Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandStaatscourant 2010, 11687Overig

Kennisgeving inpassingsplan

Inpassingsplan ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn vastgesteld

Provinciale Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op 5 juli 2010 het inpassingsplan ‘Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn’ ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan ongewijzigd hebben vastgesteld.

Doel van het inpassingsplan is uitvoering te geven aan het op natuurlijke wijze inrichten van zes deelgebieden ten behoeve van de ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn in de gemeenten Niedorp en Heerhugowaard.

Bij de vaststelling van het inpassingsplan is de bij Provinciale Staten ingebrachte zienswijze ongegrond verklaard.

Inzage

Het vaststellingsbesluit, het inpassingsplan en de bijbehorende stukken zijn te raadplegen op de internetsite van de provincie Noord-Holland www.noord-holland.nl onder Terinzageleggingen.

Tevens liggen deze stukken met ingang van 23 juli 2010 gedurende zes weken ter inzage:

  • bij de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 Haarlem, na telefonisch gemaakte afspraak (tel. 023-5143321);

  • bij het informatiecentrum van de gemeente Heerhugowaard, Parelhof 1 te Heerhugowaard van 10.00 tot 17.00 uur;

  • bij de Servicewinkel Info(n)oord, Middenweg 541A te Heerhugowaard,

  • op maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 20.30 uur;

  • bij de sector Grondgebiedszaken van de gemeente Niedorp, De Meet 1 te Nieuwe Niedorp van 09.00 tot 12.00 uur.

Bovendien liggen de stukken buiten kantooruren ter inzage bij:

  • het informatiecentrum van de gemeente Heerhugowaard op de vrijdagavonden van 17.00 tot 20.00 uur;

  • de sector Grondgebiedszaken van de gemeente Niedorp, echter uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak (tel. 0226-412412).

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door hen die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen over het ontwerp naar voren te hebben gebracht.

Beroepschriften moeten worden gezonden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Meer informatie hierover staat op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Schorsing

Degenen die beroep hebben ingesteld, kunnen de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken het besluit te schorsen. Verzoekschriften moeten worden gezonden aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.