Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2009, 113Ruimtelijke plannen

stcrt-2009-9128-001.png Ontwerpbestemmingsplan ‘Lengelseweg 6 t/m 20 en 36 t/m 42 ’s-Heerenberg’

Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Lengelseweg 6 t/m 20 en 36 t/m 42 ’s-Heerenberg’ met ingang van 25 juni 2009 gedurende een termijn van zes weken, bij de receptie van het gemeentehuis, locatie ’s-Heerenberg, Hofstraat 1, voor een ieder ter inzage ligt en tevens via www.montferland.info te raadplegen is.

Het ontwerpplan voorziet in een herontwikkeling van de percelen Lengelseweg 6 t/m 20 en 36 t/m 42 in ’s-Heerenberg. De herontwikkeling bestaat voor de locatie Lengelseweg 6 t/m 20 uit de sloop van 8 woningen en de nieuwbouw van 2 keer 5 rijwoningen en voor de locatie Lengelseweg 36 t/m 42 uit de sloop van 2 woningen en een garagebedrijf en de nieuwbouw van 5 rijwoningen.

Gedurende de genoemde termijn van zes weken kan het ontwerpplan desgevraagd eveneens buiten de werkuren worden ingezien. U kunt daarvoor een afspraak maken met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon 0316-291642.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland , Postbus 47, 6940 BA Didam. Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval kan via bovengenoemd telefoonnummer daarvoor een afspraak worden gemaakt. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht wordt een verslag gemaakt.

Didam, 23 juni 2009

Burgemeester en wethouders van Montferland.