Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatscourant 2009, 104Besluiten van algemene strekking

Erkenning Geschillencommissie Afbouw

28 mei 2009

Nr. DRB 5603085/09

De Minister van Justitie,

Gelezen het verzoek om erkenning van de Geschillencommissie Afbouw van 17 april 2009, schriftelijk ingediend door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Overwegende dat door de verzoekster is voldaan aan de in artikelen 3 en 4 van de Erkenningsregeling geschillencommissies consumentenklachten 1997 (Stcrt. 1996, 248) vermelde erkenningseisen;

Overwegende tevens dat genoemde commissie in voldoende mate zal bijdragen tot het oplossen van geschillen die hun oorsprong vinden in consumentenklachten;

Gelet op artikel 2 van de Erkenningsregeling geschillencommissies consumentenklachten 1997;

Besluit:

Artikel 1

De Geschillencommissie Afbouw die in stand wordt gehouden door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, wordt erkend als geschillencommissie zoals bedoeld in de Erkenningsregeling geschillencommissies consumentenklachten 1997.

Artikel 2

De Geschillencommissie Afbouw dient wijzigingen in de gegevens als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Erkenningsregeling geschillencommissies consumentenklachten 1997, zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Minister door te geven.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 mei 2009

De Minister van Justitie,

namens deze:

de Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving,

J. van der Vlist.