Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2009, 82Overig

Beschikking aangaande locaties op de Waddenzee waar kitesurfen is toegestaan

21 april 2009

Nr. DNN 2009/2314

De Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland,

Maakt bekend dat:

bij zijn besluit van 3 juli 2006, kenmerk DNN 2006/3124 (gepubliceerd in de Staatscourant van 7 juli 2006, nr. 130), is bepaald dat het verbod om te varen met een door een vlieger voortbewogen plank, zoals bedoeld in artikel 9.05, 2e lid, van het Binnenvaartpolitiereglement, overdag niet van toepassing is op de volgende, op de bij dat besluit behorende kaarten nader aangeduide, locaties:

 • a. Westzijde veerdam Nes (Ameland ) zonder tijdsbeperking;

 • b. Groene Strand (Terschelling), gedurende de periode 1 juni t/m 1 augustus;

 • c. Westerzeedijk Harlingen, gedurende de periode 1 juni t/m 1 augustus;

 • d. de Hoek van de Bant (gemeente Dongeradeel), gedurende de periode 1 juni t/m 30 september.

de in dit besluit opgenomen tijdsbeperkingen waren gebaseerd op het bestuurlijk oordeel van het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân, dat in die perioden kitesurfen mogelijk is zonder vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en dat voor kitesurfen buiten die perioden wel een dergelijke vergunning is vereist;

de rechtbank Leeuwarden evenwel van oordeel is dat mij de bevoegdheid tot een dergelijke afstemming ontbreekt;

op grond hiervan is besloten om mijn hiervoor genoemde beschikking zodanig te wijzigen dat het verbod om te varen met een door een vlieger voortbewogen plank, zoals bedoeld in artikel 9.05, 2e lid, van het Binnenvaartpolitiereglement, overdag gedurende het gehele jaar niet van toepassing is op alle in dat eerder genoemd besluit genoemde locaties;

ten overvloede meld ik dat ik de motivering voor de locatiekeuze van mijn besluit van 3 juli 2006 verder handhaaf.

Besluit:

Op grond van bovenstaande wijzig ik mijn besluit van 3 juli 2006 zodanig dat het verbod om te varen met een door een vlieger voortbewogen plank, zoals bedoeld in artikel 9.05, 2e lid, van het Binnenvaartpolitiereglement, overdag niet van toepassing is op de volgende, op de bij dit besluit behorende kaarten nader aangeduide, locaties op de Waddenzee:

 • a. Westzijde veerdam Nes (gemeente Ameland) het hele jaar door;

 • b. Groene Strand (gemeente Terschelling), het hele jaar door;

 • c. Westerzeedijk (gemeente Harlingen), het hele jaar door;

 • d. Hoek van de Bant (gemeente Dongeradeel), het hele jaar door.

De bij dit besluit behorende kaarten liggen ter inzage bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Zuidersingel 3, 8911 AV Leeuwarden, bij de Provincie Fryslân, Snekertrekweg 1, Leeuwarden, op de site: www.waddenzee.nl en bij de betreffende gemeenten.

De Hoofdingenieur-Directeur,

P. Struik.

Beroep

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag, waarop dit is bekendgemaakt beroep instellen bij de sector Bestuursrecht van: de rechtbank Leeuwarden (Postbus 1702, 8901 CA LEEUWARDEN), voor wat betreft de appellanten die wonen of gevestigd zijn in de provincie Fryslân.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • a. uw naam en adres;

 • b. de dagtekening;

 • c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en zo mogelijk datum en kenmerk van het besluit;

 • d. een opgave van de redenen waarom u zich met het besluit niet kunt verenigen.

Tevens dient ten behoeve van de rechtbank zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met of na indiening van het beroepschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een zodanig verzoek dient te worden gericht tot de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbanken. Zowel in verband met de behandeling van het beroep als in verband met het verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Omtrent de hoogte daarvan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit dient te betalen krijgt u na indiening van het beroep c.q. het verzoek om voorlopige voorziening bericht van de griffier van de rechtbank.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van inlichtingen kan men zich wenden tot Rijkswaterstaat Noord-Nederland, telefoonnummer: 058-234 43 44. Contactpersoon: mr. E.H. Slaaf. E-mail: eelco.slaaf@rws.nl