 2. geen grondexploitatieplan vast te stellen omdat op grond van artikel 6.12 lid 2 sub a van de Wet ruimtelijke ordening het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden anderszins verzekerd is.

Amsterdam, 29 juni 2010

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West,

J. Goedhart

stadsdeelsecretaris

A. Baâdoud

voorzitter dagelijks bestuur.

Aandachtspunt

Dit besluit treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt.

Beroep

Belanghebbenden, die gedurende de voorbereidingsprocedure naar aanleiding van het ontwerp-besluit een zienswijze naar voren hebben gebracht, dan wel belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijze niet in staat zijn geweest, kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850, 1070 AW te Amsterdam), binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Een beroepschrift dient de gronden van beroep en het kenmerk van het besluit waartegen het zich richt te bevatten. Verder dient het beroepschrift te worden gedateerd en te worden voorzien van naam, adres en handtekening van de belanghebbende.

Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Van de indiener van het beroepschrift wordt een griffierecht geheven door de griffier van de rechtbank. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen kan door de griffie van de rechtbank worden verstrekt.

Voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een voorlopige voorziening gevraagd worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, postbus 75850, 1070 AW, Amsterdam.